Tsis pub twg paub Txoj cai (Hmong)

Southern California Gas Company (“SoCalGas”) tau cog lus tias peb yuav qhia rau peb cov neeg siv khoom txog qhov peb yuav siv cov ntaub ntawv uas peb tau los ntawm peb lub website licas, nyob ntawm peb lub web site uas ua haujlwm tau sai, thiab hauv cov khoom siv ntawm peb lub tshuab ua haujlwm tau sai (sib sau los uake, lub “web site”). Kev siv peb lub web site lossis tau ibco ntaub ntawv lossis kev pab los ntawm peb lub web site, koj pom zoo khaws cov ntaub ntawv thiab siv nws raws li txoj cai tswjfwm no. Yog koj tsis pom zoo raws li txoj cai tswjfwm no, thov tsis txhob siv lub web site no.
Thov nco ntsoov tias lwm lub chaw (sites) uas SoCalGas lub web site tuaj yeem nkag mus saib tau yeej muaj lawv tus kheej ntiag tug txoj cai tswjfwm thiab kev khaws cov ntaub ntawv, kev siv, thiab kev tshaj tawm cov ntaub ntawv. Kev siv cov ntaub ntawv los ntawm lwm lub chaw uas txuas nrog SoCalGas lub web site yuav tsis muaj kev tiv thaiv raws li txoj cai tswjfwm tus kheej ntiag tug no.
 
I. Cov Ntaub Ntawv Peb Khaws thiab Yuav Siv Nws Licas
Txhawm rau pab ua kom koj tau txais kev pabcuam zoo dua thiab ntau yam, SoCalGas lub web site yuav khaws ob hom ntaub ntawv: Tus Kheej Cov Ntaub Ntawv thiab Tsis Yog Tus Kheej Cov Ntaub Ntawv.
 
Tus Kheej Cov Ntaub Ntawv: “Tus Kheej Cov Ntaub Ntawv” yog cov ntaub ntawv uas peb paub txog yam tshwj xeeb ntawm koj tus kheej thiab tuaj yeem txheeb xyuas tau, tiv toj tau, lossis nrhiav tau koj qhov chaw nyob. Tej zaum koj yuav xaiv tsis qhia Koj Tus Kheej Cov Ntaub Ntawv thiab koj tseem tuaj yeem nkag mus saib tau lub web site. Txawm licas losxij, tej zaum Tus Kheej Cov Ntaub Ntawv yuav raug khaws los ntawm cov neeg siv khoom uas nrhiav kev pabcuam los ntawm SoCalGas nyob rau ntawm lub web site no, xws li:
 • Qhov kev tso npe nkag thiab siv ntawm Kuv Tus As-Qhauj;
 • Cov ntaub ntawv thov ua haujlwm rau txoj haujlwm seem;
 • Kev tso npe rau hauv CARE lossis lwm yam kev pab rau tus neeg siv khoom;
 • Kev siv SoCalGas cov khoom siv ntawm lub tshuab ua haujlwm;
 • Cov ntaub ntawv thov mus koom kev qhia txog kev siv hluav taws xob losyog roj cua kom tau zoo, cov nqi se yuav tau them rov qab, thiab cov nyiaj pab txhawb dej siab dej ntsws; thiab
 • Thov muab tej nram qab no tso nrog uake tuaj xws li chaw xa ntawv, email, cov ntaub ntawv, xovtooj lossis xovtooj ntawm tes ntawm SoCalGas, tej zaum yuav muab piav qhia ntxiv rau hauv lub web site no rau qee lub sijhawm. Ntxiv rau qhov no, kev sau ntawv sib xyuas hauv online rau cov chaw haujlwm muab kev pabcuam tej zaum yuav tsum tau sau tej chaw sib tiv toj no nrog (xws li cov email, cov ntaub ntawv, thiab xovtooj “hu rov qab”) thiab teb raws li yam kev pabcuam ntawd – suav txog cov ntawv sau nqi thiab kev them nqi.
 
Cov piv txwv ntawm Tus Kheej Cov Ntaub Ntawv uas tej zaum koj yuav tau muab xa mus muaj xws li koj lub npe, los yog thaum muab koj lub npe thiab lwm cov ntaub ntawv tso sib xyaws ua ke tej zaum yuav ua rau txheeb xyuas tau koj, koj qhov chaw nyob xa ntawv, tus xov tooj, tus xov tooj ntawm tes, chaw nyob email, thiab lwm yam ntaub ntawv ntawm koj tus kheej ntiag tug thiab ntaub ntawv sib tiv toj. Tej zaum peb yuav khaws cov ntaub ntawv feem nyiaj txiag (yog koj muab qhia), thiab lwm yam ntaub ntawv uas koj ntaus nkag rau daim ntawv thov ua haujlwm. Nyob rau kis uas koj thov rau hauv CARE qhov kev pab, tej zaum koj yuav tau muab koj qhov kev tso npe rau lwm txoj kev pab ntawm tsoomfwv tshaj tawm (xws li cov kev pab khoom noj food stamps/SNAP, Kev Pab Nyiaj Ntxiv Rau Koj Muaj Kev Nyab Xeeb, thiab Lub Tebchaws Qhov Kev Pab Pluas Su Rau Noj Nyob Tom Tsev Kawm Ntawv).
 
SoCalGas siv Tus Kheej Cov Ntaub Ntawv no txhawm rau muab kev pabcuam, tsim nws cov haujlwm lag luam, thiab tsim kho txoj kev paub ntawm peb cov neeg siv khoom rau hauv peb lub web site.
 
Tsis Yog Tus Kheej Cov Ntaub Ntawv: “Tsis Yog Tus Kheej Cov Ntaub Ntawv” yog cov ntaub ntawv uas tsis hais txog tej yam tshwj xeeb ntawm tus kheej lossis yam tsis muaj feem ntsig txog rau lwm cov ntaub ntawv uas Tsis Yog Tus Kheej Cov Ntaub Ntawv. Tej zaum SoCalGas yuav khaws cov ntaub ntawv uas Tsis Yog Tus Kheej Cov Ntaub Ntawv los ntawm kev siv cov cookies, cov chaw lis haujlwm, lossis los ntawm kev muab cov ntaub ntawv ua lag luam thiab tej chaw nyob.
 
Tsis Soj Qab Xyuas (Do Not Track): Thaum lub sijhawm no, peb lub web site yuav tsis teb tias Tsis Soj Qab Xyuas (DNT) los ntawm peb lub web browser. Ntxiv rau qhov no, peb siv ntau yam kev pab ntawm pawg neeg thib peb los pab txhawb peb cov kev pabcuam thiab pab ua kom peb nkag siab txog kev siv peb lub web site. Tej zaum cov chaw muab kev pabcuam ntawm pawg neeg thib peb no yuav khaws cov ntaub ntawv uas raug xa tuaj tom koj lub browser cia vim yog ib feem ntawm peb lub web page qhov kev thov, txawm tias, koj yuav tuaj yeem ua kom koj lub browser qhov DNT ua haujlwm tau losxij.
 
Cookies: Tej zaum SoCalGas lub web site yuav khaws cov cookies lossis lwm yam khoom siv hauv koj lub koos pij tawj tseg thiaj ua rau peb soj qab xyuas tau kev siv lub web site ntawm koj. Yeej tsis muaj kev txheeb xyuas cov neeg siv li, tshwj tsis yog koj tus kheej txheeb xyuas rau ntawm ibqho “xaiv rau hauv,” piv txwv:
 • Tau thov kev pabcuam rau tus kheej;
 • Sau daim ntawv thov ua haujlwm rau txoj haujlwm seem;
 • Sib sau tag nrho SoCalGas cov chaw nyob xa ntawv raws li qhov tau thov;
 • Kuaj xyuas kev coj tus cwjpwm tsis raug cai lossis ua cov haujlwm tsis raug tso cai; lossis
 • Yuav tsum muab tus neeg siv tej ntaub ntawv ubno qhia raws li txoj cai lij choj.
Cookies raug siv los tsim kho yam muaj txiaj ntsig ntawm peb lub web site rau peb cov neeg siv khoom.
 
Cov Chaw Lis Haujlwm: Tej zaum peb kuj yuav ua haujlwm nrog cov chaw muab kev pabcuam ntawm pawg neeg thib 3 lossis ua haujlwm nrog “cov chaw lis haujlwm” txhawm rau kev soj ntsuam xyuas, soj qab xyuas, thiab txheeb xyuas tus neeg siv tus cwjpwm thiab cov ntaub ntawv ua lag luam rau ntawm lawv cov khoom siv thiab rau ntawm lub web site no. Cov ntaub ntawv raug khaws los ntawm cov chaw lis haujlwm no suav nrog tabsis kuj tsis yog tag li no xwb xws li: cov qauv hardware, cov paib qhia txog cov khoom siv (UDID), cov ntaub ntawv ntawm cov khoom ua haujlwm sai xws li nab npawb xovtooj, cov ntsiab lus ntawm lub chaw lis haujlwm, cov ntaub ntawv siv hais rau sawd daws, cov ntsiab lus ntawm SDK, lub sijhawm cim tseg, qhov tseem ceeb ntawm API (cov ntaub ntawv qhia tus kheej txhawm rau thov), hom kev siv tshiab, cov qauv, lub chaw tsim ua khoom siv thiab cov khoom siv OS lossis hardware, lub sijhawm pib/lub sijhawm tsum, qhov chaw tshwm sim, lub sijhawm ntawm thaj chaw, thiab lub tshuab siv sib txuas haujlwm (WiFi, thiab lwm yam). Cov ntaub ntawv uas tau khaws tseg los ntawm cov chaw lis haujlwm yuav raug siv coj los kho cov kev pab rau cov neeg siv khoom thiab tsim kho peb lub web site kom ua haujlwm tau zoo. Tej zaum cov ntaub ntawv uas tau khaws tseg los ntawm cov chaw lis haujlwm yuav txheeb xyuas txog cov neeg siv nrog rau Tus Kheej Cov Ntaub Ntawv uas tau muab qhia yav dhau los.
 
Cov Ntaub Ntawv Xa Mus Los: SoCalGas yeej khaws thiab ceev tseg cov ntaub ntawv siv los ntawm peb lub web site cov ntaub ntawv teev tseg uas txhawj xeeb txog txoj haujlwm ntawm lub web site, kev xa ntawv, cov ntaub ntawv sib xa mus los ntawm lub tshuab ua haujlwm, thiab qhov ntau tsawg (“Cov Ntaub Ntawv Xa Mus Los”). Cov Ntaub Ntawv Xa Mus Los ua piv txwv muaj xws li hauv qab no:
 • Lub npe hom hom ntaub ntawv, lossis URL, los ntawm tus neeg siv khoom uas nkag tuaj hauv Is Thaws Nej (xws li “ ib lub company.com"; "ib lub school.edu"; lossis "ib lub chaw agency.gov");
 • Internet Protocol, Tus Nab Npawb (“IP”);
 • Hom web browser uas raug siv;
 • Lub web pages mus saib; thiab
 • Hnub thiab lub sijhawm nkag mus saib lub web site no.
Peb lub homphiaj tseem ceeb rau kev khaws Cov Ntaub Ntawv Xa Mus Los yog ua kom muaj txiaj ntsig zoo tshaj plaws rau peb cov neeg siv khoom ntawm peb lub web site. Cov Ntaub Ntawv Xa Mus Los kuj yuav muaj txiaj ntsig pab peb tsim kho txhua yam ntawm peb lub web site. Tej zaum Cov Ntaub Ntawv Xa Mus Los yuav txheeb xyuas txog cov neeg siv khoom nrog rau Tus Kheej Cov Ntaub Ntawv uas tau muab qhia yav dhau los.
 
Cov Ntaub Ntawv Thaj Chaw: Qhov chaw nyob uas tseem siv tau (xws li thaj chaw nyob ze tshaj plaws rau ntawm SoCalGas chav them nyiaj lossis nyob ze tshaj plaws rau ntawm CNG lub chaw) muaj nyob rau hauv SoCalGas lub web site uas tau muab los ntawm cov chaw pabcuam pawg neeg thib peb. Koj qhov kev siv uas tseem ua haujlwm tau ntawd yog saib raws li cov ntsiab lus ntawm pawg neeg thib peb thiab feem txoj cai tswjfwm ntiag tug (raws li tau kho dua tshiab los ntawm qee lub sijhawm). Thaum koj siv thaj chaw uas tseem siv tau, tej zaum SoCalGas yuav txais cov ntaub ntawv ntawm koj qhov chaw nyob tiag tiag, xws li cov cim GPS uas raug xa los ntawm lub xovtooj ntawm tes lossis los ntawm qhov chaw nyob IP. Tej zaum thaj chaw uas tseem siv tau yuav siv ntau yam tev-naus-laus-zis los tshawb nrhiav thaj chaw nyob, xws li cov ntaub ntawv uas siv lub tshuab tuav los ntawm koj lub tshuab siv losyog xovtooj, qhov ntawd yuav muab cov ntaub ntawv nyob ze ntawm cov Wi-Fi nkag mus cuag tau tej chaw thiab cov chaw ua haujlwm. Tej zaum cov ntaub ntawv thaj chaw yuav txheeb xyuas txog cov neeg siv nrog rau Tus Kheej Cov Ntaub Ntawv yav dhau los.
II. Muab Koj Cov Ntaub Ntawv Qhia Rau Lwm Pawg Neeg Thib Peb
SoCalGas yuav tsis muab koj Tus Kheej Cov Ntaub Ntawv qhia rau pawg neeg thib peb rau lub homphiaj ua lag luam yog tsis muaj kev pom zoo los ntawm koj, tshwj tsis yog tias SoCalGas yuav muab koj Tus Kheej Cov Ntaub Ntawv qhia rau pawg neeg thib peb, suav nrog nws cov tuam txhab me koom nrog (tabsis yuav tsum ua raws li cov cai lij choj thiab cov cai kav) lossis lwm cov haujlwm lag luam uas ntseeg siab tau uas ua rau lawv ua haujlwm tau rau SoCalgas mus raws li SoCalGas tus kheej lub homphiaj ua lag luam (nce raws li kev ceev zoo tsis pub lwm tus neeg paub thiab lub luag haujlwm kev nyab xeeb).
 
Ua Raws Li Cov Cai Lij Choj thiab Kev Nyab Xeeb Ntawm Sawd Daws: Tej zaum SoCalGas kuj yuav muab Tus Kheej Cov Ntaub Ntawv tshaj tawm yog peb ntseeg tias qhov tshaj tawm ntawd yeej tsim nyog mus raws li cov cai lij choj lossis ua raws li lub tsev hais plaub tsab ntawv txib lossis tuaj yeem lav saib xyuas peb lossis tiv thaiv lossis pab tiv thaiv cov cai, tej khoom muaj nqi, lossis kev nyab xeeb ntawm peb cov neeg siv, lwm tus neeg, lossis peb tus kheej. Tej zaum SoCalGas yuav tsum ua raws li txoj cai lij choj lossis txiav txim txog kev muab Tus Kheej Cov Ntaub Ntawv qhia rau tsoomfwv cov neeg ua haujlwm uas tsim nyog. Peb yuav muab Tus Kheej Cov Ntaub Ntawv tshaj tawm raws li lub tsev hais plaub txib kom muab tshaj tawm lossis ua raws li lub tsev hais plaub daim ntawv txib lossis yuav siv ib txoj cai lij choj rau feem kev tshuaj ntsuam. SoCalGas yuav koom tes txhua yam nrog cov chaw yuam siv txoj cai lij coj rau feem kev txheeb xyuas cov neeg uas siv peb cov kev pabcuam rau cov haujlwm txhaum cai. SoCalGas tshwj tseg txoj cai hais qhia rau cov chaw yuam siv txoj cai lij choj rau txhua txoj haujlwm uas peb ntseeg tias txhaum cai.
 
Kev Sib Sau Los Uake thiab Yam Nrhiav Tau Los: Nyob rau kis muaj kev sib sau los uake, lossis kev sib sau los uake nyob ruaj khov, kev tsim dua tshiab, lossis muag lossis pauv hloov ntawm txhua yam lossis txhua yam tseem ceeb ntawm cov khoom muaj nqi lossis txoj haujlwm lag luam ntawm SoCalGas, ib ntawm cov khoom muaj nqi uas yuav raug hloov yog cov ntaub ntawv uas peb khaws los tom peb cov neeg siv khoom thiab cov neeg yuav khoom (suav nrog Tus Kheej Cov Ntaub Ntawv thiab Cov Tsis Yog Tus Kheej Cov Ntaub Ntawv). Txawm licas losxij, kev siv cov ntaub ntawv no los ntawm tus neeg muaj yeej yuav tsum raug tswj xyuas raws li cov ntsiab lus ntawm txoj cai tswjfwm no, raws li tau kho dua tshiab los ntawm qee lub sijhawm, suav txog txhua yam kho dua tshiab tomqab ua cov haujlwm no.
 
III. Kev Saib Xyuas Cov Ntaub Ntawv Ruaj Ntseg
SoCalGas siv lub laj thawj feem kev ua lag luam los pab tiv thaiv pawg neeg thib peb txog feem kev ua kom tau los, kev kho, lossis kev rhuav tshem cov ntaub ntawv uas raug ua mus thoob SoCalGas lub web site no. Qhov no yuav pab soj qab xyuas cov ntaub ntawv xa mus los txhawm rau kev txheeb xyuas cov tsis raug tso cai rub cov ntaub ntawv lossis pauv hloov cov ntaub ntawv thiab raws li qee kis sau ua cov ntaub ntawv ceev zoo uas siv Lub Plhaub Thaiv Kom Ruaj Khov (“SSL”) lossis lwm yam tev-naus-laus-zis nqa mus los tau. Yuav tau muaj kev soj qab xyuas thiaj yuav pab tiv thaiv txhua yam haujlwm uas tsis raug cai tau, lossis tej yam uas yuav ua rau SoCalGas muaj nuj nqi lossis puas tsuaj. SoCalGas tau cog lus los saib xyuas lub web site kom muaj kev ruaj ntseg thiab kom ua mus raws li txoj cai lij choj thiaj li yuav muaj cov kev pab rau txhua tus neeg siv khoom.
Txawm tias SoCalGas yuav siv lub laj thawj ua lag luam los pab tiv thaiv pawg neeg thib peb uas tsis raug tso cai kom tau txais Tus Kheej Cov Ntaub Ntawv uas tau xa mus rau SoCalGas rau ntawm lub web site no, ibqho kev cuam tshuam tsis raug cai lossis tau los tsis raug cai los ntawm ib pawg neeg thib peb tej zaum kuj tseem yuav muaj thiab.
 
IV. Cov Menyuam Yaus
SoCalGas tsis txhob txwm khaws Tus Kheej Cov Ntaub Ntawv los ntawm cov menyuam yaus uas muaj hnub nyoog qis dua 13 xyoos. Ntxiv rau qhov no, peb tsis ras txog txhua yam ntsiab lus nyob ntawm peb lub web site uas tej zaum yuav cuam tshuam tsis zoo rau cov menyuam yaus. Yog SoCalGas paub tias peb yeej tau txhob txwm muab Tus Kheej Cov Ntaub Ntawv los ntawm cov menyuam yaus muaj hnub nyoog qis dua 13 xyoos, peb yuav muab cov ntaub ntawv los ntawm peb cov ntaub ntawv sau tseg pov tseg losyog lwv tawm thiab tshem tus as-qhauj no tawm mus.
 
V. Cov Chaw Links
Tej zaum lub web site no yuav muab cov chaw links ntawm tsoomfwv, cov tuam txhab tsim ua khoom lag luam thiab lwm pawg neeg thib peb cov web sites lossis cov ntaub ntawv. Lub hom phiaj ntawm cov chaw links no yog txhawm rau muab cov ntaub ntawv xwb. SoCalGas tsis lees paub txog ib yam khoom siv, cov khoom lossis cov kev pabcuam uas tau pab los ntawm pawg neeg thib peb. Ntsig txog cov khoom ntawm pawg neeg thib peb muaj cov ntaub ntawv lees paub txog qhov muaj tseeb, cov lus taw qhia, lossis lwm yam kev ntaus nqi lossis cov lus qhuab qhia, pawg neeg thib peb ib leeg yog tus muaj lub luag haujlwm saib xyuas cov ntsiab lus ntawm pawg neeg thib peb qhov chaw, thiab SoCalGas yuav tsis sawv cev ua kom raug, ua kom tiav lossis kom tsim nyog rau ib lub homphiaj lossis siv yam ntawd. Ntxiv rau qhov no, SoCalGas yuav tsis lees paub txoj cai tswjfwm ntiag tug uas siv rau pawg neeg thib peb lub web sites lossis tus tswv cov khoom siv, lossis saib xyuas txog yam pawg neeg yuav tau nqis tes siv txoj cai tswjfwm ntiag tug ntawm cov neeg siv khoom. Yog li ntawd, koj yuav tau ua tib zoo saib xyuas cov cai tswjfwm ntawm txhua lub chaw ntawm pawg neeg thib peb uas SoCalGas lub web site tuaj yeem nkag mus saib xyuas tau. Nyob rau kis uas SoCalGas tsis tuaj yeem saib xyuas cov ntsiab lus, cov cai tswjfwm lossis kev nqis tes ua ntawm pawg neeg thib peb. SoCalGas xav kom koj nug thiab muaj kev ceevfaj zoo ua ntej koj yuav muab koj Tus Kheej Cov Ntaub Ntawv tshaj tawm rau pawg neeg thib peb.
 
VI. Cov Kev Xaiv Xa Ntawv Mus Los Txog Feem Kev Ua Lag Luam
Kev Tshaj Tawm Lag Luam hauv Emails: Koj yuav muaj hom kev xaiv los txais cov emails tshaj tawm lag luam txog cov khoom thiab/lossis cov kev pabcuam uas muab los ntawm SoCalGas. Kiag thaum peb txheeb xyuas koj daim ntawv thov, peb yuav tsum tsis xa rau koj lawm, hauv kis tau thov lub sijhawm raws cai, cov emails uas tsis yog txoj haujlwm tshaj tawm lag luam nrog rau kev fwm cov khoom thiab/lossis cov kev pabcuam uas muab los ntawm peb, tshwj tsis yog koj xaiv kom rov qab tau txais cov ntaub ntawv sib txuas lus zoo li ntawd. Koj tuaj yeem xaiv tsis txais cov emails uas tsis yog txoj haujlwm tshaj tawm lag luam los ntawm peb losyog xaiv ib yam (a) ua raws li cov lus qhia uas tsis pom zoo txais email los ntawm peb (yog tsim nyog), lossis (b) thaum koj sau peb daim ntawv foos hauv online tiav (yog tsim nyog).
 
Peb Cov Emails Siv Ua Haujlwm: Txawm tias koj qhov kev xaiv yuav tsis yog txoj haujlwm tshaj tawm lag luam rau hauv cov emails, tej zaum peb tseem yuav xa cov emails uas tseem siv tau tuaj rau koj raws li lub homphiaj tsis yog tshaj tawm lag luam lossis ua lag luam, suav txog nram qab no tabsis kuj tsis tag li no xwb xws li: kev tsim daim ntawv nqi, kev tshwj tseg, kev tswj xyuas tsis tau, thiab kev nyab xeeb.
 
VII. Kev Pauv Hloov rau Txoj Cai Tswjfwm Ntiag Tug no
SoCalGas tshwj tseg txoj cai rau txhua lub sijhawm thiab tshwj tseg tsis ceebtoom txog kev muab ntxiv, pauv hloov, kho dua, lossis kho dua tshiab rau Txoj Cai Tswjfwm Ntiag Tug no los ntawm kev tshaj tawm txog txoj cai tswjfwm kho dua tshiab rau hauv lub web site no. Txhua Txoj Cai Tswjfwm Ntiag Tug uas raug kho dua tshiab yuav siv tau kiag thaum muab tshaj tawm. Txawm licas losxij, txhua lub sijhawm thaum kho txoj cai tswjfwm no dua tshiab, yuav tsum tshaj tawm txog hnub kho txoj cai tswjfwm no.
 
VIII. Kev Tsis Kam Lees
SoCalGas yuav tsis lees txog kis uas muab ib tug phav-xab-vawj (nab npawb zais) rau ib tus neeg siv uas tau los ntawm ib pawg neeg thib peb lossis rau ib txoj haujlwm txhaum cai nyob rau hauv lub web site no. Hauv kis uas ib tus neeg siv ntseeg tias tau ib tug phav-xab-vawj los yam tsis tau tso cai los ntawm pawg neeg thib peb, lossis yog tus neeg siv khoom muaj lwm yam kev txhawj xeeb txog txoj cai tswjfwm ntiag tug, tus neeg siv yuav tsum hu losyog tiv toj mus rau SoCalGas kiag tam sim ntawd, tus phav-xab-vawj thiaj raug hloov, lossis nqis tes ua lwm yam pab kom tsim nyog. Daim ntawv ceebtoom no yuav tsum muab xa mus rau webmaster@socalgas.com.
IX. Lus Nug lossis Lus Taw Qhia
Yog koj muaj lus nug lossis lus taw qhia txog (a) peb lub web site Txoj Cai Tswjfwm Ntiag Tug, lossis (b) lwm yam lus nug txog lub web site no, SoCalGas lossis nws cov kev pabcuam, thov hu losyog tiv toj rau SoCalGas tus e-mail rau ntawm webmaster@socalgas.com, lossis hu rau tus xovtooj (800) 427-2200, lossis xa mus rau qhov chaw nyob ntawm:
 
Centralized Correspondence
Attn: Privacy Policy
P.O. Box 1626
Monterey Park, CA 91754
 
Thov nco tias, txawm cov ntaub ntawv sib tiv toj no lossis qhov chaw xa ntaub ntawv no nrog rau SoCalGas yuav raug khaws tseg rau hauv ib lub plhaub rau ntawv uas tsuas yog khaws tseg rau koj xwb.
 
Thov saib hauv peb Txoj Cai Tswjfwm Ntiag Tug (Privacy Notice) ntsig txog koj cov ntaub ntawv ntiag tug kev siv hluav taws xob losyog roj cua.
 
Last Updated February 5, 2016