حقوق و مقررات (Farsi)

موثر ژوئیه 2022/8/31

SoCalGas خود را متعهد به حفظ حريم خصوصي اطلاعات شما در رابطه با مصرف انرژي ميداند

شرکت گاز کاليفرنياي جنوبي (SoCalGas) خود را متعهد ميداند که از اطلاعات شما در رابطه با مصرف انرژي محافظت کرده و اطمينان حاصل ميکند که در طول جمعآوري، ذخيره، استفاده و گزارش اطلاعات شما، از آنها به درستي محافظت ميشود.

SoCalGas  اطلاعات مربوط به مصرف انرژی شما را فقط تا زمانی که برای خدمات رسانی به شما و رسیدگی به مسائلی مانند اختلافات در ارتباط با صورتحساب، سوالات و برنامه ریزی سیستم لازم باشد، نگه می دارد.  دوره های نگهداری بر اساس شرایط خاص و نیازهای تجاری متفاوت است و معمولاً ده سال خواهد بود

به منظور حفظ حريم خصوصي مشتريان، CPUC «قوانين مربوط به حفظ امنيت و حريم خصوصي اطلاعات مصرف انرژي» را تصويب کرده است. اين قوانين، که در قانون شماره 42 تعرفه SoCalGas توضيح داده شده است، اجازه نميدهد SoCalGas و شرکتهاي ديگر ارائه دهنده خدمات کاليفرنيا بدون اجازه کتبي مشتري، مگر تحت شرايط خاص، اطلاعات مصرف انرژي را در اختيار اشخاص ثالث قرار دهند.

چرا SoCalGas اطلاعات مصرف انرژي را جمعآوري ميکند

محاسبه صورتحسابها: براي صدور صورتحساب شما بايد بدانيم در طول دوره صورتحساب چه ميزان گاز مصرف کردهايد.

طراحي سيستم و نيازهاي عملياتي: ما از اطلاعات مصرف انرژي به منظور توسعه سيستمهاي انتقال و توزيع گاز در آينده استفاده ميکنيم.

شما می توانید با انتخاب عدم ثبت نام در برخی از برنامه های SoCalGas  که برای مشارکت نیاز به افشا اطلاعات دارند، اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به مصرف انرژی خود را محدود کنید.  این گونه برنامه‌ها مشخص می‌کنند که چه زمانی به افشای اطلاعات نیاز است.  رضایت شما برای شرکت در برخی از این برنامه ها (به عنوان مثال، برنامه تخفیف بهره وری انرژی) مورد نیاز است.  نتیجه عدم ارائه رضایت برای افشای اطلاعات مصرف انرژی این است که ممکن است نتوانید از مزایای این برنامه ها استفاده کنید.  توانایی ما برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات مصرف انرژی شما نیز توسط قوانین قابل اجرا محدود شده است.

اطلاعات مشتريان: به منظور قادر ساختن مشتريان به مشاهده و مديريت اطلاعات مصرف انرژي خود و درک بهتر نيازهاي خود در زمينه انرژي.

SoCalGas اطلاعات شما در زمينه مصرف انرژي را تنها تا زماني که نياز باشد نگه ميدارد

مربوط به مصرف انرژی شما را فقط تا زمانی که برای خدمات رسانی به شما و رسیدگی به مسائلی مانند اختلافات در ارتباط با صورتحساب، سوالات و برنامه ریزی سیستم لازم باشد، نگه می دارد.  دوره های نگهداری بر اساس شرایط خاص و نیازهای تجاری متفاوت است و معمولاً ده سال خواهد بود.

چه زماني SoCalGas اطلاعات مصرف انرژي را در اختيار ديگران قرار ميدهد

در اختيار قرار دادن اطلاعات به شخص ثالث: ممکن است براي ارائه خدمات به شما، اطلاعات مصرف انرژي را در اختيار شرکتهاي مختلف قرار دهيم. برخي از اين شرکتها عبارتند از شرکتهاي ارائه دهنده تکنولوژي، سازمانهاي ارائه دهنده خدمات مشاورهاي، شرکتهاي مهندسي و ارائه دهندگان بهرهوري انرژي که به منظور دستيابي به اهداف فوق با ما همکاري ميکنند.

در بعضي مواقع ممکن از شما اجازه بگيريم تا اطلاعات مصرف انرژي را در اختيار شرکتهاي ديگري بگذاريم که با اين اهداف سر و کاري ندارند. اين شرکتها موظفند با پيروي از سياستها و روشهايي مشابه سياستهاي SoCalGas، از اطلاعات شما محافظت کنند.

شما می توانید با انتخاب عدم ثبت نام در برخی از برنامه های SoCalGas  که برای مشارکت نیاز به افشا اطلاعات دارند، اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به مصرف انرژی خود را محدود کنید.  این گونه برنامه‌ها مشخص می‌کنند که چه زمانی به افشای اطلاعات نیاز است.  رضایت شما برای شرکت در برخی از این برنامه ها (به عنوان مثال، برنامه تخفیف بهره وری انرژی) مورد نیاز است.  نتیجه عدم ارائه رضایت برای افشای اطلاعات مصرف انرژی این است که ممکن است نتوانید از مزایای این برنامه ها استفاده کنید.  توانایی ما برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات مصرف انرژی شما نیز توسط قوانین قابل اجرا محدود شده است.

در اختيار قرار دادن اطلاعات به اشخاص ديگر به انتخاب شما: ميتوانيد شرکتهايي را براي دريافت اطلاعات خود انتخاب کنيد. براي انجام اين کار، بايد آگاه باشيد و تنها اشخاص ثالث مورد اعتماد را انتخاب کنيد.

در اختيار قرار دادن اطلاعات براي اهداف ديگر: علاوه بر موارد ذکر شده، ممکن است اطلاعات مصرف انرژي را در موارد زير در اختيار ديگران قرار دهيم: 1) بنابر احکام دادگاهي (مانند حکم قضايي يا احضاريه)، 2) در اختيار امدادگران در هنگام خطر جاني و مالي قريب الوقوع، 3) مطابق با دستور CPUC يا 4) در شرايط ديگر طبق قانون.

روش مشاهده اطلاعات مصرف انرژي خود به صورت آنلاين

ساکنين و مشتريان تجاري/صنعتي که داراي کنتور پيشرفته هستند ميتوانند از طريق آدرس www.socalgas.com/pay-bill/my-accountو در قسمت حساب من (My Account) اطلاعات مصرف انرژي خود را مشاهده کنند. مشتريان غيراصلي ميتوانند از طريق ®SoCalGas Envoy به آدرس www.socalgasenvoy.com اطلاعات مصرف انرژي خود را مشاهده کنند.

روش مشاهده اطلاعيههاي حريم خصوصي به صورت آنلاين

ما اين اطلاعيه را بر حسب نياز به روز رساني ميکنيم و به وسيله قرار دادن اطلاعيه ويرايش شده در سايت خود به مشتريان اطلاع رساني ميکنيم. همچنين هرساله به شما اطلاع ميدهيم که به روزترين نسخه اين اطلاعيه را مشاهده کنيد.

اگر مايل به دريافت نسخه فعلي يا قبلي اين اطلاعيه هستيد، در مورد اين اطلاعيه سؤال يا نگراني دارد يا تمايل داريد اطلاعات محرمانه خود را محدود و مشاهده کنيد يا نسبت به اطلاعات فاششده اعتراضي مطرح نماييد، ميتوانيد از طريق آدرس ايميل زير با ما ارتباط برقرار کنيد:

ايميل: webmaster@socalgas.com

Attn: Customer Privacy Program Manager
Southern California Gas Company
P O Box 3150
San Dimas, CA 91773

نماينده خدمات مشتري
مشتريان مسکوني: 2200-427-800
مشتريان تجاري: 2000-427-800

(سياست حريم خصوصي وب سايت) لطفاً همچنين براي کسب اطلاعات بيشتر در مورد حريم خصوصي اطلاعات جمع آوري شده در سايت ما به) Website Privacy Policy مراجعه کنيد.

SoCalGas خود را متعهد به حفظ حريم خصوصي اطلاعات شما در رابطه با مصرف انرژي ميداند

شرکت گاز کاليفرنياي جنوبي (SoCalGas) خود را متعهد ميداند که از اطلاعات شما در رابطه با مصرف انرژي محافظت کرده و اطمينان حاصل ميکند که در طول جمعآوري، ذخيره، استفاده و گزارش اطلاعات شما، از آنها به درستي محافظت ميشود.

SoCalGas مصرف انرژي را به اين صورت تعريف ميکند: اطلاعات مفصل مصرف گاز که از طريق زيرساختهاي اندازهگيري پيشرفته به دست ميآيد و داراي توانايي جمع آوري اطلاعات مصرف ساعتي يا روزانه ميباشند، همراه با هرگونه اطلاعاتي که بتوان به وسيله آن فرد، مکان يا کسب و کار را شناسايي کرد. به عنوان نمونه ميتوان به اطلاعات مفصل مصرف گاز همراه با شماره صورتحساب خدمات و نام شما اشاره کرد.

به منظور حفظ حريم خصوصي مشتريان، CPUC «قوانين مربوط به حفظ امنيت و حريم خصوصي اطلاعات مصرف انرژي» را تصويب کرده است. اين قوانين، که در قانون شماره 42 تعرفه SoCalGas توضيح داده شده است، اجازه نميدهد SoCalGas و شرکتهاي ديگر ارائه دهنده خدمات کاليفرنيا بدون اجازه کتبي مشتري، مگر تحت شرايط خاص، اطلاعات مصرف انرژي را در اختيار اشخاص ثالث قرار دهند.

چرا SoCalGas اطلاعات مصرف انرژي را جمعآوري ميکند

محاسبه صورتحسابها: براي صدور صورتحساب شما بايد بدانيم در طول دوره صورتحساب چه ميزان گاز مصرف کردهايد.

طراحي سيستم و نيازهاي عملياتي: ما از اطلاعات مصرف انرژي به منظور توسعه سيستمهاي انتقال و توزيع گاز در آينده استفاده ميکنيم.

بهرهوري انرژي: به منظور طراحي، اجرا و ارزيابي برنامههاي بهرهوري انرژي SoCalGas.

اطلاعات مشتريان: به منظور قادر ساختن مشتريان به مشاهده و مديريت اطلاعات مصرف انرژي خود و درک بهتر نيازهاي خود در زمينه انرژي.

SoCalGas اطلاعات شما در زمينه مصرف انرژي را تنها تا زماني که نياز باشد نگه ميدارد

SoCalGas اطلاعات مصرف انرژي شما را تنها تا زماني که نياز باشد نگه ميدارد تا به شما خدمترساني کند و به مسائلي مانند اعتراض در زمينه صورتحساب، سؤالات شما و طراحي سيستم رسيدگي نمايد. دورههاي نگهداري اطلاعات بسته به شرايط خاص و نيازهاي تجاري متفاوت است، اما به طور معمول بين هشت تا ده سال ميباشد.

چه زماني SoCalGas اطلاعات مصرف انرژي را در اختيار ديگران قرار ميدهد

در اختيار قرار دادن اطلاعات به شخص ثالث: ممکن است براي ارائه خدمات به شما، اطلاعات مصرف انرژي را در اختيار شرکتهاي مختلف قرار دهيم. برخي از اين شرکتها عبارتند از شرکتهاي ارائه دهنده تکنولوژي، سازمانهاي ارائه دهنده خدمات مشاورهاي، شرکتهاي مهندسي و ارائه دهندگان بهرهوري انرژي که به منظور دستيابي به اهداف فوق با ما همکاري ميکنند.

در بعضي مواقع ممکن از شما اجازه بگيريم تا اطلاعات مصرف انرژي را در اختيار شرکتهاي ديگري بگذاريم که با اين اهداف سر و کاري ندارند. اين شرکتها موظفند با پيروي از سياستها و روشهايي مشابه سياستهاي SoCalGas، از اطلاعات شما محافظت کنند.

در اختيار قرار دادن اطلاعات به اشخاص ديگر به انتخاب شما: ميتوانيد شرکتهايي را براي دريافت اطلاعات خود انتخاب کنيد. براي انجام اين کار، بايد آگاه باشيد و تنها اشخاص ثالث مورد اعتماد را انتخاب کنيد.

در اختيار قرار دادن اطلاعات براي اهداف ديگر: علاوه بر موارد ذکر شده، ممکن است اطلاعات مصرف انرژي را در موارد زير در اختيار ديگران قرار دهيم: 1) بنابر احکام دادگاهي (مانند حکم قضايي يا احضاريه)، 2) در اختيار امدادگران در هنگام خطر جاني و مالي قريب الوقوع، 3) مطابق با دستور CPUC يا 4) در شرايط ديگر طبق قانون.

روش مشاهده اطلاعات مصرف انرژي خود به صورت آنلاين

ساکنين و مشتريان تجاري/صنعتي که داراي کنتور پيشرفته هستند ميتوانند از طريق آدرس www.socalgas.com/my-accountو در قسمت حساب من (My Account) اطلاعات مصرف انرژي خود را مشاهده کنند. مشتريان غيراصلي ميتوانند از طريق ®SoCalGas Envoy به آدرس www.socalgasenvoy.com اطلاعات مصرف انرژي خود را مشاهده کنند.

روش مشاهده اطلاعيههاي حريم خصوصي به صورت آنلاين

ما اين اطلاعيه را بر حسب نياز به روز رساني ميکنيم و به وسيله قرار دادن اطلاعيه ويرايش شده در سايت خود به مشتريان اطلاع رساني ميکنيم. همچنين هرساله به شما اطلاع ميدهيم که به روزترين نسخه اين اطلاعيه را مشاهده کنيد.

اگر مايل به دريافت نسخه فعلي يا قبلي اين اطلاعيه هستيد، در مورد اين اطلاعيه سؤال يا نگراني دارد يا تمايل داريد اطلاعات محرمانه خود را محدود و مشاهده کنيد يا نسبت به اطلاعات فاششده اعتراضي مطرح نماييد، ميتوانيد از طريق آدرس ايميل زير با ما ارتباط برقرار کنيد:

ايميل: webmaster@socalgas.com

Attn: Customer Privacy Program Manager
Southern California Gas Company
P.O. Box 1626
Monterey Park, CA 91754

نماينده خدمات مشتري
مشتريان مسکوني: 2200-427-800
مشتريان تجاري: 2000-427-800

(Website Terms & Conditions) لطفاً همچنين براي کسب اطلاعات بيشتر در مورد حريم خصوصي اطلاعات جمع آوري شده در سايت ما به Website Privacy Policy مراجعه کنيد.