SoCalGas - Chương trình Trợ Cấp Giá Cơ Sở Cho Gia Đình Có Người Bị Bệnh
Feedback Tab: Click here to submit feedback

Chương trình Trợ Cấp Giá Cơ Sở Cho Gia Đình Có Người Bị Bệnh

SoCalGas quan tâm đến sức khỏe quý vị

Southern California Gas Company (SoCalGas) hiểu rằng không phải tất cả khách hàng đều giống nhau. Một số gia đình có thể có thành viên gia đình có những vấn đề về sức khỏe và bắt buộc phải dùng máy sưởi nhiều hơn khi trời chuyển lạnh.

Nếu quý vị hoặc người nhà quý vị đang bị bệnh nặng, chương trình Chương trình Trợ Cấp Giá Cơ Sở Cho Gia Đình Có Người Bị Bệnh (Medical Baseline Allowance) có thể đưa ra mức trợ cấp bổ sung cho việc dùng gas ở mức giá thấp hơn.

Hãy giữ ấm. Hãy giữ sức khỏe.

Chương trình Trợ Cấp Giá Cơ Sở Cho Gia Đình Có Người Bị Bệnh sẵn sàng để trợ giúp. Một hộ gia đình sẽ đủ điều kiện nếu một thành viên:

 • mắc bệnh nguy hiểm tới tính mạng hoặc có hệ miễn dịch kém
 • bị tàn tật
 • bắt buộc phải được sưởi ấm hơn vào mùa đông do bị bệnh nặng hoặc để ngăn bệnh trạng trở nặng hơn

Dữ kiện về Chương trình Trợ Cấp Giá Cơ Sở Cho Gia Đình Có Người Bị Bệnh

 • Chương trình Trợ Cấp Giá Cơ Sở Cho Gia Đình Có Người Bị Bệnh cung cấp gas với mức giá thấp nhất.
 • Việc hội đủ điều kiện tham dự KHÔNG phụ thuộc vào mức thu nhập.
 • Các bệnh trạng giúp hội đủ điều kiện tham dự chương trình này bao gồm các bệnh đòi hỏi phải được sưởi ấm vì lý do y khoa.
 • Quý vị có thể sở hữu hoặc cho thuê nhà của quý vị.
 • Dịch vụ khí đốt không cần phải đứng tên bệnh nhân thuộc Chương Trình Y Tế Cơ Bản (Medical Baseline).
 • Một gia đình có thể được tham dự Chương trình Trợ Cấp Giá Cơ Sở Cho Gia Đình Có Người Bị Bệnh kết hợp với các chương trình trợ giúp khác.
 • Định mức này bao gồm dịch vụ sưởi nóng không gian trong nhà, nhưng KHÔNG dùng cho spa hoặc hồ tắm hơi trị liệu.
 • Các bệnh trạng đủ điều kiện bao gồm (nhưng không hạn chế trong số): Chứng Liệt Hai Chi Dưới, Chứng Liệt Tứ Chi, Chứng Liệt Cứng Nửa Người, Chứng Đa Xơ Cứng, Chứng Xơ Cứng Bì, hệ miễn dịch kém và bệnh nguy hiểm tới tính mạng.
 • Cần có giấy chứng nhận của bác sỹ.

Hãy nộp đơn ngay hôm nay!

Việc nộp đơn tham dự Chương trình Trợ Cấp Giá Cơ Sở Cho Gia Đình Có Người Bị Bệnh rất dễ dàng. Sử dụng các đường dẫn bên dưới để tải về mẫu đơn và hướng dẫn.

» ddo+n xin tie^'ng Vie^.t

Xem thêm thông tin

Mẫu Đơn Xin Trợ Giá Cho Gia Đình Người Có Bị Bệnh (Medical Baseline Allowance) cung cấp mức giá căn bản hàng ngày 0.822 đơn vị therm ở mức giá thấp nhất cho những người có bệnh trạng nhất định. Đây là định mức cao hơn định mức hàng tháng 25 therm với mức giá thấp nhất.

Quý vị có thể đủ điều kiện để dự Mẫu Đơn Xin Trợ Giá Cho Gia Đình Người Có Bị Bệnh ngay cả khi gia chủ của quý vị tính tiền lượng gas tự nhiên mà quý vị đã sử dụng. Chủ nhà sẽ ghi mức trợ cấp này trên hóa đơn tổng kết của quý vị.

Stethoscope

Nếu có thắc mắc, quý vị vui lòng gọi số:

Tiếng Anh 1-877-238-0092

Español 1-800-342-4545

國語 1-800-427-1429

粵語 1-800-427-1420

한국어 1-800-427-0471

Tiếng Việt 1-800-427-0478

Ngôn ngữ khác 1-888-427-1345

Số Máy dành cho Người Khiếm Thính (TDD)
1-800-252-0259