Mga Programang Tulong

Kung nahihirapan kayong bayaran ang bill ng inyong gas, ang aming mga programang tulong sa kustomer ay maaaring makatulong.

Ang mga programang ito ay pinopondohan ng mga kustomer ng utility sa California at pinangangasiwaan ng SoCalGas sa ilalim ng pagtangkilik ng Komisyon ng California para sa mga Pampublikong Utility (California Public Utilities Commission). Ang mga pondo ng programa ay ilalaan ayon sa batayang kung sino ang nauna ay siyang unang bibigyan hanggang sa ang mga naturang pondo ay maubos na. Ang isang programa ay maaaring baguhin o tapusin nang walang paunang pabatid. Paiiralin ang mga iniaatas sa pagkakarapat-dapat; tingnan ang mga kondisyon ng programa para sa mga detalye.

\r\n\t\t\r\n\t\r\n\r\n\n","primary":[]}' >
\r\n\t\t\r\n\t\r\n\r\n\n","primary":[]}' >