California Txoj Cai Tswj Cov Neeg Yuav Khoom Txoj Kev Txwv Tsis Pub Lwm Tus Paub Txog

(Kho tshiab 6/17/2022)

Lub Southern California Gas Company saib muaj nqis txoj kev ceev thiab tiv thaiv koj cov ntaub ntawv ntiag tug.  Txoj Cai Tiv Thaiv Ntaub Ntawv (Privacy Policy) no piav txog tias peb ua cas khaws, siv, thiab nthuav tawm tej ntaub ntawv ntiag tug ntawm pej xeem California nyob rau hauv California Txoj Cai Tiv Thaiv Tswb Cuab Ntaub Ntawv (Consumer Privacy Act) xyoo 2018 (“CCPA”).

Ntaub Ntawv Ntiag Tug Yog Dabtsi?

Txoj cai “CCPA” piav tias “ntaub ntawv ntiag tug” yog hais txog tej ntaub ntawv uas qhia txog, ntsig txog, piav txog, los yog cuam tshuam rau, los yog muab txuas tau nrog, yam ncaj qha los yog tsis ncaj, ib tug pej xeem los yog tsev neeg nyob rau California.  Tiam sis, txoj cai CCPA kuj tsis suav qee yam ntaub ntawv xws li tej ntaub ntawv uas raug khoo hauv txoj cai Gramm-Leach-Bliley Act lossis txoj cai Health Information Portability Accountability Act.

Ntawv Ceeb Toom thaum Khaws (Kev Khaws, Siv, thiab Nthuav Tawm Ntaub Ntawv Ntiag Tug)

Peb yuav khaws cov Ntaub Ntawv Ntiag Tug hom teev rau nram no txog pej xeem California thiab muab nthuav tawm rau tej neeg ib cag los yog tej chaw muab kev pab raws li tej laj thawj ua lag luam hais ntawm no.

Rau 12 lub hlis tag los no, tej zaum peb tau, nyob ntawm seb koj nrog peb txuas lus licas, khaws tseg tej hom Ntaub Ntawv Ntiag Tug li nram no:

 1. Tej yam, xws li npe, xov tooj thiab naj npawb tsoom fwv muab,
 2. Ntaub ntawv ntiag tug, raws li txhais hauv California tej kev cai tiv thaiv, xws li ntaub ntawv nyiaj txiag,
 3. Tej xov uas California los yog txoj cai tebchaws thaiv, xws li lus qhia tias neeg puas ua taus noj thiab lwm yam,
 4. Neeg qhua tej ntaub ntawv, xws li kev them nqi, as-khauj, siv fais fab thiab nyiaj txiag,
 5. Tej kev siv ntuj cab sab, xws li tias tus neeg mus saib rau nplooj twg thiab nrog cov vev-xaij twg txuas lus,
 6. Tej lus qhia chaw nyob, xws li tias lub tshuab siv qhov chaw nyob yog qhov twg,
 7. Tej lus kaw ua lus, fais fab, duab mus ke, thiab lwm yam, xws li xov tooj thiab duab mus kev,
 8. Tej lus qhia txog tes haujlwm lossis kev ua haujlwm, xws li keeb kwm haujlwm thiab chaw haujlwm yav tag los,
 9. Tej lus qhia txog kev kawm, xws li tsev kawm ntawv thiab hnub kawm tiav, cov ntawv thov nyiaj pab rau tsev ntawv qib siab, thiab 
 10. Tej yam kwv yees tau los ntawm cov lus saud txog koj, koj tej kev ntshaw thiab kev zoo licas.

 

Peb muaj cai siv Ntaub Ntawv Ntiag Tug rau cov laj thawj ua lam luag li nram qab no:

 1. los khiav, tswj, thiab ceev kom peb lub luag luam khiav taus,
 2. los muab thiab txhim kho peb tej khoom thiab kev pab,
 3. los txuas lus nrog koj thiab los tswj koj tus as-khauj xam xws li kev them nqi thiab kev muab credit,
 4. los txiav txim tias koj muaj feem rau thiab koom rau tej txheej xwm twg,
 5. rau peb txoj kev dhia haujlwm thiab tswj cov neeg peb txais ua haujlwm, 
 6. rau kev kho, khav, tsim ntxiv, txhim kho, thiab muag peb tej khoom thiab kev pab,     
 7. rau kev sojntsuam, kev nyab xeeb, kev tshawb fawb thiab saib qhov tseeb,
 8. los nrhiav thiab tiv thaiv kom txhob muaj kev dag thiab ua txhaum cai,
 9. los ceev peb tej tsev, khoom siv thiab ib puas tsav yam,
 10. los dhia cov haujlwm suav nyiaj, kuaj nyiaj, thiab lwm yam haujlwm,
 11. los ceev cov ntaub ntawv lag luam,
 12. los ua kev sojntsuam thiab ua kom raws txoj cai, 
 13. los siv txoj cai thiab tiv thaiv plaub ntug thiab tiv thaiv koj, peb thiab lwm tus,
 14. rau tej kev siv uas peb tau qhia tuaj rau koj thiab tau txais koj kev tso cai, thiab 
 15. rau txoj kev siv raws txoj cai uas haum rau ib txoj kev twg.

Pej Xeem California Cov Kev Cai

California txoj cai pub rau pej xeem California muaj qee txoj cai thiab txwv qee yam txheej txheem uas lag luam ua xws li teev tseg rau nram no.

Ntawv Ceeb Toom Thaum Khaws: Peb yuav tsum ceeb toom rau pej xeem California, rau thaum los yog ua ntej lub sijhawm yuav khaws lawv tej Ntaub Ntawv Ntiag Tug, cov hom Ntaub Ntawv Ntiag Tug uas peb yuav khaws thiab cov laj thawj uas qhia tias yuav siv licas. 

Cov Kev Txib Kom Lwv, Saib/Luam thiab Muaj Cai Paub Txog. Tshwj qee yam tsis pub ua, pej xeem California muaj cai txib kom ua tej nram qab no, yam tsis tau them nqi:

Muaj Cai Lwv Tawm: Muaj cai txib kom lwv cov Ntaub Ntawv Ntiag Tug uas peb tau khaws txog lawv, tshwj tsis yog qee yam txwv, thiab muaj cai kom muab tej ntaub ntawv ntiag tug ntawd lwv tawm, tshwj tsis yog tej yam Ntaub Ntawv Ntiag Tug uas peb yuav tsum tau ceev vim cov laj thawj nram qab no:

 • Ua kom tiav txoj kev khaws qhov Ntaub Ntawv Ntiag Tug, ua kom tau raws li cov lus cog tseg los yog txoj kev thim ib qho khoom raws li tebchaws txoj cai, muab ib qho khoom los yog kev pab raws li tus tswv cuab pom zoo, lossis raws li qhov tsim nyog uas lub lag luam ua raws nws txoj kev raug zoo nrog tus tswv cuab, los yog ua raws li daim ntawv sib cog lus ntawm lub lag luam thiab tus tswv cuab.
 • Kom nrhiav tau tej xwm txheej ntawm kev ruaj ntseg, tiv thaiv tau tej kev phem, kev zais, kev dag, thiab kev txhaum cai; thiab los nrhiav txim rau cov uas ua tej kev txhaum cai no.
 • Kuaj xyuas kom pom thiab kho tau tej yam yuam kev uas ua rau ua tsis tau haujlwm.
 • Los siv txoj cai pub rau hais lus ywj siab, xyuas tias kom lwm tus tswv cuab muaj cai los siv nws txoj cai hais lus ywj siab, los yog siv lwm txoj cai uas muaj hauv txoj cai.
 • Ua raws li cov kev cai tswj lus uas tsis pub kom lwv.
 • Koom rau txoj kev kuaj xyuas tej ntaub ntawv tshawb fawb, kawm keeb kwm, lossis sojntsuam zauv raws li pej xeem pom zoo uas ua raws txoj cai ncaj ncees thiab tej cai ceev ntaub ntawv zoo, thaum uas lub lag luam txoj kev lwv qee yam lus yuav ua rau kom ua tsis tau tej no los yog ua kev tshawb fawb nyuaj, yog tias tus tswv cuab tau muab kev tso cai ua ntej lawm.
 • Ua kom ua tau tej haujlwm siv uas tsim nyog li qhov tus tswv cuab ntshaw raws li tus tswv cuab txoj kev sib raug zoo nrog lub lag luam.
 • Ua raws li ib txoj cai hais kom ua.
 • Los yog siv tus tswv cuab cov Ntaub Ntawv Ntiag Tug, hauv kev lag luam, yam raws cai thiab phim rau qhov haujlwm ntawm tus tswv cuab tau muab cov ntaub ntawv no tuaj.

Thov cim cia feem ntau ntawm cov Ntaub Ntawv Ntiag Tug uas peb khaws yog cov thwj rau cov kev zam saum toj no.

Muaj Cai Saib Tau/Luam Tau: (Txog 2 zaug txhua 12 lub hlis) Muaj cai txib kom luam tej yam Ntaub Ntawv Ntiag Tug uas peb tau khaws txog lawv 12 lub hlis tag los thiab kom xa cov ntaub ntawv no, yam tsis yuav nqi, raws (a) kev xa hauv tshuab fais fab, tsuav yog tias ua tau, hom ntawv uas yuav pub rau tus neeg xa tau cov ntaub ntawv mus rau lwm tus neeg yam tsis muaj kev khuam dabtsi los yog (b) kev xa ntawv tim chaw xa ntawv. Vim kev ruaj ntseg thiab kev yuav tau ua raws txoj cai CCPA, qee yam Ntaub Ntawv Ntiag Tug, xws li tej naj npawb xaus-saus, tej naj npawb lais-xees tsav tsheb, thiab tej naj npawb chaw tso nyiaj, yuav tsis pub muab, tab sis peb yuav qhia rau koj yog hais tias peb tau khaws tej no 12 lub hlis tag los.

Muaj Cai Tsis Koom/Tsis Pub Muag: Muaj cai tsis koom rau txoj kev pub muag (yog muaj) lawv tej Ntaub Ntawv Ntiag Tug.

Muaj Cai Paub: (Txog 2 zaug txhua 12 lub hlis) Muaj cai txib kom peb qhia txog tias peb tau siv lawv tej Ntaub Ntawv Ntiag tug 12 lub hlis tag los no licas, xws li nram no:

 • cov hom Ntaub Ntawv Ntiag tug uas khaws;
 • cov keeb kwm Ntaub Ntawv Ntiag tug;
 • lag luam thiab/lossis tuam txhab cov laj thawj los khaws thiab muag lawv tej Ntaub Ntawv Ntiag Tug;
 • cov hom neeg ib cag uas peb faib Ntaub Ntawv Ntiag Tug rau;
 • cov hom Ntaub Ntawv Ntiag Tug uas peb tau nthuav tawm los yog faib rau ib tug neeg ib cag vim muaj laj thawj ua lag luam;
 • Muaj cai txib kom muab hom Ntaub Ntawv Ntiag Tug uas khaws (saib saum toj); thiab
 • cov hom neeg ib cag uas tau muab tus pej xeem cov Ntaub Ntawv Ntiag Tug muag rau thiab seb yog muag hom Ntaub Ntawv Ntiag Tug twg kiag rau txhua tus neeg ib cag.

 

Kev Txib: Yog yuav txib kom lwv, luam, los yog xav paub txog koj tej ntaub ntawv, ces koj sau ntawv tuaj mus rau ntawm https://socalgas.com/privacy los yog hu rau peb ntawm 1-800-427-2200 (hu dawb). Peb yuav teb cov ntawv txib ntawm cov cov tswv cuab California los yog lawv cov neeg sawv cev raws li txoj cai hais kom ua, xws li peb yuav muab cov ntaub ntawv piv nrog cov uas peb muaj txog koj los yog hais kom koj mus nkag rau hauv koj tus as-khauj. Yog tias peb tsis muaj peev xwm paub qhov tseeb txog ib daim ntawv txib twg, peb yuav hais qhia rau tus sau tuaj txib. Cov neeg sawv cev yuav tsum muab pov thawj tias lawv tau kev tso cai, thiab peb yuav muaj cai hais kom tus tswv cuab muab pov thawj qhia tias lawv yog leej twg thiab lawv tus neeg sawv cev yog leej twg tiag.   

2021 CCPA Ntsuas Raws Metric Txhua Xyoo.

Hom Kev Thov Ntaub Ntawv Cov a Qhua Thov Cov Neeg Tsis Yog Qhua Thov Tag Nrho   Ua Tiav Li Thov Tsis Muaj Kev Txheeb Tau Tso Tseg Cov Hnub Nruab Nrab Siv Los Lis
Txoj Cai Paub Txog Cov Kev Thov Ntaub Ntawv 29 7 36   24 3 9 12
Kev Tua Tawm Cov Kev Thov Ntaub Ntawv 25 3 28   27 0 1 30
Xaiv Tawm Cov Kev Thov Ntaub Ntawv 0 0 0   0 0 0 0
TAG NRHO 54 10 64   51 3 10 N/A

Thov faj seeb, raws li cov kev cai ntawm CCPA, yuav tsis muaj kev Xaiv tawm vim Southern California Gas Company (Qab Teb California Lag Luam Muag Roj) yuav tsis muag tawm cov ncauj lus ntawm tus neeg qhua.

 

Nyiaj Pub, Muag thiab Txwv Kev Ciav Cais. Txoj cai CCPA txwv tsis pub muaj kev ciav cais tej pej xeem California thaum lawv siv lawv tej cai uas muaj hauv txoj cai CCPA thiab muaj kev tswj txog tej nyiaj pub uas muab rau pej xeem California thaum yuav siv lawv tej Ntaub Ntawv Ntiag Tug.

 

Qhia Txog Kev Pub Nyiaj Txiag thiab Muag: Yog tias lag luam muab nyiaj pub rau neeg kom lawv kam rau khaws, muag thiab lwv lawv tej Ntaub Ntawv Ntiag Tug, tej pej xeem muaj cai tau txais ntawv ceeb toom txog tej nyiaj yuav pub no thiab seb yuav tau ua raws licas thiaj tau, muaj cai tawm tsis koom rau tej kev no, thiab muaj cai tawm thaum twg los tau. Txwv tsis pub lag luam muaj tej nyiaj los pub ntxias neeg yam tsis ncaj ncees, tsis tsim nyog, yuam, los yog tsub paj ntau dhau. Peb tsis muaj nyiaj dabtsi pub nej thiab tsis muag nej tej ntaub ntawv ntiag tug rau lub sijhawm no, raws li piav tseg rau hauv txoj cai CCPA.

Thov mus saib rau peb lub vev-xaij piav Txoj Cai Tiv Thaiv Ntaub Ntawv ntawm https://socalgas.com/privacy-policy. Yog xav tiv tauj peb, nias rau https://socalgas.com/privacy los yog hu peb ntawm 1-800-427-2200.