Mga Tuntunin at Kundisyon (Tagalog)

Karapatang Magpalathala at Mga Tatak-Kalakal

Karapatang magpalathala sa lahat ng nilalaman © 2000-2018 Southern California Gas Company.
Reserbado ang lahat ng karapatang magpalahathala at mga tatak-kalakal.

Nilalaman

Ang lahat ng teksto, impormasyon, datos, larawan, grapiko, html, software, pinagkukunan at code ng bagay, video, at mga audio clip, tatak-kalakal at logo, at ang katulad na (“Nilalaman”) na lumilitaw sa web site na ito (“Web site”) ay pag-aari ng California Gas Company (“Company” o “SoCalGas”) o ang mga kaanib nito, mga tagapaglisensya o tagapagtustos, maliban kung tinukoy sa Web site na ito. Ang mga user (katulad ng tinukoy dito) ay maaaring gumamit ng Nilalaman para lamang sa kanyang personal, panloob, hindi pang-komersyong paggamit. Hindi dapat tanggalin ang aming karapatang magpalathala sa anumang Nilalaman na na-download o nilimbag na: “© 2018 Southern California Gas Company. Reserbado ang lahat ng karapatan.” Walang ibang paggamit ng Nilalaman dito, kabilang ang walang mga limitasyon sa anumang muling paglilimbag hinggil doon, ang pinahihintulutan nang walang paunang nakasulat na pahintulot mula sa Kompanya. Sinumang User na natukoy na lumabag sa karapatang magpalathala ng ikatlong partido sa pamamagitan ng pagkalat o pagpaskil ng materyal kaugnay ng Web site na ito na lumalabag sa nasabing karapatang magpalathala ng partido o iba pang mga legal na karapatan ay hindi ibibilang mula sa Web site na ito.

Ang lahat ng tatak-kalakal na ginamit sa Web site na ito ay pag-aari ng Kompanya, o, sa ilang mga kaso, ay ginagamit na may pahintulot ng kanilang respetadong mga may-ari. Ang walang tatak-kalakal, kabilang, nang walang limitasyon, sa mga logo at mga pangalan ng Internet domain gamit ang mga tatak-kalakal na “SoCalGas”, “Southern California Gas”, o “Southern California Gas Company” (gumagamit man lahat o hindi ng malalaking titik o espasyo) ay maaaring gamitin o paramihin ng sinumang partido nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng Kompanya o may-ari ng tatak-kalakal.

Bukod sa hindi eksklusibo, hindi naka-sublicense, hindi maililipat, personal, at limitado ang karapatan sa paggamit ng mga User katulad ng tinukoy dito, walang mga karapatan sa nasabing Nilalaman o bahagi nito, walang kinalaman ang anyo kung saan ito ay lumilitaw, na binibigyang kahulugan sa pamamagitan ng pagpapakita nito sa Web site o sa pamamagitan ng pagkuha nito ng sinumang User. Ang User ay hindi maaaring: (a) ihiwalay ang anumang indibidwal na Nilalaman o bahagi ng Web site para sa paggamit bukod sa kaugnay ng Web site; (b) isama ang anumang bahagi nito sa anumang pag-aari ng User na programa o itala ang anumang bahagi nito kasama ng anumang mga programa na pag-aari ng User; (c) ilipat ito para sa paggamit sa ibang serbisyo; o (d) ibenta, parentahan, paupahan, ipahiram, ipautang, ipamahagi, ipakipag-usap sa publiko, baguhin, o i-sublicense ang Web site o kaya'y itakda ang anumang karapatan sa kabuuan o bahagi ng Web site.

Nakalaan ang karapatan ng Kompanya na baguhin, dagdagan o itigil ang lahat o bahagi ng Web site paminsan-minsan. Bukod pa rito, nakalaan ang karapatan ng Kompanya na palitan ang mga Termino at Kondisyon sa anumang oras na epektibo agad sa oras ng pag-update sa Web site na ito. Ang “User” at “Mga User” ay nangangahulugan na sinumang indibidwal o entidad na gumagamit, nagda-download, uma-access, kumukuha o nagbibigay ng impormasyon mula at sa Web site na ito. Ang lahat ng reperensiya sa maramihan nito ay nangangahulugan din na isahan at ang isahan ay nangangahulugan din ng maramihan maliban kung ang konteksto ay kailanganin.

Mga Pahayag sa Paglabag sa Website

Sa kaganapan na sinumang bisita ay naniniwalang ang mga karapatang magpalathala o tatak-kalakal ay nilabag sa pamamagitan ng materyal na ipinaskil o inimbak sa Web site na ito, dapat nilang kumpletuhin ang naka-link na “Abiso sa Paglabag” at ipadala ang email sa Webmaster: webmaster@socalgas.com na kinukumpirma ang kopya na ipinadala sa:

Southern California Gas Company
Office of the General Counsel
Notice of Infringement
555 W 5Th St.
Los Angeles, CA 90013-1046

Ang Abisong iyon ay dapat magbigay ng impormasyong kinakailangan sa ilalim ng kaugnay na probisyon ng Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. Section 512 (c)(3)(A) (o anumang kahalili dito). Katulad ng ibinibigay sa Batas na iyon, anumang abiso na nagpapahayag ng paglabag na sa kabuuan ay nabigong sumunod sa mga probisyon sa itaas ay hindi ibibilang bilang pagbibigay ng “aktuwal na kaalaman” o “kamalayan sa mga katotohanan o pagkakataon kung saan ang paglabag na gawain ay malinaw.” Pakisuyong magbigay ng nakahiwalay na Abiso sa bawa't oras na naisin mong iulat ang pinaghihinalaang mga aksyon ng paglabag.

Hinirang at pinatupad ng Kompanya ang pamamalakad na nagtatadhana ng paghinto, sa mga naayon na kalagayan, ng mga account ng mga User na maulit na tagalabag or maulit na napaparatangan ng paglalabag.

Paggamit

Sa pamamagitan ng paggamit, pag-access, pag-download, pagkuha o pagbibigay ng impormasyon mula sa o patungo sa Website na ito, ang mga User ay ipinagpapalagay na nabasa at tinanggap ang mga Termino at Kondisyon na ito at sumang-ayon na legal na susunod sa mga Termino at Kondisyon na ito (kabilang ang aming Patakaran sa Pagka-pribado) na isinama dito sa pamamagitan ng reperensiyang ito. Pakisuyong tandaan na ang lahat ng reperensiya sa “web site” sa aming Patakaran sa Pagiging Pribado ay itinuturing din na dapat ilapat sa Web site na ito, pareho kapag ginamit kasabay ng, o nag-iisa mula sa Web site ng Kompanya sa www.socalgas.com.

Dapat itigil agad ng mga user ang paggamit ng Web site na ito kung hindi sila sumasang-ayon o tinatanggap ang mga Termino at Kondisyon na ito. Nananatili ang karapatan ng Kompanya na tanggalin o harangan ang sinumang User mula sa paggamit ng Website na ito sa sarili nitong pagpapasya.

Account ng User

Sa sarili nitong pagpapasya, maaaring magbigay ang kompanya ng access sa mga User para mga ipinagbabawal na bahagi ng Web site na ito, kabilang nang walang limitasyon sa isa o higit pang Account ng User kung saan ang espesipikong impormasyon at mga serbisyo ng customer ay maaaring ibigay at/o makuha.

Ang mga user na gumagamit ng mga lokasyon na iyon ay maaaring sumailalim sa mga karagdagang termino at kondisyon na tinukoy kaugnay ng mga serbisyong ibinigay. Ang mga user na may account ng serbiyo ay may eksklusibong pananagutan sa pagpapanatili ng pagiging kumpedensiyal ng anumang naka-log on na impormasyon, impormasyon ng account ng User, at anumang mga aksyon o hindi pagkilos kaugnay ng nasabing account.

Pagtatakda ng Mga Kahilingan sa Serbisyo ng Kasangkapan

Maaaring humiling online ang mga User para bumisita ang tekniko para sa serbisyo ng Kompanya sa iyong tahanan o negosyo upang suriin, sa ilang mga pagkakataon, kumpunihin, ang (mga) kasangkapan mo sa gas. Ang mga kahilingang pang-emergency ay hindi maaaring isagawa online. Sa araw, ang may sapat na gulang (18 taon o mas matanda) ay dapat nasa nasasakupan para sa anumang nakatakdang pagbisita, ngunit maaari kang gumawa ng paunang alternatibong pagsasaayos para ma-access ng tekniko ng serbisyo ang (mga) kasangkapan. Pagkatapos dumilim ang may sapat na gulang ay dapat nasa nasasakupan, o ang tekniko sa serbisyo ay hindi dapat pumasok. Ipinagpapalagay ng kompanya na wala itong pananagutan sa pag-access sa iyong tahanan o negosyo, kahit na ang susi ay iniwan para magbigay ng access.

Pagsusumite ng Nilalaman

Kapag nagsumite ang User ng anumang digital na larawan o iba pang nilalaman kabilang ang lahat ng litrato, ilustrasyon, grapiko at teksto (pinagsama-samang, “Mga Materyales”) sa Kompanya sa pamamagitan ng Web site, pagkatapos ang mga sumusunod na termino ay ilalapat din:

  • Maaari lamang isumite ng User ang mga Materyales sa Kompanya sa pamamagitan ng Web site kung saan nagmamay-ari ang User ng karapatan sa Intelektwal na ari-arian. Sa ibang salita, kung ang User ay nagsumite ng digital na imahe sa Kompanya, dapat nagmamay-ari ang User ng lahat ng karapatan sa nasabing imahe o dapat may awtorisasyon ang User sa tao na nagmamay-ari ng mga karapatang iyon. Ang mga batang wala pa sa hustong edad ay hindi maaaring magsumite ng mga Materyales sa Kompanya sa pamamagitan ng Web site. Karagdagan pa, hindi maaaring magsumite ang User ng anumang personal na nakikilalang impormasyon tungkol sa sinumang bata na may edad 13 pababa.
  • Pinahihintulutan dito ng User ang Kompanya na pangbuong mundo, hindi eksklusibo, walang bayad sa patente, panghabambuhay na karapatan at lisensya sa (a) pagpaparami, pamamahagi, paglilipat, pampublikong pagsasagawa at pampublikong pagpapakita ng mga Materyales, sa kabuuan o bahagi, sa anumang paraan at media sa paghahatid ng impormasyon, ito man ngayon ay kilala o dito ay binabalangkas (“Media”), (b) binabago, hinahalaw, inililipat at lumilikha ng deribatibong gawain mula sa mga Materyales, sa kabuuan o bahagi, sa anumang paraan at Media, at (c) i-sublicense ang nabanggit na mga karapatan, sa kabuuan o bahagi, sa sinumang ikatlong partido, na mayroon o walang bayad.
  • Dito ay ibinibigay ng User sa Kompanya at sa mga tagapag-sublicense nito ang hindi eksklusibo, pandaigdig, walang bayad na patente sa lisensya para gamitin ang lahat ng mga tatak-kalakal, mga pangalan ng kalakal, at ang mga pangalan at katulad ng sinumang indibidwal na lilitaw sa mga Materyales. Dito ay ibinibigay ng User sa Kompanya at sa mga tagapag-sublicense nito ang karapatan na gamitin ang pangalan na isinumite ng User kaugnay ng mga Materyales.

Limitasyon ng Pananagutan

ANG KOMPANYA, AT MGA NAMUMUNONG KOMPANYA AT KAANIB, KASAMA ANG KANILANG MGA OPISYAL, DIREKTOR, TAUHAN, EMPLEYADO, AT KINATAWAN, (NANG SAMA-SAMA, “PINAHIHINTULUTANG MGA PARTIDO”) AY HINDI MANANAGOT O RESPONSABLE SA, AT TINATALIKURAN DITO NG USER ANG ANUMANG PAGHAHABOL, PAGHAHABLA, PANANAGUTAN, SANHI NG AKSYON, KASO, PINSALA AT GASTOS, KABILANG NUNIT HINDI LIMITADO SA DIREKTA, HINDI DIREKTA, AKSIDENTE, INSIDENTE, NAGKATAON, MADETALYE, PAMBIHIRA, ESPESYAL O NAGPAPAHIRAP NA PINSALA NG ANUMANG URI TUNGKOL SA WEB SITE NA ITO (KABILANG ANG MGA PRODUKTO, SERBISYO AT NILALAMAN NG PINAHIHINTULUTANG MGA PARTIDO), KAHIT NA ANG PINAHIHINTULUTANG MGA PARTIDO AY INABISUHAN NG POSIBILIDAD NG NASABING MGA PINSALA. ANG TANGING REMEDYO SA NASABING MGA REKLAMO, PAGHAHABOL, PANANAGUTAN, SANHI NG AKSYON, KASO, PINSALA O GASTOS AY WAKASAN ANG PAGGAMIT NG WEB SITE NA ITO.

Pagkapribado

Ang aming patakaran sa pagkapribado na tumutukoy sa anumang impormasyon na nakuha ng Kompanya mula sa Web site na ito ay makikita sa seksyon ng Pagkapribado ng Web site. Ang karagdagang mga panuntunan sa pagkapribado ay maaaring ilapat katulad ng binanggit sa bahagi ng Web site na ito na ipinagbabawal para sa mga serbisyo ng espesipikong User.

Walang Pag-eendorso

Hindi inirerekomenda, ini-endorso o sinusuportahan ng Kompanya ang anumang mga negosyo, serbisyo, o produkto ng ikatlong partido, maliban sa binanggit na pahayag ng rekomendasyon o pag-eendorso na isinagawa ng Kompanya, kung mayroon sa Web site na ito. Kung ang Web site na ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga ikatlong partido o nagbibigay ng nilalaman ng ikatlong partido, kabilang ang mga link sa mga web site ng ikatlong partido, hindi responsable ang Kompanya o mananagot sa anumang pinsala o sira kaugnay sa anumang impormasyon ng ikatlong partido, kahit na naglalaman ito ng mga mali o pagkakamali. Gayundin, hindi responsable o mananagot ang kompanya sa anumang mga serbisyo o produkto ng ikatlong partido. Paki-tingnan dito ang talakayan ng mga Link sa aming Patakaran sa Pagkapribado, kabilang ang pagtatatuwa ng responsibilidad nito sa anumang nilalaman ng ikatlong partido.

Pagtatatuwa sa Garantiya

ANG PINAHINTULUTANG MGA PATIDO AY HINDI KUMAKATAWAN SA PAGGANA AT PAGIGING MAGAGAMIT NG NILALAMAN NG WEB SITE NA ITO. SARILING PANANAGUTAN NG USER ANG PAGGAMIT AT PAG-BROWSE NG WEB SITE NA ITO. LAHAT NG IMPORMASYON NA NILALAMAN NG WEB SITE NA ITO AY IBINIGAY NA “IYON MISMO” AT “BILANG MAGAGAMIT”, NANG WALANG PAGTITIYAK O GARANTIYA, ITO MAN AY IPINAHAYAG O IPINAHIWATIG. HINDI DAPAT IPAGPALAGAY NG MGA USER NA ANG IMPORMASYON SA WEB SITE NA ITO AY LAGING INA-UPDATE O KUNG HINDI AY KABILANG SA KAMAKAILANG IMPORMASYON.

ANG WEB SITE NA ITO AY MAAARING HINDI GUMANA, HUMINTO, O MABIGONG GUMANA PAMINSAN-MINSAN. ANG MGA PINAHINTULUTANG PARTIDO AY WALANG PANANAGUTAN SA NASABING HINDI PAGGANA, PAGHINTO O PAGKABIGONG GUMANA. BINABABALAAN ANG MGA USER NA ANG IMPORMASYON NA NARITO AY MAARING MAGLAMAN NG TEKNIKAL NA MGA PAGKAKAMALI, HINDI KATUMPAKAN, HINDI KILALANG MGA VIRUS, AT PAGKUKULANG. IPINAGPAPALAGAY NG USER NA ANG LAHAT NG PANGANIB KAUGNAY SA PAGGAMIT NG WEB SITE NA ITO, AT KINIKILALA NA ITINATATUWA NG PINAHIHINTULUTANG MGA PARTIDO ANG LAHAT NG GARANTIYA KAUGNAY SA PAGGAMIT NG USER NG WEB SITE.

SA KABILA NG ANUMANG IBA PANG PROBISYON NG MGA TERMINO AT KONDISYON NA ITO, ITINATATUWA NG PINAHINTULUTANG MGA PARTIDO ANG LAHAT NG REPRESENTASYON, GARANTIYA, WARANTIYA, IPINAHAYAG O IPINAHIWATIG, SA ANUMANG URI TUNGKOL SA WEB SITE NA ITO (KABILANG ANG AMING MGA PRODUKTO, SERBISYO, AT NILALAMAN NG SITE) KABILANG NGUNIT HINDI LIMITADO SA, MGA GARANTIYA NG KAKAYAHANG MAIKALAKAL AT KAANGKUPAN PARA SA PARTIKULAR NA LAYUNIN, TAHIMIK NA KASIYAHAN, TITULO, WALANG PAGLABAG SA KARAPATAN NG IKATLONG PARTIDO, AT KATUMPAKAN. WALANG SINASABI O NAKASULAT NA IMPORMASYON O PAYO ANG INIBIGAY NAMIN O NG AMING AWTORISADONG MGA KINATAWAN ANG LILIKHA NG GARANTIYA O ANUMANG PARAAN PARA PATAASIN ANG SAKOP NG AMING MGA OBLIGASYON SA ILALIM NG MGA TERMINONG ITO AT KONDISYON.

Bayad-pinsala

Magbabayad-pinsala ang mga user at mananagot sa Pinahintulutang mga Partido mula sa anumang paghahabol, reklamo, pananagutan, sanhi ng aksyon, kaso, pinsala o gastos (kabilang ang makatarungang bayarin at pamamahagi sa abogado) na nagmula kaugnay sa kanilang paggamit ng Web site (kabilang ang mga produkto, serbisyo at Nilalaman), kabilang, ngunit hindi limitado sa hindi angkop na impormasyon ng Web site, nilalalaman, o paghahatid, Kompanya o mga produkto at serbisyo ng Kompanya. Karapatan ng Kompanya, sa sarili nitong gastos, na ipagpalagay ang eksklusibong depensa at kontrol sa anumang bagay na sasailalim sa pagbabayad-pinsala ng mga user, ngunit ang paggawa nito ay hindi magpapatawad sa mga User sa mga obligasyon ng pagbabayad-pinsala.

Mga Tampok sa Pinaganang Lokasyon

Ang tiyak na pagtakbo ng pinaganang lokasyon (hal., paghahanap ng pinakamalapit na opisina ng Kompanya sa pagbabayad o pinakamalapit na estasyon ng CNG) na matatagpuan sa Web site ay ibinigay ng mga tagapaglaan na ikatlong partido. Ang paggamit ng mga user sa pagpapatakbong iyon ay sasailalim sa nasabing mga termino at kondisyon ng partido (na binabago paminsan-minsan). Dapat gamitin ng mga user ang kanilang sariling pagpapasya para sa kasapatan at kaangkupan ng impormasyon. Ang lahat ng impormasyon na nagmula sa lokasyon ay buong ibinibigay na “iyon mismo,” nang walang mga garantiya sa anumang uri.

Paglutas sa Hindi Pagkakaunawaan

Kasunduan upang Mamagitan sa Hindi Pagkakaunawaan

SA PAMAMAGITAN NG PAGGAMIT, PAG-ACCESS, PAG-DOWNLOAD, PAG-INSTALL, PAGKUHA O PAGBIBIGAY NG IMPORMASYON MULA O PATUNGO SA WEB SITE NA ITO, ANG MGA USER AY HAYAGANG SUMASANG-AYON SA ANUMANG LEGAL NA PAGHAHABOL, HINDI PAGKAKAUNAWAAN O IBA PANG KONTROBERSIYA SA PAGITAN NG MGA USER AT KOMPANYA NA NAGMULA O KUNG HINDI AY KAUGNAY SA ANUMANG PARAAN SA WEB SITE, KABILANG ANG MGA KONTROBERSIYA KAUGNAY NG PAGIGING ANGKOP, KAKAYAHANG IPATUPAD O PAGIGING BALIDO NG ANUMANG PROBISYON NG MGA TERMINO AT KONDISYON NA ITO O ANG AMING PRIBADONG PATAKARAN (NANG SAMA-SAMA “MGA HINDI PAGKAKAUNAWAAN”), AY DAPAT LUTASIN SA PAMAMAGITAN NG MGA PAMAMARAAAN NA ITINAKDA DITO. SINUMANG PARTIDO AY MAAARING MAGHAIN NG REKLAMO LABAN SA KOMPANYA SA PAMAMAGITAN NG PAGPINDOT DITO. SA PAGKAKATAON NA ANG REKLAMO AY HINDI KAYANG LUTASIN SA IMPORMAL, DITO AY SUMASANG-AYON ANG USER NA LUTASIN ANG LAHAT NG HINDI PAGKAKAUNAWAAN SA PAMAMAGITAN NG KUMPIDENSIYAL NA MAY-BISANG ARBITRASYON, INILAAN PARA SA ISANG PAGBUBUKOD NA ITINAKDA SA IBABA. ANG LAHAT NG PAGHAHABOL AY DAPAT LUTASIN NG ISANG TAGAPAMAGITAN, NA MAGIGING ISANG WALANG KINIKILINGANG TAGAPAMAGITAN NA PINAGKASUNDUAN NG PAREHONG PARTIDO SA MGA HINDI PAGKAKAUNAWAAN. SA PAGKAKATAON NA ANG MGA PARTIDO AY HINDI MAAARING SUMANG-AYON SA WALANG KINIKILINGANG TAGAPAMAGITAN PAGKATAPOS NG ANIMNAPUNG (60) ARAW, ANG JAMS ANG DAPAT PUMILI NG WALANG KINIKILINGANG TAGAPAMAGITAN PARA SA MGA HINDI PAGKAKAUNAWAAN. DAPAT SAGUTIN NG KOMPANYA ANG GASTOS SA SAMA-SAMANG PAGPILI NG TAGAPAMAGITAN PARA SA LAHAT NG MAY KATUTURANG PAGHAHABOL. ANG TAGAPAMAGITAN AY PANGANGASIWAAN NG KOMPREHENSIBANG MGA PANUNTUNAN AT PAMAMARAAN SA ARBITRASYON NG JAMS NA MATATAGPUAN SA WWW.JAMSADR.COM. TIYAKANG SUMASANG-AYON ANG MGA USER NA SUMASAILALIM SILA SA PAGLUTAS NG ANUMAN AT LAHAT NG HINDI PAGKAKAUNAWAAN SA ARBITRASYON, KABILANG NGUNIT HINDI LIMITADO SA KAKAYAHAN PARA IPATUPAD ANG KASUNDUAN SA ARBITRASYON NA ITO, MALIBAN KUNG PIPILIIN NILA NA MAGPATULOY SA SMALL CLAIMS COURT NA ITINAKDA SA IBABA. Ang bawa't partido ay sumasang-ayon na bayaran ang bayad at gastos sa sarili nitong abogado. Higit pang sumasang-ayon ang User at Kumpanya sa anumang paghahabol sa pinsala na mas mababa sa $10,000, ang arbitrasyon ay maaaring isagawa sa diskresyon ng nasasakdal na batay lamang sa nakasulat na pagsusumite. Higit pang sumasang-ayon ang User at Kumpanya na para sa anumang hindi pagkakaunawaan na mas mababa sa $10,000, ang kustomer sa utility ay maaaring pumili na magsampa ng paghahabol sa Small Claims Court sa county kung saan ang kustomer sa utility ay sinisingil, o para sa lahat ng ibang Small Claims Court sa Los Angeles, California. Kapag ang hindi pagkakaunawaan ay sanhi ng sinumang kustomer ng utility ng Kumpanya, ang arbitrasyon ay isasagawa sa country kung saan ang kustomer na iyon ay sinisingil. Kapag ang hindi pagkakaunawaan ay sanhi ng sinumang kustomer ng utility ng Kumpanya, ang arbitrasyon ay isasagawa sa Los Angeles, California. Ang tagapamagitan ay may kapangyarihan para magbigay ng ipinag-uutos na lunas, ngunit walang kapangyarihan para magbigay ng pampahirap na mga pinsala. Ang hindi pagkakaunawaan ay pangangasiwaan ng batas ng California, walang kinalaman ang salungatan sa probisyon ng batas.

Pagpapawalang-bisa sa Uri ng Arbitrasyon (Class Arbitration)

Hangga't pinahihintulutan sa ilalim ng naaangkop na batas, ang lahat ng Hindi Pagkakaunawaan ay lulutasin sa pamamagitan ng sumasaklaw na kumpidensiyal na arbitrasyon sa indibidwal na batayan sa bawa't kakayahan ng indibidwal na partido, at hindi bilang nasasakdal o uri ng miyembro sa anumang ipinahihiwatig na uri o kinatawang paglilitis. Walang kapangyarihan ang tagapamagitan na pagsama-samahin ang mga paghahabol nang higit sa isang tao, at o kaya'y hindi maaaring pamunuan ang anumang uri ng kinatawan o uri paglilitis. Tuwirang sumasang-ayon ang mga user na walang ibang Hindi Pagkakaunawaan ang pagsasama-samahin o isasama sa iyong Hindi Pagkakaunawaan, ito man ay sa pamamagitan ng paglilitis na uri ng arbitrasyon o iba pa. Sa pamamagitan ng paggamit, pag-access, pag-download, pag-install o pagbibigay ng impormasyon mula sa at patungo sa Web site na ito, kinikilala ng mga User na boluntaryo sila at may kamalayang itinatatuwa ang anumang karapatan para makibahagi bilang kinatawan o miyembro ng anumang uri ng naghahabol tungkol sa anumang Hindi Pagkakaunawaan.

Pagpapatupad sa Paggawad ng Arbitrasyon

Ang paggawad ng tagapamagitan ay dapat panghuli at sumasaklaw sa lahat ng partido na sumasailalim sa mga Termino at Kundisyon na ito, at maaaring ipasok bilang paghatol sa alinmang korte na may kakayahang hurisdiksyon.

Kakayahang Ihiwalay

Kung alinman sa probisyon ng mga Termino at Kondisyon na ito ay naging imbalido, walang bisa o hindi maipatutupad, ang natitirang mga probisyon gayunman ay ipagpapatuloy na ipatutupad nang buo at may epekto at ang imbalido, walang bisa o hindi naipatutupad na probisyon ay ituturing na binago upang maging balido ito at naipatutupad hangga't pinahihintulutan ng batas.

Nangingibabaw na Wika

Hangga't may pagkakaiba-iba, kalabuan, o salungatan sa pagitan ng bersyong Ingles ng mga Termino at Kondisyon na ito at ang iba pang wika na isinalin, ang bersyong Ingles ang mangingibabaw.

Mga Tanong at Tugon

Ang mga user na may anumang katanungan o suliranin sa mga Termino at Kundisyon sa Web site na ito, pakisuyong makipag-ugnayan sa Webmaster ng Web site na ito sa mga sumusunod na e-mail:
webmaster@socalgas.com
Maaari rin na sumulat ang mga user sa Webmaster:

Southern California Gas Company
Webmaster - SoCalGas Internet Web Site
GT 20B2
555 West Fifth Street
Los Angeles, California 90013

Tingnan ang Mga Termino at Kundisyon ng Aking Account
Tingnan ang Mga Termino at Kundisyon ng Mobile