Tsis pub twg paub Notice (Hmong)

(XOV XWM TSHIAB 02/01/2023)
 

SoCalGas tau Cog Lus Tias Yuav Tiv Thaiv Cov Ntaub Ntawv Kev Siv Hluav Taws Xob Losyog Roj Cua Ntawm Koj Tus Kheej Ntiag Tug

Lub Tuam Txhab Southern California Gas Company (SoCalGas) tau cog lus tias yuav tiv thaiv cov ntaub ntawv Kev Siv Hluav Taws Xob Losyog Roj Cua ntawm koj tus kheej ntiag tug thiab saib xyuas kom ntseeg tau tias tseem muaj kev tiv thaiv thaum suav sau, khaws, siv thiab hais qhia txog tej ntaub ntawv ntawd.

SoCalGas tau teev tseg Kev Siv Hluav Taws Xob Losyog Roj Cua xws li: Cov ntaub ntawv kev siv roj cua nyob thoob ntawm peb cov tshuab ntsuas uas tuaj yeem khaws tau cov ntaub ntawv cia txhua hnub lossis txhua teev (xuaj moos), ntsig txog cov ntaub ntawv uas txheeb xyuas ib tug neeg, ibqho chaw lossis ib txoj haujlwm tau yoojyim. Ibqho ntaub ntawv ua piv txwv ntsig txog kev siv roj cua yuav muaj koj lub npe thiab cov roj cua uas koj siv tag npaum cas tso uake.

Txhawm rau tiv thaiv thiab saib xyuas cov neeg siv khoom li ntiag tug, lub chaw CPUC tau tsim Cov Cai Ntsig Txog Tus Kheej Ntiag Tug thiab Kev Tiv Thaiv Kev Nyab Xeeb txog Cov Ntaub Ntawv Kev Siv Hluav Taws Xob Losyog Roj Cua. Cov cai no, tau piav qhia rau hauv SoCalGas' Txoj Cai Nqi Them Se Nqe 42, txwv tsis pub SoCalGas thiab lwm lub chaw nyob hauv California muab cov ntaub ntawv Kev Siv Hluav Taws Xob Losyog Roj Cua tshaj tawm yog tsis tau kev pom zoo tso cai los ntawm cov neeg siv, tshwj tsis yog poob rau kis raug zam.

VIM LI CAS SOCAL GAS THIAJ LI SUAV SAU COV NTAUB NTAWV SIV ROJ CUA

Peb suav sau, khaws cia, thiab siv cov ntaub ntawv siv roj cua rau ntau cov hom phiaj, xws li nram qab no:

Kev xav cov nqi:  Xav paub seb koj siv roj cua ntau npaum li cas es thiaj li sau nqi rau koj raug zoo. Cov ntaub ntawv no raug ntsuas thiab raug suav sau los ntawm koj lub tshuab ntsuas roj cua.

Txheej txheem kev npaj:  Yuav npaj tsim kho rau yav tom ntej txog kev xa roj cua. Peb kuj yuav siv cov ntaub ntawv no los npaj seb peb yuav yuav roj cua ntau npaum li cas.

Kev siv roj cua kom tau zoo:  Yuav pab peb npaj thiab ntsuas kom tau zoo txog lub xeev cov khoos kas pab txuag roj cua.

Raws li txoj cai lij choj, tsoom fwv, thiab cov kws tsim cov cai.

KEV TUAV TSEG

SoCalGas Tsuas Ceev Tseg Koj Cov Ntaub Ntawv Kev Siv Hluav Taws Xob Losyog Roj Cua Mus Ntev Raws Li Qhov Tseem Ceeb Xwb

SoCalGas tsuas khaws cia cov ncauj lus txog koj Energy Usage (Kev Siv Hluav Taws Xob) mus ntev npaum li tsim nyog kom pab tau koj thiab lis tau cov xwm txheej daws cov teeb meem kev sau nuj nqis, cov kev nug txog thiab kev tuav tswv yim rau qhov txheej txheem. Cov caij nyoog kev tuav tseg yuav sib txawv raws li cov xwm txheej tshwj xeeb thiab cov kev tu ncua ntawm kev ua lag luam thiab feem ntau yuav yog tuav mus kaum lub xyoo.
 

SOCAL GAS YUAV MUAB COV NTAUB NTAWV SIV ROJ CUA QHIA RAU THAUM TWG

  • Muab qhia raws li qhov koj xaiv
    Koj tuaj yeem tso cai cia lwm cov tuam txhab hauj lwm los txais koj cov ntaub ntawv tau. Thaum uas yuav ua li ntawd, koj yuav tsum ua tib zoo siv feem neeg thib pab uas ntseeg siab tau xwb.
  • Muab qhia rau feem neeg thib peb
    Tej zaum peb yuav muab cov ntaub ntawv siv roj cua qhia rau lwm cov tuam txhab hauj lwm uas muab kev saib xyuas rau koj ntawd. Cov tuam txhab hauj lwm no mas muaj xws li cov chaw muab kev saib xyuas kom siv roj cua tau zoo uas tab tom ua hauj lwm nrog peb los ua kom tau zoo raws li cov hom phiaj uas tau piav qhia tseg rau saum toj saud. Tej thaum, peb yuav tau thov kev pom zoo los ntawm koj uas tej zaum yuav tsum muab cov ntaub ntawv kev siv roj cua no qhia rau lwm lub chaw uas tsis muaj feem ntsig txog rau cov hom phiaj no. Koj tuaj yeem txwv tsis pub muab koj cov ntaub ntawv siv roj cua qhia tawm ntau los ntawm qhov txhob tso npe rau hauv qee cov khoos kas ntawm SoCalGas.Koj yuav tau muab kev pom zoo thiaj li yuav mus koom tau qee cov khoos kas. (xws li, Khoos Kas Them Nyiaj Rov Qab Rau Kis Siv Roj Cua Tau Zoo). Los ntawm qhov tsis muab kev pom zoo muab koj cov ntaub ntawv siv roj cua qhia ntawd mas tej zaum yuav ua rau koj tsis tau txais tej txiaj ntsim ntawm cov khoos kas no. Peb los kuj tsis muaj peev xwm ntau los muab koj tej ntaub ntawv kev siv roj cua qhia tawm raws li cov cai lij choj.
  • Muab qhia rau lwm lub hom phiaj
    Tej zaum peb yuav muab koj cov ntaub ntawv siv roj cua no tshaj tawm: 1) mus raws li txheej txheem cai (xws li daim ntawv hu los sis daim ntawv xa tuaj tim tsev txiav txim plaub ntug), 2) tuaj rau cov neeg saib xyuas kis xwm txheej ceev uas yuav muaj kev phom sij rau txoj sia los sis khoom vaj tse ub no, 3) raws li tau txib los ntawm CPUC.

Yuav Saib Koj Cov Ntaub Ntawv Kev Siv Hluav Taws Xob Losyog Roj Cua Nyob Hauv Online Tau Licas

Chaw Nyob thiab Cov Neeg Siv Khoom Ua Lag Luam/Tsim Ua Khoom Lag Luam uas tau teeb tsa lub tshuab ntsuas tuaj yeem ntsuas lawv cov ntaub ntawv Kev Siv Hluav Taws Xob Losyog Roj Cua rau ntawm Kuv Tus As-Qhauj www.socalgas.com/my-account/. Cov Neeg Siv Khoom Tsis Tseem Ceeb yuav mus saib lawv cov ntaub ntawv Kev Siv Hluav Taws Xob Losyog Roj Cua rau ntawm SoCalGas Envoy® www.socalgasenvoy.com.

Yuav Mus Saib Cov Ntaub Ntawv Ceebtoom Ntawm Tus Kheej Ntiag Tug Hauv Online Tau Licas

Peb yuav qhia txog Daim Ntawv Ceebtoom tshiab raws li qhov tseem ceeb thiab yuav qhia rau cov neeg qhua txog Daim Ntawv Ceebtoom uas muaj tshaj tawm tshiab rau hauv peb lub website. Peb kuj yuav ceebtoom rau koj kom tuaj saib peb Daim Ntawv Ceebtoom tshiab ib xyoos ib zaug.

Yog koj xav kom tau txais ib Daim Ntawv Ceebtoom tshiab lossis daim ntawv ceebtoom qub ua ntej dhau los, yog koj muaj lus nug lossis kev txhawj xeeb txog Daim Ntawv Ceebtoom no, lossis yog koj xav tshawb nrhiav seb koj puas tuaj yeem txwv, saib xyuas, lossis tsis pom zoo txog koj cov ntaub ntawv uas muab tshaj tawm, tej zaum koj yuav tiv toj (xa xov) rau peb ntawm:

Email: webmaster@socalgas.com

Xa Ntawv:
Attn: Customer Privacy Program Manager
Southern California Gas Company
P.O. Box 1626
Monterey Park, CA 91754


Tus Neeg Sawv Cev Pabcuam Neeg Siv Khoom
Tus Xovtooj Rau Cov Neeg Siv Khoom Nyob Hauv Thaj Chaw: 800-427-2200
Tus Xovtooj Rau Cov Neeg Siv Khoom Ua Lag Luam: 800-427-2000

Thov saib hauv peb Lub Chaw Ceev Tus Kheej Ntiag Tug yog xav paub lwm yam ntxiv txog tej ntaub ntawv kev ceev tus kheej ntiag tug.