Quỹ Trợ Giúp Tiền Gas

Ngân Quỹ Trợ Giúp Cho Gas (GAF) cấp một lần tiền trợ giúp để giúp khách hàng trả hóa đơn tiền gas trong mùa đông.

 

Quý Vị Có Cần Giúp Để Trả Hóa Đơn Tiền Gas Của Mình Không?

Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc trả hóa đơn tiền gas cho mùa đông, Quỹ Trợ Giúp Tiền Gas (GAF) có thể cấp cho quý vị, hoặc những người mà quý vị biết, một lần tiền trợ cấp để trả số tiền trong hóa đơn tiền gas, không quá $100.1

Quỹ Trợ Giúp Tiền Gas là sự nỗ lực cộng tác của SoCalGas® và United Way của Greater Los Angeles. Họ làm việc với những cơ quan cộng tác bất vụ lợi trong toàn vùng phục vụ của chúng tôi để điều hành chương trình.

Làm Thế Nào Để Hội Đủ Điều Kiện

Để được đủ điều kiện hưởng GAF, quý vị phải đáp ứng những đòi hỏi sau đây:

  • Hóa đơn tiền gas phải đứng tên của người xin trợ giúp.
  • Địa chỉ trên hóa đơn phải là nơi cư ngụ chính của người đứng đơn
  • Người đứng đơn không được nộp đơn xin nhiều hơn mức tối đa mà GAF cấp trong năm hiện đang có chương trình.
  • Người đứng đơn phải đáp ứng quy định về lợi tức ghi dưới đây:
Số thành viên
trong gia đình
Tổng thu nhập hàng năm của gia đình* không vượt quá
1-2 $34,840
3 $43,920
4 $53,000
5 $62,080
6 $71,160
7 $80,240
8 $89,320
Đối với mỗi thành viên thêm vào hộ gia đình quý vị, hãy cộng thêm vào $9,080 .
* Tính luôn tất cả các nguồn thu nhập hiện tại trước khi trừ đi các khoản giảm trừ của gia đình.
 

Mức lợi tức quy định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Sáu, 2021 đến ngày 31 tháng Năm, 2022.

Đóng Góp Hôm Nay -- để Tạo Sự Thay Đổi Cho Ngày Mai!


Giúp cho bạn bè hoặc hàng xóm được ấm áp trong mùa đông này bằng cách đóng góp vào quỹ GAF.

Qua sự đóng góp quảng đại từ các khách hàng của chúng tôi, các nhân viên và những người có cổ phần, Quỹ Trợ Giúp Tiền Gas đã chi gần $18 triệu từ năm 1983; nhằm trợ giúp trả tiền trong hóa đơn cho hơn 244,000 người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, các gia đình, cao niên và cựu chiến binh.

Bất cứ ai cũng có thể làm những công việc đáng quý này, do đó hãy thực hiện việc đóng góp trong mạng điện toán để được trừ thuế qua United Way website** hoặc gởi bằng bưu điện Hoa Kỳ.

Gởi Bưu Điện:

United Way Gas Assistance Fund
File 56826
Los Angeles, CA 90074-6826

Chi tiết của giấy: Xin Phép Kêu Gọi Đóng Góp cho GAF (PDF)

 

 

1 Chương trình này được hoạt động là nhờ sự đóng góp quảng đại từ các nhân viên của chúng tôi, những người có cổ phần và những người trả tiền tiện ích. Sự đóng góp của những người có cổ phần cho Quỹ Trợ Giúp Tiền Gas (GAF) không ảnh hưởng gì đến giá tiền gas. Trong chu kỳ vừa qua chương trình GAF đã cấp $408,807 cho 4,569 gia đình; trợ giúp một số tiền trung bình là $89 cho hóa đơn tiền gas. Cám ơn tất cả những người đã có lòng hảo tâm đóng góp và giúp cho chương trình này được thành công! Ngân quỹ được cấp trên căn bản ai xin trước, sẽ được ưu tiên trước cho đến khi hết ngân quỹ.

*Tính chung tất cả các nguồn lợi tức hiện thời của gia đình trước khi khấu trừ. Mức lợi tức giới hạn này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Sáu, 2015 đến ngày 31 tháng Năm, 2016.