Chương Trình Trợ Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng

Chương Trình Trợ Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng giúp sửa chữa miễn phí những thứ trong nhà để tiết kiệm năng lượng cho chủ nhà và những người thuê nhà hội đủ điều kiện về lợi tức.

Trả hóa đơn năng lượng thường xuyên mỗi tháng có thể là sự khó khăn.

Một cách để giúp bảo tồn năng lượng và làm cho nhà ở của quý vị tiết kiệm được năng lượng qua Chương Trình Trợ Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng, là chúng tôi giúp sửa chữa miễn phí những thứ trong nhà để tiết kiệm năng lượng cho chủ nhà và những người thuê nhà hội đủ điều kiện về lợi tức.

 
Sửa sang nhà ở cho những người thuê nhà* và chủ nhà** hội đủ điều kiện có thể bao gồm việc:
 

Làm lớp cách nhiệt cho gác xép (attic)

Dùng đồ bao chung quanh bình nước nóng

Gắn dải cao su (weather stripping) quanh khe cửa

Gắn đầu vòi nước có lưới để tiết kiệm nước

Trét kín những chỗ hở

Sửa chữa nhỏ bên ngoài cửa ra vào và/hoặc cửa sổ

Dùng vòi sen chảy chậm

Đồ che ống thông hơi

Sửa hoặc thay máy sưởi (chỉ dành cho chủ nhà cư ngụ tại đó)

Sửa hoặc thay máy nước nóng (chỉ dành cho chủ nhà cư ngụ tại đó)

 

* Người thuê nhà cần phải có giấy cho phép của chủ nhà thì mới được nhận các dịch vụ của chương trình.

** Dịch vụ sửa chữa hoặc thay mới có thể cấp cho những chủ nhà hợp lệ khi các đồ dùng hiện thời bằng gas có vẻ như không hoạt động hoặc gây nguy hiểm.

 

Có Hai Cách Để Được Hợp Lệ Trong Chương Trình


1. Nếu quý vị hay một người nào khác trong gia đình được hưởng bất cứ chương trình nào sau đây:

 • Medi-Cal / Medicaid
 • Medi-Cal A & B cho Gia Đình
 • Chương Trình Dinh Dưỡng cho Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Em (WIC)
 • CalWORKs (TANF)1 hoặc TANF của Bộ Lạc
 • Chương Trình Head Start Cho Những Người Hội Đủ Điều Kiện Về Lợi Tức - Chỉ Dành cho Bộ Lạc
 • Trợ Cấp Tổng Quát của Phòng Sự Vụ Người Mỹ Da Đỏ
 • CalFresh (Food Stamps)
 • Chương Trình Ăn Trưa Miễn Phí Cho Các Trường Trên Toàn Quốc (NSLP)
 • Chương Trình Trợ Giúp Năng Lượng Cho Gia Đình Có Lợi Tức Thấp (LIHEAP)
 • Tiền Phụ Cấp An Sinh (SSI)

1 Kể cả chương trình Trợ Cấp-Đi Làm

HOẶC

2. Tổng số lợi tức của tất cả những người trong gia đình quý vị đáp ứng mức lợi tức quy định sau đây:

 
Số thành viên
trong gia đình
Tổng thu nhập hàng năm của gia đình* không vượt quá
1-2 $34,840
3 $43,920
4 $53,000
5 $62,080
6 $71,160
7 $80,240
8 $89,320
Đối với mỗi thành viên thêm vào hộ gia đình quý vị, hãy thêm vào $9,080.
* Tính luôn tất cả các nguồn thu nhập hiện tại trước khi trừ đi các khoản giảm trừ của gia đình.

Mức lợi tức quy định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Sáu, 2021 đến ngày 31 tháng Năm, 2022. 

 

Sau Khi Gọi Điện Thoại Thì Sẽ Thế Nào:

 1. Để bắt đầu, quý vị sẽ được giới thiệu qua một nhà thầu của Chương Trình Trợ Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng trong vùng của quý vị.
 2. Nhà thầu của Chương Trình Trợ Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng sẽ làm hẹn đến xem xét nhà quý vị.
 3. Trong lúc đến xem xét nhà, nhà thầu sẽ giúp quý vị xác định xem quý vị có hợp lệ  trong chương trình hay không, và nếu có, sẽ giúp quý vị hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ cần thiết. Họ còn hướng dẫn cho quý vị biết những cách để có thể tiết kiệm năng lượng.
 4. Nếu nhà quý vị đáp ứng những điều kiện đòi hỏi, nhà thầu của Chương Trình Trợ Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng sẽ sắp xếp buổi đến nhà để thực hiện việc tân trang.
 5. Sau khi hoàn tất việc tân trang, thanh tra viên của nhà thầu sẽ liên lạc với quý vị sắp xếp buổi đến nhà để kiểm tra hầu bảo đảm tất cả mọi tân trang được thực hiện đúng.

Quý vị sẽ phải cung cấp cho nhà thầu của Chương Trình Trợ Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng bằng chứng về tình trạng hợp lệ hưởng (các) chương trình trợ cấp xã hội hoặc tổng số lợi tức hàng năm.

Nếu Tôi Không Đủ Điều Kiện Thì Sao?

Nếu quý vị không đáp ứng những điều kiện tối thiểu để được hưởng Chương Trình Trợ Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng, quý vị vẫn có thể tận dụng một trong những chương trình tiết kiệm năng lượng khác của chúng tôi.

Mới bị thất nghiệp?

Nếu quý vị mới bị thất nghiệp, thì sự thay đổi về lợi tức của gia đình có thể giúp quý vị đủ điều kiện trong Chương Trình Trợ Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng.

Xác Nhận "Nhà Thầu Được Ủy Quyền"

Nhà thầu có chứng nhận được ủy quyền đại diện cho Chương Trình Trợ Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng phải đeo bảng tên ID có hình hợp lệ.

Ở mặt trước của bảng tên:

 • Có hình logo của Chương Trình Trợ Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng
 • Có tên và hình của người đó
 • Ngày hết hạn (phải còn hiệu lực)
 • Phải ghi rõ là “Chuyên Viên Tiếp Ngoại”
 • Tên của nhà thầu được phê chuẩn
 • Số của thẻ
 • Số Đăng Ký Hành Nghề Sửa Nhà (HISR)

Mặt sau của bảng tên:

 • Có hình logo của Chương Trình Trợ Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng
 • Số điện thoại miễn phí của SoCalGas®

Nếu quý vị có sự lo ngại gì về việc xác minh danh tánh của nhà thầu hoặc có những thắc mắc tổng quát, hãy gọi số 1-800-331-7593 từ 7 giờ sáng đến 3 giờ 30 chiều để nói chuyện với nhân viên đại diện của Chương Trình Trợ Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng SoCalGas. Nhân viên đại diện sẽ có thể xác minh danh tánh nhà thầu và xác minh họ là người được ủy quyền để đại diện cho Chương Trình Trợ Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng.

 

   

   
   

  Chương trình này được tài trợ bởi những khách hàng sử dụng tiện ích của California và được quản trị bởi SoCalGas dưới sự bảo trợ của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California. Hoàn tất việc cải thiện năng lượng trong chương trình này được thực hiện bởi thành phần thứ ba có ký hợp đồng với SoCalGas. Ngân quỹ trong chương trình, kể cả bất cứ nguồn tài trợ nào dùng cho tiền hoàn lại hoặc tiền khích lệ, sẽ được cấp cho những ai xin trước, sẽ được ưu tiên trước cho đến khi hết ngân quỹ. Chương trình này có thể thay đổi hoặc chấm dứt mà không cần thông báo trước. Việc chọn lựa, mua, và sở hữu đồ dùng và/hoặc dịch vụ là trách nhiệm hoàn toàn của khách hàng. SoCalGas không bảo đảm, cho dù là nói rõ hay ngụ ý, bao gồm việc bảo hành đồ dùng hoặc thích hợp cho bất cứ mục đích cá biệt nào, sự sử dụng hay áp dụng cho những đồ dùng và dịch vụ đã chọn. Những khách hàng tham gia chương trình này không bị ép buộc phải mua bất cứ đồ dùng hoặc dịch vụ thêm nào do nhà thầu hoặc bất cứ thành phần thứ ba nào khác đưa ra. SoCalGas không ủng hộ, xác định phẩm chất, hoặc bảo đảm công việc của bất cứ nhà thầu hoặc thành phần thứ ba nào khác. Những đòi hỏi về điều kiện hợp lệ sẽ được áp dụng; xem trong điều kiện đòi hỏi để biết rõ hơn.