Abiso sa Privacy (Tagalog)

Huling binago noong 08-31-2022
 

Ang SoCalGas ay Nangangakong Poprotektahan ang Pagkapribado ng Impormasyon ukol sa Inyong Paggamit ng Enerhiya

 

Ang Southern California Gas Company (SoCalGas) ay nangangakong poprotektahan ang pagkapribado ng impormasyon ukol sa inyong Paggamit ng Enerhiya at tinitiyak na ang proteksyon ay nangyayari kapag nangongolekta, nagbubukod-bukod ayon sa uri, gumagamit at nag-uulat ng naturang impormasyon.

Ayon sa SoCalGas, ang Paggamit ng Enerhiya ay ang: detalyadong impormasyon ukol sa Paaggamit ng Enerhiya na nakuha sa pamamagitan ng aming makabagong imprastruktura sa pagmemetro na may kakayahang mangolekta ng impormasyon ukol sa pang-araw-araw o pang-oras-oras na paggamit, na may kaugnayan sa anumang impormasyon na madaling makakapagtukoy ng isang tao, lugar o negosyo, Isang halimbawa ay ang impormasyon ukol sa detalyadong paggamit ng gas kasama ang inyong pangalan at numero ng account ng utility.

Upang maprotektahan at matiyak ang pagkapribado ng kustomer, ang CPUC ay nag-isyu ng Mga Patakaran Ukol sa Pagkapribado at Proteksyon ng Seguridad para sa mga datos ukol sa Paggamit ng Enerhiya. Ang mga patakarang ito, na inilarawan sa SoCalGas' Tariff Rule No. 42, ay nagbabawal sa SoCalGas at sa iba pang mga utility ng California na maglabas ng impormasyon ukol sa Paggamit ng Enerhiya nang walang nakasulat na pahintulot ng kustomer maliban na lamang sa ilalim ng ilang mga kaganapan.

Bakit Nangongolekta ng Impormasyon ang SoCalGas ukol sa Paggamit ng Enerhiya

Pagkalkula ng Babayaran: Upang masingil kayo, kailangang malaman namin kung gaano karaming gas ang inyong nakunsumo sa loob ng panahong sinisingilan.

Pagpaplano ng Sistema at mga Pangangailangan para sa Operasyon: Gumagamit kami ng impormasyon ukol sa Paggamit ng Enerhiya upang makapag-operate at makapaglaan ng para sa pagpapaunlad sa hinaharap kaugnay ng ating transmisyon ng gas at mga sistemang kaugnay ng distribusyon.

Pagka-episyente ng Enerhiya: Upang makapagplano, makapagpairal o makapagsuri ng mga programa ng SoCalGas ukol sa Pagka-episyente ng Enerhiya.

Impormasyon tungkol sa Kustomer: Upang mahayaan ang mga kustomer na makita at mapangasiwaan ang sarili nilang impormasyon ukol sa Paggamit ng Enerhiya at lalo pang maintindihan ang mga kinakailangan nila sa enerhiya.

Pinanatili ng SoCalGas ang Impormasyon ukol sa Inyong Paggamit ng Enerhiya nang Hanggang Sa Loob Lamang Ng Panahong Kakailanganin

Pananatilihin ng SoCalGas ang impormasyon tungkol sa inyong Paggamit ng Kuryente nang hanggang sa pinakamahabang panahon lamang na kakailanganin upang mapaglingkuran kayo at maasikaso ang mga bagay-bagay na tulad ng mga hindi pinagkakasunduang halaga ng singil, mga tanong at pagpaplano ng sistema. Ang panahon ng pagpapanatili ay nagkakaiba-iba batay sa mga tukoy na pangyayari at sa mga pangangailangan ng negosyo at pinaka-karaniwan na ang sampung taon.

Kailan Ibinabahagi ng SoCalGas ang Impormasyon ukol sa Paggamit ng Enerhiya

Pagbabahagi sa mga taga-ikatlong partido: Maaari naming ibahagi ang impormasyon ukol sa Paggamit ng Enerhiya sa iba’t ibang mga iba pang kompanya upang mapaglingkuran kayo. Kabilang sa mga kompanyang ito, nang walang limitasyon, ang mga tagapagbigay ng teknolohiya, mga sangguniang organisasyon, mga kompanya sa pag-iinhinyero, at mga tagapagbigay ng episyenteng enerhiya na nagtatarabaho upang maisakatuparan ang mga pangunahing layuning inilarawan sa itaas.

Paminsan-minsan, maaaring hingin namin ang inyong pahintulot na ibahagi ang impormasyon ukol sa Paggamit ng Enerhiya sa iba pang mga kompanya na walang kaugnayan sa nga layuning ito. Kailangan ang mga kompanyang ito upang maprotektahan ang inyong impormasyon sa pamamagitan ng pagsunod sa mga patakaran at gawina nagbibigay din ng proteksyong hindi na bababa pa sa proteksyong naibibigay sa mga patakaran ng SoCalGas.

Malilimitahan ninyo ang pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa inyong Paggamit ng Kuryente sa pamamagitan ng pagpili na huwag nang magpatala sa ilang mga partikular na programa ng SoCalGas na nag-aatas ng pagsisiwalat upang makalahok. Maliwanag na tutukuyin ng mga naturang programa kung kailan iaatas ang pagsisiwalat. Ang inyong pahintulot ay kailangan upang makalahok sa ilan sa mga programang ito (halimbawa, Programang Disk’wento para sa Pagka-episyente ng Enerhiya o Energy Efficiency Rebate Program). Ang kahihinatnan ng hindi pagbibigay ng pahintulot na isiwalat ang impormasyon tungkol sa inyong Paggamit ng Kuryente ay ang malamang na hindi ninyo mapakinabangan ang mga benepisyo ng mga programang ito. Ang kakayahan namin na ibahagi ang impormasyon tungkol sa inyong paggamit ng kuryente ay limitado rin ng mga naaangkop na batas.

Pagbabahagi ayon sa inyong pinili: Makakapagtalaga kayo ng ibang mga kompanya na tatanggap ng inyong impormasyon. Kapag ginawa ito, kailangang maging masigasig kayo at italaga lamang ang pinagkakatiwalaang mga taga-ikatlong partido.

Pagbabahagi para sa iba pang mga layunin: Dagdag pa rito, maaari naming ilabas ang impormasyon ukol sa Paggamit ng Enerhiya: 1) alinsunod sa isang legal na proseso (tulad ng isang warrant o subpoena), 2) sa mga tumutugon kapag may emergency kung sakaling may napipintong banta sa buhay o ari-arian, 3) ayon sa utos ng CPUC, o 4) ayon sa kun’di man ay iniatas ng batas.

Paano Makikita Online ang Inyong Impormasyon ukol sa Paggamit ng Enerhiya

Ang mga Residensiyal at Komersiyal/Industriyal na Kustomer na may mga nakakabit na makabagong mga metro ay maaaring tumingin ng kanilang mga datos ukol sa Paggamit ng Enerhiya sa pamamagitan ng My Account na nasa www.socalgas.com/my-account/. Ang mga Kustomer na Noncore ay maaaring tumingin ng kanilang mga datos ukol sa Paggamit ng Enerhiya sa SoCalGas Envoy® sa www.socalgasenvoy.com.

Paano Titingnan Online ang mga Pabatid ukol sa Pagkapribado

Isasapanahon namin ang Pabatid na ito ayon sa pangangailagan at pasasabihan namin ang mga kustomer ng naturang isinapanahon sa pamamagitan ng pagpapaskil ng binagong Pabatid sa aming website. Pasasabihan din namin kayo taon-taon na bisitahin ang pinakanapapanahong bersyon ng Pabatid na ito.

Kung gusto ninyong makatanggap ng isang kasalukuyan o dating bersyon ng Pabatid na ito, kung may mga tanong kayo o alalahanin ukol sa Pabatid na ito, o kung gusto ninyong malaman kung paano ninyong lilimitahan, titingnan o sasalungatin ang inyong isiniwalat na impormasyon, maaari kayong makipag-ugnayan sa amin sa:

Email: webmaster@socalgas.com

Attn: Customer Privacy Program Manager
Southern California Gas Company
P.O. Box 1626
Monterey Park, CA 91754

Customer Service Representative
Residential Customers: 800-427-2200
Business Customers: 800-427-2000

Mangyaring tingnan din ang aming Website Privacy Policy ukol sa pagkapribado ng impormasyong nakalap na nasa aming website.