Cov ntsiab lus thiab Li Cas (Hmong)

Txoj Cai Txwv Tsis Pub Luam Tawm thiab Cov Cim Ua Lag Luam

Txhua cov ntsiab lus ntsig txog txoj cai txwv tsis pub luam tawm © 2000-2018 Southern California Gas Company.
Txhua txoj cai txwv tsis pub luam tawm thiab cov cim ua lag luam raug tshwj tseg.

Cov Ntsiab Lus

Txhua phau ntawv, cov ntaub ntawv ubno, cov ntaub ntawv, cov duab, cov duab piav qhia, html, software, qhov chaw rau thiab tus lab-hav yam khoom, cov duab vis dis aus thiab cov suab lus, cov cim ua lag luam thiab cov cim thiab cov ntaub ntawv xws li ("Cov Ntsiab Lus") uas tshwm sim rau hauv lub web site no yog nce raws li Southern California Gas Company ("Company" lossis "SoCalGas") lossis nws cov chaw ua haujlwm ncau, cov muaj ntaub ntawv tso cai lossis cov tswv muag khoom, zam rau cov uas tsis tau hais tseg rau hauv lub Web site no. Tej zaum cov neeg siv (xws li tau sau tseg rau ntawm no) yuav yog cov siv cov Ntsiab Lus no rau lawv tus kheej, siv sab hauv, tsis yog siv ua lag luam. Yuav tsum tsis muab txhua Cov Ntsiab Lus rub los lossis muab luam tawm, tshem tawm mus ntawm peb txoj cai txwv tsis pub luam tawm, uas yog: “© 2018 Southern California Gas Company. Txhua txoj cai txwv tshwj tseg tsis pub luam tawm." Tsis muaj leej twg siv Cov Ntsiab Lus no suav txog kev txwv tsis pub rov qab muab luam tawm yog tsis muaj kev tso cai ua ntej los ntawm Lub Tuam Txhab. Txhua tus neeg siv uas tau ua txhaum txoj cai txwv tsis pub luam tawm ntawm ib pawg neeg thib peb sab nrauv los ntawm kev muab cov ntaub ntawv xa tawm mus lossis muab tshaj tawm rau hauv lub Web site ntawd yog kev txhob txwm ua txhaum cai raws li pawg neeg ntawd txoj cai txwv tsis pub luam tawm lossis lwm cov cai usd tsis muab tso nrog rau hauv lub Web site no.

Lub Tuam Txhab yog tus tswv ntawm txhua lub cim ua lag luam uas raug siv rau hauv lub Web site no, lossis, nyob hauv qee kis raug siv nrog lwm tus tswv lag luam raws li qhov lawv tso cai. Tsis muaj lub cim ua lag luam, suav txog qhov tsis muaj kev txwv, cov npe cim thiab cov npe Internet tseem ceeb uas siv ua lub cim ua lag luam "SoCalGas", "Southern California Gas", lossis "Southern California Gas Company" (Txhua lub npe tsis hais yuav sau ua tus niam ntawv loj lossis sau ntawv lossis muaj kem seem) tej zaum yuav raug siv lossis raug muab tsim dua tshiab los ntawm ib pawg neeg yam tsis tas yuav muaj kev tso cai ua ntej los ntawm Lub Tuam Txhab lossis tus tswv lub cim ua lag luam.

Tshwj tsis yog tsis muaj kev sib sau uake, tsis yog tus koom daim ntawv tso cai uake, tsis muab pauv hloov, tus kheej, thiab tau txwv cov cai siv los ntawm Cov Neeg Siv raws li tau hais tseg rau ntawm no, yeej tsis muaj cai siv tej Ntsiab Lus lossis cov ntaub ntawv xws li hais los nov, yam tsis xav tias yuav tshwm sim zoo licas los ntawm qhov muab tshaj tawm rau hauv lub Web site no lossis los ntawm ib Tus Neeg Siv nkag mus siv cov ntsiab lus no. Ib Tug Neeg Siv tej zaum yuav tsis: (a) muab ibco Ntsiab Lus lossis ntaub ntawv ntawm lub Web site no faib siv rau lwm yam uas tsis muaj feem ntsig txog lub Web site no; (b) muab txhua yam tso uake nrog ib Tug Neeg Siv tus kheej cov programs lossis muaj txhua yam tso uake rau hauv ib Tug Neeg Siv tus kheej cov programs; (c) muab cov ntaub ntawv siv hloov mus rau ib yam; lossis (d) muag, xauj, muab rau txais, qiv txais, muab faib, muab sib txuas lus rau sawd daws, muab pauv hloov ua lwmyam, lossis koom daim ntawv tso cai ntawm lub Web site lossis muab tag nrho lossis ib feem ntawm cov cai rau lub Web site.

Lub Tuam Txhab tshwj tseg txoj cai muab kho dua tshiab, kho ntxiv lossis tsis ua txuas mus ntxiv rau tag nrho lossis ib feem ntawm lub Web site rau qee lub sijhawm. Ntxiv rau qhov no, Lub Tuam Txhab tshwj tseg txoj cai pauv hloov Tshooj Cai thiab Lub Sijhawm tau txhua txhua lub sijhawm, siv tau txij kiag thaum kho lub Web site no mus. "Tus Neeg Siv" thiab "Cov Neeg Siv" txhais tau tias yog ibco neeg lossis cov npe siv, kev nkag mus, rub cov ntaub ntawv, tau cov ntaub ntawv lossis muab cov ntaub ntawv los lossis xa mus ntawm lub Web site no. Txhua yam uas hais txog tshaj ob qho rov saud uas hais rau ntawm no kuj yuav yog ib qho thiab ib qho uas hais rau ntawm no kuj yuav yog tshaj ob qho tshwj tsis yog xav kom muaj lub ntsiab lus hais ua lwm yam.

Kev Hais Txog Kev Ua Txhaum Cai Rau Lub Website

Kis uas ib tug neeg nkag tuaj siv ntseeg tau tias nws cov cai txwv tsis pub luam tawm lossis cov cim ua lag luam raug ua txhaum cai los ntawm kev muab cov ntaub ntawv tshaj tawm lossis tso rau ntawm lub Web site no, lawv yuav tsum hais rau lub chaw “Ceebtoom Txog Qhov Ua Txhaum cai” thiab email nws mus rau peb lub Webmaster: webmaster@socalgas.com nrog rau tsab ntawv theej xa mus rau:

Southern California Gas Company
Office of the General Counsel
Notice of Infringement
555 W 5Th St.
Los Angeles, CA 90013-1046

Daim Ntawv Ceebtoom no yuav tsum qhia txog cov ntaub ntawv raws li Txoj Cai ntawm Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. Tshooj 512 (c)(3)(A) (lossis txhua txoj cai uas raug muab coj los hloov rau qhov ntawd). Raws li sau rau hauv Txoj Cai ntawd, txhua daim ntawv hais txog qhov ua txhaum cai uas tsis ua raws li qhov muaj tseeb ntawm tshooj cai hais los saum toj saud yuav tsum tsis muab xam tias yog "kev paub tiag" lossis yog ibqho "kev ceevfaj txog qhov tseeb lossis kis uas pom tseeb tias tau ua txhaum cai." Thov muab Daim Ntawv Ceebtoom sib faib xa txhua zaus raws li thaum koj xav hais qhia txog qhov ua txhaum cai.

Lub lag luam tau saws thiab tau coj los siv ib txoj cai uas yuav muab tau xuam tso tseg, thaum twg tsim nyog, cov askhauj (account) ntawm Cov Neeg Uas Siv uas pheej rov ua txhaum cai los yog pheej raug nplua kev ua txhaum cai tas zog. 

Kev Siv

Kev siv, kev nkag mus, kev rub los, tau cov ntaub ntawv lossis muab cov ntaub ntawv qhia rau lossis xa tawm mus ntawm lub Web site, tau xam tias Cov Neeg Siv no twb tau nyeem thiab lees paub txog Tshooj Cai thiab Kev Siv thiab tau pom zoo txog kis ua kom raug cai raws li Tshooj Cai thiab Kev Sivno (suav txog peb Txoj Cai Tiv Thaiv Tus Kheej Ntiag Tug) uas muab tso uake rau hauv no raws li cov ntaub ntawv pov thawj no. Thov ceevfaj tias txhua yam ua pov thawj rau ntawm lub "web site" hauv peb Txoj Cai Tiv Thaiv Tus Kheej Ntiag Tug thiab tau xam tias yuav thov rau lub Web site no, thaum ob tog siv tooj txhij uake, lossis nyias siv nyias rau ntawm Lub Tuam Txhab lub Web site www.socalgas.com.

Cov neeg siv yuav tsum tsis txhob siv lub Web site no txuas mus ntxiv kiag tam sim ntawd yog lawv tsis pom zoo lossis tsis kam lees txhua Tshooj Cai thiab Kev Siv. Lub Tuam Txhab tshwj tseg txoj cai muab tshem tawm lossis thaiv txhua Tus Neeg Siv los ntawm kev siv lub Web site no rau nws tus kheej ywj pheej.

Cov As-Qhauj Tus Neeg Siv

Tej zaum Lub Tuam Txhab yuav siv rau nws tus kheej ywj pheej, txwv tsis pub Cov Neeg Siv nkag mus saib tau qee yam ntawm lub Web site no, suav txog tej hais los no tabsis kuj tsis yog tag li no xwb xws li, ib tug lossis ntau tus neeg siv cov as-qhauj uas yog cov neeg qhua cov ntaub ntawv thiab tej zaum yuav raug muab rau thiab/lossis tau los.

Cov neeg siv tuaj yeem nkag mus saib tau cov chaw zoo li no tau raws li tshooj cai thiab kev siv uas tau hais tseg rau hauv qhov kev pabcuam no. Cov neeg siv nrog rau cov as-qhauj pabcuam raug muab faib tswj xyuas tsis pub rau lwm tus neeg paub thaum nkag mus rau cov ntaub ntawv no, Tus Neeg Siv tus as-qhauj cov ntaub ntawv, thiab txhua yam nqis tes ua lossis tsis nqis tes ua ntsig txog tus as-qhauj zoo li no.

Kev Thov Lub Sijhawm Siv Cov Khoom Siv

Tej zaum cov neeg siv yuav thov hauv online mus rau Lub Tuam Txhab tus kws pabcuam kom tuaj xyuas koj lub tsev lossis qhov lag luam, lossis qee yam teebmeem, kev kho, koj cov khoom siv roj cua. Kev thov rau kis xwm txheej kub ntxhov tsis tuaj yeem thov hauv online tau. Thaum yam nruab hnub, ib tug neeg laus (18 xyoo lossis tshaj rod saud) yuav tsum nyob hauv cov chaw ua haujlwm npaj rau txhua qhov tuaj ntsib, tabsis tej zaum koj yuav npaj lub sijhawm ua ntej thiaj li tau tus kws pabcuam raws li cov khoom siv. Thaum yam tsaus ntuj ib tug neeg laus yuav tsum nyob ntawm cov chaw ua haujlwm, lossis tus kws pabcuam yuav tsis nkag mus. Lub Tuam Txhab yuav tsis muaj lub luag haujlwm nkag tuaj kuaj xyuas koj lub tsev lossis qhov lag luam, tseem tias yuav muaj tus yawm xij qhib nkag mus losxij.

Kev Lees Paub Cov Ntsiab Lus

Yog ib tug neeg siv xa ib daim duab lossis lwm yam ntsiab lus xws li tag nrho cov duab, kev siv cov duab piav qhia, cov ntaub ntawv piav qhia thiab phau ntawv ("Cov Ntaub Ntawv" sib sau los tso uake) mus rau lub Tuam Txhab rau hauv lub Web site, dhau ntawd cov tshooj cai txuas mus ntxiv no kuj yuav siv rau:

  • Tsuas yog tus neeg siv thiaj li xa Cov Ntaub Ntawv mus rau Lub Tuam Txhab lub Web site no rau Tus Neeg Siv uas yog tus tuav txhua cov cai txog feem kev txawj ntse. Los yog hais ua lwm lo lus, yog ib Tug Neeg Siv xa daim duab mus rau Lub Tuam Txhab, Tus Neeg Siv no yuav tsum yog tus tswv ntawm txhua cov cai ntawm daim duab no lossis Tus Neeg Siv yuav tsum muaj cai los ntawm tus neeg uas yog tus tswv ntawm cov cai no. Cov menyuam yaus tej zaum yuav tsis muaj cai xa Cov Ntaub Ntawv mus rau Lub Tuam Txhab lub Web site no. Tsis tas li no xwb, ib Tug Neeg Siv tej zaum yuav tsis muaj cai xa cov ntaub ntawv ntawm ib tug neeg twg uas yog ib tug menyuam yaus hnub nyoog qis dua 13 xyoos.
  • Yog li no tus neeg siv tso cai rau Lub Tuam Txhab nyob thoob ntiaj teb, tsis yog ib leeg, tus nqi tsim uas pub dawb, kev tso cai thiab muab cov cai rau ua ntau ntau zaus (a) muab tag nrho lossis ib feem ntawm cov ntaub ntawv rov tsim dua tshiab, muab faib, muab xa tawm, muab qhia tawm rau sawd daws thiab muab Cov Ntaub Ntawv tshaj tawm rau sawd daws, raws hauv kev tshaj xov xwm tawm, tsis yog cov paub tam sim no lossis tomqab npaj ("Xov Xwm"), (b) kev kho, kev kho kom haum, muab tag nrho lossis ib feem ntawm Cov Ntaub Ntawv txhais thiab tsim cov haujlwm raws li txhua hom thiab Xov Xwm, thiab (c) kev muab tus koom daim ntawv tso cai uake raws li cov cai tau hais los ntawd tsis hais tag nrho losyog ib feem rau ib pawg neeg thib peb sab nrauv tsis hais pub dawb lossis tau them nqi.
  • Yog li no tus neeg siv tso cai rau Lub Tuam Txhab thiab nws cov koom daim ntawv tso cai uake uas tsis yog ib leeg li, nyob thoob ntiaj teb, tus nqi tsim uas pub dawb uas pub siv txhua cov cim ua lag luam, cov npe ua lag luam, thiab cov npe thiab yam zoo ib yam ntawm cov neeg uas tshwm sim rau hauv Cov Ntaub Ntawv. Tus neeg siv tso cai rau Lub Tuam Txhab thiab nws cov koom daim ntawv tso cai uake los siv lub npe uas Tus Neeg Siv uas muaj feem nrog Cov Ntaub Ntawv no.

Kev Txwv txog Lub Luag Haujlwm Saib Xyuas

LUB TUAM TXHAB, THIAB NWS COV TUAM TXHAB NIAM-TXIV THIAB COV TUAM TXHAB CHAW NCAU NROG RAU LAWV COV NEEG LIS HAUJLWM, COV THAWJ COJ, COV NEEG UA HAUJLWM THIAB COV NEEG SAWV CEV, (SIB SAU UAKE, "PAWG NEEG TAU MUAB TSHAJ TAWM") TSIS MUAJ LUB LUAG HAUJLWM SAIB XYUAS LOSSIS YUAV TSIS SAIB XYUAS RAU, YOG LI NO TUS NEEG SIV THIAJ TSO TSEG TSIS HAIS, TSIS THOV HAIS TXOG YAM XAV TAU, COV NUJ NQI, LUB LAJ THAWM NTAWM KEV TXIAV TXIM, KEEV FOOB HAIS QHOV TSIS TXAUS SIAB, TUS NQI UAS TAU UA PUAS, SUAV TXOG YAM TSIS MUAJ KEV TXWV, NCAJ QHA, TSIS NCAJ QHA, YAM TSHWM SIM LOS UAS XAV TSIS TXOG, XWM TXHEEJ, QHOV TSHWM SIM TOMQAB NTAWD, RAWS LI IB PUAG NCIG, QHOV ZOO TSHAJ PLAWS, TXHUA YAM KEV UA PUAS RAU TEJ QHO TSHWJ XEEB LOSSIS KEV RAU LUB TXIM RAU LUB WEB SITE NO (SUAV TXOG KEV MUAB PAWG NEEG COV KHOOM, COV KEV PABCUAM, THIAB COV NTAUB NTAWV TSHAJ TAWM), TSEEM TIAS YEEJ TAU HAIS RAU PAWG NEEG PAUB TXOG QHOV YUAV MUAJ FEEM PUAS TSUAJ LOS NTAWM QHOV KEV TSHAJ TAWM NO LOSXIJ. TSUAS YOG COV NEEG SIV THIAJ LI THOV KEV PAB RAU TEJ KEV THOV HAIS, YAM XAV TAU, COV NUJ NQI, LUB LAJ THAWJ NTAWM KEV TXIAV TXIM, KEV FOOB HAIS QHOV TSIS TXAUS SIAB, KEV UA PUAS LOSSIS UA RAU MUAJ TUS NQI YUAV RAUG TSO TSEG TSIS PUB SIV LUB WEB SITE NO.

Tus Kheej Ntiag Tug

Peb txoj cai tiv thaiv tus kheej ntiag tug ntsig txog cov ntaub ntawv tau los ntawm Lub Tuam Txhab lub Web site no muaj nyob rau hauv tshooj Tus Kheej Ntiag Tug ntawm lub Web site no. Ntxiv rau qhov no, yuav siv cov cai tus kheej ntiag tug raws li tau hais tseg rau ntawm lub Web site uas tau txwv rau Tus Neeg Siv cov kev pabcuam tshwj xeeb.

Tsis Muaj Kev Lees Paub

Lub tuam txhab tsis qhuab qhia, lees paub lossis pab txhawb rau ib pawg neeg thib peb sab nrauv cov lag luam, cov kev pabcuam, lossis cov khoom, tshwj tsis yog rau cov lus qhuab qhia lossis kev lees paub uas tau tshaj tawm los ntawm Lub Tuam Txhab yog muaj nyob rau hauv lub Web site no. Yog lub Web site no qhia cov ntaub ntawv txog cov pawg neeg thib peb sab nrauv lossis muab cov ntaub ntawv qhia rau pawg neeg thib peb sab nrauv, suav txog cov chaw ntawm pawg neeg thib peb sab nrauv cov web site, Lub Tuam Txhab yuav tsis lav lossis tsis saib xyuas txog qhov tau ua puas rau ib pawg neeg thib peb sab nrauv cov ntaub ntawv, tseem tias nws yuav muaj cov ntaub ntawv yuam kev lossis tsis raug losxij. Ib yam nkaus, Lub Tuam Txhab yuav tsis lav lossis tsis saib xyuas txog pawg neeg thib peb sab nrauv cov kev pabcuam lossis cov khoom. Thov mus saib cov lus sib tham ntawm Cov Chaw (Links) hauv peb Txoj Cai Tiv Thaiv Tus Kheej Ntiag Tug, suav txog nws cov ntaub ntawv hais txog kev tsis kam lees saib xyuas tej yam puas tsuaj rau ib pawg neeg thib peb sab nrauv.

Kev Tsis Kam Lees Lav

PAWG NEEG UAS TAU MUAB TSHAJ TAWM TSIS MUAJ YAM SAWV CEV TXOG QHOV UA HAUJLWM TAU ZOO THIAB SIV TAU NTAWM COV NTSIAB LUS NYOB HAUV LUB WEB SITE NO. IB TUG NEEG SIV QHOV KEV SIV THIAB KEV SAIB TXOG LUB WEB SITE NO YOG IBQHO YUAV MUAJ PHEEJ HMOO TSHWM SIM TSIS ZOO RAU TUS NEEG SIV IB LEEG XWB. TXHUA COV NTAUB NTAWV NYOB HAUV LUB WEB SITE NO YOG YUAV "ZOO IB YAM QUB" THIAB "RAWS LI QHOV MUAJ", YUAV TSIS PAB KAS LOSSIS LAV, LOSYOG TSIS PIAV QHIA KOM MEEJ LOSSIS TXHAIS LUB NTSIAB LUS KOM TSEEB. COV NEEG SIV YUAV TSUM TSIS XAV TIAS COV NTAUB NTAWV NYOB HAUV LUB WEB SITE NO YOG COV KHO TSHIAB TAS LI LOSSIS MUAJ COV NTAUB NTAWV TSHIAB.

TEJ ZAUM LUB WEB SITE NO YUAV SIV TSIS TAU, RAUG CUAM TSHUAM, LOSSIS UA HAUJLWM TSIS TAU RAU QEE LUB SIJHAWM. PAWG NEEG UAS TAU MUAB TSHAJ TAWM TSIS LAV TXOG QHOV SIV TSIS TAU, KEV CUAM TSHUAM, LOSSIS QHOV UA HAUJLWM TSIS TAU NO. YUAV CEEBTOOM RAU COV NEEG SIV TIAS COV NTAUB NTAWV NYOB NTAWM NO TEJ ZAUM YUAV MUAJ TEJ YAM YUAM KEV, TSIS RAUG, UA RAU TSIS YOOJ YIM, MUAJ COV KABMOB VAIS-LAV UAS TSIS PAUB, THIAB YAM UAS RAUG TXIAV TAWM. TUS NEEG SIV YUAV MUAJ PHEEJ HMOO NTSIB TEJ YAM TSIS ZOO TXOG KEV SIV LUB WEB SITE NO, THIAB LEES PAUB TIAS PAWG NEEG UAS TAU MUAB TSHAJ TAWM YUAV HAIS TXOG TXHUA YAM KEV LAV NTAWM TUS NEEG SIV LUB WEB SITE QHOV KEV SIV.

TSEEM TIAS LWM TSHOOJ CAI NTAWM TSHOOJ CAI THIAB KEV SIV, PAWG NEEG UAS TAU MUAB TSHAJ TAWM YUAV HAIS TXOG TXHUA YAM SAWV CEV, COV KEV LAV, COV KEV LEES LAV, KEV HAIS MUAJ MEEJ LOSSIS UA RAU POM TSEEB TXOG IB YAM NROG RAU LUB WEB SITE NO (SUAV TXOG PEB COV KHOOM, COV KEV PABCUAM, THIAB LUB CHAW COV NTSIAB LUS) MUAJ XWS LI HAIS LOS NO TABSIS KUJ TSIS YOG TAS LI NO XWB XWS LI COV KEV LEES LAV NTAWM TUS NEEG LAG LUAM KOM TSIM NYOG RAU LUB HOMPHIAJ, KEV TSO TSEG TXOJ HAUJLWM, QEB DEJ NUM, KEV TSIS UA TXHAUM CAI RAU PAWG NEEG THIB PEB SAB NRAUV COV CAI, THIAB KEV UA KOM RAUG. PEB LOSSIS PEB COV NEEG SAWV CEV RAUG TSO CAI YUAV TSIS MUAB LUS QHUAB QHIA THIAB SAU NTAWV QHUAB QHIA TXOG IBQHO KEV LAV LOSSIS UA KOM PEB MUAJ LUB LUAG HAUJLWM LOJ TSHAJ TSHOOJ CAI THIAB KEV SIV NO.

Tus Nqi Puas

Cov neeg siv yuav muab tus nqi ua puas thiab saib xyuas kom tsis muaj kev puas rau Pawg Neeg Thib Peb Sab Nrauv los ntawm kev thov hais, yam xav tau, cov nuj nqi, lub laj thawj ntawm qhov kev txiav txim, kev foob hais qhov tsis txaus siab, kev ua puas lossis raug tus nqi (suav txog cov nqi them rau tus kws hais plaub thiab cov nqi them ubno) uas tshwm sim los ntawm lawv qhov kev siv lub Web site no (suav txog peb cov khoom, cov kev pabcuam, thiab Cov Ntaub Ntawv), suav txog tej hais los no tabsis kuj tsis yog tas li no xwb xws li yam tsis raug ntawm lub Web site xws li cov ntaub ntawv, cov ntsiab lus, lossis kev pab, lossis Lub Tuam Txhab lossis pawg neeg thib peb sab nrauv cov khoom thiab cov kev pabcuam. Lub Tuam Txhab tshwj tseg txoj cai ntawm nws tus kheej cov nqi siv nyiaj, yuav tiv thaiv txog kev ua haujlwm ntawm tus kheej ib leej thiab tswj xyuas tej teebmeem ntsig txog kev txheeb xyuas kom paub tseeb los ntawm Cov Neeg Siv, tabsis qhov ua li no yuav tsis tso cai cia Cov Neeg Siv txheeb xyuas tej ntawd.

Yeeb Yam Ntawm Lub Chaw Ua Haujlwm Tau

Lub chaw uas ua haujlwm tau (xws li thaj chaw nyob ze tshaj plaws rau ntawm Lub Tuam Txhab chav them nqi lossis nyob ze tshaj plaws rau ntawm lub chaw CNG) muaj nyob rau ntawm lub Web site uas cov chaw pabcuam ntawm pawg neeg thib peb sab nrauv tau muab qhia. Cov neeg siv yuav siv lub chaw uas ua haujlwm tau ntawd raws li pawg neeg thib peb sab nrauv tshooj cai thiab kev siv (raws li tau kho dua tshiab los ntawm qee lub sijhawm). Cov neeg siv yuav tsum kho lawv tus kheej cov ntaub ntawv kom muaj txaus thiab phim raws li cov ntaub ntawv no. Txhua lub chaw cov ntaub ntawv tag nrho yuav "zoo li qhov qub," tsis muaj kev lees lav txog txhua yam.

Tsis Txaus Siab Rau Qhov Kev Daws Teebmeem

Kev Pom Zoo Kom Txiav Txim Kiag Rau Qhov Tsis Txaus Siab

KEV SIV, KEV NKAG MUS, KEV RUB, KEV TEEB TSA, KEV TAU LOS LOSSIS KEV MUAB COV NTAUB NTAWV LOS NTAWM LOSSIS XA TAWM MUS NTAWM LUB WEB SITE NO, COV NEEG SIV YEEJ POM ZOO TIAS TXHUA YAM KEV HAIS RAWS CAI, KEV TSIS TXAUS SIAB LOSSIS LWM TSIS SIB HAUM XEEB NTAWM COV NEEG SIV THIAB LUB TUAM TXHAB UAS TAU TSHWM SIM LOSSIS MUAJ FEEM NTSIG TXOG IB YAM RAU LUB WEB SITE, SUAV TXOG YAM TSIS SIB HAUM XEEB NTAWM IB TSHOOJ CAI LOS NTAWM TSHOOJ CAI THIAB KEV SIV UAS TSIM NYOG SIV TAU, KEV YUAM SIV LOSSIS TSEEM SIV TAU RAWS LI TXOJ CAI LOSSIS PEB TXOJ CAI TIV THAIV TUS KHEEJ NTIAG TUG (SIB SAU UAKKE "YAM TSIS SIB HAUM XEEB") YUAV TSUM RAUG DAWS RAWS LI COV TXHEEJ TXHEEM RAWS LI TXUAS MUS NTXIV NO. IB PAWG NEEG THIB PEB SAB NRAUV YUAV FOOB HAIS IB QHO TSIS TXAUS SIAB RAU LUB TUAM TXHAB CES NIAS NTAWM NO. HAUV KIS UAS DAIM THOV HAIS TSIS RAUG DAWS TSIS RAWS CAI, TUS NEEG SIV POM ZOO CIA ROV QAB DAWS TXHUA YAM TSIS SIB HAUM XEEB RAWS LI TXHEEJ TXHEEJ DAWS TEEBMEEM TSIS PUB LWM TUS NEEG PAUB, TSHWJ TSEG RAWS KIS RAUG ZAM TXUAS MUS NTXIV HAUV QAB NO. TXHUA YAM TSIS SIB HAUM XEEB YUAV RAUG DAWS LOS NTAWM IB TUS KWS DAWS PLAUB, YOG TUS KWS DAWS PLAUB NRUAB NRAB UAS OB TOG POM ZOO CIA LOS DAWS QHOV TSIS SIB HAUM XEEM NO. HAUV KIS UAS OB TOG TSIS POOM RAWS LI TUS KWS DAWS PLAUB NRUAB NRAB TOMQAB RAU CAUM (60) HNUB, JAMS YUAV XAIV TUS KWS DAWS PLAUB NRUAB NRAB LOS DAWS QHOV TSIS SIB HAUM XEEB NO. LUB TUAM TXHAB YUAV THEM COV NQI RAU TUS KWS DAWS PLAUB NRUAB NRAB UAS RAUG XAIV LOS DAWS QHOV TSIS TXAUS SIAB RAU TXHUA YAM KEV THOV UAS TSIS TSEEM CEEB. YUAV SIV JAMS COV CAI DAWS TEEBMEEM THIAB COV TXHEEJ TXHEEM DAWS TEEBMEEM NYOB HAUV WWW.JAMSADR.COM LOS DAWS QHOV TSIS TXAUS SIAB. COV NEEG SIV POM ZOO TIAS LAWV MUAJ LUB LUAG HAUJLWM LOS DAWS IBQHO THIAB TXHUA YAM TSIS SIB HAUM XEEB RAU HAUV LUB ROOJ DAWS PLAUB, SUAV TXOG TEJ HAIS LOS NO TABSIS KUJ TSIS TAS LI NO XWB XWS LI RAB PEEV XWM YUAM SIV TXOJ CAI KEV POM ZOO DAWS PLAUB, TSHWJ TSIS YOG LAWV XAIV FOOB MUS RAU LUB TSEV HAIS PLAUB ME RAWS LI TXUAS MUS NTXIV HAUV QAB NO. Txhua pawg neeg pom zoo them nws cov nqi ntiav nyias tus kws hais plaub thiab tej nqi siv nyiaj ubno. Tus neeg siv thiab Lub Tuam Txhab pom zoo mus ntxiv tias txhua yam thov hais txog qhov kev puas tsuaj uas raug tus nqi tsawg dua $10,000, tej zaum yuav txiav txim raws li cov ntawv foob tus neeg raug foob. Tus neeg siv thiab Lub Tuam Txhab pom zoo mus ntxiv tias txhua yam tsis sib haum xeeb uas raug tus nqi tsawg dua $10,000 qhov zoo yog tus neeg qhua xaiv foob mus rau tom Lub Tsev Hais Plaub Me nyob hauv lub zos ntawm lub chaw uas sau daim ntawv tuaj rau tus neeg qhua, lossis foob mus rau txhua lwm lub Tsev Hais Plaub Me nyob hauv Los Angeles, California. Yog ib tug neeg qhua ntawm Lub Tuam Txhab tau foob txog qhov tsis sib haum xeeb, yuav tsum npaj lub rooj daws plaub rau hauv lub zos uas tus neeg qhua tau txais daim ntawv nqi. Yog lwm tus neeg foob qhov Tsis Sib Haum Xeeb, yuv tsum npaj lub rooj daws plaub yuav tsum npaj rau hauv Los Angeles, California. Tus kws daws plaub muaj cai cheem tsis pub muaj kev pab, tabsis tsis muaj cai txiav txim txog qhov kev puas tsuaj. Qhov tsis sib haum xeeb yuav raug tswj xyuas raws li California txoj cai lij choj, kom tsis txhob muaj qhov tsis txhaum txoj cai lij choj.

Kev Tso Tseg Tsis Mus Koom Lub Rooj Daws Plaub

Yuav ua kom mus raws li kis tso cai ntawm txoj cai lij choj, yuav tsum cia ob tog daws qhov tsis txaus siab txhua yam ntawm qhov Tsis Sib Haum Xeeb yam tsis pub lwm tus neeg paub raws li nkawd rab peev xwm, thiab tsis yog ib tug neeg raug foob lossis tus tswvcuab tuaj koom hauv chav hais plaub raws li tau hais rau hauv chav hais plaub lossis tus neeg sawv cev foob. Tus kws daws plaub tsis muaj cai daws txog ntau yam kev thov hais ntawm ib tug neeg, thiab tsis yog tus thawj ntawm ib tug neeg sawv cev lossis chav hais plaub. Cov neeg siv pom zoo tias tsis muaj lwm yam Tsis Sib Haum Xeeb yuav raug coj los hais uake lossis sib koom nrog koj qhov Tsis Sib Haum Xeeb, tseem tias yuav hais hauv chav daws plaub lossis tsis yog hais rau hauv. Kev siv, kev nkag mus, ke rub, kev teeb tsa, kev tau los lossis kev muab cov ntaub ntawv los ntawm peb lossis xa tawm ntawm peb mus rau sab nrauv lub Web site no, Cov neeg siv lees paub tias qhov no tsuas yog kev yeem dawb ntawm lawv xwb thiab lees paub txog kis tso tseg txoj cai tsis mus koom raws li yog tus neeg sawv cev lossis tus tswvcuab ntawm cov neeg foob hais qhov Tsis Sib Haum Xeeb.

Kev Yuam Daws Plaub

Qhov txiav txim ntawm tus kws daws plaub yuav yog qhov txiav txim zaum kawg ntawm txhua pawg neeg raws li Tshooj Cai thiab Kev Siv no, thiab tej zaum yuav muab qhov tsis txaus siab xa mus txiav txim rau hauv ib lub tsev hais plaub uas paub hais thiab muaj cai daws qhov tsis txaus siab.

Kev Saib Raws Li Tshooj Cai

Yog ib tshooj cai ntawm cov Tshooj Cai thiab Kev Siv siv tsis tau, raug muab rho tawm lossis tsis tuaj yeem yuam siv cai tau, cov tshooj cai seem tag nrho yuav yuam siv tsis tau thiab tsis tuaj yeem ua taudabtsi thiab tsis raug, tshooj cai raug muab rho tawm lossis tsis tuaj yeem yuam siv cai tau yuav raug muab kho dua tshiab, yog li ntawd nws thiaj li siv tau thiab yuam siv cai tau raws li txoj cai lij choj.

Kev Txhais Ntawv

Kis uas cov ntaub ntawv tsis zoo sib xws li qhov qub, muaj qhov poob siab txog lub ntsiab lus, lossis qhov tsis sib haum xeeb ntawm cov ntaub ntawv Askiv ntawm cov Tshooj Cai thiab Kev Siv thiab yuav tsum muab txhais ua lwm hom ntawv, tabsis tseem yuav siv ntawv Askiv ntau dua.

Cov Nqe Lus Nug thiab Cov Lus Taw Qhia

Cov neeg siv uas muaj lus nug lossis teebmeem txog Tshooj Cai thiab Kev Siv rau ntawm lub Web site no, thov tiv toj rau lub Webmaster rau ntawm lub Web site raws li tus email nram qab no:
webmaster@socalgas.com
Tej zaum cov neeg siv kuj yuav sau ntawv mus rau lub Webmaster:

Southern California Gas Company
Webmaster - SoCalGas Internet Web Site
GT 20B2
555 West Fifth Street
Los Angeles, California 90013

Saib Xyuas Kuv Tus As-Qhauj Tshooj Cai thiab Kev Siv
Saib Xyuas Xyuas Tshooj Cai thiab Kev Siv