SoCalGas - Mga Takda at Kondisyon
Feedback Tab: Click here to submit feedback

Mga Takda at Kondisyon

Copyright At Mga Marka ng Pangangalakal

Ang lahat ng Nilalaman ay may Copyright @ 2000-2011 Southern California Gas Company
Ang lahat ng mga Copyrights at Marka ng Pangangalakal ay Nakareserba.

Nilalaman

Ang lahat ng salita, impormasyon, datos, larawan, mga grapika, html, software, source at object code, mga bahagi ng video at audio, mga tatak o marka ng pangangalakal, at iba pang (“Nilalaman”) na makikita sa website na ito ay pag-aari ng Southern California Gas Company (“Kompanya” or “SoCalGas”) o ng mga kaanib nito, mga naglilisensiya, o mga supplier, maliban na lamang kung mariing binanggit sa website na ito. Maaari ninyong gamitin ang mga Nilalaman sa online, at para lamang sa inyong pansarili, panloob, at hindi pangalakal na paggamit. Ang anumnag Nilalaman na idi-nownload o inimprenta ay hindi pinapayagang alisin ang aming copyright, na: “© [Angkop na Petsa] Southern California Gas Company. Ang lahat ng karapata’y nakareserba.” Walang anumang paggamit ng Nilalaman nito, kasama na ang mga walang limitasyong muling paglalathala nito, ay siyang pinapayagan ng walang paunang nakasulat na permiso mula sa Kompanya. Ang sinumang Gumagamit na siyang tinukoy na sumuway sa copyright ng ikatlong partido sa pamamagitan ng pagpapadala o paglalathala ng materyal na nauugnay sa website na ito na siyang lumalabag sa copyright ng partido o ng iba pang karapatang ligal ay siyang aalisin sa webiste na ito.

Ang lahat ng marka ng pangangalakal na ginagamit sa website na ito ay pag-aari ng Kompanya, o, sa ilang mga pagkakataon, ay ginagamit na may permiso mula sa kani-kanilang mga may-ari. Walang marka ng pangangalakal, kasama ng, at walang limitasyon sa, mga tatak at mga Internet doman name na gumagamit ng marka ng pangangalakal na “SoCalGas”, “Southern California Gas Company”, o “Southern California Gas” (kahit na ginagamitan ng malalaking titik o hindi) ay maaaring gamitin o muling paglalathala nito ng sinumang partido na walang paunang nakasulat na permiso ng Kompanya o ng may-ari ng marka ng pangangalakal.

Maliban sa hindi eksklusibing karapatan sa paggamit nito ng mga Gumagamit na itinutukoy dito, walang anumang karapatan sa mga nilalaman o mga bahagi nito, kung anuman ang anyo nito, ay inihatid sa pamamagitan ng paglathala sa website na ito o sa paggamit nito ng sinumang Gumagamit.

Ang Kompanya ang siyang may tanging karapatang baguhin, dagdagan o itigil ang lahat o ang mga bahagi ng mga Nilalaman o ng website sa anumang panahon. Sa karagdagan nito, ang Kompanya ang siyang may tanging karapatang baguhin ang mga Takda at Kondisyon sa anumang panahon, mula sa paglathala nito sa website. Ang kahulugan ng “Gumagamit” ay ang mga indibiduwal o mga pangkat na gumagamit, kumukuha o nagbibigay ng impormasyon sa website na ito.

Mga Inaangking Paglabag sa Website

Sa panahon na kung sinumang bisita ay siyang may paniniwala na may lumabag sa mga copyright at mga marka ng pangangalakal na nakalathala o nakaimbak sa website na ito, kailangan nilang punan ang nakakabit na “Paunawa ng Paglabag” at ipadala sa pamamagitan ng pag-email sa aming Webmaster sa: webmaster@socalgas.com na may kumpirmadong kopya na ipinadala sa koreo sa:

Southern California Gas Company
Office of the General Counsel
Notice of Infringement
555 W. Fifth Street
Los Angeles, CA 90013

Kinakailangang ibigay ng ganitong uri ng Paunawa ang impormasyong isinasaad sa ilalim ng nauukol na probisyon ng Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. Seksiyon 512 (c)(3)(A) (o ng anumang makabagong kapalit nito). Tulad ng nakalaan sa Batas, ang anumang paunawa na nag-aangkin ng paglabag na siyang hindi sumusunod sa kalakhan ng mga probisyong isinaad sa itaas ay hindi tutukuying nagbibigay ng “tunay na kaalaman” o ng “pagbatid ng mga katotohanan o kalagayan na kung saan malinaw na nababatid ang gawain ng paglalabag.” Maaari lamang magbigay ng ng hiwalay na Paunawa sa bawat pagkakataong nais ninyong magsumbong ng mga pawang gawain ng paglalabag.

Paggamit

Sa pamamagtan ng paggamit ng website na ito (www.socalgas.com), o sa paggamit, pag-order, o pamimili ng anumang mga produkto o serbisyo nainihahandog sa website na ito, ang mga Gumagamit ay siyang inaasahang basahin at tanggapin ang mga Takda at Kondisyon, kahit na hindi nila pinupuntahan ang lugar ng website na nangangailangan ng kompirmasyon nito, at siyang sumasang-ayon na masakop sa kapangyarihan ng Takda at Kondisyon nito (kasama na ang aming Patakarang Pagka-pribado).

Kailangang itigil agad ng mga Gumagamit ang paggamit ng website na ito kung hindi nila tinatanggap ang lahat ng mga Takda at Kondisyon nito. Ang Kompanya ang tanging may karapatang mag-alis o ipagbawal ang sinumang Gumagamit sa paggamit ng website na ito sa sariling pagpasiya nito.

Mga Akawnt ng mga Gumagamit

Sa kanilang sariling pagpapasiya, maaaring bigyan ng Kompanya ng access ang mga Gumagamit sa mga pinagbabawal na bahagi ng website, kasama na, at walang limitasyon, ang isa o higit pang mga Gumagamit na kung saan ang isa o higit pang mga akawnt ng mga Gumagamit na kung saan ang tiyak na impormasyon tungkol sa mamimili at serbisyong maaaring ibigay at/o makuha.

Ang mga mamimili na nagpupunta sa mga website na ganito ay maaaring mapasailalim ng karagdagang takda at kondisyon na tiyak na kaugnay ng mga serbisyong ibinigay. Ang mga Gumagamit na may mga akawnt ng serbisyo ay may eksklusibong pananagutansa pagpapanatili ng pagka-pribado ng anumang impormasyong na-uugnay sa pag-logon, mga impormasyon ng mga akawnt ng mga Gumagamit, at anumang kilos o di pagkilos na kaugnay ng nasabing akawnt.

Paghiling ng Takdang Serbisyo para sa mga Kagamitan

Maaari kayong gumawa ng paghiling sa online ng pagdalo ng isang tekniko ng serbisyo ng SoCalGas sa inyong lugar ng trabaho o sa inyong tahanan upang siyasatin, o sa ibang pagkakataon, ayusin ang inyong mga kagamitang gas. Hindi tatanggapin ang mga emergency na kahilingan. Sa araw, ang isang nakatatanda (18 taong gulang o higit pa) ay kailangang naroon para sa anumang nakatakdang dalaw, ngunit maaari din kayong humiling ng alternatibong takdang oras upang matignan ng tekniko ang (mga) kagamitan. Matapos dumilim, kung walang nakatatanda ang naroon, hindi papasok ang technician sa lugar.Walang pananagutan ang SoCalGas sa pagpasok sa inyong tahanan o tanggapan, kahit na kayo’y mag-iwan ng susi upang makapasok ito.

Limitasyon ng Pananagutan

Ang Kompanya, at ang punong kompanya nito at mga kaanib, kasama na ang mga kani-kanilang opisyal, direktor, tauhan, empleyado, o mga kinakatawan nito, ay walang pananagutan o walang responsibilidad sa at ang Gumagamit ay pakakawalan ang karapatang maghain ng anumang kahilingan, pananagutan, mga dahilan ng pagkilos, pagdemanda, paninira at gastusin, kasama na, at walang limitasyon, ang tuwiran at di tuwiran, di sinasadya, nauugnay, di pangkaraniwan o may kaparusahang paninira ng anumang uri na nauugnay sa website na ito (kasama na ang aming mga produkto, serbisyo, at Nilalaman), kahit na ang Kompanya, ang puno nito o ang kaniya mga kaanib ay naabisuhan na ng posibilidad ng mga nasabing paninira. Ang tanging aksiyon lamang ng Gumagamit sa mga nasabing kahilingan, pananagutan, dahilan ng pagkilos, pagdedemanda, paninira o gastusin ay ang pagtigil sa paggamit ng website na ito.

Pagkapribado

Ang aming patakarang pagkapribado ay tumutukoy sa anumang impormasyong nakalap ng Kompanya sa website na ito ay maaaring makita sa Privacy section ng website na ito. Ang karagadagang tuntunin ng pagkapribado ay maaaring maisakatuparan katulad ng isinasaad sa mga bahagi ng website na ito na ipinagbabawal sa mga tiyak na serbisyo para sa mga Gumagamit.

Walang Pagsang-ayon

Hindi nagre-rekomenda, sumasang-ayon, o sumusuporta ang Kompanya ng sinumang ikatlong partidong mga negosyo, serbisyo, o produkto, maliban na lamang kung malinaw na inihayag ng Kompanya sa website na ito. Kung itong website na ito ay nagbigay ng impormasyon tungkol sa ikatlong partido o nagbibigay ng nilalamang may ugnayan dito, kasama na ang mga link o koneksiyon sa website ng ikatlong partido, hindi panangutan o responsibilidad ng Kompanya ang anumang pinsala o paninirang nauukol sa anumang ikatlong partidong impormasyon, kahit na ito’y naglalaman ng mga maling lathalain. Wala ring responsibilidad o pananagutan ang Kompanya sa anumang produkto o serbisyo ng ikatlong partido. Maaari na lamang tignan ang talakayan ng mga Link sa aming Patakarang Pagkapribado, kasama na ang pagtatatwang responsibilidad ng anumang nilalalamang nauugnay sa ikatlong partido.

Pagtatatwa ng Garantya

Ang Kompanya at ang mga naglalagay ng nilalaman ay hindi kailanman ginagarantya ang paggamit at paggana ng mga nilalaman ng website na ito. Ang inyong paggamit ng website na ito ay nasa inyong sariling pananagutan. Ang lahat ng impormasyong nilalaman ng website na ito ay inihahaing "as is" at "as available", na walang kasiguraduhan o garantyang sinasaad o ipinahihiwatig. Hindi ninyo kailanmangdapat isipin na ang impormasyon sa website na ito ay palaging ibinabago o naglalaman ng makabagong impormasyon.

Ang website na ito ay maaaring hindi gumagana, humihinto o hindi maayos ang takbo paminsan-minsan. Walang pananagutan ang Kompanya sa hindi paggana, pagtigil, o ang hindi maayos na pagtakbo nito. Binibigyan ng babala ang mga Gumagamit nito na ang impormasyong nakasaad dito ay maaaring mayroong mga pagkakamaling teknikal, mga bug, mga di kilalang virus at mga pagkukulang. Responsibilidad ng Gumagamit ang lahat ng maaaring mangyari na nauugnay sa paggamit ng website na ito, at hindi kailanman maaaring humanap ng garantya ng Kompanya sa paggamit ng website na ito.

Sa kabila ng anumang probisyon ng mga Takda at Kondisyon, hindi inaangkin ng Kompanya ang anumang representatsyon, garantyang nakasaad o ipinapahiwatig, ng anumang uring may kaugnayan sa website na ito (kasama na ang aming mga produkto, serbisyo, at nilalaman ng website) kasama na ngunit hindi limitado sa, mga garantya ng pangangalakal at pagka-angkop sa tiyak na layunin, titulo, hindi paglabag ng mga karapatan ng ikatlong partido, at ganap na pagkawasto. Walang salita o nakasulat na impormasyon o abiso ang aming ibibigay o ibibigay ng aming mga otorisadong kumakatawan ay makagagawa ng garantya o sa anumang paraang makapagpalawak ng aming mga obligasyon sa ilalim ng mga Takda at Kondisyong ito.

Kabayaran sa Pagkapinsala

Ang mga Gumagamit ay hindi kailanmang maghahabol ng kabayaran sa pagkapinsala at hindi maaaring sisihin ang Kompanya, kasama na ang mga puno at kaanib nito, at ang mga opisyal, direktor, tauhan, empleyado, o kumakatawan sa anumang uri ng paghiling, pananagutan, dahilan ng pagkilos, pagdedemanda, paninira, o mga gastusin (kasama na ang mga makatuwirang singil ng abogado at mga ibang kabayaran) na nauugnay sa kanilang paggamit ng website na ito (kasama na ang aming mga produkto, serbisyo, at Nilalaman), kasama, ngunit hindi limitado sa maling ipormasyon sa website, nilalaman, paghahain, o mga produkto at serbisyo ng Kompanya o ng ikatlong partido.

Naaangkop na Batas

Ang mga Takda at Kondisyong ito ay maaari lamang maipaliwanag at isakatuparan sa ilalim ng mga batas ng Estado ng California, na walang pagtukoy sa mga prinsipyo nito sa pagsalungat ng batas. Sa panahon ng anumang tunggalian, ang Gumagamit at ang Kompanya ay sasang-ayon sa eksklusibong lugar at nasasaklaw ng mga Hukuman ng Estado at Hukumang Pederal na matatagpuan sa Los Angeles County, California at sa Central District of California, at talikdan ang anumang karapatan nilang sumalungat sa lugar, nasasaklaw, o ng pagkaabala ng ganung uri ng pagtitipon.

Pagkahiwalay

Kung ang anumang probisyon ng mga Takda at Kondisyon ay siyang itinuturing na walang bisa, o hindi maaaring isakatuparan, ang mga nalalabing probisyon ay patuloy na isasagawa at ituturing na epektibo at ang walang bisang probisyon ay ituturing na babaguhin upang magkaroon ng bisa at maisasakatuparan sa ilalim ng batas.

Mga Katanungan at Katugunan

Ang sinumang Gumagamit na mayroong mga katanungan o isyu sa mga Takda at Kondisyon ng website na ito, ay maaari lamang kontakin ang Webmaster ng website na ito sa sumusunod na email:

Ang mga Gumagamit ay maaari ding sumulat sa Webmaster sa sumusunod na adres:

Southern California Gas Company
Webmaster - SoCalGas.com
555 W. Fifth Street
GT 21F2
Los Angeles, California 90013

Huling Binago 10/14/2011