Tsis pub twg paub Notice (Hmong)

(Kho tshiab 8/31/2022)
 

SoCalGas tau Cog Lus Tias Yuav Tiv Thaiv Cov Ntaub Ntawv Kev Siv Hluav Taws Xob Losyog Roj Cua Ntawm Koj Tus Kheej Ntiag Tug

Lub Tuam Txhab Southern California Gas Company (SoCalGas) tau cog lus tias yuav tiv thaiv cov ntaub ntawv Kev Siv Hluav Taws Xob Losyog Roj Cua ntawm koj tus kheej ntiag tug thiab saib xyuas kom ntseeg tau tias tseem muaj kev tiv thaiv thaum suav sau, khaws, siv thiab hais qhia txog tej ntaub ntawv ntawd.

SoCalGas tau teev tseg Kev Siv Hluav Taws Xob Losyog Roj Cua xws li: Cov ntaub ntawv kev siv roj cua nyob thoob ntawm peb cov tshuab ntsuas uas tuaj yeem khaws tau cov ntaub ntawv cia txhua hnub lossis txhua teev (xuaj moos), ntsig txog cov ntaub ntawv uas txheeb xyuas ib tug neeg, ibqho chaw lossis ib txoj haujlwm tau yoojyim. Ibqho ntaub ntawv ua piv txwv ntsig txog kev siv roj cua yuav muaj koj lub npe thiab cov roj cua uas koj siv tag npaum cas tso uake.

Txhawm rau tiv thaiv thiab saib xyuas cov neeg siv khoom li ntiag tug, lub chaw CPUC tau tsim Cov Cai Ntsig Txog Tus Kheej Ntiag Tug thiab Kev Tiv Thaiv Kev Nyab Xeeb txog Cov Ntaub Ntawv Kev Siv Hluav Taws Xob Losyog Roj Cua. Cov cai no, tau piav qhia rau hauv SoCalGas' Txoj Cai Nqi Them Se Nqe 42, txwv tsis pub SoCalGas thiab lwm lub chaw nyob hauv California muab cov ntaub ntawv Kev Siv Hluav Taws Xob Losyog Roj Cua tshaj tawm yog tsis tau kev pom zoo tso cai los ntawm cov neeg siv, tshwj tsis yog poob rau kis raug zam.

Vim Licas SoCalGas Thiaj Khaws Cov Ntaub Ntawv Kev Siv Hluav Taws Xob Losyog Roj Cua

Kev Xam Cov Nqi: Yuav tsim daim ntawv sau nqi rau koj, peb yuav tsum paub tias koj siv cov roj cua ntau npaum li cas nyob rau hauv lub sijhawm tsim daim ntawv sau nqi.

Txheej Txheem Kev Npaj thiab Ua Raws Li Yam Xav Tau: Peb siv cov ntaub ntawv Kev Siv Hluav Taws Xob Losyog Roj Cua los ua haujlwm thiab nrhiav kev tsim kho peb li txheej txheem kev tshaj xov thiab kev muab qhia.

Kev Siv Hluav Taws Xob Losyog Roj Cua Kom Tau Zoo: Txhawm rau npaj, nqi tes ua lossis tshuaj ntsuam xyuas txog SoCalGas cov kev pab txhawb kom txuag tau Kev Siv Hluav Taws Xob Losyog Roj Cua Tau Zoo.

Tus Neeg Siv Khoom Cov Ntaub Ntawv: Yuav pub cov neeg siv khoom pom thiab tswj xyuas lawv tus kheej cov ntaub ntawv Kev Siv Hluav Taws Xob Losyog Roj Cua thiab ua kom lawv nkag siab zoo ntxiv txog lawv tshooj cai kev siv hluav taws xob losyog roj cua.

SoCalGas Tsuas Ceev Tseg Koj Cov Ntaub Ntawv Kev Siv Hluav Taws Xob Losyog Roj Cua Mus Ntev Raws Li Qhov Tseem Ceeb Xwb

SoCalGas tsuas khaws cia cov ncauj lus txog koj Energy Usage (Kev Siv Hluav Taws Xob) mus ntev npaum li tsim nyog kom pab tau koj thiab lis tau cov xwm txheej daws cov teeb meem kev sau nuj nqis, cov kev nug txog thiab kev tuav tswv yim rau qhov txheej txheem. Cov caij nyoog kev tuav tseg yuav sib txawv raws li cov xwm txheej tshwj xeeb thiab cov kev tu ncua ntawm kev ua lag luam thiab feem ntau yuav yog tuav mus kaum lub xyoo.

Thaum SoCalGas Muab Cov Ntaub Ntawv Kev Siv Hluav Taws Xob Losyog Roj Cua Qhia Rau Sawd Daws

Kev muab qhia pawg neeg thib peb: Tej zaum peb yuav muab cov ntaub ntawv Kev Siv Hluav Taws Xob Losyog Roj Cua qhia rau ntau lub tuam txhab ua haujlwm kom muaj kev pabcuam rau koj. Cov tuam txhab no muaj xws li nram qab no tabsis kuj tsis yog tag li no xwb xws li, cov chaw muab kev pabcuam txog feem tev-naus-laus-zis, cov chaw pab tswv yim, cov tuam txhab tsim ua vaj tse ubno, thiab cov chaw muab kev pabcuam kom siv hluav taws xob losyog roj cua tau zoo uas yog cov yuav ua haujlwm nrog peb kom tau raws li lub homphiaj tseem ceeb uas tau piav qhia los saum toj saud.

Qee lub caij, tej zaum peb yuav thov kev tso cai ntawm koj kom muab cov ntaub ntawv Kev Siv Hluav Taws Xob Losyog Roj Cua qhia rau lwm lub tuam txhab uas tsis muaj feem ntsig txog cov homphiaj hais los no. Cov tuam txhab no yuav tsum tau tiv thaiv koj cov ntaub ntawv raws li cov cai tswjfwm thiab ua raws li cov cai tswjfwm kev tiv thaiv ntawm SoCalGas.

Koj yeej txo tsawg tau txoj kev muab cov ncauj lus txog koj Energy Usage (Kev Siv Hluav Taws Xob) los ntawm txoj kev xaiv tsis rau npe koom nrog SoCalGas qee cov kev pab cuam uas yuav tsum tau muaj kev qhia tawm thiaj li yuav koom tau. Cov kev pab xws li no yuav qhia tseeb thaum twg yuav tsum tau muaj kev qhia tawm.Yuav tau muaj koj txoj kev tso cai thiaj koom tau nrog qee cov kev pab cuam no (xws li Energy Efficiency Rebate Program (Kev Pab Nyiaj Ntxiv Rov Rau Kev Txuag Siv Fais Fab). Qhov teeb meem ntawm txoj kev tsis muab kev tso cai qhia tawm cov ncauj lus txog koj Energy Usage (Kev Siv Hluav Taws Xob) yog koj yuav tsis muaj peev xwm tau cov txiaj ntsim kev pab ntawm cov kev pab cuam no. Puav leej txwv tsawg peb txoj kev qhia cov ncauj lus txog koj Energy Usage (Kev Siv Hluav Taws Xob). 

Kev qhia tawm raws qhov koj xaiv: Koj tuaj yeem xaiv tso cai rau lwm lub tuam txhab los txais koj cov ntaub ntawv tau. Thaum koj ua li ntawd, koj yuav tsum mob siab thiab tsuas tso cai pawg neeg uas koj ntseeg siab tau xwb.

Kev muab cov ntaub ntawv qhia tawm rau lwm lub homphiaj: Ntxiv rau qhov no, tej zaum peb yuav muab cov ntaub ntawv Kev Siv Hluav Taws Xob Losyog Roj Cua tshaj tawm: 1) tshaj tawm mus raws li txheej txheem raug cai (xws li daim ntawv pab-kas lossis daim ntawv uas lub tsev hais plaub sau tuaj), 2) tshaj tawm rau cov chaw pabcuam thaum muaj xwm txheej kub ntxhov ceev rau kis uas muaj kev txaus ntshai rau txoj sia thiab khoom muaj nqis, 3) tshaj tawm raws li daim ntawv txib los ntawm lub chaw CPUC, lossis 4) tshaj tawm raws li txoj cai lij choj sau tseg.

Yuav Saib Koj Cov Ntaub Ntawv Kev Siv Hluav Taws Xob Losyog Roj Cua Nyob Hauv Online Tau Licas

Chaw Nyob thiab Cov Neeg Siv Khoom Ua Lag Luam/Tsim Ua Khoom Lag Luam uas tau teeb tsa lub tshuab ntsuas tuaj yeem ntsuas lawv cov ntaub ntawv Kev Siv Hluav Taws Xob Losyog Roj Cua rau ntawm Kuv Tus As-Qhauj www.socalgas.com/my-account/. Cov Neeg Siv Khoom Tsis Tseem Ceeb yuav mus saib lawv cov ntaub ntawv Kev Siv Hluav Taws Xob Losyog Roj Cua rau ntawm SoCalGas Envoy® www.socalgasenvoy.com.

Yuav Mus Saib Cov Ntaub Ntawv Ceebtoom Ntawm Tus Kheej Ntiag Tug Hauv Online Tau Licas

Peb yuav qhia txog Daim Ntawv Ceebtoom tshiab raws li qhov tseem ceeb thiab yuav qhia rau cov neeg qhua txog Daim Ntawv Ceebtoom uas muaj tshaj tawm tshiab rau hauv peb lub website. Peb kuj yuav ceebtoom rau koj kom tuaj saib peb Daim Ntawv Ceebtoom tshiab ib xyoos ib zaug.

Yog koj xav kom tau txais ib Daim Ntawv Ceebtoom tshiab lossis daim ntawv ceebtoom qub ua ntej dhau los, yog koj muaj lus nug lossis kev txhawj xeeb txog Daim Ntawv Ceebtoom no, lossis yog koj xav tshawb nrhiav seb koj puas tuaj yeem txwv, saib xyuas, lossis tsis pom zoo txog koj cov ntaub ntawv uas muab tshaj tawm, tej zaum koj yuav tiv toj (xa xov) rau peb ntawm:

Email: webmaster@socalgas.com

Attn: Customer Privacy Program Manager
Southern California Gas Company
P.O. Box 1626
Monterey Park, CA 91754


Tus Neeg Sawv Cev Pabcuam Neeg Siv Khoom
Tus Xovtooj Rau Cov Neeg Siv Khoom Nyob Hauv Thaj Chaw: 800-427-2200
Tus Xovtooj Rau Cov Neeg Siv Khoom Ua Lag Luam: 800-427-2000

Thov mus saib hauv peb Txoj Cai Tswjfwm Tus Kheej Ntiag Tug Lub Website hais txog cov ntaub ntawv ntawm tus kheej ntiag tug uas khaws tseg rau hauv peb lub website.