Mga Alternatibong Singil ng California sa Kuryente (California Alternate Rates for Energy - CARE)

Ang programang CARE ay makakatulong sa inyo na makatipid ng 20% sa inyongbuwanang bill sa gas.

Kung kailangan ninyo ng tulong sa pagbabayad ng inyong bill ng natural na gas bawat buwan, maaaring kami ay makatulong .

Sa pamamagitan ng programang CARE, ang SoCalGas® ay naghahandog ng isang 20-porsiyentong diskwento sa mga karapat-dapat na kustomer sa kanilang buwanang bill sa natural na gas. Ang mga karapat-dapat na kustomer na naaprubahan sa loob ng 90 araw pagkasimula ng bagong serbisyo sa gas ay makakatanggap din ng isang $15 na diskwento sa Bayad sa Paglalagay ng Serbisyo (Service Establishment Charge).

Mayroong dalawang paraan para maging kwalipikado

1. Kung kayo o isa pang tao sa inyong sambahayan ay tumatanggap ng mga benepisyo mula sa alinman sa mga programang ito:

 • Medi-Cal o Medicaid
 • Medi-Cal para sa mga Pamilya A & B
 • Mga Kababaihan, Sanggol at Bata (WIC)
 • CalWORKs (TANF) o Tribal (Panlipi) TANF
 • Pagiging Kwalipikado ng Bata Batay sa Kita at Edad (Head Start Income Eligible) - Panlipi Lamang
 • Pangkalatahang Tulong sa Kawanihan ng Mga Ugnayan ng Indian (Bureau of Indian Affairs General Assistance)
 • CalFresh (Mga Stamp ng Pagkain)
 • Pambansang Programa sa Libreng Tanghalian sa Paaralan o (National School Lunch Program - NSLP)
 • Programang Pantulong sa Kuryente sa Tahanan para sa May Mababang Kita (Low Income Home Energy Assistance Program o LIHEAP)
 • Tulong na Salapi ng Pamahalaan para sa Mababa ang Kita (Supplemental Security Income o SSI)

1Kabilang ang Kapakanan-upang-Makapagtrabaho

O

2. Ang kabuuang kita para sa lahat ng tao sa inyong sambahayan ay nakakatugon sa mga sumusunod na alituntunin sa kita:

Bilang ng mga tao
sa sambahayan
Kabuuang taunang kita ng sambahayan* na hindi hihigit sa
1-2 $32,920
3 $41,560
4 $50,200
5 $58,840
6 $67,480
7 $76,120
8 $84,760
 
*Kabilang ang kasalukuyang kita ng inyong sambahayan mula sa lahat ng napagkukunan bago ang mga maibabawas.
 
Para sa bawat karagdagang tao sa inyong sambahayan magdagdag ng $8,640. Itong mga alituntunin sa kita ay may bisa mula Hunyo 1, 2018 hanggang Mayo 31, 2019.

Ang kabuuang kita ng sambahayan ay ang lahat ng kita, mula sa lahat ng miyembro ng sambahayan, saan man nagmula ang pinagkukunan, kabilang ang nguni't hindi limitado sa: mga sahod, suweldo, interes, dibidendo, mga kabayaran para sa suporta sa asawa at anak; mga kabayaran para sa pampublikong tulong, Social Security at mga pensyon, kita sa pagpapaupa, kita mula sa pagtatrabaho nang sarili (self-employment), at lahat ng ‘di-salaping kita na may kaugnayan sa trabaho.

Kamakailan Lamang Walang Trabaho?

Kung kayo ay kamakailan lamang nawalan ng trabaho, kakalkulahin ang kita ng inyong sambahayan mula sa petsa na wala kayong trabaho. Ang lahat ng ibang probisyon sa pagtukoy ng kita, na inilarawan sa itaas, ay paiiralin pa rin.

Mga Kondisyon ng Paglahok

 • Ang bayarin sa gas ay dapat nakapangalan sa inyo at ang nakalahad na tirahan ay ang siya ninyong pangunahing tirahan.
 • Hindi ka dapat angkinin bilang isang umaasa sa income tax return ng ibang tao maliban sa inyong asawa.
 • Kailangan ninyong patotohanan muli ang inyong aplikasyon kapag hiniling.
 • Kailangan ninyong abisuhan ang SoCalGas sa loob ng 30 araw kung hindi na kayo kwalipikado.
 • Maaaring hilingin na patunayan ninyo ang inyong pagiging karapat-dapat sa CARE.

Ang mga programang ito ay pinopondohan ng mga kustomer ng utility sa California at pinangangasiwaan ng SoCalGas sa ilalim ng pagtangkilik ng Komisyon ng California para sa mga Pampublikong Utility (California Public Utilities Commission). Ang mga pondo ng programa ay ilalaan ayon sa batayang kung sino ang nauna ay siyang unang bibigyan hanggang sa ang mga naturang pondo ay maubos na. Ang isang programa ay maaaring baguhin o tapusin nang walang paunang pabatid. Paiiralin ang mga iniaatas sa pagkakarapat-dapat; tingnan ang mga kondisyon ng programa para sa mga detalye.