Batas ukol sa Patakaran sa Pagkapribado ng Consumer sa California

(Binago 6/17/2022)

Mahigpit na pinangangalagaan ng Southern California Gas Company ang pagkapribado at seguridad ng inyong impormasyong personal. Inilalarawan sa Patakaran sa Pagkapribado kung paano kami nangongolekta, gumagamit, at nagsisiwalat ng Impormasyong Personal na may kaugnayan sa mga residente ng California sa ilalim ng Batas ng California ukol sa Pagkapribado ng Konsyumer 2018 (California Consumer Privacy Act of 2018 - “CCPA”).

Ano ang Impormasyong Personal?

Inilalarawan ng “CCPA” ang “Impormasyong Personal” na impormasyong nagtutukoy sa, nag-uugnay ng, naglalarawan ng, makatuwirang may kakayahang mai-akibat sa, o maaaring makatuwirang mai-ugnay sa, nang direkta sa o nang hindi direkta sa, isang partikular na residente o sambahayan sa California. Gayunpaman, ang CCPA ay hindi maiaangkop sa ilang tukoy na impormasyon, tulad ng impormasyong nakapa-ilalim sa Gramm-Leach-Bliley Act o sa Health Information Portability Accountability Act.

Pabatid kaugnay ng Pangongolekta (Pangongolekta, Paggamit, at Pagsisiwalat ng Impormasyong Personal)

Kinokolekta namin ang mga sumusunod na kategoriya ng Impormasyong Personal tungkol sa mga residente ng California at isinisiwalat sa mga taga-ikatlong partido o mga tagapagbigay ng serbisyo para sa mga layunin ng negosyo na nakalista sa ibaba.

Sa nakaraang 12 buwan, maaaring kami, batay sa inyong mga inter-aksyon sa amin, ay nakapangolekta na ng mga sumusunod na kategoriya ng Impormasyong Personal:

 1. Mga nagpapakilala, tulad ng pangalan impormasyon kung paano makokontak at ID mula sa pamahalaan,
 2. Impormasyong Personal, ayon sa inilarawan sa batas ng California na may kaugnayan sa mga dapat ingatan o bantayan, tulad ng impormasyong pinansiyal,
 3. Protektadong mga klasipikasyon sa ilalim ng batas ng California o batas pederal, tulad ng kalagayan kaugnay ng kapansanan o iba pang mga katangian,  
 4. Mga rekord ng konsyumer, tulad ng transaksyon, account, paggamit ng enerhiya at impormasyon tungkol sa kinikita,
 5. Gawain sa internet o network, tulad ng kasaysayan sa pananaliksik at mga inter-aksyon gamit ang ating website,
 6. Mga datos kaugnay ng lokasyong heyolohikal, tulad ng lokasyon ng kagamitan,
 7. Pang-audio, electroniko, biswal, o katulad na impormasyon, tulad ng mga naka-rekord na tawag at video,
 8. Mga impormasyyong may kaugnayan sa propesyon o sa pagka-empleyo, tulad ng kasaysayan ng trabaho at dating pinagtrabahuhan,
 9. Impormasyon kaugnay ng edukasyon, tulad ng paaralan at petsa ng pagtatapos, mga aplikasyong may kaugnayan sa iskolarship ng mag-aaral sa kolehiyo, at 
 10. Mga nahiwatigang nakuha mula sa mga nasa itaas upang makalikha ng isang balangkas ukol sa inyong pagkatao, ano ang mga mas nagugustuhan ninyo at mga katangian.  

Maaari naming gamitin ang inyong Impormasyong Personal para sa mga sumusunod na layunin ng negosyo:

 1. mapatakbo, mapangasiwaan at mapanatili ang aming negosyo,
 2. makapagbigay ng at mapahusay ang aming mga produkto at serbisyo,  
 3. makipagtalakayan sa inyo at mapangasiwaan ang inyong account kasama na ang mga serbisyong kaugnay ng mga pagsingil at pagpapautang,
 4. malaman ang inyong pagkakarapat-dapat para sa at pagsali sa ilang mga programa,
 5. para sa mga layuning kaugnay ng pamamahala ng pag-eempleyo namin at ukol sa pangangasiwa,
 6. upang magawang personal ang, makapagpatalastas ng, makapagpahusay ng, at maisamerkado ang aming mga produkto at serbisyo,    
 7. para sa kalidad, kaligtasan, pananaliksik at pagsusuri ng mga datos,
 8. matuklasan at mapigilan ang panloloko at mga insidenteng may kaugnayan sa seguridad,  
 9. mamentina ang aming mga pasilidad, mga sistema at imprastraktura,  
 10. maisagawa ang mga tungkuling may kaugnayan sa pagtutuos, pag-aawdit at iba pang mga gawaing internal,
 11. mamentina ang mga rekord ng negosyo,
 12. makapagsagawa ng mga imbestigasyon at makasunod sa mga obligasyong legal,  
 13. magamit ang batas at madepensahan ang mga haing may kaugnayan sa batas at upang maprotektahan kayo, tayo, at ang iba pa,   
 14. para sa mga pinaggagamitang ipinapabatid namin sa inyo o upang makuha ang inyong pahintulot, at
 15. upang magamit sa isang pamamaraang naaayon sa batas na kabagay ng konteksto kung para saan ang naturan ay ibinigay.

Mga Karapatan ng mga Residente ng California

Iginagawad ng batas ng California sa mga residente ng California ang ilang mga partikular na karapatan at nagpapataw ng mga restriksyon sa ilang mga partikular na gawi sa negosyo ayon sa itinakda sa ibaba:

Pabatid kaugnay ng Pangongolekta: Inaatasan kami na bigyan ng pabatid ang mga residente ng California, sa o bago ang mismong pangongolekta ng kanilang Impormasyong Personal, ng mga kategoriya ng nakolektang Impormasyong Personal at ang mga layunin kung para saan ang mga naturang impormasyon ay ginamit.  

Mga Mabeberepikang Kahilingan para sa Pag-aalis ng, Pagkakaroon ng Akses sa/Kopya ng at Karapatang Malaman. Nakapailalim sa ilang mga eksepsyon, ang mga residente ng California ay may karapatang magsagawa ng mga sumusunod na paghiling, nang walang bayad:

Karapatang Alisin: Ang karapatang humiling na alisin ang Impormasyong Personal na nakolekta namin tungkol sa kanila, sasailalim sa ilang mga partikular na eksempsyon, at upang ang mga naturang impormasyong personal ay maalis, maliban na lamang kung saan kakailanganin na panatilihin namin ang naturang Impormasyong Personal para sa mga kadahilanang tulad ng mga sumusunod:  

 • Kumpletuhin ang transaksyon kung para saan na ang naturang Impormasyong Personal ay kinolekta, ganap na sundin ang ma tadhana ng isang nakasulat na warantiya o pag-recall ng produkto na isinagawa alinsunod sa batas pederal, magbigay ng isang produkto o serbisyo na hiniling ng kustomer, o makatuwirang inasahan sa loob ng konteksto ng isang kasalukuyang nagpapatuloy na ugnayan ng negosyo at ng konsyumer, o kung hindi man ay gumawa ng isang kontrata sa pagitan ng negosyo at ng konsyumer.
 • Tuklasin ang mga insidenteng may kaugnayan sa seguridad, protektahan laban sa  makakapagpahamak, mapanlinlang, nanloloko, o labag sa batas na aktibidad; o kasuhan ang mga responsable sa naturang aktibidad.
 • Mag-alis ng salot upang matukoy at makumpuni ang mga pagkakamaling nakaka-apekto nang masama sa mga kasalukuyang umiiral na nilalayong pagpapatakbo.
 • Gamitin ang malayang pagsasalita, tiyakin ang karapatan ng ibang konsyumer na magamit ang karapatan sa malayang pagsasalita ng naturang konsyumer, o gumamit ng ibang karapatan na inilaan ng batas.
 • Sumunod sa mga batas sa komunikasyon na humahadlang sa naturang pag-aalis.
 • Sumali sa pampubliko, sinuri ng kasamahang siyentipiko, makasaysayan, o pang-istatistikang pananaliksik para sa interes ng publiko na nakakasunod sa lahat ng iba pang mga naaangkop na mga batas kaugnay ng etika at kaugnay ng pagkapribado, kung ang pag-aalis ng negosyo sa impormasyon ay malamang na magiging dahilan upang maging imposible o matinding maapektuhan ang pagtatagumpay ng naturang pananaliksik, kung ang konsyumer ay nakapagbigay na ng may kaalamang pahintulot.
 • Bigyang-kakayahan nang natatangi lamang ang mga paggagamitang internal na makatuwirang nakahanay sa mga inaasahan ng konsyumer batay sa kaugnayan ng konsyumer sa negosyo.
 • Sumunod sa mga obligasyong legal.
 • Kung hindi ay gamitin ang Impormasyong Personal ng konsyumer, nang internal lamang, sa isang pamamaraang sumusunod sa batas na kabagay ng konteksto kung para saan ang naturang impormasyon ay ibinigay ng konsyumer.

Mangyaring tandaan na ang malaking karamihan ng Impormasyong Personal na aming nakolekta ay kabilang sa mga naunang binanggit na eksempsyon.

Karapatang Magkaroon ng Akses/Kopya: (Hanggang dawalang beses bawat 12 buwan) Ang karapatang humingi ng isang kopya ng mga tukoy na Impormasyong Personal na aming nakolekta tungkol sa kanila sa naunang 12 buwan at maihatid ang mga ito, nang libre, alinman nang (a) sa elektronikong pamamaraan sa isang madaling dalahin at, sa hangganang teknikal na mapapayagan, sa isang handa nang magamit na pormat na nagpapahintulot sa indibidwal na maipadala ang naturang impormasyon sa isa pang entidad nang walang hadlang o (b) sa pamamagitan ng koreo. Para sa mga kadahilanang may kaugnayan sa seguridad at upang makasunod sa CCPA, ang ilang mga napakaseselang uri ng Impormasyong Personal tulad ng mga numero sa panlipunang seguridad, mga numero ng lisensiya sa pagmamaneho, at mga numero ng account sa bangko, ay hindi ibibigay, subalit ipapaalam namin sa inyo kung posibleng nakolekta namin ang mga iyon sa loob nang panahong 12 buwan.  

Karapatang Huwag nang Sumali/Huwag Magbenta: Ang karapatang huwag nang sumali sa bentahan (kung mayroon man) ng kanilang Impormasyong Personal.  

Karapatang Malaman: (Hanggang dawalang beses bawat 12 buwan) Ang karapatang humiling na bigyan namin sila ng ilang partikular na impormasyon tungkol sa kung paano namin ginamit ang kanilang Impormasyong Personal sa naunang 12 buwan, kabilang ang:

 • mga kategoriya ng nakolektang Impormasyong Personal;
 • mga kategoriya ng pinagkunan ng Impormasyong Personal;
 • mga layuning pang-negosyo at/o pang-komersiyal sa pangonglekta o pagbebenta ng         kanilang Impormasyong Personal;  
 • mga kategoriya ng mga taga-ikatlong partido kung kanino naibahagi na namin ang        kanilang Impormasyong Personal;  
 • mga kategoriya ng Impormasyong Personal na naisiwalat na namin o naibahagi na sa isang taga-ikatlong partido para sa layuning pang-negosyo;
 • karapatang humiling ng mga tukoy na nakolektang Impormasyong Personal (tingnan sa itaas); at  
 • mga kategoriya ng mga taga-ikatlong partido kung kanino na ang mga Impormasyong       Personal ng mga residente ay ibinenta at ang mga tukoy na kategoriya ng ibinentang Impormasyong Personal sa bawat kategoriya ng taga-ikatlong partido.

 

Pagsusumite ng mga Kahilingan. Ang mga kahilingan na magamit ang karapatan sa pag-aalis, karapatan na magkaroon ng isang kopya, at / o ang karapatan na magkaroon ng kaalaman ay maaaring isumite sa https://socalgas.com/privacy o sa pamamagitan ng pakikipag-ugnaya sa amin sa 1-800-427-2200 (libre). Tutugunan namin ang mga mabeberepikang kahilingan na natanggap mula sa mga konsyumer sa California o mula sa kanilang mga awtorisadong ahente ayon sa iniaatas ng batas sa pamamagitan ng pagtutugma ng ibinigay na impormasyon laban sa impormasyong hawak namin tungkol sa inyo o sa pamamagitan ng paghiling sa inyo na mag-log kayo sa inyong account. Kung hindi namin sapat na mabeberepika ang isang kahilingan, padadalhan namin ng pabatid ang humihiling.  Ang mga awtorisadong ahente ay aatasang magbigay ng katibayan ng kanilang awtorisasyon, at maaari ring atasan namin ang kaukulang konsyumer na direktang berepikahin ang pagkatao at awtoridad ng kanilang awtorisadong ahente.  

Taunang Metrics ng CCPA 2021.
 
Mga Uri ng Kahilingan Mga Kahilingan ng Kustomer Mga Kahilingan ng Hindi Kustomer Kabuuan   Mga Kahilingang Natugunan Na Nabigong Balidasyon Kanselado Panggitnang Dami ng Araw para Maproseso
Karapatang Malaman ang Ulat ukol sa mga Kahilingan 29 7 36   24 3 9 12
Pag-aalis ng mga Kahilingan tungkol sa mga Datos 25 3 28   27 0 1 30
Mga Kahilingang Opt-outo Hindi Na Sasali 0 0 0   0 0 0 0
Kabuuan 54 10 64   51 3 10 N/A

Mangyaring tandaan na, alinsunod sa mga iniaatas na probisyon ng CCPA, ang mga kahilingang Opt-out o hindi na sasali ay hindi ipinagkakaloob sapagkat ang Southern California Gas Company ay hindi nagbebenta ng impormasyon tungkol sa konsyumer.

Mga Insentibong Pinansiyal, Pagbebenta at Walang Diskriminasyon. Ipinagbabawal ng CCPA ang diskriminasyon laban sa mga residente ng California sa kanilang paggamit ng mga karapatan nila sa ilalim ng CCPA at nagpapataw ng mga atas sa anumang mga insentibong pinansiyal na ibinigay sa mga residente ng  California na may kaugnayan sa kanilang Impormasyong Personal.

Diskriminasyon: Ang mga negosyo ay hindi maaaring magdiskrimina laban sa mga residente na gumagamit ng kanilang mga karapatan sa ilalim ng CCPA. Maaaring umiral ang diskriminasyon kung tatanggihan ng isang negosyo ang o magbibigay ng isang naiibang antas ng kalidad ng mga produkto o serbisyo, o maniningil ng (o magpapahiwatig na sisingil ito ng) ibang mga presyo o antas o magpapataw ng mga parusa sa mga residente na gagamit ng kanilang mga karapatan sa ilalim ng CCPA, maliban na lamang kung ang pagsasagawa nito ay makatuwirang may kaugnayan sa kahalagahang naibigay sa negosyo ng datos ng mga residente.

Pagsisiwalat ng mga Insentibong Pinansiyal at Pagbebenta: Kung ang mga negosyo ay mag-aalok ng anumang mga insentibo para sa pangongolekta, pagbebenta o ag-aalis ng kanilang Impormasyong Personal, ang mga residente ay may karapatang mabigyan ng pabatid tungkol sa anumang mga insentibong pinansiyal na inialok pati na ng mga tadhanang materyal ng mga iyon, ang karapatang hindi isali sa mga naturang alok nang walang paunang may kaalamang pahintulot na huwag nang isali, at ang karapatang makalabas sa mga naturang alok kahit kailan.  Ang mga negosyo ay hindi maaaring mag-alok ng walang katarungan, walang katuwiran, namimilit, o labis magpatubong mga insentibong pinansiyal. Hindi kami nag-aalok ng anumang mga naturang insentibo o nagbebenta ng inyong impormasyong personal sa panahong ito, bawat isa ayon sa inilarawan sa CCPA.

Mangyaring pag-aralang muli ang aming buong Patakaran sa Pagkapribado na nasa aming website sa https://socalgas.com/privacy-policy. Upang makipag-ugnayan sa amin, i-klik ang https://socalgas.com/privacy o tawagan kami sa 1-800-427-2200.