Tsab Ntawv Faj Seeb Thaum Sau Ua Ke Thiab California Consumer Privacy Act Policy (Txoj Cai Ceev Neeg Qhua Ntiag Tug)

Kho tshiab 2/21/2024

Lub Southern California Gas Company saib muaj nqis txoj kev ntiag tug thiab kev ruaj ntseg ntawm cov ntaub ntawv txog koj li ntiag tug.  Tsab Ntawv Faj Seeb thaum Sau Ua ke thiab California Consumer Privacy Act Policy (Txoj Cai Ceev Neeg Nqua Ntiag Tug) no piav qhia txog peb txoj kev sau ua ke, siv thiab qhia tawm cov ntaub ntawv txog tib neeg uas txuam nrog cov pej xeem hauv California raws li California Consumer Privacy Act (California Txoj Cai Ceev Neeg Qhua Ntiag Tug) hauv 2018, raws li hloov tshiab los ntawm California Consumer Privacy Rights Act (California Txoj Cai Ceev Neeg Qhua Ntiag Tug) hauv 2020 thiab cov kev tswj tsim muaj raws (“CCPA”).

Cov Ntaub Ntawv Txog Tib Neeg Yog Dab Tsi?

“CCPA” piav qhia“Cov Ntaub Ntawv Txog Tib Neeg Ntiag Tug” tam li yog cov ncauj lus uas qhia tau tib neeg, txuam rau, piav qhia txog, uas yeej tsim nyog txuam nrog, los sis txuas mus rau tsim nyog, ncaj qha los sis tsis ncaj qha rau California ib tug pej xeem los sis ib yim neeg.  Tiam sis CCPA tsis muaj feem xyuam txog qee cov ncauj lus, xws li cov ncauj lus raws li txoj cai Gramm-Leach-Bliley Act los sis Health Insurance Portability and Accountability Act (Txoj Cai Tswj Kev Pov Hwm Them Nqi Kho Mob thiab Kev Ris Luag Num).  

Tsab Ntawv Faj Seeb thaum Sau Ua Ke (Kev Sau Ua Ke, Kev Siv thiab Kev Qhia Tawm Cov Ntaub Ntawv Txog Tib Neeg Ntiag Tug)

Peb sau ua ke cov hom Ntaub Ntawv Txog Tib Neeg Ntiag Tug ntawm California cov pej xeem thiab qhia tawm rau lwm cov neeg sab nraud los sis cov chaw muab kev pab rau cov laj thawj kev khiav lag luam uas teev muaj.

Peb tau, nyob ntawm koj cov kev sib txuam nrog peb yog dab tsi, tau sau ua ke cov hom Ntaub Ntawv Txog Tib Neeg Ntiag Tug nram no:

 1. Cov qhia tau tib neeg, xws li lub npe, cov kev sib cuag thiab tus ID nom tswv muab cim,
 2. Cov ncauj lus ntiag tug, xws li txhais los ntawm Califonria txoj cai ceev kev ruaj ntseg, xws li cov ncauj lus txog nyiaj txig,
 3. Cov hom tiv thaiv raws li California los sis tsoom fwv teb chaws txoj cai, xws li qib kev tsis taus los sis lwm yam tsuam nrog,
 4. Neeg qhua cov ntaub ntawv, xws li cov ntaub ntawv lis lag luam, qhov as khauj, kev siv fais fab thiab ncauj lus teev txog nyiaj txiag khwv,
 5. Kev siv xaim internet los sis huab cua, xws li keeb kwm txheeb nrhiav thiab kev sib cuag hauv peb qhov vas sab,
 6. Ntaub ntawv txog chaw, xws li qhov chaw rau khoom,
 7. Ncauj lus txog suab, khoom tshuab, duab saib los sis tej yam zoo li ntawd, xws li cov suab thiab duab uas tau muab kaw cia,
 8. Ncauj lus txog kev tshaj lij los sis kev ua hauj lwm, xws li keeb kwm kev ua hauj lwm thiab lub chaw hauj lwm dhau los,
 9. Ncauj lus txog kev kawm ntawv, xws li lub tsev kawm ntawv thiab hnub kawm ntawv tiav, cov ntawv ua thov nyiaj pab them nqi kawm ntawv qib siab rau neeg kawm ntawv, thiab
 10. Tej ncauj lus rub tawm los ntawm cov saum no kom sau tau txog koj, cov koj yeem thiab koj cov xeeb ceem.

Peb yuav siv cov Ntaub Ntawv Txog Tib Neeg Ntiag Tug rau cov laj thawj kev khiav lag luam nram no:

 1. kev khiav, tswj thiab ceev peb lub lag luam;
 2. kev muab thiab txhim kho peb cov khoom thiab cov kev pab;
 3. kev sib txuas lus nrog koj thiab tswj koj qhov as khauj nrog rau kev sau nuj n qis thiab cov kev pab txog nyiaj txiag;
 4. kev ntsuas koj txoj kev tsim nyog tau kev pab rau thiab kev koo mnrog qee cov kev pab cuam;
 5. rau peb cov laj thawj kev ua hauj lwm thiab kev ceem lag luam ntiav;
 6. kev ua kom haum, kev tshaj tawm, kev tsim ua, txhim kho thiab tshaj qhia txog peb cov khoom thiab cov kev pab;
 7. kev ua zoo, kev nyab xeeb, kev tshawb fawb thiab kev ntsuas tej ntaub ntawv;
 8. kev txheeb nrhiav thiab tiv thaiv txoj kev tub sab tub nyiaj thiab cov xwm txheej kev ruaj ntseg;
 9. kev ceev peb cov tsev, cov tshuab thiab lub chaw;
 10. kev lis tej kev siv nyiaj txiag, kev ntsuas nyiaj txiag thiab lwm cov luag num sab hauv;
 11. kev ceev cov ntaub ntawv lag luam;
 12. lis cov kev tshawb fawb thiab coj raws cov luag num raug cai lij choj;
 13. kev ua raws thiag tiv thaiv cov nuj nqis raug foob thiab tiv thaiv koj, peb thiab lwm cov neeg;
 14. rau cov kev siv uas peb faj seeb qhia rau koj los sis tau koj txoj kev tso cai; thiab
 15. rau kev siv raug cai raws li tsim nyog.

Peb Khaws Cia Koj Cov Ntaub Ntawv Txog Tib Neeg Ntiag Tug Ntev Npaum Cas

Peb khaws cia cov Ntaub Ntawv Txog Tib Neeg Ntiag Tug mus ntev npaum li tsim nyog los sis kheev raws li qhov laj thawj uas peb muab nws los siv.  Thaum txiav txim txog kev khaws cia ntev npaum li cas, peb yuav xam txog tag nrho cov luag num raug cai lij choj uas muaj feem xyuam.  Peb yuav muab cov ntsiab lus qhia tau tib neeg tshem tawm kom txhob paub tau neeg raws li CCPA, yam tsis tua tawm koj cov Ntaub Ntawv Txog Tib Neeg Ntiag Tug.  Thaum twg peb ua li no lawm, peb yuav tsis rov kho kom paub tau tib neeg ntxiv.

Pej Xeem California Cov Cai

California txoj cai kheev cov pej xeem California muaj qee cov cai thiab siv cov kev txwv txiav rau qee cov kev coj lag luam raws li teeb nram no.

Tsab Ntawv Faj Seeb Thaum Sau Ua Ke: Peb yuav tsum tau faj seeb qhia rau cov pej xeem California paub thaum los sis ua ntej lub sij hawm kev sau ua ke lawv cov Ntaub Ntawv Txog Tib Neeg Ntiag Tug thiab cov laj thawj uas yuav siv tej ntaub ntawv.

Cov Kev Thov Ua Txheeb Meej Tau txog Kev Tua Tawm, Kho, Kev Siv Tau/Kev Theej thiab Txoj Cai Paub Tau: Raws li qee cov kev tshwj tseg, cov pej xeem California muaj txoj cai thov tau cov nram no, tsis raug them nqi dab tsi:

Txoj Cai Tua Tawm: Txoj cai thov kev tua tawm cov Ntaub Ntawv Txog Tib Neeg Ntiag Tug uas peb tau sau ua ke txog lawv, raws li qee cov kev tshwj tseg, thiab kom muab cov ntaub ntawv txog tib neeg ntiag tug ntawd tua tawm, tshwj tsis yog yeej tsim nyog rau peb ceev tseg tej Ntaub Ntawv Txog Tib Neeg Ntiag Tug rau cov laj thawj xws li nram no:

 • Lis tiav cov ntaub ntawv uas sau ua ke cov Ntaub Ntawv Txog Tib Neeg Ntiag Tug, ua tiav cov lus teev uas tau sau tseg los sis thim rov qab yam khoom los sis yam kev pab uas tus neeg qhua tau thov txog kom zoo raws li tsoom fwv txoj cai, los sis npaj raws nkaus li lub lag luam txoj kev sib raug zoo nrog tus neeg qhua, los sis ua raws nkaus cov lus cog ntawm lub lag luam thiab tus neeg qhua.
 • Txheeb nrhiav cov xwm txheej kev ruaj ntseg, tiv thaiv txoj kev ua phem, zais siab, tub sab tub nyiag, los sis kev ua txhaum cai; los sis rau txim rau cov neeg ua yam kev phem ntawd.
 • Kho kom nrhiav tau thiab kho tau cov yuam kev uas tsim muaj teeb meem rau txoj kev ua hauj lwm zoo.
 • Siv txoj kev muaj cai tawm suab, xyuas kom lwm tus neeg qhua siv tau nws txoj cai tawm suab, los sis siv tau lwm txoj cai uas muaj nyob rau hauv cov cai.
 • Ua raws cov kev cai sib txuas lus uas txuam muaj kev rho tawm pov tseg.
 • Koom nrog txoj kev tshawb nrog pej xeem los sis nrog npoj yaig txog kev xeeb txawm, keeb kwm los sis kev ntsuas pom muaj ntawm pej xeem txoj kev xav tau uas haum rau tag nrho txhua yam meej mom tsim nyog thiab cov kev cai ceev ntiag tug, thaum twg cov lag luam txoj kev rho tawm pov tseg cov ntaub ntawv uas yuav tsim kev nyuab los sis tsim muaj teeb meem loj rau txoj kev vam meej ntawm txoj kev tshawb fawb, yog tias tus neeg qhua tau muab kev tso cai lawm.
 • Muab cov kev siv rau sab hauv nkaus xwb uas haum tsim nyog rau cov kev xav tau ntawm tus neeg qhua raws li tus neeg txoj kev sib raug zoo nrog lub lag luam.
 • Coj raws txoj luag num raug caij lij choj.
 • Tsis li ces siv tus neeg qhua cov Ntaub Ntawv Txog Tib Neeg Ntiag Tug, nyob rau sab hauv, raws cai yam zoo li tus neeg qhua tau muab cov ntaub ntawv rau.

Thov faj seeb tias, feem ntau ntawm cov Ntaub Ntawv Txog Tib Neeg Ntiag Tug uas peb sau ua ke yuav poob rau cov kev seem tseg muaj tom ntej.

Txoj Cai Kev Siv Tau/Theej Tau: (Muaj txog 2 zaug hauv txhua 12 lub hlis twg) Muaj txoj cai thov theej tej cov ntaub ntawv ntawm cov Ntaub Ntawv Txog Tib Neeg Ntiag Tug uas peb tau sau ua ke txog lawv hauv 12 lub hlis dhau los thiab muab xa pub dawb, txawm yuav yog (a) hauv tshuab fais fab thiab, raws li tshuab muaj peev xwm xa, hom uas tus tib neeg yeej xa tau qhov ntaub ntawv no mus rau lwm tus yam tsis ntsib teeb meem los sis (b) xa hauv chaw xa ntawv.  Rau cov laj thawj kev ruaj ntseg thiab kom ua raws CCPA, qee cov hom Ntaub Ntawv Txog Tib Neeg Ntiag Tug, xws li cov zauv ruaj ntseg social security, cov zauv ntawv tso cai tsav tsheb, thiab cov zauv as khauj txhab cia nyiaj, yuav muab tsis tau, tiam sis peb yuav faj seeb qhia rau koj paub yog tias peb sau ua ke tau lawv hauv lub caij nyoog 12 lub hlis.

Txoj Cai Tawm/Tsis Muag: Txoj cai tawm ntawm ib txoj kev muag (yog tias muaj) lawv cov Ntaub Ntawv Txog Tib Neeg Ntiag Tug.  Peb yuav tsis muag cov Ntaub Ntawv Txog Tib Neeg Ntiag Tug nyob rau hauv CCPA txoj kev txhais.

Txoj Cai Paub: (Muaj txog 2 zaug hauv txhua 12 lub hlis twg) Muaj txoj cai thov kom peb muab qee cov ncauj lus qhia rau lawv txog peb txoj kev lis cov Ntaub Ntawv Txog Tib Neeg Ntiag Tug, nrog rau: 

 • cov hom Ntaub Ntawv Txog Tib Neeg Ntiag Tug tau sau ua ke;
 • cov chaw muaj cov Ntaub Ntawv Txog Tib Neeg Ntiag Tug;
 • cov laj thawj khiav lag luam thiab/los sis tshaj lag luam rau txoj kev sau ua ke thiab muag lawv cov Ntaub Ntawv Txog Tib Neeg Ntiag Tug;
 • cov hom chaw sab nraud uas peb tau muab lawv cov Ntaub Ntawv Txog Tib Neeg Ntiag Tug qhia rau;
 • cov hom Ntaub Ntawv Txog Tib Neeg Ntiag Tug uas peb tau qhia tawm los sis muab qhia rau neeg sab nraud vim qhov laj thawj kev khiav lag luam;
 • txoj cai thov qee cov Ntaub Ntawv Txog Tib Neeg Ntiag Tug uas tau sau ua ke (xyuas saum toj); thiab
 • cov hom chaw sab nraud uas tau muab cov Ntaub Ntawv Txog Tib Neeg Ntiag Tug ntawm cov pej xeem muag thiab cov hom Ntaub Ntawv Txog Tib Neeg Ntiag Tug uas tau muab muag ntawm ib hom neeg sab nraud twg.

Txoj Cai Kho Kom Yog: Muaj txoj cai thov kom peb kho cov tsis yog hauv koj cov Ntaub Ntawv Txog Tib Neeg Ntiag Tug.

Txoj Cai Txwv Kev Siv thiab Kev Qhia Tawm: Muaj txoj cai, raws qee cov zwj ceeb thiab kev tshwj tseg, koj muaj txoj cai txwv tau txoj kev siv thiab kev qhia tawm cov "Ntaub Ntawv Txog Tib Neeg Ntiag Tug Yam Tsis Zoo Qhia," raws li txhais los ntawm CCPA.  Tiam sis, peb tsis koom tes nrog tej dej num yuav zes rau txoj cai no.

Kev Xa Cov Lus Thov: Yuav tau xa cov kev thov siv txoj cai tua tawm, kho, txoj cai theej thiab/los sis txoj cai paub txog ntawm https://socalgas.com/privacy los sis hu cuab peb ntawm 1-800-427-2200 (xov tooj hu dawb).  Peb yuav teb rau cov kev thov uas txheeb meej tau uas txais tau los ntawm California cov neeg qhua los sis lawv cov neeg sawv cev raug cai raws li txoj cai txwv uas yog muab cov ntaub ntawv sib piv nrog cov ntaub ntawv peb muaj txog koj los sis thov kom koj txuas mus rau hauv koj qhov as khauj.  Yog tias peb tsis muaj peev xwm txheeb tau ib qho kev thov, peb yuav faj seeb qhia rau tus neeg thov.  Cov neeg sawv cev raug cai yuav tsum tau muab pov thawj txog lawv txoj kev muaj cai thiab peb yuav puav leej thov kom tus neeg qhua txheeb qhia lawv tus kheej thiab txoj kev tso cai rau tus neeg sawv cev raug cai.

CCPA 2023 Cov Kev Ntsuas Ib Xyoos Twg
Cov Hom Kev ThovCov Kev Thov Ntawm Neeg QhuaCov Tsis Yog Neeg Qhua ThovTag NrhoMuab Raws Cov Kev ThovTxheeb Tsis DhauTso TsegPes Tsawg Hnub Nruab Nrab Siv Los Lis
Txoj Cai Paub Cov Kev Thov Uas Ceeb Toom Txog36339362115
Cov Kev Thov Tua Tawm Ntaub Ntawv39241391130
Cov Kev Thov Kho Kom Yog731072119
Cov Kev Thov Tawm0000000
Cov Kev Thov Txwv Txiav0000000
TAG NRHO828908253N/A

Nruab nrab los sis nruab nrab pes tsawg hnub uas peb siv los teb rau Cov Kev Thov paub txog, tua tawm los sis txwv txiav:

Thov faj seeb tias, raws li cov kev cai teev hauv CCPA, yuav tsis muaj cov kev thov Tawm thiab cov kev thov txwv txiav txoj kev qhia ntawm cov Ntaub Ntawv Txog Tib Neeg Ntiag Tug Yam Tsis Zoo Qhia vim tias Southern California Gas Company txoj kev tsis muag cov Ntaub Ntawv Txog Tib Neeg Ntiag Tug los sis qhia Ntaub Ntawv Txog Tib Neeg Ntiag Tug Yam Tsis Zoo Qhia yuav ua rau muaj tsawg raws CCPA.

Cov Nyiaj Phaj Tshab, Muag thiab Kev Tsis Ntxub Ntxaug.  CCPA txwv txiav txoj kev ntxub ntxaug cov pej xeem California rau txoj kev siv lawv cov cai hauv CCPA thiab tswj kom muaj muab cov nyiaj phaj tshab rau cov pej xeem California uas txuam rau cov Ntaub Ntawv Txog Tib Neeg Ntiag Tug.

Kev Ntxub Ntxaug: Cov lag luam ntxub ntxaug tsis tau cov pej xeem uas siv lawv cov cai hauv CCPA.  Yuav muaj kev ntxub ntxaug thaum lub lag luam tsis kam los sis muab cov khoom los sis kev pab sib txawv qib los sis sib txawv nqi (los sis yuav tsub nqi rau) los sis cov qib nqi los sis nplua nuj nqis rau cov pej xeem uas siv lawv cov cai hauv CCPA, tshwj tsis yog cov pej xeem cov ntaub ntawv txuam rau txoj kev muaj nqis ntawm lub lag luam.

Kev Qhia Tawm Cov Nyiaj Phaj Tshab thiab Muag:  Yog cov lag luam muab nyiaj phaj tshab rau txoj kev sau ua ke, muag los sis tua tawm lawv cov Ntaub Ntawv Txog Tib Neeg Ntiag Tug, cov pej xeem muaj txoj cai faj seeb qhia txog tej nyiaj phaj tshab uas muab thiab lawv cov ncauj lus teev tseg, muaj txoj cai tsis koom nrog cov kev muab nyiaj no tsis tag yuav muab kev tso cai tawm thiab muaj txog cai tawm tau ntawm cov kev muab nyiaj no txhua lub sij hawm.  Cov lag luam yuav muab cov nyiaj phaj tshab tsis raug cai, tsis tsim nyog, quab yuam los sis tsub nqi paj siab heev.  Peb yuav tsis muab tej nyiaj phaj tshab los sis muag koj cov ntaub ntawv txog tib neeg ntiag tug lub sij hawm no, raws li piav qhia zus hauv CCPA.

Thov xyuas peb qhov vas sab txog Txoj Cai Ceev Ntiag Tug ntawm https://socalgas.com/privacy-policy.  Xa sib cuag nrog peb, nias https://socalgas.com/privacy los sis hu rau peb ntawm 1-800-427-2200.