SoCalGas - Cov Kev Cai Siv thiab Cov Zwj Ceeb
Feedback Tab: Click here to submit feedback

Cov Kev Cai Siv thiab Cov Zwj Ceeb

Cai Yog Tswv Cuab Thiab Cov Cim Lag Luam

Tag Nrho Cov Ncauj Lus Sau Muaj Cai Yog Tswv Cuab @ 2000-2011 Southern California Gas Company
Zwm Tseg Tag Nrho Cov Cai Yog Tswv Cuab thiab Cov Cim Lag Luam.

Cov Ncauj Lus Sau

Tas nrho cov ntawv sau, cov ntaub ntawv, tej yam tshawb tau los, tej duab, tej ntawv kos duab, html, cov khoom siv rau computer, tej lus siv rau computer, cov yas sab duab thiab kaw lus, tej cim lag luam, thiab cov ("Ntsiab Lus") uas tshwm nyob rau ntawm lub website uas yog Southern California Gas Company (“Lag luam” lossis “SoCalGas”) lub lossis yog lawv cov chaw koom nrog lawm, cov chaw tso cai lawv lossis cov chaw xa khoom tuaj rau lawv, tshwj tsis yog cov uas tau muab teev rau lub website ntawm no xwb. Koj muaj feem siv cov Ncauj Lus nyob rau internet nkaus xwb, thiab tsuas yog siv rau koj tus kheej, nyob rau hauv tsev xwb, tsis yog siv ua kev lag luam. Txhua yam Ncauj Lus uas yog muab thau los lossis muab luam tawm yuav tsum tsis pub muab peb cov cai tswv cuab tshem tawm, uas yog: “© [Hnub Tim Uas Siv Tau] Southern California Gas Company. Zwm Tseg Tag Nrho Cov Cai Yog Tswv Cuab.” Txij no rau tod tsis pub siv cov Ntsiab Lus mus rau lwm yam, tsis hais txwv tsis pub muab luam tawm ob peb zaug raws li ntawd mus, yog tias tsis muaj kev sau ntawv tso cai los ntawm lub Lag Luam ua ntej. Tus Neeg Txuas Siv twg uas pom tau tias nws yuam txoj cai tswv cuab ntawm ib tog neeg sab nraud uas yog nws xa tawm lossis muab cov ntaub ntawv uas txuam los ntawm lub website los mus tiv tshaj tawm uas muaj kev cuam tshuam nrog rau lwm tus neeg sab nraud cov cai tswv cuab lossis lwm txoj kev cai lij choj yuav tau muab tshem tawm ntawm lub website no.

Tas nrho cov cim lag luam uas siv nyob rau lub website uas yog lub Lag Luam yog tus tswv, lossis, ob peb zaug ntawd, yog siv tau thaum muaj kev tso cai los ntawm lawv cov tswv ntawd. Tsis pub siv cov cim lag luam, txwv hlo, cov cim chaw lag luam thiab cov npe nyob rau internet los mus siv cov cim lag luam (SoCalGas", "Southern California Gas Company", lossis "Southern California Gas" (tsis pub siv tas nrho huv si lossis cov ntawv uas muab sau tus loj thiab me lossis muab lo lus sib faib ua ob peb lo) yog tej yam uas tsis pub siv lossis muab luam ob peb zaug tawm tsis hais ib tug sab nraud twg yog tias tsis tau ntawv sau tso cai los ntawm lub Lag Luam lossis tus tswv cuab ntawm lub cim lag luam ntawd.

Yog tsis suav txog txoj cai uas pub tus Neeg Txuas Siv nkaus xwb uas yog teev meej rau hauv no lawm, tsis pub tso cai nkag mus rau cov ncauj lus lossis tej qho ntawm qhov ntawd li, txawm yog tias nws yuav tawm li cas tuaj los xij, cov no yog cov tau muab tshaj tawm nyob rau lub website ntawm no lossis tus Neeg Txuas Siv nkag mus saib nyob rau ntawd.

Lub Lag Luam muaj txoj cai ceev tseg los mus hloov, ntxiv lossis tso tseg tas nrho lossis tej qho ntawm cov Ncauj Lus lossis ntawm lub website thaum twg los tau. Ntxiv mus, lub Lag Luam muaj txoj cai ceeg tsev los mus hloov Cov Kev Cai Siv thiab Cov Zwj Ceeb lub sijhawm twg los tau, pib tamsim lub sijhawm uas muab tshaj tawm rau lub website ntawm no. “Cov Neeg Txuas Siv” yog txhua tus tib neeg lossis tej lub chaw uas siv, nkag rau, lossis muab lossis pub tej yam ntaub ntawv los ntawm lossis mus rau, lub website ntawm no.

Cov Lus Lees Txog Kev Cuam Tshuam ntawm Lub Website

Thaum uas ib tug neeg tuaj saib lub website ntseeg hais tias nws cov cai tswv cuab lossis cim lag luam raug tej yam cuam tshuam los ntawm tej ntaub ntawv uas yog muab tshaj tawm lossis muab khaws tseg nyob rua ntawm lub website no, lawv yuav tsum nkag mus muab qhov kev txuas “Ntawv Ceeb Toom Txog Kev Cuam Tshuam” ua kom tiav thiab xa email tuaj rau peb tus Webmaster: webmaster@socalgas.com nrog rau theej ntawv qhia paub tuaj mus rau:

Southern California Gas Company
Office of the General Counsel
Notice of Infringement
555 W. Fifth Street
Los Angeles, CA 90013

Tej yam Ntawv Ceeb Toom ntawd yuav tsum muab ib co lus uas yog muaj raws li txoj Cai Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. Section 512 (c)(3)(A) (lossis tej tug tom qab ntawd uas nyob hauv no). Raws li muaj nyob rau Txoj Cai, txhua cov lus ceeb toom uas yog lees txog kev cuam tshuam uas nws ua tsis raws li cov kev cai nyob saum toj no yuav tsis muab los xam tias yog muaj "lus tseeb" lossis yog ib qho "kev ras paub txog cov ntsiab lus lossis cov teeb meem uas cov kev cuam tshuam tshwm sim li cas tuaj." Thov muab ib daim Ntawv Ceeb Toom txawv txhua zaus uas koj xav tshaj tawm tej yam kev cuam tshuam tuaj.

Kev Siv

Kev siv lossis nkag rau ntawm lub website no (www.socalgas.com), lossis kev siv, xaj khoom, lossis yuav khoom lossis kev pab uas muaj nyob rau lub website no, yeej xam tau tias Cov Neeg Txuas Siv yeej tau nyeem thiab txaus siab rau Cov Kev Cai Siv thiab Cov Zwj Ceeb, txawm tias lawv tsis nkag mus rau tej qhov chaw ntawm lub website uas yuav kom lawv teev npe rau, thiab lawv yeej pom zoo nrog txoj kev cai lij choj ntawm Cov Kev Cai Siv thiab Cov Zwj Ceeb ntawm no (nrog rau peb txoj Cai Ceev Ntiag Tug).

Cov Neeg Txuas Siv yuav tsum tso tseg kev siv lub website ntawm no sai li sai tau yog tias lawv tsis txaus siab lossis pom zoo txog tas nrho Cov Kev Cai Siv thiab Cov Zwj Ceeb. Lub Lag Luam yeej tuav rawv txoj cai los mus tshem tawm lossis txwv Tus Neeg Txuas Siv los mus siv lub website no nraws li nws txoj kev pom zoo.

Tus Neeg Siv Cov Txooj Xwm

Yog lub Lag Luam pom zoo, nws yuav txwv txiav tau Cov Neeg Txuas Siv tau tej ntu ntawm qhov website, nrog rau tej txhia ncauj lus thiab cov kev pab uas muaj thiab/los yog muab tau ib los yog tshaj ntawm cov txooj xwm.

Cov neeg siv khoom lag luam uas txuas mus xyuas cov chaw zoo li no yuav tau pom zoo ua raws li cov kev cai siv thiab cov zwj ceeb ntxiv uas teev muaj nrog cov hom kev pab. Cov Neeg Txuas Siv uas muaj cov txooj xwm tau kev pab muaj txoj luag num yuav tsum ceev zoo cia cov ncauj lus siv txuam nrog rau Tus Neeg Txuas Siv qhov txooj xwm thiab muaj txoj luag num yuav tsum raus tes paub txog los yog tsis raus tes ua dab tsi rau qhov txooj xwm.

Kev Thov Teem Sijhawm Pab Kho Khoom Siv

Koj muaj feem siv internet los mus ua ntawv thov kom ib tug kws pab kho khoom tom SoCalGas tuaj ntsib koj tom tsev lossis lub chaw ua haujlwm tuaj kuaj, lossis tej zaum, kho, koj cov khoom siv pa roj av. Siv tsis tau internet thov kev pab yam uas yog xwm txheej ceev. Thaum nruab hnub, ib tug neeg laus (18 xyoo lossis laus dua) yuav tsum nyob ib cheeb tsham ntawd thaum uas muaj sijhawm teem tuaj saib, tiamsis koj yuam npaj teev lwm lub sijhawm ua ntej kom muaj ib tub neeg pab kho tuaj saib xyuas koj cov khoom siv los yeej tau thiab. Tom qab tsaus ntuj lawm ib tus neeg laus yuav tsum nyob ib cheeb tsam ntawd, tsis li ces tus neeg pab kho yuav tsis kam nkag los. SoCalGas yuav tsis lees kev lav dabtsi thaum uas nkag los rau koj lub tsev lossis lub chaw lag luam, txawm tias koj tseg ib tug yuam sij rau nws nkag.

Kev Txwv Txiav Tsis Lees Plaub Ntug

Lub Lag Luam, thiab cov hauv paus chaw ua lag luam thiab cov koom lag luam ua ke, nrog rau cov thawj tswj hwm, cov neeg khiav dej num, cov neeg ntiav ua hauj lwm, los yog cov neeg sawv cev, tsis lees los yog tsis ris lub txim thiab Tus Neeg Txuas Siv yuav zam cov kev aws, kev yuam, cov nuj nqis, cov tsim teeb meem, cov rooj plaub ntug sib foob, cov kev puas thiab cov nqi raug them, uas yog ncaj nraim, tsis ncaj nraim, yuam kev, tshwm sim, raug, raws caij nyoog, zoo tshaj plaws, tshwj xeeb los yog kev puas ntsoog los ntawm txoj kev siv qhov website (nrog rau peb cov khoom siv, cov kev pab, thiab Cov Ncauj Lus), txawm tias Lub Lag Luam, thiab cov hauv paus chaw ua lag luam thiab cov koom lag luam ua ke tau muab kev tawm tswv yim txog cov kev puas ntsoog ntawd. Cov Neeg Txuas Siv tig txoj hauv kev rau tej kev aws, kev yuam, nej nuj nqis, thiab kev puas ntsoog lossis tej nqi yog mus txiav txoj kev siv lub website ntawm no.

Ceev Ntiag Tug

Peb txoj cai kev ceev ntiag tug hais txog tej yam uas Lub Lag Luam tau muab los ntawm lub website no los yog nyob rau hauv Privacy Ceev Ntiag Tug tshooj ntawm lub website no. Tej zaum kuj muaj lwm cov kev cai ntiag tug yuav tsim nyog siv raws li hais tseg nyob rau hauv tej lub chav ntawm lub website no uas yog raug txwv rau tej tus Neeg Txuas Siv nkaus xwb.

Tsis Txaus Siab Rau

Lug Lag Luam tsis pom zoo, tsis txaus siab rau lossis tsis txhawb cov lag luam, cov kev pab, lossis cov khoom siv sab nraud tuaj, tsuas yog cov uas tau hais tawm meej meej nyob rau hauv Lub Lag Luam lub website ntawm no nkaus xwb. Yog tias lub website no muab tau ib co ntaub ntawv txog lwm pab pawg sab nraud lossis muab lawv cov ncauj lus, nrog rau tej kev txuas mus rau lub pab pawg sab nraud cov website, Lub Lag Luam yuav tsis lav lossis tsis lees txog tej yam ua phem lossis puas ntsoog nrog rau tej pab pawb sab nraud tej natub ntawv, txawm tias muaj tej yam yuam kev lossis tsis raug qhov twg. Zoo tib yam xws li, Lub Lag Luam yuav tsis lav lossis lees txog tej pab pawg sab nraud tej kev pab lossis khoom siv. Thov ho saib cov kev sib tham pem ntawm cov kev txuas mus nyob rau hauv peb Txoj Cai Ntiag Tug, nrog rau cov lus teev txog kev lav rau tej pab pawg sab nraud cov ncauj lus.

Kev Tsis Lees Tab

Lub Lag Luam thiab cov chaw sau cov ncauj lus tsis lees hais tias cov lus hauv qhov Web site no yuav ua hauj lwm thiab yuav siv tau. Koj txoj kev siv thiab saib lub website no yog koj saib nyob rau ntawm koj kev lav txog koj tus kheej. Tag nrho cov ncauj lus hauv qhov website no tsuas "zoo li no" thiab "thaum twg muaj" thiab tsis paub tseeb los yog muaj kev tab ua lus piav los yog lus hais. Koj yuav tsum tsis txhob cia li xav hais tias cov ncauj lus hauv qhov Web site no yeej kho tshiab tas li los yog muaj cov ncauj lus tshiab tam sim no rau.

Tej lub sij hawm qhov Web site no yuav tsis ua hauj lwm zoo thiab yuav muaj kev cuam tshuam. Lub Lag Luam yuav tsis lees txog tej yam hais tsis ua haujlwm, muaj kev los mus cuam tshuam, lossis puas lawm. Ceeb toom qhia rau cov Neeg Txuas Siv qhov Web site no hais tias yuav muaj tej yam yuam kev, sau tsis yog, tej teeb meem, kev ua puas thiab tej tsis sau txhij txhua rau. Tus Neeg Txuas Siv yuav tsum lees paub cov teeb meem ntawm txoj kev siv qhov Web site no, thiab lub Lag Luam yuav tsis lees tab tag nrho cov teeb meem tshwm sim los ntawm txoj kev uas Tus Neeg Txuas Siv qhov website.

Yog tsis hais txog lwm tshooj cai los ntawm Cov Kev Cai Siv thiab Cov Zwj Ceeb, Lub Lag Luam yuav tsis los lav tas nrho tej kev sawv cev, kev lav, kev, tej yam lus hais kiag lossis muaj nyob teev rau hauv lawm, txog tej yam dabtsi uas yog hais txog lub website no (nrog rau peb cov khoom siv, cov kev pab, thiab lub website no cov ncauj lus) nrog rau tiamsis tsis pub kom muaj kev txwv txog rau, cov kev lav txog kev ua lag luam thiab tej lub homphiaj uas yog ruaj khov, ntawv tswv cuab, cov neeg sab nraud tej cai uas tsis cuam tshuam, thiab kev muaj tseeb. Tsis pub muaj ntaub ntawv uas yog hais lossis sau uas yog peb muab lossis cov neeg tso cai los mus sawv cev ntawm peb tau tshim ib txoj kev lav lossis ho muaj tej zaum ho muab peb cov kev pab nyob rau ntawm Cov Kev Cai Siv thiab Cov Zwj Ceeb ua kom ntau dua tuaj.

Tiv Thaiv Kev Raug Foob

Cov neeg txuas siv yuav tiv thaiv txoj kev raug foob thiab tsis kheev plaub ntug raug lub Lag Luam, nrog rau cov hauv paus chaw ua lag luam thiab cov koom lag luam ua ke, thiab cov thawj tswj hwm, cov thawj coj, cov neeg khiav dej num, cov neeg ntiav ua hauj lwm, los yog cov neeg sawv cev uas tshwm sim los ntawm txoj kev siv qhov website cov ncauj lus, cov lus sau los yog lus cev, los yog lub Lag Luam los yog tus neeg sab nraud cov khoom thiab cov kev pab ntawm txoj kev aws, kev yuam, cov nuj nqis, cov tsim teeb meem, los yog cov rooj plaub ntug sib foob, cov kev puas los yog cov nqi raug them (nrog cov nqi thiab cov nyiaj faib rau kws lij choj) uas yog tshwm sim los ntawm lawv txoj kev siv lub website no (nrog rau peb cov khoom siv, cov kev pab, thiab Cov Ncauj Lus), nrog rau tiamsis tsis pub muaj kev txwv txog rau tej yam lus tsis raug nyob rau hauv lub website, cov ncauj lus, lossis kev xa lus tuaj, lossis Lub Lag Luam lossis cov khoom thiab kev pab sab nraud tuaj.

Txoj Cai Tsim Nyog

Tsuas muab tau cov kev cai siv thiab cov zwj ceeb no txhais thiab siv raws li cov cai nyob hauv Xeev California xwb, uas tsis tshuam nrog cov cai tswj kom coj cov cai zoo. Thaum muaj kev tsis sib haum xeeb, Tus Neeg Txuas Siv thiab lub Lag Luam pom zoo ua raws li cov kev taug thiab cov kev sib hais sib law liag hauv cov tsev hais plaub ntawm lub Xeev thiab ntawm Tsoom Fwv Teb Chaws uas nyob rau hauv Cheeb Nroog Los Angeles, California thiab Cheeb Tsam Tsev Hais Plaub Hauv Nruab Nrab Xeev California thiab zam txhua cov cai los foob cov kev taug thiab cov kev sib hais los yog hom kev sib hais tsis muaj.

Kev Tu Moo

Yog tias tej tshooj cai ntawm Cov Kev Cai Siv thiab Cov Zwj Ceeb raug txiav txim tias nws tsis zoo, siv tsis tau lossis tswj tsis tau, cov tshooj cai uas seem tseem yuav siv mus raws li muaj tseg thiab cov uas tsis zoo, siv tsis tau lossis tswj tsis tau lawm yuav tau raug muab coj los txhim kho kom nws zoo thiab tswj tau txog qhov uas zoo tshaj nyob rau ntawm txoj cai pub.

Lus Nug thiab Lus Cev Rov Tuaj

Cov Neeg Txuas Siv uas muaj lus nug lossis muaj teeb meem txog rau Cov Kev Cai Siv thiab Cov Zwj Ceeb ntawm lub website no, thov ntsib tus Webmaster ntawm tus e-mail nram no:

Cov Neeg Txuas Siv sau ntawv tuaj rau tus Webmaster los tau:

Southern California Gas Company
Webmaster - SoCalGas.com
555 W. Fifth Street
GT 21F2
Los Angeles, California 90013

Hloov Ua Tshiab 10/14/2011