Mức Năng Lượng Tiêu Chuẩn Được Cấp Cho Tình Trạng Y Khoa

Chương trình Mức Năng Lượng Tiêu Chuẩn Được Cấp Cho Tình Trạng Y Khoa cấp thêm số lượng gas ở mức giá căn bản thấp nhất cho những người có tình trạng sức khỏe nghiêm trọng.

 

Chúng Tôi Quan Tâm Đến Sức Khỏe Của Quý Vị

Chúng tôi biết rằng không phải tất cả mọi khách hàng đều giống nhau. Một số gia đình có thể có những người thân có vấn đề với sức khỏe do đó cần phải dùng sưởi nhiều hơn khi trời lạnh.

Nếu quý vị hoặc người thân trong gia đình quý vị bị bệnh nặng, chương trình Mức Năng Lượng Tiêu Chuẩn Được Cấp Cho Tình Trạng Y Khoa có thể cấp thêm gas ở mức giá thấp.

Làm Thế Nào Để Hội Đủ Điều Kiện

Quý vị có thể đủ điều kiện hưởng Mức Năng Lượng Tiêu Chuẩn Được Cấp Cho Tình Trạng Y Khoa nếu gia đình quý vị có người thân ở chung nhà lâu dài:

  • Bị một căn bệnh đe dọa đến tính mạng hoặc hệ miễn nhiễm bị hư hại
  • Bị khuyết tật nghiêm trọng
  • Cần dùng sưởi nhiều hơn trong mùa đông vì bị bệnh nặng hoặc để giúp cho căn bệnh của người đó được đỡ hơn

Hiểu Rõ Về Mức Năng Lượng Tiêu Chuẩn Được Cấp Cho Tình Trạng Y Khoa

  • Mức Năng Lượng Tiêu Chuẩn Được Cấp Cho Tình Trạng Y Khoa cấp thêm số lượng gas ở mức giá thấp.
  • Điều kiện hợp lệ chỉ tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe mà thôi; chứ KHÔNG phải lợi tức.
  • Những tình trạng bệnh được chấp thuận bao gồm: Bại Liệt, Liệt Tứ Chi, Bán Thân Bất Toại, Chứng Đa Xơ, Da Cứng, hệ miễn nhiễm bị hư hại, căn bệnh đe dọa đến tính mạng hoặc BẤT CỨ tình trạng bệnh nào cần máy sưởi thêm do sự cần thiết về y khoa. Phải có giấy xác nhận của bác sĩ.
  • Quý vị có thể sở hữu hoặc mướn nhà.
  • Dịch vụ gas không cần phải đứng tên người là bệnh nhân trong chương trình Mức Năng Lượng Tiêu Chuẩn Cho Tình Trạng Y Khoa.
  • Một gia đình có thể được hưởng Mức Năng Lượng Tiêu Chuẩn Được Cấp Cho Tình Trạng Y Khoa cùng với những chương trình trợ giúp khác.
  • Mức cho phép không tính bồn hoặc hồ tắm hơi để trị bệnh.

Chi Tiết Thêm

Mức Năng Lượng Tiêu Chuẩn Được Cấp Cho Tình Trạng Y Khoa cấp thêm .822 therms (là đơn vị tiêu chuẩn dùng để đo năng lượng cho sưởi) cho phép mỗi ngày ở mức giá thấp nhất cho những người có tình trạng bệnh. Số lượng này thêm cho mỗi tháng khoảng hơn 25 therms ở mức giá thấp nhất.

Quý vị có thể hội đủ điều kiện hưởng Mức Năng Lượng Tiêu Chuẩn Được Cấp Cho Tình Trạng Y Khoa ngay cả khi chủ nhà là người gửi hóa đơn tiền gas đến quý vị. Chủ nhà sẽ ghi rõ mức cho phép này trên hóa đơn.

Chương trình này được tài trợ bởi những khách hàng sử dụng tiện ích của California và được quản trị bởi SoCalGas® dưới sự bảo trợ của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California.