Batas ukol sa Patakaran sa Pagkapribado ng Consumer sa California

Ang dokumentong ito ay nagbibigay ng tukoy na impormasyon para sa mga residente ng California, ayon sa iniaatas ng Batas ukol sa Patakaran sa Pagkapribado ng Consumer sa California (California Consumer Privacy Act — "CCPA"). Ang CCPA ay nag-aatas na magbigay kami ng impormasyon sa mga residente ng California tungkol sa kung paano namin ginagamit ang kanilang personal na impormasyon, kinokolekta sa online man o offline, at ang dokumentong ito ay inilaan upang malugudan ang naturang atas. Ang aming Patakaran sa Pagkapribado at Pabatid sa Pagkapribado ay lalo pang naglalarawan ng aming mga patakaran at kasanayan na may kaugnayan sa pagkapribado.

Sa ilalim ng CCPA, ang "personal na impormasyon" ay anumang impormasyon na nagpapakilala, nag-uugnay, naglalarawan, at makat’wirang may kakayahan na mai-akibat, o maaaring makat’wirang maiugnay, nang direkta o hindi direkta, sa isang partikular na residente o sambahayan.
 

Pabatid sa Koleksyon: Mga Kategoriya ng mga Personal na Impormasyon na Aming Kinokolekta o Isinisiwalat

Mangyaring tingnan sa ibaba ang mga kategoriya ng personal na impormasyon tungkol sa mga residente ng California na aming kinokolekta at/o isinisiwalat sa mga taga-ikatlong partido at sa mga tagapagkaloob ng serbisyo para sa isang layunin ng negosyo.

 

Mga kategoriya ng personal na impormasyon (Huling binago noong 01/01/2020) Kinokolekta ba namin? Isinisiwalat ba namin para sa mga layunin ng negosyo? Ibinebenta ba namin?
Pangalan, Impormasyon Kung Paano Makokontak at Mga Pagkakakilanlan: Mga pagkakakilanlan tulad ng isang tunay na pangalan, alyas, adres sa koreo, natatanging personal na pagkakakilanlan, pagkakakilanlan sa online, Internet Protocol address, email address, pangalan ng account, social security number, numero ng lisensiya sa pagmamaneho, numero ng pasaporte, o iba pang katulad na pagkakakilanlan. Oo Oo Hindi
Rekord ng mga Kustomer: Mga rekord na nasa papeles at elektroniko tungkol sa kustomer na nagtataglay ng personal na impormasyon, katulad ng pangalan, lagda, social security number, mga pisikal na katangian o deskripsyon, adres at lokasyon kung saan nangyayari ang pakikipag-interaksyon ng kustomer sa amin, numero ng telepono, numero ng pasaporte, numero ng lisensiya sa pagmamaneho o kard ng pagkakakilanlan sa estado, numero ng polisa sa seguro, edukasyon, trabaho, kasaysayan ng pagtatrabaho, numero ng account sa bangko, numero ng credit card, numero ng debit card, o anumang iba pang impormasyong pinansiyal, impormasyong medikal, at impormasyon sa seguro sa kalusugan. Oo Oo Hindi
Mga Protektadong Klasipikasyon: Mga katangian ng protektadong klasipikasyon sa ilalim ng batas ng California o batas-pederal tulad ng lahi (kung gusto lamang ng indibidwal), kasarian, edad, bansang pinagmulan, kapansanan, at katayuan ng pagkamamamayan. Oo Oo Hindi
Kasaysayan ng Pagbili at mga Kinahiligan: Komersiyal na impormasyon, kabilang ang mga rekord ng personal na ari-arian, mga produkto o mga serbisyo na binili, nakuha, o isinasaalang-alang, o iba pang kasaysayan ng mga pagkunsumo o kinahiligan. Oo Oo Hindi
Impormasyong Biometric: Mga katangiang pisyolohikal o bayolohikal na maaaring magamit nang nag-iisa o nang kasama ang bawat isa upang maitatag ang indibidwal na pagkakakilanlan, kabilang ang fingerprint, mukha, kamay, palad, at mga rekording ng boses. Oo Oo Hindi
Mga datos ukol sa Paggamit: Impormasyon ng aktibidad sa internet o ng iba pang elektronikong network, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, kasaysayan ng pagba-browse, kasaysayan ng paghahanap, at impormasyon tungkol sa inter-aksyon ng isang residente sa isang website sa internet, aplikasyon, o patalastas. Oo Oo Hindi
Datos ng Geolocation: Tumpak na impormasyon sa lokasyong geolocation tungkol sa isang partikular na indibidwal o gamit. Oo Oo Hindi
Audio/Visual: Audio, elektroniko, biswal, termal, olfactory, o katulad na impormasyon Oo Oo Hindi
Kasaysayan sa Pagtatrabaho: Propesyunal na impormasyong may kaugnayan sa pagka-empleyo. Oo Oo Hindi
Impormasyon ukol sa Edukasyon: Impormasyon na hindi magagamit ng publiko na personal na impormasyong makapagtutukoy ayon sa pinakahuluganan sa pederal na Mga Karapatan ng Pamilya sa Edukasyon at Batas sa Pagkapribado (20 U.S.C. seksyon 1232g, 34 C.F.R. Bahagi 99). Oo Oo Hindi
Mga Profile at mga Hinuha: Mga paghango na kinuha mula sa alinmang impormasyon na tinukoy sa itaas upang lumikha ng isang balangkas tungkol sa isang residente na sumasalamin sa mga kagustuhan ng residente, at mga katangian. Maaari naming kolektahin ang sumusunod tungkol sa mga gawi, pag-uugali, katalinuhan, mga kakayahan, at mga kaangkupan ng mga empleyado at mga aplikante sa trabaho. Oo Oo Hindi

Mga Karapatan ng mga Residente ng California

Ang batas ng California ay naggagawad ng ilang mga karapatan sa mga residente ng California at nagpapataw ng mga restriksyon sa mga partikular na gawi sa negosyo tulad ng itinakda sa ibaba.

Huwag Ibebenta: Hindi namin ibinebenta ang inyong personal na impormasyon.

Paunang Pabatid: Iniaatas sa amin na bigyan ng pabatid ang mga residente ng California, sa o bago ang panahon ng pagkolekta ng kanilang personal na impormasyon, ng mga nakolektang kategoriya ng personal na impormasyon at ang mga layunin kung saan ang mga naturang impormasyon ay ginamit.

Mga Mabeberepikang Kahilingan para sa Kopya, Pagtatanggal at Karapatang Malaman: Sa ilalim ng ilang mga eksepsyon, ang mga residente ng California ay may karapatang hilingin ang mga sumusunod, nang libre:

Karapatan na Magtanggal: Ang karapatang humiling na alisin ang kanilang personal na impormasyon na nakolekta namin tungkol sa kanila, sa ilalim ng ilang mga eksempsyon, at alisin ang naturang personal na impormasyon, maliban na lamang kung saan kakailanganin na panatilihin namin ang naturang personal na impormasyon upang:

 • Kumpletuhin ang transaksyon kung para saan ang personal na impormasyon ay kinolekta, magbigay ng isang produkto o serbisyo na hiniling ng consumer, o makat’wirang inasahan sa loob ng konteksto ng isang negosyo na kasalukuyang may nagpapatuloy na kaugnayan sa negosyo kasama ang consumer o kung hindi man ay isagawa ang isang kontrata sa pagitan ng negosyo at consumer.
 • Alamin ang mga insidenteng kaugnay ng seguridad, protektahan laban sa gawaing mapanghamak, mapanlinlang, mapandaya, o labag sa batas; o usigin ang mga dapat managot sa naturang gawain.
 • Mag-debug upang matukoy ang at makapagkumpuni ng mga pagkakamali na makakasira sa kasalukuyang pinaglalaanang paggana.
 • Maging malaya sa pananalita, matiyak ang karapatan ng iba pang consumer upang magamit ang kanyang karapatan sa malayang pananalita, o gawin ang iba pang karapatan na pinapayagan ng batas.
 • Sumunod sa Batas sa Pagkapribado ng Elektronikong Komunikasyon sa California alinsunod sa Kabanata 3.6 (nagsisimula sa Seksyon 1546) ng Titulo 12 ng Bahagi 2 ng Kodigo Penal.
 • Sumali sa pananaliksik sa larangan ng siyensiya, kasaysayan o istatistika na binalik –aral o inaninag ng publiko para sa interes ng publiko na nakasunod sa lahat ng ipa pang mga naaangkop na mga batas sa etika at pagkapribado, kung sa pag-aalis ng impormasyon ng mga negosyo ay malamang na maging imposible na makamit ang naturang pananaliksik o malubhang makasira dito, kung ang consumer ay nakapagbigay na ng may kaalamang pahintulot.
 • Bigyang kakayahan ang mga internal na paggamit lamang na makat’wirang kahanay ng mga inaasahan ng consumer batay sa kaugnayan ng consumer sa negosyo.
 • Sumunod sa isang obligasyong naaayon sa batas.
 • Kung hindi man ay gamitin ang personal na impormasyon ng consumer, nang internal, sa isang pamamaraang naaayon sa batas na kasang-ayon ng konteksto kung saan ibinigay ng consumer ang impormasyon.

Mangyaring tandaan na ang makabuluhang karamihan ng mga personal na impormasyon na kinokolekta namin ay ibibilang sa mga sumusunod na eksepsyon:

Karapatan sa isang Kopya: (Hanggang sa dalawang beses kada labindalawang buwan) Ang karapatang humiling ng isang kopya ng mga tukoy na detalye ng personal na impormasyon na nakolekta namin tungkol sa kanila sa nakaraang 12 buwan at upang maipadala ito, nang walang bayad, alinman sa (a) pamamagitan ng koreo o (b) sa elektronikong paraan sa isang madaling dalahin at, sa posibleng hangganang teknikal, sa isang nakahanda nang magagamit na pormat na magpapahintulot sa indibidwal na ipadala ang impormasyong ito sa isa pang entidad nang walang hadlang. Para sa mga kadahilanang pangseguridad, ang ilang maseselang uri ng mga personal na impormasyon, tulad ng mga social security number, mga numero ng lisensiya sa pagmamaneho, at mga numero ng account sa bangko, ay hindi ibibigay ngunit ipapaalam namin sa inyo kung sa aming palagay ay nakolekta namin ang mga iyon sa panahon ng naturang 12-buwang panahon.

Karapatan na Malaman: (Hanggang sa dalawang beses bawat labindalawang buwan) Ang karapatang humiling na bigyan namin sila ng ilang impormasyon tungkol sa kung paano namin inasikaso ang kanilang personal na impormasyon sa nakaraang 12 buwan, kasama na ang:

 • Mga kategoriya ng mga personal na impormasyon na nakolekta;
 • Mga kategoriya ng mga pinagkunan ng personal na impormasyon;
 • Mga layunin na pang-negosyo at/o pang-komersiyo para sa pagkolekta at pagbebenta ng kanilang personal na impormasyon;
 • Mga kategoriya ng mga taga-ikatlong partido/kung kanino namin isiniwalat o ibinahagi ang kanilang impormasyong personal;
 • Mga kategoriya ng personal na impormasyon na aming isiniwalat o ibinahagi sa isang taga-ikatlong partido para sa isang layunin ng negosyo;
 • Mga kategoriya ng personal na impormasyon na nakolekta; at
 • Mga kategoriya ng mga taga-ikatlong partido kung kanino ang personal na impormasyon ay naibenta at ang mga tukoy na kategoriya ng personal na impormasyon na ibinenta sa bawat kategoriya ng taga-ikatlong partido.

Pagsusumite ng Mga Kahilingan: Ang mga kahilingan na magamit ang karapatan sa pagtatanggal, karapatan sa isang kopya, at/o ang karapatan na malaman ay maaaring isumite sa socalgas.com/privacy o sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa amin sa 1-800-427-2200. Kami ay tutugon sa mga mabeberepikang kahilingan na natanggap mula sa mga consumer ng California ayon sa iniaatas ng batas.

Mga Insentibo at Diskriminasyon: Ipinagbabawal ng CCPA ang diskriminasyon laban sa mga residente ng California sa paggamit ng kanilang mga karapatan sa ilalim ng CCPA at nagpapataw ng mga atas sa anumang mga insentibong pinansiyal na iniaalok sa mga residente ng California na may kaugnayan sa kanilang personal na impormasyon.

Diskriminasyon: Ang mga negosyo ay hindi maaaring magdiskrimina ng mga residente na gumagamit ng kanilang mga karapatan sa ilalim ng CCPA. Maaaring may diskriminasyon kung saan ang isang negosyo ay tumatanggi o nagbibigay ng isang naiibang antas o kalidad ng mga produkto o serbisyo, o naniningil (o nagmumungkahi na ito ay maniningil) ng iba't ibang mga presyo o mga antas o nagpapataw ng mga parusa sa mga residente na gumagamit ng kanilang mga karapatan sa CCPA, maliban na lamang kung ang paggawa nito ay makatuwirang may kaugnayan sa halaga na ibinigay sa negosyo sa pamamagitan ng mga datos ng mga residente.

Pagsisiwalat ng mga Insentibo: Kung ang mga negosyo ay nag-aalok ng anumang mga insentibong pinansiyal para sa pagkolekta, pagbebenta o pagtatanggal ng kanilang personal na impormasyon, ang mga residente ay may karapatang mapadalhan ng pabatid tungkol sa anumang mga alok na insentibong pinansiyal at ng kanilang kinauukulang termino, karapatan na hindi isama sa mga naturang mga alok nang walang paunang may kaalamang pahintulot na maaaring samahan, at karapatang lumabas sa naturang mga alok kahit kailan. Ang mga negosyo ay hindi maaaring mag-alok ng hindi makatarungan, hindi makat’wiran, namimilit o labis magpatubong mga insentibong pinansiyal. Hindi kami nag-aalok ng alinman sa naturang mga insentibo sa panahong ito.