SoCalGas - ข้อตกลงและเงื่อนไข
Feedback Tab: Click here to submit feedback

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า

สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาทั้งหมด @ 2000-2011 Southern California Gas Company
สงวนลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

เนื้อหา

ข้อความทั้งหมด ข่าวสาร ข้อมูล ภาพถ่าย กราฟิก HTML ซอฟท์แวร์ รหัสโปรแกรม วิดีโอ และคลิปเสียง เครื่องหมายการค้าและโลโก้ และสิ่งอื่นที่คล้ายกัน ("เนื้อหา") ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เป็นของ Southern California Gas Company (“บริษัท” หรือ “SoCalGas”) หรือบริษัทในเครือ ผู้ออกใบอนุญาต หรือผู้จัดหา ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ โดยท่านอาจใช้เนื้อหาเฉพาะในขณะออนไลน์ รวมถึงใช้ในการส่วนตัว เป็นการภายใน และที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ เนื้อหาใดๆ ที่ดาวน์โหลด หรือถูกพิมพ์จะต้องไม่ลบเครื่องหมายลิขสิทธิ์ของทางเรา อันได้แก่ "© [วันที่ปรับใช้งาน] Southern California Gas Company. สงวนลิขสิทธิ์" จะไม่มีการใช้งานเนื้อหา รวมทั้งการเผยแพร่โดยปราศจากข้อจำกัดหากไม่ได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ บุคคลที่ทำการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์สำหรับบุคคลอื่น โดยการส่ง หรือโพสต์ข้อความอื่นใด ในการติดต่อกับเว็บไซต์ที่ละเมิดต่อลิขสิทธิ์ของบุคคล หรือสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ จะถูกตัดออกจากเว็บไซต์นี้

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ใช้บนเว็บไซต์นี้ เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ หรือในบางกรณีก็นำมาใช้โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้ว จะไม่มีเครื่องหมายการค้าใด (โดยปราศจากข้อจำกัด) โลโก้ และชื่อโดเมนอินเตอร์เน็ตที่ใช้เครื่องหมายการค้า "SoCalGas" หรือ " Southern California Gas Company" หรือ “Southern California Gas” (ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือเล็ก หรือใช้การเว้นวรรคก็ตาม) ถูกใช้ หรือทำซ้ำ โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้า

เนื้อหาอื่นใดนอกเหนือสิทธิในการใช้งานแบบไม่ผูกขาดโดยผู้ใช้ตามที่ระบุไว้ในที่นี้ จะถือว่าไม่มีสิทธิต่อเนื้อหา หรือส่วนใดส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ระบุไว้ดังกล่าว ซึ่งถูกถ่ายทอดผ่านการโพสต์บนเว็บไซต์ หรือโดยการเข้าถึงโดยผู้ใช้อื่นใดก็ตาม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ต่อเติมหรือยกเลิกเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์ในเวลาใดก็ตาม นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขในเวลาใดก็ได้ โดยมีผลทันทีเมื่อโพสต์บนเว็บไซต์นี้ คำว่า "ผู้ใช้" หมายถึง บุคคลใดหรือสิ่งใดก็ตามที่กำลังใช้ เข้าใช้ ได้รับ หรือให้ข้อมูลใดๆ จาก (หรือไปยัง)เว็บไซต์นี้

การเรียกร้องการละเมิดบนเว็บไซต์

ในกรณีที่ผู้เยี่ยมชมเชื่อว่า ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้าถูกละเมิดโดยข้อความที่โพสต์ หรือเก็บไว้บนเว็บไซต์นี้ ผู้เยี่ยมชมควรดำเนินการให้แล้วเสร็จผ่านลิงค์ “การแจ้งการละเมิด” และอีเมล์มาที่ Webmaster ที่: webmaster@socalgas.com พร้อมแนบสำเนายืนยันการส่งอีเมล์ไปที่:

Southern California Gas Company
Office of the General Counsel
Notice of Infringement
555 W. Fifth Street
Los Angeles, CA 90013

การแจ้งดังกล่าวจะต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นภายใต้บทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ของ Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. มาตรา 512 (c) (3) (A) (หรือมาตราอื่นที่เกี่ยวข้อง) ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการแจ้งการละเมิดที่ไม่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดกับบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น จะไม่ถือว่าเป็น "การรู้จริง" หรือ "การรับรู้ข้อเท็จจริง หรือสถานการณ์จากกิจกรรมที่มีการละเมิดสิทธิที่มีความชัดเจน" ดังนั้น กรุณาให้การแยกแยะข้อสังเกตในแต่ละครั้ง ที่ท่านต้องการจะรายงานเกี่ยวกับการกระทำที่ถูกกล่าวหาเรื่องการละเมิด

การใช้

เกี่ยวกับการใช้ หรือการเข้าเว็บไซต์ (www.socalgas.com) หรือผ่านทางการใช้ การสั่งซื้อ หรือการจัดซื้อใดๆ ของสินค้าหรือบริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้จะถือว่าได้อ่าน และยอมรับข้อกำหนด รวมทั้งเงื่อนไขนี้แล้ว แม้ว่าอาจจะไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาในเว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งจะต้องมีการยืนยัน รวมถึงตกลงที่จะผูกพันตามกฎหมาย และตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ก็ตาม (รวมทั้ง นโยบายสิทธิส่วนบุคคล ของทางบริษัทฯ)

ผู้ใช้จะต้องยุติการใช้เว็บไซต์นี้ทันที หากไม่เห็นด้วยหรือไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดเหล่านี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือขัดขวางผู้ใช้จากการใช้เว็บไซต์นี้โดยใช้ดุลยพินิจของทางบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

บัญชีผู้ใช้

บริษัทอาจมีดุลยพินิจ ในการอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์บางตอนที่ถูกจำกัดเนื้อหาได้ ได้แก่ การยกเว้นข้อจำกัดให้กับบัญชีผู้ใช้ 1 บัญชีหรือมากกว่านั้นที่อาจจัดหา และ/หรือ ได้รับข้อมูลและบริการที่เป็นของลูกค้าเฉพาะ

การเข้าใช้ของลูกค้าอาจอยู่ภายใต้ข้อตกลงเพิ่มเติมและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในการติดต่อกับบริการที่จัดให้ ผู้ใช้ที่มีบัญชีบริการมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ และการกระทำหรือไม่ได้กระทำการติดต่อใดๆ กับบัญชีดังกล่าว

การจัดตารางเวลาในการร้องขอบริการอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ

คุณอาจร้องขอผ่านทางอินเตอร์เน็ตออนไลน์ เพื่อใช้บริการจากช่างผู้ชำนาญการของ SoCalGas ในการตรวจเยี่ยมบ้านหรือธุรกิจของคุณ หรือในบางสถานการณ์ รวมทั้งการซ่อมแซมเครื่องใช้แก็สของคุณได้ แต่การร้องขอฉุกเฉินไม่สามารถทำผ่านอินเตอร์เน็ตออนไลน์ได้ สำหรับในช่วงระหว่างวัน ผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป) ควรจะอยู่ในสถานที่ที่จะรับการตรวจเยี่ยม กระนั้นคุณอาจมีการเตรียมการล่วงหน้าในการรับบริการจากนายช่างที่จะตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องใช้ สำหรับในช่วงกลางคืน จะต้องมีผู้ใหญ่อยู่ ณ ที่ตรวจเยี่ยม มิฉะนั้นนายช่างก็จะไม่ทำงาน เนื่องจาก SoCalGas จะไม่รับผิดชอบในการเข้าตรวจเยี่ยมบ้านหรือธุรกิจของท่าน ถึงแม้ว่าจะมีกุญแจก็ตาม

ข้อจำกัดด้านความรับผิดชอบ

ทางบริษัทฯ บริษัทแม่ และบริษัทในเครือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กรรมการ บุคลากร พนักงาน หรือตัวแทน จะไม่รับผิดชอบตามกฎหมาย หรือรับผิดชอบในกรณีที่ผู้ใช้เพิกถอนข้อเรียกร้อง เจตจำนง ภาระหนี้สิน สาเหตุของการกระทำ คดีความ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย โดยนอกเหนือจากข้อกำจัดทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งโดยอุบัติเหตุ โดยบังเอิญ เกิดขึ้นตามสถานการณ์ เหตุนอกเหนือพิเศษ หรือค่าเสียหายใด ๆ จากการลงโทษที่เกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์นี้ (ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ บริการ และเนื้อหา) แม้ว่าบริษัทฯ บริษัทแม่ หรือบริษัทในเครือจะได้รับการแนะนำความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม ดังนั้น ทางเลือกเพียงอย่างเดียวของผู้ใช้ ในการเรียกร้อง แสดงเจตจำนง ภาระหนี้สิน สาเหตุของการกระทำ คดีความ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย คือ การยุติการใช้เว็บไซต์นี้เท่านั้น

สิทธิส่วนบุคคล

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของทางเราต่อข้อมูลข่าวสารที่ได้รับผ่านทางบริษัทฯ จากเว็บไซต์นี้สามารถค้นหาได้ใน หมวดสิทธิส่วนบุคคล ของเว็บไซต์ กฎสิทธิส่วนบุคคลเพิ่มเติมอาจนำไปใช้ตามที่ระบุไว้ในส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกจำกัดไว้เพื่อให้บริการผู้ใช้งานเฉพาะ

ไม่มีการลงนามรับรอง

บริษัทฯ ไม่ได้แนะนำ รับรอง หรือสนับสนุนธุรกิจ บริการ หรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม ยกเว้นการระบุโดยชัดเจนโดยบริษัทบนเว็บไซต์นี้ ถ้าหากเว็บไซต์นี้ได้จัดหา หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สาม หรือเนื้อหาเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม ประกอบด้วย ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หรือชดเชยตามกฎหมายต่อภัยอันตราย หรือความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของบุคคลที่สาม แม้ว่าจะเป็นความเข้าใจผิดหรือข้อผิดพลาดก็ตาม ในทำนองเดียวกัน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ สำหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม ดังนั้นกรุณาอ่านรายละเอียดตามลิงค์ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล, รวมทั้งข้อจำกัดการรับผิดชอบต่อเนื้อหาของบุคคลที่สาม

เงื่อนไขการรับประกัน

บริษัทฯ และผู้ให้บริการด้านเนื้อหาไม่ได้แสดงเกี่ยวกับฟังก์ชั่นการทำงานและการนำไปใช้งานของเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ การใช้งานและการค้นหาสืบค้นบนเว็บไซต์นี้จึงเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จัดให้แบบ “ตามที่เป็นอยู่” และ “ตามที่มี” โดยไม่มีการรับรองหรือรับประกัน โดยชัดเจนหรือโดยนัย ดังนั้นท่านไม่ควรทึกทักว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้อัพเดตอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นข้อมูลปัจจุบัน

เว็บไซต์นี้อาจไม่ทำงาน ขัดข้อง หรือผิดปกติในบางเวลา ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความบกพร่องของการทำงาน ข้อขัดข้อง หรือข้อผิดพลาดต่างๆ เพราะผู้ใช้งานจะได้รับคำเตือนว่า ข้อมูลดังกล่าวอาจมีข้อผิดพลาดทางเทคนิค ไม่ถูกต้อง เกิดบั๊ก(ข้อบกพร่อง) ติดไวรัสที่ไม่รู้จัก และการละเว้นต่างๆ แล้ว ผู้ใช้งานยินดียอมรับต่อความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของเว็บไซต์นี้ และไม่อาจเรียกร้องการรับประกันใดๆ จากทางบริษัทฯ อันเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์โดยผู้ใช้

แม้จะมีบทบัญญัติอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไข บริษัทฯ ขอปฏิเสธการเป็นตัวแทน การรับประกัน การรับรอง ทั้งโดยชัดเจน หรือโดยนัย ต่อรายละเอียดเกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์นี้ (ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ บริการ และเนื้อหาของเว็บไซต์) โดยนอกเหนือข้อจำกัด การรับประกันในเรื่องการซื้อขาย และความเหมาะสมด้านวัตถุประสงค์เฉพาะ หัวข้อ การไม่ละเมิดสิทธิ์ของสิทธิบุคคลที่สาม และความถูกต้อง รวมทั้งไม่มีข้อมูลใดที่เป็นวาจา หรือลายลักษณ์อักษร หรือคำแนะนำที่กำหนดโดยบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้มีอำนาจที่จะสร้างการรับประกัน หรือข้อนอกเหนืออื่นใด จากขอบเขตของภาระหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวเหล่านี้

การชดใช้ค่าเสียหาย

Uผู้ใช้จะชดใช้ค่าเสียหาย และไม่สร้างความเสียหายให้กับบริษัทฯ พร้อมกับบริษัทแม่ และบริษัทในเครือ รวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการ บุคลากร พนักงาน หรือตัวแทน จากการเรียกร้องใดๆ แสดงเจตจำนง ภาระหนี้สิน สาเหตุของการกระทำ คดีความ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าธรรมเนียม และค่าเบิกจ่ายทนายความตามความเหมาะสม) ที่เกิดขึ้นในการติดต่อกับส่วนของการใช้เว็บไซต์ (ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ บริการ และเนื้อหาของทางบริษัท) โดยนอกเหนือจากข้อจำกัดด้านความไม่ถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์ เนื้อหา หรือการจัดส่ง หรือบริการและผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ หรือบุคคลที่สาม

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ อาจถูกตีความ และบังคับใช้ภายใต้กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยไม่มีการอ้างอิงถึงหลักการความขัดแย้งด้านกฎหมาย ในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆ ที่ได้รับความยินยอมโดยผู้ใช้ และทางบริษัทฯ ต่อสถานที่เกิดเหตุตามกฎหมาย ขอบเขตอำนาจศาล และศาลปกครองกลางในเขตปกครองลอสแองเจลลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย รวมถึงเขตภาคกลางของรัฐแคลิฟอร์เนียด้วย ให้กระทำการเพิกถอนสิทธิ์ในการโต้แย้งต่อสถานที่เกิดเหตุตามกฎหมาย ขอบเขตอำนาจศาล หรือความไม่สะดวกดังกล่าวของศาลต่อไป

การแยกส่วนของข้อกำหนด

หากบทบัญญัติใดของข้อกำหนด และเงื่อนไขไม่ถูกต้อง จะถือเป็นโมฆะ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ส่วนบทบัญญัติที่เหลืออยู่ ยังคงมีผลต่อการบังคับใช้ สำหรับผลกระทบ ความไม่ถูกต้อง การเป็นโมฆะ หรือการไม่มีผลบังคับใช้ให้ถือว่าถูกปรับปรุงแล้ว เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และมีผลบังคับใช้สูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด

คำถามและคำติชม

ผู้ใช้ที่มีคำถามหรือประเด็นเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับเว็บไซต์นี้ กรุณาติดต่อ Webmaster ที่อีเมล์ตามนี้:

หรือผู้ใช้อาจเขียนจดหมายถึง Webmaster ตามที่อยู่นี้:

Southern California Gas Company
Webmaster - SoCalGas.com
555 W. Fifth Street
GT 21F2
Los Angeles, California 90013

อัพเดตเมื่อ 10/14/2011