SoCalGas - Programang Pantulong sa Kuryente sa Tahanan para sa may Mababang Kita (Low-Income Home Energy Assistance Program)
Feedback Tab: Click here to submit feedback

Programang Pantulong sa Kuryente sa Tahanan para sa may Mababang Kita (Low-Income Home Energy Assistance Program)

Bukod sa mga programa ng SoCalGas, maaaring maging kwalipikado ang mga customer sa iba pang programang pantulong sa kuryente:

Programang Pantulong sa Kuryente sa Tahanan para sa may Mababang Kita (Low-Income Home Energy Assistance Program o LIHEAP)

Kung kwalipikado ang inyong kita, maaari kayong tulungan ng LIHEAP (isang programang pantulong sa kuryente na pinopondohan ng pamahalaan) na bayaran ang inyong bayarin sa palingkurang-bayan. Ang mga pondong ipinangako para tulungan ang mga customer ng SoCalGas ay ipinapamahagi sa pamamagitan ng mga lokal na organisasyong nakabase sa komunidad, mga ahensiyang nagbibigay-tulong at ilang ahensiya ng pamahalaan.

Programang Pantulong ng LIHEAP para sa Weatherization o Pag-ayon sa Panahon (LIHEAP Weatherization Assistance Program)

Ang mga customer ay maaari ring makinabang mula sa Programang Pantulong ng LIHEAP para sa Weatherization o Pag-ayon sa Panahon upang tumulong na gawing mas matipid sa kuryente ang kanilang mga tahanan. Nagbibigay din ang programang ito ng mga walang bayad o mas mababang halaga na Compact Florescent Light (CFL), at pagpapalit ng refrigerator. Magtanong sa inyong palingkurang-bayan sa kuryente o sa LIHEAP tungkol sa mga programa para sa refrigerator.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga programa ng LIHEAP, makipag-ugnayan sa Kagawaran ng Mga Serbisyo at Pagpapaunlad sa Komunidad (Departments of Community Services and Development) sa www.csd.ca.gov* o tawagan kami sa 1-866-675-6623; Para sa may kapansanan sa pandinig, TDD o TTY sa 1-916-263-1402 o sa CA Relay Service 711.

*Sa pamamagitan ng pag-click sa link, aalis kayo sa www.socalgas.com at direktang ililipat sa website ng ikatlong partido na provider na hindi bahagi ng Southern California Gas Company. Ang mga Tuntunin at Kondisyon at Patakaran sa Pagkapribado sa website na iyon ay ilalapat.

 

Tanawin ng pamahayan sa dapit-hapon mula sa himpapawid

Para sa mga katanungan, mangyaring tawagan ang:

Makakuha ng karagdagang impormasyon sa1-866-675-6623

Para sa may kapansanan sa pandinig TDD o TTY sa 
1-916-263-1402
 
o CA Relay Service 711