SoCalGas - Điều Khoản và Điều Kiện
Feedback Tab: Click here to submit feedback

Điều Khoản và Điều Kiện

Bản Quyền Và Thương Hiệu

Mọi Bản Quyền Nội Dung @ 2000-2011 Southern California Gas Company
Dành Mọi Bản Quyền và Thương Hiệu.

Nội Dung

Mọi bản văn, thông tin, dữ liệu, hình ảnh, đồ họa, html, phần mềm, mã nguồn và mã đối tượng, đoạn băng hình và băng tiếng, thương hiệu và biểu tượng, và mọi thứ tương tự (“Nội Dung”) xuất hiện trên trang mạng này thuộc quyền sở hữu của Southern California Gas Company (“Công ty” hay “SoCalGas”) hoặc các chi nhánh của Công ty, người cấp phép hoặc nhà cung cấp của họ, ngoại trừ được nói rõ khác đi trên trang mạng này. Quý vị chỉ được sử dụng Nội Dung trên mạng, và chỉ cho các mục đích cá nhân, nội bộ, và không dùng cho các mục đích thương mại. Bất kỳ Nội Dung nào tải xuống hoặc in ra đều không được cắt bỏ bản quyền của chúng tôi, đó là: “© [Ngày Áp Dụng] Southern California Gas Company. Dành mọi bản quyền.” Ngoài ra, việc sử dụng các Nội Dung trong đây, bao gồm việc xuất bản lại không có giới hạn nội dung này, là bắt buộc phải có văn bản cho phép của Company. Bất kỳ Người Sử Dụng nào được xác định là đã vi phạm bản quyền của một bên thứ ba bằng cách truyền thông tin hoặc đăng tải tài liệu liên quan đến trang mạng này và do vậy vi phạm bản quyền của bên đó hoặc những quyền hợp pháp khác thì sẽ bị chặn không cho dùng trang mạng này.

Mọi thương hiệu được sử dụng trên trang mạng này thuộc sở hữu của Công Ty, hoặc, trong một vài trường hợp, được sử dụng khi có sự cho phép của các chủ nhân tương ứng. Không cá nhân, tổ chức nào được sử dụng hoặc sao chép thương hiệu, bao gồm, nhưng không giới hạn trong, biểu tượng và tên miền Internet có sử dụng các thương hiệu “SoCalGas”, “Southern California Gas Company”, hoặc “Southern California Gas” (cho dù có viết chữ hoa hay chữ thường hoặc dùng dấu cách giữa các chữ hay không), mà không có văn bản cho phép trước của Công Ty hay chủ sở hữu của thương hiệu.

Ngoài quyền sử dụng chung cho những Người Sử Dụng như được nêu rõ trong đây, Công Ty không chuyển giao bất cứ quyền gì khác, cho dù dưới hình thức nào đi nữa, về nội dung hoặc một phần nội dung của trang mạng này, khi chúng tôi đăng tải các nội dung đó trên trang mạng này, hoặc khi Người Sử Dụng truy cập các nội dung đó trên trang mạng này.

Công Ty dành quyền được thỉnh thoảng sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt toàn bộ hoặc các phần của Nội Dung hoặc trang mạng. Ngoài ra, Công Ty dành quyền thay đổi Điều Khoản và Điều Kiện vào bất kỳ lúc nào, có hiệu lực ngay lập tức sau khi đăng lên trang mạng này. “Người Sử Dụng” có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào dùng, truy cập, hoặc lấy hay cung cấp thông tin từ hoặc tới, trang mạng này.

Đòi Bồi Thường cho Vi Phạm của Trang Mạng

Trong trường hợp bất kỳ khách thăm trang mạng nào tin rằng các tài liệu đăng trên hoặc lưu trữ trên trang mạng này vi phạm bản quyền hoặc thương hiệu của họ, họ phải hoàn tất đơn tại liên kết “Thông Báo Vi Phạm” và email cho Quản Lý Trang Mạng của chúng tôi: webmaster@socalgas.com và gửi một bản in qua đường bưu điện cho:

Southern California Gas Company
Office of the General Counsel
Notice of Infringement
555 W. Fifth Street
Los Angeles, CA 90013

Thông Báo như vậy phải cung cấp thông tin được yêu cầu theo điều khoản tương ứng của Digital Millennium Copyright Act (Đạo Luật Bản Quyền Kỹ Thuật Số Thiên Niên Kỷ), 17 U.S.C. Mục 512 (c)(3)(A) (hoặc bất kỳ đạo luật nào thay thế đạo luật này). Như được quy định trong Đạo Luật đó, bất kỳ thông báo đòi bồi thường cho vi phạm mà căn bản không tuân theo các điều khoản bên trên sẽ không được xem như là cung cấp “sự hiểu biết thật sự” hoặc “biết đến sự thật hoặc hoàn cảnh mà hoạt động vi phạm được biểu hiện.” Xin cung cấp một Thông Báo riêng mỗi lần quý vị muốn thông báo những hành động cho là có vi phạm.

Sử Dụng

Khi sử dụng hoặc truy cập vào trang mạng này (www.socalgas.com), hoặc bằng cách sử dụng, đặt mua, hoặc mua bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào do trang mạng này chào mời, Người Sử Dụng cho rằng họ đã đọc và chấp nhận những Điều Khoản và Điều Kiện này, ngay cả khi họ không truy cập vào khu vực trong trang mạng cần sự xác nhận ở trong đó, và đồng ý bị ràng buộc bởi những Điều Khoản và Điều Kiện này (bao gồm Chính Sách Bảo Vệ Bí Mật Riêng Tưcủa chúng tôi).

Người Sử Dụng phải chấm dứt việc sử dụng trang mạng này ngay lập tức nếu họ không đồng ý với tất cả những Điều Khoản và Điều Kiện này. Công Ty toàn quyền tự ý loại bỏ hoặc ngăn cấm bất kỳ Người Sử Dụng nào không cho sử dụng trang mạng này.

Trương Mục Người Sử Dụng

Company có thể, hoàn toàn theo ý của mình, cung cấp truy cập cho Người Sử Dụng cho những phần hạn chế của trang mạng này, bao gồm, nhưng không giới hạn trong, một hay nhiều trương mục Người Sử Dụng nơi có thể có và/hoặc lấy được những thông tin cụ thể của khách hàng và dịch vụ.

Khách hàng truy cập tới những khu vực đó có thể phải theo các điều khoản và điều kiện bổ sung như được chỉ rõ liên quan tới các dịch vụ được cung cấp. Người Sử Dụng có trương mục dịch vụ phải tự chịu trách nhiệm giữ gìn sự cẩn mật của bất kỳ thông tin đăng nhập, thông tin trương mục Người Sử Dụng, và bất kỳ việc gì có làm hoặc không làm liên quan tới trương mục như vậy.

Yêu Cầu Xin Hẹn Bảo Dưỡng Đồ Dùng

Quý vị có thể lên mạng gửi yêu cầu để có một kỹ thuật viên bảo dưỡng của SoCalGas đến nhà hoặc đến cơ sở thương mại của quý vị để kiểm tra, hoặc trong một vài hoàn cảnh, sửa chữa (các) đồ dùng chạy bằng gas cho quý vị. Chúng tôi không nhận các yêu cầu khẩn cấp trên mạng. Ban ngày, một người lớn (18 tuổi hoặc lớn hơn) phải có mặt tại chỗ đối với bất kỳ chuyến thăm đã được lấy hẹn nào, nhưng quý vị có thể thu xếp cách khác trước để cho kỹ thuật viên bảo dưỡng có thể vào được nơi để (các) đồ dùng. Khi trời tối thì một người lớn phải có mặt tại chỗ, nếu không thì kỹ thuật viên bảo dưỡng sẽ không vào. SoCalGas không nhận trách nhiệm pháp lý nào trong việc vào nhà hoặc cơ sở kinh doanh của quý vị, ngay cả khi quý vị để lại chìa khóa cho chúng tôi vào.

Giới Hạn Trách Nhiệm Pháp Lý

Công Ty, và công ty mẹ cũng như công ty chi nhánh, cùng với công chức, giám đốc, nhân sự, nhân viên, hoặc đại diện của họ, không chịu trách nhiệm pháp lý cũng như trách nhiệm cho, và Người Sử Dụng nay miễn bất kỳ đơn đòi bồi thường, đòi hỏi, trách nhiệm pháp lý, đòi bồi thường trực tiếp, kiện ra tòa, thiệt hại và chi phí, bao gồm, nhưng không giới hạn, trong các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, tai nạn, ngẫu nhiên, do hậu quả của, gián tiếp bởi, do tình huống khác thường, đặc biệt hoặc những thiệt hại do trừng phạt theo bất kỳ loại nào liên quan đến trang mạng này (bao gồm các sản phẩm, dịch vụ, và Nội Dung của chúng tôi), ngay cả khi Công Ty, công ty mẹ và công ty chi nhánh của họ đã được báo về những thiệt hại như thế . Nguồn trông cậy duy nhất của Người Sử Dụng đối với những đơn đòi bồi thường, đòi hỏi, trách nhiệm pháp lý, lý do khởi kiện, kiện ra tòa, bồi thường thiệt hại hoặc chi phí là chấm dứt việc sử dụng trang mạng này.

Bảo Vệ Bí Mật Riêng Tư

Chính sách bảo vệ sự riêng tư của chúng tôi liên quan đến bất kỳ thông tin nào do Company thu được từ trang mạng này có thể được tìm thấy trong phần Bảo Vệ Bí Mật Riêng Tư của trang mạng. Có thể áp dụng thêm các quy định bảo vệ sự riêng tư khác như được nêu trong các phần của trang mạng này dành riêng cho các dịch vụ cho Người Sử Dụng cụ thể.

Không Chấp Thuận

Company không kiến nghị, chấp thuận hoặc ủng hộ bất kỳ doanh nghiệp, dịch vụ, hoặc sản phẩm nào của bất cứ một bên thứ ba nào, ngoại trừ khi được Công Ty nói rõ ràng trên trang mạng này. Nếu trang mạng này cung cấp thông tin về các bên thứ ba hoặc cung cấp nội dung của các bên thứ ba, bao gồm các đường kết nối đến các trang mạng của các bên thứ ba, Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn hao hoặc thiệt hại liên quan tới bất kỳ thông tin nào của các bên thứ ba, ngay cả khi nó bao gồm sai sót hoặc lỗi. Cũng tương tự như vậy, Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào của bên thứ ba. Xin vui lòng cũng xem phần thảo luận về các Kết Nối trong Chính Sách Bảo Vệ Bí Mật Riêng Tư của chúng tôi, bao gồm phần từ chối trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung nào của bên thứ ba.

Từ Chối Bảo Hành

Công Ty và những nhà cung cấp nội dung không giới thiệu về chức năng và khả năng sử dụng của nội dung trên trang mạng này. Bạn hoàn toàn phải chịu sự rủi ro khi sử dụng và tra cứu trang mạng này. Mọi thông tin trên trang mạng này được cung cấp "theo tình trạng hiện có" và "khi có sẵn", không có sự đoan chắc hoặc bảo đảm, cho dù là nói rõ hay ngụ ý. Bạn không nên cho rằng thông tin trên trang mạng này thường xuyên được cập nhật hoặc nếu không thì bao gồm thông tin mới nhất.

Trang mạng này thỉnh thoảng có thể không hoạt động, bị gián đoạn, hoặc sai sót kỹ thuật. Company không có trách nhiệm đối với việc không hoạt động, gián đoạn, hoặc sai sót kỹ thuật đó. Người sử dụng được cảnh báo rằng thông tin trong đây có thể bao gồm lỗi kỹ thuật, sự thiếu chính xác, lỗi lập trình, virus không được biết đến, hoặc bỏ sót. Người Sử Dụng chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng trang mạng này, và tại đây từ bỏ mọi sự bảo đảm của Công Ty liên quan đến việc sử dụng trang mạng này của Người Sử Dụng.

Bất kể bất cứ điều khoản nào khác trong các Điều Khoản và Điều Kiện này, Công Ty từ chối mọi sự trình bày, đảm bảo, hay bảo hành, nói rõ hay ngụ ý, dưới bất kỳ loại nào liên quan đến trang mạng này (bao gồm các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, và nội dung của trang mạng) bao gồm nhưng không giới hạn trong, việc bảo hành hàng hóa và sự phụ hợp cho mục đích cụ thể, quyền sở hữu, và không vi phạm quyền của bên thứ ba, và tính chính xác. Không có thông tin hoặc lời khuyên nào bằng lời hoặc bằng văn bản do chúng tôi hoặc của các đại diện được ủy quyền của chúng tôi đưa ra sẽ tạo ra sự bảo đảm hoặc theo bất cứ cách nào tăng phạm vi bổn phận của chúng tôi theo Điều Khoản và Điều Kiện này.

Đền bù thiệt hại

Người Sử Dụng sẽ từ bỏ và không buộc Công Ty, cùng với công ty mẹ và công ty chi nhánh, công chức, giám đốc, nhân sự, nhân viên, hoặc đại diện của họ phải chịu thiệt hại do bất kỳ đơn đòi bồi thường, đòi hỏi, trách nhiệm pháp lý, lý do khởi kiện, kiện ra tòa, tiền bồi thường hoặc chi phí (bao gồm lệ phí luật sư và chi tiêu hợp lý của luật sư) nảy sinh liên quan đến việc sử dụng trang mạng của họ (bao gồm sản phẩm, dịch vụ, và Nội Dung), bao gồm, nhưng không giới hạn trong thông tin, nội dung, hoặc việc giao hàng, hay các sản phẩm và dịch vụ của Công Ty hoặc bên thứ ba là không chính xác trên trang mạng.

Luật Áp Dụng

Những Điều Khoản và Điều Kiện này chỉ được giải thích và thực thi theo luật của Tiểu Bang California, mà không tham khảo tới những nguyên tắc về xung đột luật. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào, Người Sử Dụng và Công Ty đồng ý dùng, và công nhận thẩm quyền xét xử của các tòa Tiểu Bang và Liên Bang nằm trong Quận Los Angeles, California và Central District of California, và miễn bất kỳ quyền tranh cãi về địa điểm, thẩm quyền xét xử cũng như sự bất tiện của những tòa án này.

Điều Khoản Đặc Biệt

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều Khoản và Điều kiện được cho là không có hiệu lực, bị hủy bỏ hoặc không thể thực thi, những điều khoản còn lại, tuy nhiên, sẽ tiếp tục được thực thi đầy đủ và có hiệu lực và điều khoản không có hiệu lực, bị bỏ hoặc không thể thực thi sẽ được sửa đổi để nó có hiệu lực và có thể thực thi trong chừng mực tối đa được pháp luật cho phép.

Câu Hỏi và Hồi Đáp

Người Sử Dụng có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào về các Điều Khoản và Điều Kiện trong trang mạng này, xin liên lạc với Quản Lý Trang Mạng của trang mạng này tại địa chỉ điện thư sau đây:

Người Sử Dụng cũng có thể gửi thư cho Quản Lý Trang Mạng:

Southern California Gas Company
Webmaster - SoCalGas.com
555 W. Fifth Street
GT 21F2
Los Angeles, California 90013

Cập Nhật 10/14/2011