Pabatid Sa Pagkolekta At Batas Ukol Sa Patakaran Ng California Sa Pagkapribado Ng Konsyumer

Binago Noong 2/21/2024

Sineseryoso ng Southern California Gas Company ang pagkapribado at seguridad ng inyong personal na impormasyon. Inilalarawan nitong Notice at Collection and California Consumer Privacy Act Policy kung paano kami nangongolekta, gumagamit at nagsisiwalat ng mga personal na impormason na may kaugnayan sa mga residente ng California ayon sa 2018 Batas ng California ukol sa Pagkapribado ng Konsyumer (California Consumer Privacy Act of 2018), ayon sa mga susog ng 2020 Batas ng California sa mga Karapatan ng mga Konsyumer sa Pagkapribado (California Consumer Privacy Rights Act of 2020 - “CCPA”) at mga regulasyong inihayag sa ilalim nito.  

Ano ang Personal na Impormasyon?

Inilalarawan ng “CCPA” ang “Personal na impormasyon” bilang impormasyon na kikilala ng, may kaugnayan sa, naglalarawan ng, may makatuwirang kakayahan na maiugnay sa, o maaaring makatuwirang maikonekta sa, nang direkta o nang hindi direkta, sa isang partikular na residente ng California o sambahayan. Gayunpaman, hindi maiaangkop ang CCPA sa ilang impormasyon, tulad ng impormasyong nakapailalim sa Gramm-Leach-Bliley Act o sa Health Information Portability Accountability Act.

Pabatid sa Pagkolekta (Pagkolekta, Paggamit, at Pagsisiwalat ng Personal na Impormasyon)

Kinokolekta namin ang sumusunod na mga kategoriya ng Personal na Impormasyon tungkol sa mga residente ng California at isinisiwalat sa mga ikatlong partido o mga tagapagkaloob ng serbisyo para sa mga nakalistang layunin ng negosyo..

Maaaring kami, ayon sa mga interaksyon ninyo sa amin, ay nangolekta ng sumusunod na mga kategoriya ng Personal na Impormasyon:

 1. Mga pagkakakilanlan, tulad ng pangalan, impormasyon kung paano makokontak at pang-gobyernong ID,
 2. Personal na impormasyon, ayon sa pinakahuluganan sa mga batas ng California kaugnay ng mga pag-iingat, tulad ng sa mga impormasyong pinansiyal,
 3. Mga protektadong klasipikasyon sa ilalim ng batas pederal o ng batas ng California, tulad ng sa kalagayan ng kapansanan o iba pang mga katangian,
 4. Mga ulat tungkol sa konsyumer, tulad ng transaksyon, account, paggamit ng enerhiya at impormasyon tungkol sa kita,
 5. Mga gawaing may kaugnayan sa internet o network, tulad ng kasaysayan ng pag-browse at mga interaksyon sa aming website,
 6. Mga datos ng geolocation, tulad ng lokasyon ng kagamitan,
 7. Pang-audio, pang-elektroniko, pang-biswal, o katulad na impormasyon, tulad ng mga recording na pang-call o pang-video,
 8. Mga impormasyong ukol sa pagiging propesyunal o may kaugnayan sa pagka-empleyo, tulad ng kasaysayan ng pagtatrabaho at dating nag-empleyo,
 9. Impormasyon ukol sa edukasyon, tulad ng paaralan at petsa ng pagtatapos, mga aplikasyon na ma-iskolar sa kolehiyo, at
 10. Mga haka-hakang makukuha mula sa mga nasa itaas upang makalikha ng balangkas ng inyong pagkatao, ng mga mas nagugustuhan ninyo at mga katangian.

Maaari naming gamitin ang inyong Personal na Impormasyon para sa sumusunod na mga layunin ng negosyo:

 1. makapagpatakbo ng, mapangasiwaan ang, at makapagmentina ng ating negosyo;
 2. makapagbigay ng at mapahusay ang aming mga produkto at mga serbisyo;
 3. masabi sa inyo ang tungkol sa at mapangasiwaan ang inyong account kasama na ang tungkol sa sisingilin at mga serbisyong kredito;
 4. malaman ang inyong pagkakarapat-dapat para sa at ang partisipasyon ninyo sa ilang mga programa;
 5. para sa mga layuning may kaugnayan sa aming mga serbisyong para sa pag-eempleyo at para sa pangangasiwa ng nagtitinda;
 6. gawing personal ang, magpatalastas ng, pahusayin ang, pagandahin ang, at ibenta ang aming mga produkto at serbisyo;
 7. para sa kalidad, kaligtasan, pananaliksik at pagsusuri ng mga datos;
 8. madetekta at mapigilan ang pandaraya at mga insidenteng pang-seguridad;
 9. mamentina ang aming mga pasilidad, mga sistema at imprastraktura;
 10. maisagawa ang mga tungkuling kaugnay ng accounting, auditing, at iba pang mga gawaing internal;
 11. mapanatili ang mga ulat ng kompanya;
 12. makapagsagawa ng mga imbestigasyon at makasunod sa mga obligasyong legal;
 13. magamit at madepensahan ang mga hain na may kaugnayan sa batas at upang kayo, kami at ang iba pa ay maprotektahan;
 14. para sa mga paggamit na ipapabatid namin sa inyo o upang kuhanin ang inyong pahintulot; at
 15. upang magamit sa isang pamamaraang naaayon sa batas at kasang-ayon ng konteksto kung saan ang naturan ay ibinigay.

Gaano Katagal Namin Itinatago nng Inyong Personal na Impormasyon

Itinatago namin ang inyong Personal na Impormasyon nang kasing-tagal ng panahong kakailanganin o pinapayagan batay sa kadahilanang kaugnay ng kung bakit ang naturan ay kinuha namin. Sa pagdedesisyon kung gaano katagal na ang naturan ay itatago, isinasaalang-alang namin ang lahat ng mga naaangkop na obligasyong may kinalaman sa batas. Sa halip na alisin ang inyong Personal na Impormasyon, maaari naming bawiin ang pagkilala nito alinsunod sa CCPA, sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga detalyeng nagpapakilala. Kapag ito ay ginawa na namin, hindi na kami magtatangkang muli itong tukuyin.

Mga Karapatan ng mga Residente ng California

Ang batas ng California ay naggagawad sa mga residente ng California ng ilang mga karapatan at nagpapataw ng mga restriksyon sa mga partikular na gawi sa negosyo ayon sa itinakda sa ibaba.  

Pabatid sa Pagkolekta: Iniaatas sa amin na pasabihan ang mga residente ng California, sa o bago ang mismong punto ng pagkolekta ng kanilang Personal na Impormasyon, ng mga kategoriya ng Personal na Impormasyon na nakolekta at ang mga layunin kung saan ang mga naturang impormasyon ay gagamitin.

Mabeberepikang mga Kahilingan para sa Pag-aalis, Pag-akses/Pagkopya at Karapatang Malaman: Sasailalim sa ilang mga eksepsyon, ang mga residente ng  California ay may karapatang hilingin ang mga sumusunod, nang walang bayad:

Karapatang Alisin: Ang karapatang hilingin ang pag-aalis ng Personal na Impormasyon na nakolekta namin tungkol sa kanila, sa ilalim ng ilang mga eksempsyon, at upang ang mga naturang personal na impormasyon ay maalis, maliban na lamang kung saan man kakailanganin na panatilihin namin ang naturang Personal na Impormasyon para sa mga kadahilanang tulad ng mga sumusunod:

 • Makumpleto ang transaksyon na siyang dahilan kung bakit ang Personal na Impormasyon ay kinolekta, maisakatuparan ang mga tadhana ng isang nakasulat na warantiya o pag-recall ng produkto na ginawa alinsunod sa batas pederal, makapagbigay ng isang produkto o serbisyo na hiniling ng konsyumer, o makatuwirang inasahan sa loob ng konteksto ng isang kasalukuyang umiiral na ugnayang negosyo sa negosyo kasama ang konsyumer, o kung hindi man ay ipatupad ang isang kontrata sa pagitan ng negosyo at ng konsyumer.
 • Madetekta ang mga insidenteng pang-seguridad, maprotektahan laban sa malisyoso, mapanlinlang, o labag sa batas na gawain, usigin ang mga responsable sa naturang aktibidad.  
 • I-debug upang tukuyin at ayusin ang mga pagkakamali na hindi nakakabuti sa kasalukuyang nilalayong pagpapagana.
 • Maging malaya sa pagsasalita, tiyakin ang karapatan ng iba pang konsyumer na magkaroon ng malayang pagsasalita ang naturang konsyumer, o magamit ang iba pang karapatan na ipinagkaloob ng batas.
 • Sumunod sa mga batas sa pakikipagkomunikasyon na pumipigil sa pag-aalis.  
 • Sumali sa pampubliko o binalik-aral ng mga kasamahan na siyentipiko, makasaysayan, o istatistikal na pananaliksik na para sa interes ng publiko na mahigpit na nakakasunod sa lahat ng mga naaangkop na etika at mga batas sa pagkapribado, kung ang pag-aalis ng negosyo sa impormasyon ay malamang na gawing imposible ang pagkamit sa o seryosong makasama sa pagkamit ng naturang pananaliksik, kung ang konsyumer ay nagbigay ng may kabatirang pahintulot.
 • Paganahin ang mga paggamit na tanging pang-internal lamang na makatuwirang nakalinya sa mga inaasahan ng konsyumer batay sa kaugnayan ng konsyumer sa negosyo.
 • Sumunod sa isang obligasyong legal.
 • Kung hindi man ay gamitin ang Personal na Impormasyon ng konsyumer, nang internal, sa isang pamamaraang naaayon sa batas na kasang-ayon ng konteksto kung para saan ang impormasyon ay ibinigay ng konsyumer.

Mangyaring tandaan na ang malaking bahagi ng karamihan ng Personal na Impormasyon na aming kinokolekta ay nakapailalim sa mga sumusunod na eksempsyon.

Karapatang Mag-akses/Komopya: (Hanggang sa dalawang beses kada 12 buwan) Ang karapatan na humiling ng isang kopya ng mga tukoy na bahagi ng Personal na Impormasyon na aming nakolekta tungkol sa kanila sa nakalipas na 12 buwan at maipadala ang naturan, nang walang bayad, alinman nang sa (a) elektronikong pamamaraan na madaling dalahin at, sa hangganang masosolusyunan sa teknikal na pamamaraan, sa format na handa na para magamit na pinapayagan na indibidwal na mailipat ang impormasyong ito sa iba pang entidad nang walang hadlang o (b) sa pamamagitan ng koreo. Para sa mga kadahilanang kaugnay ng seguridad at upang makasunod sa CCPA, ang ilang mga napakaseselang uri ng Personal na Impormasyon, tulad ng mga numero ng social security, mga numero ng lisensiya sa pagmamaneho, at mga numero ng mga account sa bangko, ay hindi ibibigay, subalit ipapaalam namin sa inyo kung ang mga iyon ba ay nakolekta namin sa panahon ng naturang 12 buwang panahon.

Karapatan na Hindi Sumali/Hindi Magbenta: Karapatan na hindi isali sa bentahan (kung mayroon man) ang kanilang Personal na Impormasyon. Kami, gayunpaman, ay hindi nagbebenta ng Personal na Impormasyon sa loob ng kahulugan ng CCPA.

Karapatang Malaman: (Hanggang sa dalawang beses kada 12 buwan) Karapatan na hilingin sa amin na bigyan namin sila ng ilang impormasyon tungkol sa kung paano namin ginamit ang kanilang Personal na Impormasyon sa nakalipas na 12 buwan, kasama ang:

 • mga kategoriya ng nakolektang Personal na Impormasyon;
 • mga kategoriya ng pinagkunan ng Personal na Impormasyon;
 • mga layuning pang-komersyo at/o pang-negosyo para sa pagkolekta o pagbebenta ng Personal na Impormasyon;
 • mga kategoriya ng ikatlong partido kung kanino naibahagi na namin ang kanilang Personal na Impormasyon;
 • mga kategoriya ng Personal na Impormasyon na naisiwalat na namin o naibahagi na sa isang ikatlong partido para sa isang layunin ng negosyo;
 • karapatan na hilingin ang mga tukoy na bahagi ng Personal na Impormasyon na nakolekta (tingnan ang itaas); at  
 • mga kategoriya ng mga ikatlong partido kung kanino na ang mga Personal na Impormasyon ng mga residente ay naibenta na at ang tukoy na mga kategoriya ng Personal na Impormasyon na ibinenta sa bawat kategoriya ng ikatlong partido.

Karapatang Magwasto: Karapatan sa mga kahilingang iwasto namin ang mga mali sa inyong Personal na Impormasyon.

Karapatan sa Limitadong Paggamit at Pagsisiwalat: Karapatan, sa ilalim ng ilang mga kondisyon at eksepsyon, kung saan maaaring kayo ay may karapatan na limitahan ang paggamit at pagsisiwalat ng “Masesealang Personal na Impormasyon”, ayon sa pinakahulugunan sa CCPA. Gayunpaman, hindi kami magpapasimuno ng mga gawaing mag-uudyok ng ganitong karapatan.

Pagsusumite ng mga Kahilingan: Ang mga kahilingan na magamit ang karapatan, magkaroon ng kopya, at / o karapatan na malaman ay maaaring isumite. Ang mga kahilingan na magamit ang karapatan, magkaroon ng kopya, at / o karapatan na malaman ay maaaring isumite sa https://socalgas.com/privacy o sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa amin sa 1-800-427-2200 (walang bayad). Tutugon kami sa mga mabeberepikang kahilingan na tinanggap mula sa mga konsyumer sa California o mula sa kanilang mga awtorisadong kinatawan ayon sa iniaatas ng batas sa pamamagitan ng pagtutugma ng ibinigay ninyong impormasyon sa impormasyong hawak na namin tungkol sa inyo o sa pamamagitan ng paghiling sa inyo na mag-log-on kayo sa inyong account. Kung hindi namin sapat na mabeberepika ang isang kahilingan, sasabihin namin ito sa humihiling. Ang mga awtorisadong kinatawan ay aatasan na magbigay ng katibayan na sila ay may awtorisasyon, at maaaring iatas din namin na ang kinauukulang konsyumer ay direktang magberepika ng kanilang pagkatao pati na ang sa awtoridad ng kinatawan na kanilang inawtorisa.

Taunang CCPA 2023 Metrics
Uri ng mga KahilinganMga Kahilingan ng KustomerMga Kahilingan ng mga Hindi KustomerKabuuanMga Natupad na KahilinganHindi Nagtagumpay na BalidasyonKanseladoKaraniwang Dami ng Araw Upang Maproseso
Mga Naiulat na Kahilingan sa Karapatang Malaman36339362115
Mga Kahilingan na Alisin ang mga Datos39241391130
Mga Kahilingan na Iwasto731072119
Kahilingan na Hindi Sumali0000000
Mga Kahilingan na Limitahan0000000
KABUUAN828908253H/A

Pang-gitna o karaniwang dami ng mga araw na napapaloob kung saan makabuluhang nakatugon kami sa mga Kahilingang malaman, alisin o limitahan:  

Mangyaring tandaan, alinsunod sa mga iniaatas na probisyon ng CCPA, ang mga kahilingan na Hindi Sumali at ang mga kahilingan na limitahan ang pagbabahagi ng Meseselang Personal na Impormasyon ay hindi iniaalok sapagkat ang Southern California Gas Company ay hindi nagbebenta ng Personal na Impormasyon o ang pagbabahagi ng Maseselang Personal na Impormasyon ay isang paraan na maaaring limitado sa ilalim ng CCPA.

Mga Insentibong Pinansiyal, Pagbebenta at Walang Diskriminasyon. Ipinagbabawal ng CCPA ang diskriminasyon laban sa mga residente ng California sa paggamit ng kanilang mga karapatan sa ilalim ng CCPA at nagpapataw ng mga atas sa alinmang insentibong pinansiyal na iniaalok sa mga residente ng California kaugnay ng kanilang Personal na Impormasyon.

Diskriminasyon: Ang mga negosyo ay hindi maaaring magdiskrimina laban sa mga residente na gumagamit ng kanilang mga karapatan sa ilalim ng CCPA. Maaaring may diskriminasyon kung saan ang isang negosyo ay tumanggi na magigay ng o magbigay ng isang naiibang antas ng kalidad ng mga produko o serbisyo, o maningil (o magpahiwatig na maniningil ito) ng ibang mga presyo o antas o magpapataw ng mga multa sa mga residente na gagamit ng kanilang mga karapatan sa CCPA, maliban na lamang kung ang paggawa ng naturan ay makatuwirang maiuugnay sa halagang ibinigay sa negosyon na nasa mga datos ng mga residente.

Pagsisiwalat ng mga Insentibong Pinansiyal at Pagbebenta: Kung ang mga negosyo ay mag-aalok ng mga insentibong pinansiyal para sa pagkolekta, pagbebenta o pag-aalis ng kanilang mga Personal na Impormasyon, ang mga residente ay may karapatan na mapasabihan ng tungkol sa anumang mga iniaalok na insentibong pinansiyal pati na ang tunggkol sa mga tadhanang materyal ng mga naturan, ng karapatan na hindi isali sa mga  naturang alok nang walang paunang may kabatirang pahintulot na hindi sasali anumang oras. Ang mga negosyo ay hindi maaaring mag-alok ng hindi makatarungan, hindi makatuwiran, nanggigipit, o may napakataas na tubo na mga insentibong pinansiyal. Hindi kami nag-aalok ng mga ganyang uri ng insentibo o hindi kami nagbebenta ng inyong personal na impormasyon sa panahong ito, bawat isa ay ayon sa inilarawan sa CCPA.  

Mangyaring pag-aralan ang buong Patakaran sa Pagkapribado sa aming website sa https://socalgas.com/privacy-policy. Upang makipag-ugnayan sa amin, i-klik ang https://socalgas.com/privacy o tawagan kami sa 1-800-427-2200.