Chương Trình Trợ Giúp Năng Lượng Cho Gia Đình Có Lợi Tức Thấp (LIHEAP)

Xem coi quý vị đủ điều kiện hưởng tiền trợ cấp năng lượng qua Chương Trình Trợ Giúp Năng Lượng Cho Gia Đình Có Lợi Tức Thấp hay không.

Ngoài chương trình trợ giúp năng lượng của chúng tôi, quý vị có thể đủ điều kiện hưởng trợ giúp qua Chương Trình Trợ Giúp Năng Lượng Cho Gia Đình Có Lợi Tức Thấp (LIHEAP).

LIHEAP là chương trình trợ giúp năng lượng do liên bang tài trợ có thể giúp quý vị trả tiền cho hóa đơn tiện ích nếu quý vị hội đủ điều kiện về lợi tức. Ngân quỹ được cam kết để trợ giúp khách hàng của SoCalGas® phân chia qua các tổ chức cộng đồng tại địa phương, các cơ quan trợ giúp và cơ quan chính quyền.

Chương Trình Trợ Giúp Cách Nhiệt Cho Nhà của LIHEAP

Quý vị có thể được lợi từ Chương Trình Trợ Giúp Cách Nhiệt Cho Nhà của LIHEAP sẽ giúp làm cho nhà ở của quý vị tiết kiệm được nhiều năng lượng hơn, qua việc gắn lớp cách nhiệt miễn phí hoặc được bớt giá, đồ bao chung quanh bình nước nóng, vòi sen chảy chậm và những dịch vụ cách nhiệt khác.

Muốn biết thêm chi tiết về chương trình LIEAP, hãy liên lạc với Sở Dịch Vụ và Phát Triển Cộng Đồng tại  www.csd.ca.gov * hoặc gọi số 1-866-675-6623; Người Khiếm Thính, TDD/TTY 1-916-263-1402 hoặc Dịch Vụ Tiếp Âm của CA số 711.