California Txoj Cai Tswj Cov Neeg Yuav Khoom Txoj Kev Txwv Tsis Pub Lwm Tus Paub Txog

Tsab ntawv no muab ib co ntsiab lus ntxawg rau cov pej xeem nyob hauv California, raws yuav tsum tau muaj tseg nyob rau hauv tsab cai California Consumer Privacy Act (“CCPA”). Tsab cai CCPA yuav tsum kom peb muab cov ntsiab lus rau cov pej xeem nyob hauv California hais txog hais tias saib peb yuav siv lawv cov ntaub ntawv ntiag tug siv li cas, tab txawm peb ho tau muab sau cia los hauv online los tsis yog, thiab tsab ntawv no yog los teev kom haum rau txoj cai ntawd. Peb Txoj Cai Txwv Tsis Pub Lwm Tus Paub thiab Ntawv Ceeb Toom Txwv Tsis Pub Lwm Tus Paub yuav qhia ntxiv txog peb cov kev tswj thiab coj ntsig txog rau txoj kev txwv tsis pub lwm tus paub.

Nyob rau ntawm txoj cai CCPA, "ntaub ntawv ntiag tug" yog tej yaj ntsiab lus uas teev tau hais tias, muaj kev ntsig txog rau, piav qhia tau rau, uas muaj feem yuav sib rig nrog rau, los yog muaj feem yuav muab txuas tau rau, nrog rau ib tug pej xeem twg os yog tsev neeg twg. 
 

Ntawv Ceeb Toom thaum Sib Sau Cov Ntsiab Lus: Cov Kem Ntawv Txog Yus Ntiag Tug uas peb Sib Sau los yog Muab Tshaj Tawm

Hauv qab no koj yuav pom cov kem ntaub ntawv ntiag tug hais txog California cov pej xeem uas peb tau sib sau tau thiab/los yog muab tshaj tawm rau lwm pab pawg sab nraud los yog muab rau cov chaw pab cuam los siv ua lag luam.

 

Cov kem ntaub ntawv ntiag tug (Tau muab kho tshiab 01/01/2020) Peb puas yuav muab sib sau? Peb puas yuav muab tshaj tawm rau kev siv ua lag luam? Peb puas yuav muab muag?
Lub Npe, Ntawv Tiv Tauj thiab Cov Lus Teev Meej: Cov lus teev meej yog xws li lub npe tiag, lub npe tis siv xwb, lub chaw xa ntawv, ib qho kev teev meej ntiag tug, kev teev meej hauv online, Lub Chaw Nyob Internet, chaw nyob xa ntawv email, lub npe as-khauj, tus lej xaus saus, tus lej ntawv tsav tsheb, tus lej ntawv hla tebchaws, los yog lwm cov lus teev meej zoo ib yam li. Muab Muab Tsis muab
Cov Neeg Yuav Khoom Cov Ntawv Teev Tseg: Cov ntaub ntawv teev tseg ua ntawv thiab siv computer khaws cia muaj ib co ntsiab lus ntiag tug, xws li lub npe, lub npe xee, tus lej xaus saus, lub npe see, kev piav txog tias lub cev loj siab lis cas, lub chaw nyob thiab thaj chaw uas cov kev sib tsuas lus nrog peb ho tshwm sim tuaj yog qhov twg, tus lej xov tooj, tus lej ntawv hla tebchaws, tus lej ntawv pov hwm, kev kawm ntawv, kev ua haujlwm, keeb kwm ua haujlwm, tus lej as-khauj txhab nyiaj, tus lej npav khom nqi, tus lej npav rho nyiaj, los yog lwm cov ntaub ntawv txog nyiaj txiag, ntaub ntawv kho mob nkeeg, los yog ntaub ntawv pov hwm pab them kev kho mob. Muab Muab Tsis muab
Cov Kev Tiv Thaiv Kev Muab Cais Kem: Tej yam piav txog cov kev tiv thaiv kev muab cais kem nyob rau txoj cai California los yog nom tswv loj yog muaj xws li hom neeg dabtsi (tsuas yog nyob ntawm ib tug neeg twg txoj kev xaiv nkaus xwb), poj niam los txiv neej, haiv neeg dabtsi, puas muaj kev lub cev tsis taus, thiab ntaub ntawv ua neeg xam xaj zoo li cas. Muab Muab Tsis muab
Keeb Kwm Kev Yuav Khoom thiab Cov Kev Mus Seem Twg Dua: Cov ntsiab lus ua lag luam, tsis hais cov ntawv teev tseg cia ntawm yus teej tug, tej khoom los yog kev pab cuam uas yus tau tshwm nyiaj yuav, muab tau los, los yog tau muab xam tseg, los yog lwm txoj kev yuav khoom los yog kev siv tej keeb kwm los yog kev mus seem twg dua. Muab Muab Tsis muab
Co Ntsiab Lus Soj Ntsuam Ntawm Lub Ces Los: Tej yam ntawm nqaij tawv los yog ntawm lub cev uas yuav muab siv tau los teev ib tug neeg twg kom meej, tsis hais ntiv tes nias, ntsej muab, txhais tes, xib tes, thiab cov kev kaw suab. Muab Muab Tsis muab
Kev Siv Cov Ntawv Tshawb Tawm: Internet los yog lwm yam kev sib xa ntaub ntawv mus los, xam tas nrho nrog, tiamsis tsis pub txwv txog rau, keeb kwm nthuav saib, keeb kwm tshawb saib, thiab cov ntsiab lus hais txog tus pej xeem cov kev sib txuas lus nrog rau hauv ib lub vas sab, ib qho kev qhib los siv, los yog kev tshaj lag luam. Muab Muab Tsis muab
Kev Nrhiav Chaw Cov Ntawv Tshawb Tawm: Qhov kev nrhiav chaw kom ntxawg kiag txog ib tug neeg twg los yog ib lub tshuab siv twg. Muab Muab Tsis muab
Kev Hnov/Kev Pom: Kev hnov, khoom siv electronic, kev pom, kev hnov sov, kev hnov ntxhiab, los yog tej ntsiab lus zoo xws li. Muab Muab Tsis muab
Keeb Kwm Ua Haujlwm: Cov ntsiab lus rau cov kev ua haujlwm hoob kas los yog tej ntsig txog kev ntiav neeg ua haujlwm. Muab Muab Tsis muab
Cov Ntsiab Lus Kawm Ntawm: Cov ntsiab lus uas tsis muab tso rau pej xeem txog txoj kev teev meej ntiag tug uas muab txhais lub ntsiab los nyob rau hauv tsab cai Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. section 1232g, 34 C.F.R. Part 99). Muab Muab Tsis muab
Cov Kev Qhia Txog Tus Kheej thiab Tej Yam Muaj Feem Ntsig Txog: Tej yam muaj feem ntsig txog uas muab los ntawm tej cov ntsiab lus uas teev tau saum toj los tsim ib qho kev teev ib qho kev teev txog ib tug pej xeem kom raug raws li tus pej xeem ntawv qhov kev siab nyiam, thiab tej yam qhia txog tias tus neeg ho yog neeg zoo li cas. Tej zaum peb yuav sib sau cov tej yam raws li nram qab no txog tus neeg ua haujlwm thiab cov neeg nrhiav haujlwm cov kev coj cwj pwm, kev siab xav, kev txawj ntse, kev muaj txuj, thiab kev muaj tswv yim. Muab Muab Tsis muab

Pej Xeem California Cov Cai

Tsab cai California pub tej txoj cai rau thiab muab kev txwv rau tej yam kev ua lag luam raws li kev tau siv nyob rau hauv qab no rau cov pej xeem California.

Tsis-Pub-Muag: Peb tsis pub muab koj cov ntaub ntawv ntiag tug muag.

Thawj Tsab Ntawv Ceeb Toom: Peb yuav tsum tau ceeb toom rau California cov pej xeem, thaum lub sijhawm ntawd los yog ua  ntej yuav sib sau lawv cov ntaub ntawv ntiag tug, cov kem lus ntaub ntawv ntiag tug uas sib sau tau los ua tej yam uas yuav muab cov ntaub ntawv zoo li ntawd raug siv.

Cov Kev Thov Muaj Tseeb kom tau Ib Daim Ntawv Luam Tseg, Kev Lwv Tawm thiab Txoj Cai los mus paub txog: Tiamsis siv tau tsis pub dhau tej yam tso cai, cov pej xeem California muaj txoj cai los mus thov tej yam raws li nram qab no, yam tsis raug them nqi dabtsi:

Muaj Txoj Cai Muab Lwv Tawm: Txoj cai los mus thov kev muab lawv cov ntaub ntawv ntiag tug lwv tau uas peb tau sib sau hais txog lawv, tiamsis siv tau tsis pub dhau tej yam tso cai, thiab kom muab cov ntaub ntawv ntiag tug lawv tawm, tsuas yog tseev kom peb tswj xyuas tau cov ntaub ntawv ntiag tug ntawd los mus ua tau:

 • Muab qhov kev xa ntawv ua kom tiav rau qhov uas tau sib sau cov ntaub ntawv tas lawm, muab ib qho kev pab zoo rau qhov uas tus neeg yuav khoom tau thov, los yog soj ntsuam saib txoj kev sib koom ua lag luam ua kev nrog rau tus neeg yuav khoom yog li cas, los yog teev ib daim ntawv cog lus ntawm lub lag luam thiab tus neeg yuav khoom.
 • Soj kom tau tej yam tshwm sim ruaj ntseg, tiv thaiv tej yam txhob txwm ua phem, ua, kev dag, kev cuav, los yog tej yam yuam cai; los yog foob cov neeg uas muaj feem xyuam rau tej yam kev phem ntawd.
 • Rho tawm cov kab mob phem rau computer tawm kom teev meej tau thiab kho tau cov kev ua yuam kev uas yeej tsim tau los siv qhov kev khiav haujlwm ntawd.
 • Siv txoj cai muaj suab ywj pheej, kom paub meej txog lwm tus neeg yuav khoom txoj cai los siv nws lub suab ywj pheej, los yog siv lwm tus txoj cai uas yog txoj kev cai lij choj pub rau.
 • Ua kom raug cai nrog rau tsab cai California Electronic Communications Privacy Act raws li Chapter 3.6 (pib ntawm tshooj cai Section 1546) ntawm Title 12 ntawm Part 2 ntawm tsab cai Penal Code.
 • Koom nrog rau pej xeem los yog cov kev tshawb fawb uas muaj neeg tsom xyuas yam muaj kev tshawb tawm thiab muaj keeb kwm yav dhau los uas cov pej xeem txaus siab rau es yoog raws cai rau tas nrho lwm cov kev cai lij choj tswj kev ncaj ncees, thaum uas cov lag luam muab tej ntaub ntawv lwm tau lawm yuav ua rau txoj kev yuav los kho txoj kev tshawb fawb nyuaj heev, yog tias tus neeg yuav khoom tau muab txoj kev tso cai pom zoo lawm.
 • Pab kom txoj kev yus sis yus ua tau raws seem nrog rau cov kev neeg xam kom muaj los ntawm tus neeg yuav khoom raws li lawv qhov kev sib ze nrog rau lub lag luam.
 • Ua raws cai nrog rau kev cai lij choj.
 • Tsis li ces siv tus neeg yuav khoom cov ntaub ntawv ntiag tug, uas yog yus sis yus, raws li txoj kev raug cai uas haum nrog rau txoj kev tus neeg yuav khoom tau ua cov ntaub ntawv los.

Thov ceeb toom hais tias feem ntau ntawm cov ntaub ntawv ntiag tug uas peb sib sau los yog poob rau hauv cov kev tsis pub tshaj tom ntej no.

Txoj cai txais Ib Daim Ntawv Luam Tseg: (Txog rau ob zaug tauj kaum ob lub hlis) Txoj cai los thov ib daim ntawv luam tseg ntawm tej cov ntaub ntawv ntiag tug uas peb sib sau tau los hais txog lawv ua ntej 12 lub hlis dhau los thiab kom muab qhov no xa mus kom txog rau, tsis them nuj nqis dabtsi, txawm tias yog (a) xa raws ntawv xa los yog (b) siv computer xa uas yog siv txoj kev xa yus nqa tau yus mus, thiab yog ua tau, uas yuav tso cai rau tus tib neeg muab cov ntaub ntawv xa tau rau lwm qhov chaw yam uas tsis muaj kev tav. Yog tias ua raws li kev ruaj ntseg, muaj tej hom ntaub ntawv ntiag tug uas tau muab zais zoo, xws li cov lej xaus saus, cov lej npav tsav tsheb, thiab cov lej as-khauj txhab nyiaj, peb yuav tsis muab los tiamsis peb yuav qhia rau koj paub yog tias tej zaum peb ho sib sau tau cov ntawv ntawd thaum lub caij 12 lub hlis ntawd.

Txoj Cai los Paub Txog: (Txog rau ob zaug tauj kaum ob lub hlis) Txoj cai los thov hais tias kom peb muab ib co ntaub ntawv ntiag tug rau lawm hais txog hais tias peb yuav muab lawv cov ntaub ntawv ntiag tug coj los siv cas nyob rau ntawm 12 lub hlis yav dhau los, tsis hais:

 • Cov kem lus ntaub ntawv ntiag tug uas sib sau tau los;
 • Cov kem lus ntawm cov hauv paus ntaub ntawv ntiag tug;
 • Cov lag luam thiab/los yog cov homphiaj lag luag ntawm txoj kev sib sau thiab muab lawv cov ntaub ntawv ntiag tug;
 • Cov kem lus ntawm cov pawg sab nraud/uas yog cov neeg uas peb tau muab lawv cov ntaub ntawv ntiag tug tshaj tawm rau los yog qhia rau.
 • Cov kem lus ntaub ntawv uas peb tau muab tshaj tawm los yog muab qhia rau ib pawg sab nraud rau txoj kev ua lag luam;
 • Cov kem lus ntaub ntawv ntiag tug uas sib sau tau los; thiab
 • Cov kem lus ntawm cov pawg sab nraud uas raug muab cov ntaub ntawv ntiag tu muag rau thiab cov kem lus rau cov ntaub ntawv ntiag tug uas tau muab muag ntawm txhua kev lus ntawm pab pawg sab nraud.

Kev Xa Cov Kev Thov: Cov kev thov los siv txoj cai muab lwm tawm, txoj cai los muab luam ib daim tseg, thiab/los yog txoj cai los paub yuav tau muab xa mus rau socalgas.com/privacy los yog hu tuaj cuag peb ntawm 1-800-427-2200. Peb yuav teb rov qab rau cov kev thov uas peb tau paub meej thiab tau txais los ntawm California cov neeg yuav khoom raws li txoj cai.   

Cov Txiaj Ntsim thiab Kev Cais Neeg: CCPA yuav txwv tsis pub cais California cov pej xeem txo kev los mus siv lawv cov cai nyob rau ntawm CCPA thiab yuav tsub tej yam kev muaj feem ua dhau los rau tej txiaj ntsim nyiaj txiag uas cov pej xeem California tau muab tuaj uas yog muaj kev ntsig txog lawv cov ntaub ntawv ntiag tug. 

Kev Cais Neeg: Cov lag luam yuav tsis cais cov pej xeem uas siv lawv txoj cai nyob rau ntawm CCPA. Kev cais neeg muaj feem yuav tshwm sim rau ib lub lag luam uas tsis pub los yog muab kev muag khoom los yog muaj kev pab cuam nyias txawv nyias theem thiab yam tsis zoo rau tus neeg yuav khoom, los yog tsub ib tug nqi txawv rau (los yog hais tias yuav tsub nqi rau) los yog tsub kev nplua rau cov pej xeem uas siv lawv txoj cai CCPA, tsis li ces yog lawv tau ua li ntawd ho muaj feem zoo rau lub lag luam zoo vim yog cov pej xeem cov ntawv tshawb tawm.

Kev Tshaj Tawm Cov Txiaj Ntsim: Yog tias cov lag luam qhov kev pab cov txiaj ntsim nyiaj txiag rau txoj kev sib sau cov ntaub ntawv, muab muag los yog muab lawv cov ntaub ntawv ntiag tug lwm tawm, cov pej xeem muaj txoj cai los txais kev ceeb toom txog tej kev pab cov txiaj ntsim nyiaj txiag thiab lawv tej kev cog lus uas muaj nuj nqis, txoj cai yuav tsis xam nrog rau hauv tej kev pab yam uas tsis tau muaj kev tso nkag los xaiv tso cai pom zoo, thiab txoj cai los la tawm ntawm cov kev pab lub sijhawm twg los xij. Cov lag luam yuav tsis pub pab nyiaj txiag uas tsis ncaj ncees, tsis tsim nyog, raug yuam los yog kev qiv nyiaj tsub nqi siab. Peb yuav tsis pub pab tej yam txiaj ntsim li ntaws lub sijhawm tamsim no.