Կալիֆորնիայի սպառողների գաղտնիության մասին օրենքի քաղաքականություն

Այս փաստաթուղթը հատուկ տեղեկություններ է տրամադրում Կալիֆորնիայի բնակիչների համար, ինչպես դա պահանջվում է Կալիֆորնիայի Սպառողների գաղտնիության մասին օրենքով (California Consumer Privacy Act, CCPA): CCPA-ը պահանջում է, որ մենք Կալիֆորնիայի բնակիչներին տրամադրենք տեղեկատվություն այն մասին, թե ինչպես ենք մենք օգտագործում իրենց անձնական տվյալները, լինեն դրանք հավաքագրված առցանց կամ ցանցից դուրս, և այս փաստաթուղթը նախատեսված է այդ պահանջը բավարարելու համար: Մեր Գաղտնիության քաղաքականությունը և Գաղտնիության ծանուցումը լրացուցիչ նկարագրում են գաղտնիությանն առնչվող մեր քաղաքականությունն ու գործելակերպը։

 CCPA-ի ներքո, «անձնական տվյալներ» նշանակում է ցանկացած տեղեկատվություն, որը նույնականացնում է, վերաբերում է, նկարագրում է, կարող է ողջամտորեն կապ ունենալ, կամ կարող է ողջամիտ կերպով կապվել ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն տվյալ բնակչի կամ ընտանիքի հետ:

Հավաքագրման ծանուցում. Անձնական տվյալների կատեգորիաներ, որոնք մենք հավաքում կամ բացահայտում ենք

Ստորև ներկայացված են այն անձնական տվյալներ կատեգորիաները, որոնք մենք հավաքում և (կամ) բացահայտում ենք երրորդ անձանց կամ ծառայություններ մատուցողներին՝ բիզնես նպատակներով:

 

Անձնական տվյալների կատեգորիաներ (Վերջին անգամ թարմացվել է 01/01/2020-ին) Մենք հավաքագրու՞մ ենք։ Մենք բացահայտու՞մ ենք բիզնես նպատակներով։ Մենք վաճառու՞մ ենք։
Անուն, կոնտակտային տվյալներ և նույնացուցիչներ. նույնացուցիչներ, ինչպիսիք են՝ իրական անունը, մականունը, փոստային հասցեն, յուրօրինակ անհատական նույնացուցիչը, առցանց նույնացուցիչը, ինտերնետային պրոտոկոլի հասցեն, էլ. փոստի հասցեն, հաշվի անունը, սոցիալական ապահովության համարը, վարորդական իրավունքի վկայականի համարը, անձնագրի համարը կամ այլ նմանատիպ նույնացուցիչներ։ Այո Այո Ոչ
Սպառողների մասին գրառումներ. Սպառողների մասին թղթային և էլեկտրոնային գրառումներ, որոնք պարունակում են անձնական տվյալներ, ինչպիսիք են՝ անունը, ստորագրությունը, սոցիալական ապահովության համարը, Ստորագրությունը, ֆիզիկական բնութագրերը կամ նկարագրությունը, հասցեն և գտնվելու վայրը, որտեղից տեղի են ունենում սպառողների շփումները մեզ հետ, հեռախոսի համարը, անձնագրի համարը, վարորդական վկայականի կամ պետական նույնականացման քարտի համարը, ապահովագրության պայմանագրի համարը, կրթությունը, զբաղվածությունը, զբաղվածության պատմությունը, բանկային հաշվի համարը, վարկային քարտի համարը, դեբետային քարտի համարը կամ որևէ այլ ֆինանսական տեղեկատվություն, բժշկական տեղեկատվություն կամ առողջության ապահովագրության մասին տեղեկություններ: Այո Այո Ոչ
Պաշտպանված դասակարգում. Կալիֆորնիայի կամ դաշնային օրենսդրությամբ սահմանված պաշտպանված դասակարգումների բնութագրեր, ինչպիսիք են՝ ռասան (միայն անհատի ընտրության դեպքում), սեռը, տարիքը, ազգային ծագումը, հաշմանդամությունը և քաղաքացիության կարգավիճակը: Այո Այո Ոչ
Գնումների պատմություն և հակումներ. Առևտրային տեղեկատվություն, ներառյալ՝ անձնական ունեցվածքի, գնված, ձեռք բերված կամ դիտարկված ապրանքների կամ ծառայությունների մասին գրառումներ կամ գնման կամ սպառման այլ պատմություններ կամ հակումներ։ Այո Այո Ոչ
Կենսաչափական տեղեկատվություն. Ֆիզիոլոգիական կամ կենսաբանական հատկանիշներ, որոնք կարող են օգտագործվել առանձին կամ միմյանց հետ համատեղ, անհատական ինքնություն հաստատելու համար, ներառյալ՝ մատնահետքը, դեմքը, ձեռքը, ափը և ձայնի ձայնագրությունները։ Այո Այո Ոչ
Օգտագործման տվյալներ. Ինտերնետային կամ էլեկտրոնային ցանցային գործունեության մասին այլ տեղեկություններ, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով հետևյալով՝ դիտման պատմություն, որոնման պատմություն և բնակչի փոխգործակցությունն ինտերնետային կայքի, ծրագրային հավելվածի կամ գովազդի հետ: Այո Այո Ոչ
Տեղորոշման տվյալներ. Տեղակայման վերաբերյալ տեղորոշման ճշգրիտ տեղեկատվություն տվյալ անհատի կամ սարքի մասին։ Այո Այո Ոչ
Աուդիո/Տեսողական. Աուդիո, էլեկտրոնային, տեսողական, ջերմային, հոտավետ կամ նման տեղեկատվություն: Այո Այո Ոչ
Զբաղվածության պատմություն. Մասնագիտական կամ զբաղվածությանն առնչվող տեղեկատվություն: Այո Այո Ոչ
Տեղեկատվություն կրթության մասին. Անձը բացահայտող տեղեկատվություն, որը հրապարակայնորեն մատչելի չէ, ինչպես սահմանված է Ընտանեկան կրթական իրավունքների և գաղտնիության մասին դաշնային օրենքում (20 U.S.C. բաժին 1232g, 34 C.F.R. Մաս 99)։ Այո Այո Ոչ
Պրոֆիլներ և եզրակացություններ. Եզրակացություններ, որոնք կազմվել են բնակչի մասին պրոֆիլ ստեղծելու նպատակով հավաքագրված տեղեկություններից, որոնք արտացոլում են բնակչի նախասիրությունները և բնութագրերը: Մենք կարող ենք հավաքագրել հետևյալն աշխատակիցների և աշխատանքի դիմորդների վերաբերյալ` վարքը, վերաբերմունքը, ինտելեկտը, կարողությունները և հմտությունները: Այո Այո Ոչ

Կալիֆորնիայի բնակիչների իրավունքներ

Կալիֆորնիայի օրենսդրությունը Կալիֆորնիայի բնակիչներին շնորհում է որոշակի իրավունքներ և դնում է սահմանափակումներ մասնավոր բիզնես գործելակերպերի վրա, ինչպես նշված է ստորև:

Չվաճառել. Մենք չենք վաճառում ձեր անձնական տվյալները:

Նախնական ծանուցում. Մեզանից պահանջվում է տեղեկացնել Կալիֆորնիայի բնակիչներին, նրանց անձնական տվյալների հավաքագրման պահի դրությամբ կամ դրանցից առաջ, հավաքված անձնական տվյալների կատեգորիաների և դրանց օգտագործման նպատակների մասին:

Պատճենահանման, ջնջման և իմանալու իրավունքի ստուգելի պահանջներ. Որոշակի բացառություններով, Կալիֆորնիայի բնակիչներն իրավունք ունեն անվճար ներկայացնելու հետևյալ խնդրանքները.

Ջնջման իրավունք. Իրավունք՝ պահանջել ջնջել մեր կողմից հավաքագրված իրենց անձնական տվյալները, որոշակի բացառություններով, և հասնել այն բանին, որ այդպիսի անձնական տվյալները ջնջվեն, բացառությամբ դեպքերի, երբ մենք պահպանում ենք այդպիսի անձնական տվյալներ, որպեսզի՝

 • Ավարտենք գործարքը, որի համար հավաքագրվել են անձնական տվյալները, տրամադրենք սպառողի կողմից պահանջվող կամ սպառողի հետ շարունակական գործարար հարաբերությունների համատեքստում ողջամտորեն ակնկալվող ապրանք կամ ծառայություն կամ այլ կերպ կատարենք պայմանագրի կետերը բիզնեսի և սպառողի միջև:
 • Հայտնաբերենք անվտանգության հետ կապված միջադեպեր, պաշտպանենք վնասակար, խաբուսիկ, խարդախ կամ ապօրինի գործողություններից կամ հետապնդենք այդ գործունեության համար պատասխանատու անձանց:
 • Կարգավորենք՝ հայտնաբերելու և ուղղելու համար այն սխալները, որոնք խաթարում են առկա նախատեսված ֆունկցիոնալությունը:
 • Նպաստենք խոսքի ազատությանը, ապահովենք մեկ այլ սպառողի իրավունքներն ազատ խոսքի կամ օրենքով տրված մեկ այլ իրավունքի իրականացման վերաբերյալ։
 • Համապատասխանենք Կալիֆորնիայի էլեկտրոնային հաղորդակցությունների գաղտնիության մասին օրենքի պահանջներին՝ Քրեական օրենսգրքի 2-րդ մասի 12-րդ հոդվածի  3.6 գլխի (սկսվում է 1546-րդ բաժնից) համաձայն։
 • Ներգրավվենք հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող հանրային կամ գործընկերների կողմից ուսումնասիրված գիտական, պատմական կամ վիճակագրական հետազոտություններին, որոնք հավատարիմ են բոլոր կիրառելի էթիկայի և գաղտնիության օրենքներին, երբ բիզնեսի կողմից տեղեկատվության հեռացումը հավանաբար անհնարին կդարձնի կամ լրջորեն կխաթարի այդպիսի հետազոտության ձեռքբերումն, եթե սպառողը իրազեկված համաձայնություն է տվել:
 • Իրականացնենք բացառապես ներքին օգտագործումները, որոնք ողջամտորեն համահունչ են սպառողի սպասումներին՝ ելնելով սպառողի բիզնեսի հետ ունեցած կապերից:
 • Հետևենք իրավական պարտավորությունների պահանջներին։
 • Այլ կերպ մեր ընկերության ներսում օգտագործենք սպառողի անձնական տվյալները` օրինական եղանակով, որը համատեղելի է այն ենթատեքստի հետ, որի համար սպառողը տրամադրել է տեղեկատվությունը:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ մեր հավաքագրված անձնական տվյալների մեծ մասը վերաբերում է վերոհիշյալ բացառություններին:

Պատճենահանման իրավունք. (Մինչև յուրաքանչյուր տասներկու ամիսն երկու անգամ) Իրավունք՝ նախորդ 12 ամիսների ընթացքում նրանց մասին հավաքագրված անձնական տվյալների կոնկրետ կտորների պատճենը պահանջելու և դրանք անվճար ստանալու կա՛մ (ա) փոստով, կա՛մ (բ) էլեկտրոնային եղանակով՝ դյուրակիր սարքով և տեխնիկապես մատչելի, օգտագործման համար պատրաստ ձևաչափով, որը հնարավորություն է տալիս անհատին առանց խոչընդոտների փոխանցել այս տեղեկատվությունն այլ սուբյեկտի: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, անձնական տվյալների որոշակի խիստ զգայուն տեսակներ, ինչպիսիք են՝ սոցիալական ապահովության համարները, վարորդական իրավունքի վկայականի համարները և բանկային հաշվի համարները, չեն տրամադրվի, բայց մենք կտեղեկացնենք ձեզ, եթե մենք միգուցե հավաքել ենք այդպիսիք 12 ամիսների ընթացքում:

Իմանալու իրավունք. (Մինչև յուրաքանչյուր տասներկու ամիսն երկու անգամ) Իրավունք` պահանջելու, որ մենք նրանց տրամադրենք որոշակի տեղեկություններ այն մասին, թե ինչպես ենք վարել նրանց անձնական տվյալները նախորդ 12 ամիսների վերաբերյալ, ներառյալ՝

 • Հավաքագրված անձնական տվյալների կատեգորիաներ,
 • Անձնական տվյալների աղբյուրների կատեգորիաներ,
 • Բիզնես և (կամ) առևտրային նպատակներ՝ իրենց անձնական տվյալները հավաքելու և վաճառելու համար,
 • Երրորդ կողմերի կատեգորիաներ, որոնց մենք բացահայտել կամ տարածել ենք նրանց անձնական տվյալները,
 • Անձնական տվյալների կատեգորիաներ, որոնք մենք բացահայտել կամ տրամադրել ենք երրորդ կողմին բիզնես նպատակների համար,
 • Հավաքագրված անձնական տվյալների կատեգորիաներ և
 • Երրորդ անձանց կատեգորիաներ, ում վաճառվել է բնակիչների անձնական տվյալները և երրորդ անձանց յուրաքանչյուր կատեգորիային վաճառված անձնական տվյալների հատուկ կատեգորիաներ։

Հայտեր ներկայացնելը. Ջնջելու, պատճենելու և (կամ) իմանալու իրավունքի կիրառման խնդրանքները կարելի է ներկայացնել socalgas.com/privacy հասցեին կամ զանգահարելով մեզ 1-800-427-2200 հեռախոսահամարով։ Մենք կպատասխանենք Կալիֆորնիայի սպառողների կողմից ստացված ստուգելի խնդրանքներին, ինչպես պահանջվում է օրենքով:   

Խրախուսանքներ և խտրականություն. CCPA-ն արգելում է խտրականության դրսևորումը Կալիֆորնիայի բնակիչների նկատմամբ` CCPA-ի ներքո իրենց իրավունքներն իրականացնելու համար, և պահանջներ է դնում Կալիֆորնիայի բնակիչներին առաջարկվող ցանկացած ֆինանսական խրախուսման համար՝ կապված նրանց անձնական տվյալների հետ: 

Խտրականություն. Բիզնեսները չեն կարող խտրականություն դրսևորել այն բնակիչների նկատմամբ, ովքեր օգտագործում են իրենց իրավունքները CCPA-ի ներքո: Խտրականությունը կարող է գոյություն ունենալ այն դեպքում, երբ բիզնեսը մերժում կամ տրամադրում է ապրանքների կամ ծառայությունների այլ մակարդակ կամ որակ, կամ գանձում է (կամ տեղեկացնում է, որ գանձելու է) տարբեր գներ կամ դրույքաչափեր կամ պատժամիջոցներ է կիրառում այն բնակիչների նկատմամբ, ովքեր իրականացնում են իրենց CCPA իրավունքները, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դրանով զբաղվելը ողջամտորել կապված է բնակիչների տվյալներով բիզնեսին տրամադրված արժեքի հետ։

Խրախուսանքների բացահայտում. Եթե բիզնեսն առաջարկում է որևէ ֆինանսական խրախուսանք իրենց անձնական տվյալների հավաքման, վաճառքի կամ ջնջման համար, բնակիչներն իրավունք ունեն տեղեկացված լինել ֆինանսական ցանկացած խրախուսանքների առաջարկների և դրանց նյութական պայմանների մասին, իրավունք ունեն ներառված չլինելու նման առաջարկներում` առանց նախապես տեղեկացված մասնակցության համաձայնության, և իրավունք՝ ցանկացած պահի հրաժարվելու այդպիսի առաջարկներից: Բիզնեսները չեն կարող առաջարկել անբարեխիղճ, անհիմն, հարկադրող կամ չարամիտ ֆինանսական խրախուսանքներ: Այս պահի դրությամբ մենք նման խրախուսանքներ չենք առաջարկում: