Պայմաններ եւ դրույթներ (Armenian)

Հեղինակային իրավունք և առևտրանիշեր

Ամբողջ բովանդակության հեղինակային իրավունքը` © 2000-2018 Southern California Gas Company։
Բոլոր հեղինակային իրավունքները և առևտրանիշերը վերապահված են։

Բովանդակություն

Ամբողջ տեքստը, տեղեկությունները, տվյալները, լուսանկարները, գծագրերը, գերտեքստային նշման լեզուն (html), ծրագրակազմը, ելակետային և օբյեկտային կոդը, վիդեո և աուդիո հոլովակները, առևտրանիշերը և լոգոները, և այլն («Բովանդակություն»), որոնք հայտնվում են այս կայքէջում («Կայքէջ»), պատկանում են Հարավային Կալիֆորնիայի գազամատակարար ընկերությանը («Ընկերություն» կամ «SoCalGas») կամ իր մասնաճյուղերին, լիցենզատուներին կամ մատակարարներին` բացառությամբ սույն Կայքէջում նշված դեպքերի։ Օգտագործողները (ինչպես նրանք սահմանված են այստեղ կարող են օգտագործել Բովանդակությունը միայն իրենց անձնական, ներքին, ոչ-առևտրային նպատակների համար։ Ներբեռնվող կամ տպվող ցանկացած բովանդակությունից չպետք է հեռացնել մեր հեղինակային իրավունքը, որն է` «© 2018 Southern California Gas Company։ Բոլոր իրավունքները վերապահված են»։ Այստեղ տեղադրված Բովանդակության ոչ մի այլ օգտագործում, այդ թվում` առանց սահմանափակման, դրա ցանկացած վերահրատարակում, չի թույլատրվում` առանց Ընկերության նախնական գրավոր թույլտվության։ Ցանկացած օգտագործող, եթե որոշվի, որ նա խախտել է երրորդ կողմի հեղինակային իրավունքը` փոխանցելով կամ տեղադրելով այս Կայքէջի հետ կապված այնպիսի նյութեր, որոնք խախտում են այդ կողմի հեղինակային իրավունքը կամ այլ իրավական իրավունքներ, կհեռացվի այս Կայքէջից։

Կայքէջում օգտագործված բոլոր առևտրանիշերը Ընկերության սեփականությունն են, կամ, մի քանի դեպքերում, օգտագործված են դրանց համապատասխան տերերի թույլտվությամբ։ Ոչ մի առևտրանիշ, այդ թվում, առանց սահմանափակման, պատկերանիշեր (լոգոներ) և ինտերնետային դոմենների անվանումներ, որոնք օգտագործում են “SoCalGas”, “Southern California Gas” կամ or “Southern California Gas Company” առևտրանիշերը (ամբողջը` անկախ այն բանից` օգտագործվա՞ծ են մեծատառեր և բացատներ, թե` ոչ) չի կարող օգտագործվել կամ վերարտադրվել ցանկացած կողմի (անձի) կողմից` առանց Ընկերության կամ առևտրանիշի սեփականատիրոջ նախնական գրավոր թույլտվության։

Բացի Օգտագործողների կողմից օգտագործման ոչ-բացառիկ, ոչ-ենթալիցենզավորելի, ոչ-փոխանցելի, անձնական և սահմանափակ իրավունքից, ինչպես դա նկարագրված է այստեղ, այս Բովանդակության կամ դրա մասերի նկատմամբ իրավունքները` անկախ Բովանդակության ի հայտ գալու ձևից, չեն փոխանցվում դրա ցուցադրմամբ այս Վեբկայքում կամ ցանկացած Օգտագործողի կողմից Վեբկայք մուտք գործելով։ Օգտագործողը իրավունք չունի. (ա) առանձնացնելու Կայքէջի ցանկացած առանձին Բովանդակություն կամ բաղադրիչ` օգտագործելու այլ նպատակով, բացի Կայքէջի հետ կապված նպատակներից, (բ) դրա որևէ մասը ներառել ցանկացած Օգտագործողի սեփական ծրագրերում կամ կազմել դրա ցանկացած մաս` ցանկացած Օգտագործողի սեփական ծրագրերի համադրությամբ, (գ) փոխանցելու դա` այլ ծառայության հետ օգտագործելու նպատակով, կամ` (դ) վաճառելու, վարձակալելու, վարձակալության տալու, փոխարինաբար տալու, տարածելու, հրապարակայնորեն հաղորդելու, ձևափոխելու կամ ենթալիցենզավորելու Կայքէջը կամ այլապես նշանակելու Կայքէջի նկատմամբ ցանկացած իրավունքներ` ամբողջովին կամ մասնակիորեն։

Ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում ժամանակ առ ժամանակ վերանայելու, լրացնելու կամ ընդհատելու ամբողջ Կայքէջը կամ դրա մասերը։ Բացի դրանից, Ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած ժամանակ փոխելու «Պայմանները և դրույթները», որոնք ուժի մեջ են մտնում սույն Կայքէջի թարմացման պահից։ «Օտագործող» կամ «Օգտագործողներ» նշանակում են ցանկացած անհատներ կամ իրավաբանական անձինք, որոնք օգտագործում, մուտք են գործում, ներբեռնում, ձեռք են բերում կամ տրամադրում տեղեկություններ սույն Կայքէջից կամ սույն Կայքէջին։ Այստեղ հոգնակի թվի օգտագործումը նշանակում է նաև եզակի թիվ, և եզակի թվի օգտագործումը նաև նշանակում է հոգնակի թիվ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ համատեքստը այլ բան է պահանջում։

Վեբկայքում կատարված խախտումների պնդումներ

Եթե ցանկացած այցելու կարծում է, որ իր հեղինակային իրավունքները կամ առևտրանիշերը խախտվել են սույն Վեբկայքում տեղադրված կամ պահպանված նյութերով, պետք է լրացնի հղումով միացված «Խախտման մասին ծանուցում» և դա էլ. փոստով ուղարկի մեր վեբմաստերին` webmaster@socalgas.comհասցեով, հաստատման նպատակով մեկ օրինակ ուղարկելով հետևյալ հասցեով.

Southern California Gas Company
Office of the General Counsel
Notice of Infringement
555 W 5Th St.
Los Angeles, CA 90013-1046

Ծանուցումը պետք է տրամադրի «Թվային հազարամյակի հեղինակային իրավունքների մասին ակտ»-ի (Digital Millennium Copyright Act) ԱՄՆ ծածկագրի 17-րդ վերնագրի 512 (գ)(3)(Ա) պարբերության (կամ դրան հաջորդած ակտի) համապատասխան դրույթով պահանջվող տեղեկությունները։ Ինչպես նախատեսվում է նշված ակտով, ցանկացած ծանուցում, որը պնդում է, որ տեղի է ունեցել խախտում, սակայն էականորեն չի բավարարում վերոնշյալ դրույթը, չի համարվի որպես «փաստացի իմացություն» տրամադրող կամ «փաստերի կամ հանգամանքների մասին այնպիսի իրազեկություն, որոնցից խախտման գործողությունը ակներև է»։ Խնդրում ենք ուղարկել առանձին Ծանուցում ամեն անգամ, երբ ցանկանում եք հաղորդել խախտման ենթադրյալ գործողությունների մասին։

Ընկերությունն որդեգրել և իրականացրել է մի քաղաքականություն, որը նախատեսում է, պատշաճ հանգամանքներում, այն օգտագործողների հաշիվների դադարեցում, ովքեր հանդիսանում են պարբերաբար խախտողներ կամ ովքեր բազմիցս մեղադրվել են խախտման մեջ։

Օգտագործումը

Օգտագործելով, մուտք գործելով, ներբեռնելով, ձեռք բերելով կամ տրամադրելով տեղեկություններ սույն Վեբկայքից կամ սույն Վեբկայքին, կհամարվի, որ Օգտագործողները կարդացել և ընդունել են այս «Պայմանները և դրույթները» և համաձայնել են իրավաբանորեն պարտավորված լինել այս «Պայմաններ և դրույթներ»-ով (ներառյալ մեր Գաղտնիության քաղաքականությունը), որոնք ներառված են այստեղ այս հղումով։ Խնդրում ենք տեղյակ լինել, որ «Գաղտնիության քաղաքականության» մեջ «վեբկայք»-ին կատարված բոլոր հղումները համարվում են կիրառելի նաև այս Վեբկայքի նկատմամբ, թե´ Ընկերության Վեբկայքի (www.socalgas.com) հետ միասին, թե´ դրանից անկախ օգտագործման դեպքում։

Օգտագործողները պետք է անմիջապես ընդհատեն սույն Վեբկայքի օգտագործումը, եթե համաձայն չեն կամ չեն ընդունում այս բոլոր «Պայմանները և դրույթները»։ Ընկերությունը իրեն է վերապահում ցանկացած օգտագործողի հեռացնելու կամ արգելափակելու նրա կողմից այս Վեբկայքի օգտագործումը զուտ իր հայեցողությամբ։

Օգտագործողների հաշիվներ

Ընկերությունը կարող է, զուտ իր հայեցողությամբ, Օգտագործողներին թույլ տալ մուտք գործել սույն Վեբկայքի սահմանափակված մուտքով մասերը` այդ թվում, առանց սահմանափակման, մեկ կամ ավելի Օգտագործողների հաշիվներ, որտեղ կարող են տրամադրվել և (կամ) ձեռք բերվել հաճախորդի մասին որոշակի տեղեկություններ և ծառայություններ։

Նման հատվածներ մուտք գործող Օգտագործողները կարող են ենթակա լինել տրամադրվող ծառայությունների հետ կապված լրացուցիչ պայմանների և դրույթների։ Ծառայությունների հաշիվներ ունեցող Օգտագործողները բացառապես իրենք են պատասխանատու` մուտք գործելու տեղեկությունների, Օգտագործողի հաշվի տեղեկությունների գաղտնիությունը պահպանելու, ինչպես նաև ցանկացած գործողությունների կամ անգործ(ունե)ության համար` կապված տվյալ հաշվի հետ։

Սարքերի սպասարկման դիմումների հերթագրումը

Օգտագործողները կարող են առցանց դիմում ներկայացնել, որպեսզի Ընկերության տեխնիկական աշխատողը այցելի տուն կամ բիզնեսի վարման վայր` ստուգելու, կամ, որոշ հանգամանքներում, վերանորոգելու գազի սարք(եր)ը։ Անհետաձգելի դիմումները առցանց չեն ընդունվում։ Ցանկացած նշանակված այցի համար ցերեկվա ընթացքում տվյալ վայրում պետք է ներկա լինի չափահաս անձ (18 տարեկան կամ ավելի բարձր տարիքի), սակայն դուք կարող եք նախօրոք ձեռք բերել այլ պայմանավորվածություններ, որպեսզի տեխնիկական աշխատողի համար գազի սարք(եր)ը հասանելի լինեն։ Մութն ընկնելուց հետո տվյալ վայրում պետք է ներկա լինի չափահաս անձ, այլապես տեխնիկական աշխատողը ներս չի մտնի։ Ընկերությունը պարտավորություն չի ստանձնում մուտք գործելու ձեր տուն կամ բիզնեսի վարման վայր, նույնիսկ եթե բանալի եք թողել` ներս մտնելու համար։

Բովանդակություն հանձնելը

Եթե Օգտագործողը այս Վեբկայքի միջոցով Ընկերությանը հանձնում (ուղարկում) է ցանկացած թվային պատկերներ կամ այլ բովանդակություն, այդ թվում` բոլոր լուսանկարները, նկարազարդումները, գծապատկերները և տեքստը (հավաքականորեն` «Նյութեր»), ապա կիրառելի են նաև հետևյալ պայմանները.

  • Օգտագործողը կարող է այս Վեբկայքի միջոցով Ընկերությանը հանձնել միայն այնպիսի Նյութեր, որոնց նկատմամբ ունի մտավոր սեփականության բոլոր իրավունքները։ Այլ խոսքով, եթե Օգտագործողը Ընկերությանը հանձնում է որևէ թվային պատկեր, ապա Օգտագործողը պետք է ունենա բոլոր իրավունքները այդ պատկերի համար, կամ Օգտագործողը պետք է ունենա այն անձի լիազորությունը, որն ունի այդ իրավունքները։ Անչափահասները իրավունք չունեն այս Վեբկայքի միջոցով Ընկերությանը հանձնել Նյութեր։ Բացի դրանից, Օգտագործողը իրավունք չունի հանձնելու անձը ճանաչելի դարձնող տեղեկություններ 13 տարին չլրացած ցանկացած երեխայի մասին։
  • Սույնով Օգտագործողը Ընկերությանը շնորհում է ողջ աշխարհում գործող, ոչ-բացառիկ, հոնորարից ազատված, հավերժական իրավունք և լիցենզիա` (ա) վերարտադրելու, տարածելու, փոխանցելու, հրապարակայնորեն կատարելու և հրապարակայնորեն ցուցադրելու Նյութերը` ամբողջովին կամ մասամբ, տեղեկություններ հաղորդելու ցանկացած ձևով և միջոցով, լինեն դրանք ներկայումս հայտնի, թե հորինվեն այսուհետև («Միջոցներ»), (բ) ձևափոխելու, հարմարեցնելու, թարգմանելու և ստեղծելու ածանցյալ աշխատանքներ Նյութերից` ամբողջովին կամ մասամբ, ցանկացած ձևով և միջոցով, և (գ) ենթալիցենզավորելու վերոնշյալ իրավունքները` ամբողջովին կամ մասամբ, ցանկացած երրորդ կողմի` վճարի դիմաց կամ առանց վճարի։
  • Սույնով Օգտագործողը Ընկերությանը և վերջինիս կողմից ենթալիցենզավորված անձանց շնորհում է ոչ-բացառիկ, ողջ աշխարհում գործող, հոնորարից ազատված լիցենզիա` օգտագործելու բոլոր առևտրանիշերը, առևտրային անվանումները, ինչպես նաև Նյութերում ի հայտ եկող ցանկացած անհատների անունները և նմանությունները։ Օգտագործողը Ընկերությանը և վերջինիս կողմից ենթալիցենզավորված անձանց շնորհում է իրավունք` օգտագործելու այն անունը, որը Օգտագործողը հանձնում է Նյութերի հետ կապված։

Պատասխանատվության սահմանափակում

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԻՐ ԾՆՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԸ, ԻՐԵՆՑ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՇՏՈՆՅԱՆԵՐԻ, ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ, ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ, ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ (ՀԱՎԱՔԱԿԱՆՈՐԵՆ` «ԱԶԱՏՎԱԾ ԿՈՂՄԵՐ/ԱՆՁԻՆՔ») ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՉԵՆ ՍՈՒՅՆ ՎԵԲԿԱՅՔԻ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԱԶԱՏՎԱԾ ԿՈՂՄԵՐԻ/ԱՆՁԱՆՑ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ, ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ) ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՊՆԴՈՒՄՆԵՐԻ, ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ, ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱՅՑԵՐԻ ՀԻՄՔԵՐԻ, ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ, ՎՆԱՍՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԱԽՔԵՐԻ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ, ԱՌԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ, ՈՒՂՂԱԿԻ, ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ, ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ, ԿՈՂՄՆԱԿԻ, ՀԵՏԵՎԱՆՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ, ԱՐՏԱԿԱՐԳ, ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՄ ՊԱՏԺԻՉ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՆՈՒՅՆԻՍԿ ԵԹԵ ԱԶԱՏՎԱԾ ԿՈՂՄԵՐԻՆ/ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՅՏՆՎԵԼ Է ՆՄԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ, ԵՎ ՍՈՒՅՆՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԸ ՀՐԱԺԱՐՎՈՒՄ Է ԴՐԱՆՑԻՑ։ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆՄԱՆ ՊՆԴՈՒՄՆԵՐԻ, ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ, ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱՅՑԵՐԻ ՀԻՄՔԵՐԻ, ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ, ՎՆԱՍՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԱԽՔԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀԱՐՑԵՐԸ ԼՈՒԾԵԼՈՒ ՄԻԱԿ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՈՒՅՆ ՎԵԲԿԱՅՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՆ Է։

Գաղտնիություն

Ընկերության կողմից այս Վեբկայքի միջոցով ձեռք բերված ցանկացած տեղեկություններին առնվող մեր գաղտնիության քաղաքականությանը կարելի է ծանոթանալ Վեբկայքի «Գաղտնիություն» բաժնում։ Կարող են կիրառելի լինել գաղտնիության լրացուցիչ կանոններ, ինչպես դրան սահմանված են այս Վեբկայքի այն մասերում, որոնք սահմանափակված են Օգտագործողների որոշակի ծառայությունների համար։

Հաստատման բացառում

Ընկերությունը խորհուրդ չի տալիս, չի հաստատում կամ սատարում երրորդ կողմ հանդիսացող ցանկացած բիզնեսներ, ծառայություններ կամ արտադրատեսակներ, բացի Ընկերության կողմից խորհուրդ տալու բացահայտ ձևակերպումներից այս Վեբկայքում, եթե այդպիսիք կլինեն։ Եթե այս Վեբկայքում տրամադրվում են տեղեկություններ երրորդ կողմերի մասին կամ տրամադրվում է երրորդ կողմերի մասին բովանդակություն, այդ թվում` հղումներ երրորդ կողմերի վեբկայքեր, Ընկերությունը պատասխանատու չէ երրորդ կողմերի տեղեկություններին առնչվող ցանկացած վնասի համար, նույնիսկ եթե դրանք պարունակում են սխալներ կամ վրիպակներ։ Նույն կերպ, Ընկերությունը պատասխանատու չէ ցանկացած երրորդ կողմերի ծառայությունների կամ արտադրատեսակների համար։ Խնդրում ենք ծանոթանալ նաև Հղումների մասին քննարկումներին մեր «Գաղտնիության քաղաքականության մեջ», այդ թվում` պատասխանատվության բացառմանը ցանկացած երրորդ կողմի բովանդակության համար։

Հրաժարում երաշխիքներից

ԱԶԱՏՎԱԾ ԿՈՂՄԵՐԸ/ԱՆՁԻՆՔ ՉԵՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ ԱՅՍ ՎԵԲԿԱՅՔՈՒՄ ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ։ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՅՍ ՎԵԲԿԱՅՔԻՑ ՕԳՏՎԵԼԸ ԵՎ ՈՐՈՆՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼԸ ՏԵՂԻ Է ՈՒՆԵՆՈՒՄ ԶՈՒՏ ՏՎՅԱԼ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՌԻՍԿՈՎ։ ԱՅՍ ԿԱՅՔՈՒՄ ՊԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱՆ» ԵՎ «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԱՌԿԱ ԵՆ»` ԱՌԱՆՑ ՀԱՎԱՍՏԻԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՄ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ` Ո´Չ ԲԱՑԱՀԱՅՏ, Ո´Չ ԷԼ ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ։ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԸ ՉՊԵՏՔ Է ԵՆԹԱԴՐԵՆ, ՈՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՅՍ ՎԵԲԿԱՅՔՈՒՄ ՄՇՏԱՊԵՍ ԹԱՐՄԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ԿԱՄ ԱՅԼԱՊԵՍ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ ԵՆ ՆՈՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ։

ԱՅՍ ՎԵԲԿԱՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՌ ԺԱՄԱՆԱԿ ԼԻՆԵԼ ԱՆԳՈՐԾԱՐԿԵԼԻ, ԿԱՐՈՂ Է ԳՈՐԾԵԼ ԸՆԴՀԱՏՈՒՄՆԵՐՈՎ ԿԱՄ ԼԻՆԵԼ ԱՆՍԱՐՔ ՎԻՃԱԿՈՒՄ։ ԱԶԱՏՎԱԾ ԿՈՂՄԵՐԸ/ԱՆՁԻՆՔ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉԵՆ ԿՐՈՒՄ ՆՄԱՆ ԱՆԳՈՐԾԱՐԿԵԼԻՈՒԹՅԱՆ, ԸՆԴՀԱՏՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՄ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ։ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻՆ ԶԳՈՒՇԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, ՈՐ ԱՅՍՏԵՂ ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՊԱՐՈՒՆԱԿԵԼ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍԽԱԼՆԵՐ, ԱՆՃՇՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՎՐԵՊՆԵՐ (BUGS), ԱՆՀԱՅՏ ՎԻՐՈՒՍՆԵՐ ԿԱՄ ԲԱՑԹՈՂՈՒՄՆԵՐ։ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԸ ՍՏԱՆՁՆՈՒՄ Է ԱՅՍ ՎԵԲԿԱՅՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՄԲՈՂՋ ՌԻՍԿԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ, ՈՐ ԱԶԱՏՎԱԾ ԿՈՂՄԵՐԸ ՀՐԱԺԱՐՎՈՒՄ ԵՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՅՍ ՎԵԲԿԱՅՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԲՈԼՈՐ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԻՑ։

ԱՆԿԱԽ ԱՅՍ «ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ» ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹԻՑ, ԱԶԱՏՎԱԾ ԿՈՂՄԵՐԸ ՀՐԱԺԱՐՎՈՒՄ ԵՆ ԱՅՍ ՎԵԲԿԱՅՔԻ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` ՄԵՐ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ, ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՎԵԲՍԱՅԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ) ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԲՈԼՈՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄՆԵՐԻՑ, ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻՑ, ԲԱՑԱՀԱՅՏ ԿԱՄ ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ, ՍԱԿԱՅՆ ԴՐԱՆՑՈՎ ՉՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԵԼՈՎ, ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԻ ԿԱՄ ԿՈՆԿՐԵՏ ՈՐԵՎԷ ՆՊԱՏԱԿԻ ՀԱՄԱՐ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ, ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ, ՀԱՆԳԻՍՏ ՕԳՏՎԵԼՈՒ, ԵՐՐՈՐԴ ԿՈՂՄԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ, ՃՇԳՐՏՈՒԹՅԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻՑ։ ՄԵՐ ԿԱՄ ՄԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ԼԻԱԶՈՐՎԱԾ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐԱԾ ՈՉ ՄԻ ԲԱՆԱՎՈՐ ԿԱՄ ԳՐԱՎՈՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՄ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՉԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԵՐԱՇԽԻՔ ԿԱՄ ՈՐԵՎԷ ԿԵՐՊ ՉԻ ԸՆԴԼԱՅՆՈՒՄ ՄԵՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ «ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ» ՆԵՐՔՈ։

Վնասահատուցման երաշխիք

Օգտագործողները պետք է վնասահատուցեն և վնասազերծ պահեն Ազատված Կողմերին ցանկացած հայցապահանջների, պահանջների, պարտավորության, հայցերի հիմքերի, դատական գործերի վնասների կամ ծախքերի դիմաց (այդ թվում` փաստաբանի ողջամիտ հոնորարների և վճարումների), որոնք ծագում են իրենց կողմից Վեբկայքի (այդ թվում` մեր արտադրատեսակների, ծառայությունների և վեբսայթի բովանդակության) օգտագործման հետևանքով, այդ թվում, սակայն դրանցով չսահմանափակվելով, Վեբկայքի անճիշտ տեղեկությունների, բովանդակության կամ դրանց մատուցման, կամ Ընկերության կամ երրորդ կողմի արտադրատեսակների, ծառայությունների հետևանքով։ Ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում, իր հաշվին, ստանձնել ցանկացած հարցի բացառիկ պաշտպանությունը և վերահսկողությունը, որը ենթակա է վնասահատուցման Օգտագործողների կողմից, սակայն, այդպես վարվելով, չի ներում Օգտագործողների վնասահատուցման պարտավորությունները։

Տեղադրությունը ցույց տվող հնարավորություններ

Տեղադրությունը ցույց տվող հնարավորության ակտիվացումը (օրինակ` Ընկերության վճարումներ կատարելու մոտակա գրասենյակի կամ մոտակա բնական գազի լցակայանի), որն առաջարկվում է Վեբկայքում, տրամադրվել է երրորդ կողմ հանդիսացող ծառայություններ մատուցողների կողմից։ Այս հնարավորության օգտագործումը Օգտագործողների կողմից ենթակա է երրորդ կողմի պայմաններին և դրույթներին (համաձայն դրանց ժամանակ առ ժամանակ կատարվող թարմացումների)։ Օգտագործողները պետք է գործադրեն իրենց սեփական դատողությունը` տեղեկությունների համարժեքությունը և համապատասխանությունը որոշելիս։ Ըստ տեղադրության տրամադրվող տեղեկությունները ամբողջովին ներկայացվում են «ինչպես որ կան»` առանց որևէ տեսակի երաշխիքների։

Վեճերի լուծում

Համաձայնություն վեճերը արբիտրաժով լուծելու վերաբերյալ

ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՎ, ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼՈՎ, ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՈՎ, ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼՈՎ ԿԱՄ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍՈՒՅՆ ՎԵԲԿԱՅՔԻՑ ԿԱՄ ՍՈՒՅՆ ՎԵԲԿԱՅՔԻՆ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԸ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՐԵՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎՈՒՄ ԵՆ, ՈՐ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՅՑԱՊԱՀԱՆՋ, ՎԵՃ ԿԱՄ ԱՅԼ ՏԱՐԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ, ՈՐՈՆՔ ԾԱԳՈՒՄ ԵՆ ՎԵԲԿԱՅՔԻՑ ԿԱՄ ԱՅԼԱՊԵՍ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՁԵՎՈՎ ԿԱՊՎԱԾ ԵՆ ՎԵԲԿԱՅՔԻ ՀԵՏ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` ՏԱՐԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՊՎԱԾ ԵՆ ԱՅՍ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԿԱՄ ՄԵՐ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԴՐՈՒՅԹԻ ՎԵՐԱԲԵՐԵԼԻՈՒԹՅԱՆ, ԿԻՐԱՐԿԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՎԱՎԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ (ՀԱՎԱՔԱԿԱՆՈՐԵՆ` «ՎԵՃԵՐ»), ՊԵՏՔ Է ԼՈՒԾՎԵՆ ԱՅՍՏԵՂ ՇԱՐԱԴՐՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ։ ԿՈՂՄԵՐԻՑ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐԸ ԿԱՐՈՂ Է ԱՅՑԱՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ԸՆԿԵՊՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ` ՍԵՂՄԵԼՈՎ ԱՅՍՏԵՂ։ ԵԸԵ ՀԱՅՑԸ ՉԻ ԿԱՐՈՂ ԼՈՒԾՎԵԼ ՈՉ-ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ, ԱՊԱ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԸ ՍՈՒՅՆՈՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎՈՒՄ Է ԲՈԼՈՐ ՎԵՃԵՐԸ ԼՈՒԾԵԼ ԳԱՂՏՆԻ ՊԱՐՏԱԴՐՈՂ ԱՐԲԻՏՐԱԺԻ ՄԻՋՈՑՈՎ, ԲԱՑԻ ՍՏՈՐԵՎ ՆՇՎԱԾ ՄԵԿ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆԻՑ։ ԲՈԼՈՐ ՎԵՃԵՐԸ ԼՈՒԾՎՈՒՄ ԵՆ ՄԵԿ ՄԻՋՆՈՐԴ ԴԱՏԱՎՈՐԻ ԿՈՂՄԻՑ, ՈՐԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ ՉԵԶՈՔ ՄԻՋՆՈՐԴ ԴԱՏԱՎՈՐ, ՈՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԿԳԱՆ ՎԵՃԻ ԵՐԿՈՒ ԿՈՂՄԵՐԸ։ ԵԹԵ ԿՈՂՄԵՐԸ ՎԱԹՍՈՒՆ (60) ՕՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՉԵՆ ԿԱՐՈՂԱՆՈՒՄ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԳԱԼ ՉԵԶՈՔ ՄԻՋՆՈՐԴ ԴԱՏԱՎՈՐԻ ՀԱՐՑՈՒՄ, ԱՊԱ ՎԵՃԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՉԵԶՈՔ ՄԻՋՆՈՐԴ ԴԱՏԱՎՈՐ ԿԸՆՏՐԻ «ԱՐԲԻՏՐԱԺ ԵՎ ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԸ» (JAMS)։ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԵՏՔ Է ԿՐԻ ՓՈԽԱԴԱՐՁԱԲԱՐ ԸՆՏՐՎԱԾ ՄԻՋՆՈՐԴ ԴԱՏԱՎՈՐԻ ԾԱԽՔԵՐԸ ԲՈԼՈՐ ՈՉ-ԱՆՀԻՄՆ ՀԱՅՑԱՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ։ ԱՐԲԻՏՐԱԺԸ ՂԵԿԱՎԱՐՎՈՒՄ Է JAMS-Ի «ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ ԱՐԲԻՏՐԱԺԱՅԻՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԵՎ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐ»-ՈՎ` ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈՒՄ. WWW.JAMSADR.COM։ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԸ ՄԱՍՆԱՎՈՐԱՊԵՍ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎՈՒՄ ԵՆ, ՈՐ ԻՐԵՆՔ ՊԱՐՏԱՎՈՐ ԵՆ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԵՎ ԲՈԼՈՐ ՎԵՃԵՐԸ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ, ՍԱԿԱՅՆ ԴՐԱՆՈՎ ՉՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԵԼՈՎ, ԱՐԲԻՏՐԱԺԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՍՈՒՅՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԻՐԱՐԿԵԼՈՒ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԼՈՒԾԵԼ ԱՐԲԻՏՐԱԺԻ ՄԻՋՈՑՈՎ, ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅՆ ԴԵՊՔԻ, ԵՐԲ ՆՐԱՆՔ ՆԱԽԸՆՏՐՈՒՄ ԵՆ ՎԵՃԸ ԼՈՒԾԵԼ ՓՈՔՐ ՀԱՅՑԱՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՔՆՆՈՂ ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ, ԻՆՉՊԵՍ ՇԱՐԱԴՐՎԱԾ Է ՍՏՈՐԵՎ։ Կողմերից յուրաքանչյուրը համաձայնվում է վճարել իր փաստաբանի հոնորարները և ծախսերը։ Օգտագործողը և ընկերությունը նաև համաձայնվում են, որ 10 000 ԱՄՆ դոլարից պակաս վնասների համար ցանկացած հայց կարող է վարվել զուտ հայցվորի հայեցողությամբ` հիմնվելով միայն գրավոր հաձնված նյութերի վրա։ Օգտագործողը և Ընկերությունը նաև համաձայնվում են, որ 10 000 ԱՄՆ դոլարից պակաս արժեքով ցանկացած վեճի համար կոմունալ ծառայությունների հաճախորդը կարող է նախընտրել այդ հայցը երկայացնել փոքր հայցապահանջներ քննող դատարանում` այն օկրուգում (county), որտեղ դուրս են գրվում հաճախորդի հաշիվները, կամ մնացած բոլորի համար` Լոս-Անջելեսի (Կալիֆորնիայի նահանգ) փոքր հայցապահանջներ քննող դատարանում։ Եթե վեճը հարուցվում է Ընկերության կոմունալ ծառայությունների հաճախորդի կողմից, ապա արբիտրաժը պետք է անցկացվի այն օկրուգում, որտեղ դուրս են գրվում հաճախորդի հաշիվները։ Եթե վեճը հարուցում է ցանկացած երրորդ կողմը, ապա արբիտրաժը պետք է անցկացվի Լոս-Անջելեսում (Կալիֆորնիայի նահանգ)։ Միջնորդ դատավորը իրավասություն ունի վճռելու որոշակի գործողության կատարման կամ արգելման պահանջ, (injunctive relief), սակայն չունի իրավասություն վճռելու պատժիչ փոխհատուցում։ Վեճը կարգավորվում է Կալիֆորնիայի օրենքով` անկախ օրենքների դրույթների միջև առկա հակասություններից։

Հրաժարում խմբային արբիտրաժից

Կիրառելի օրենքով թույլատրված առավելագույն չափով, բոլոր Վեճերը պետք է լուծվեն պարտադրող գաղտնի արբիտրաժի միջոցով` յուրաքանչյուր առանձին դեպքի համար` յուրաքանչյուր կողմի անհատական դիրքից, և ոչ որպես հայցորդի կամ խմբի անդամի` որևէ ենթադրյալ խմբում կամ ներկայացուցչական վարույթում։ Միջնորդ դատավորը չունի իրավասություն` համախմբելու մեկից ավելի անձանց հայցեր, և իրավունք չունի այլապես նախագահելու ցանկացած ձևի ներկայացուցչական կամ խմբային վարույթ։ Օգտագործողները բացահայտորեն համաձայնվում են, որ այլ Վեճեր չպետք է համախմբվեն կամ միացվեն որևէ Օգտագործողի Վեճին` լինի դա խմբային արբիտրաժային վարույթի միջոցով թե այլապես։ Օգտագործելով, մուտք գործելով, ներբեռնելով, ձեռք բերելով կամ տրամադրելով տեղեկություններ սույն Վեբկայքից կամ սույն Վեբկայքին, Օգտագործողները ընդունում են, որ իրենք կամավոր կերպով և իմանալով հրաժարվում են ցանկացած իրավունքից` մասնակցելու որպես ներկայացուցիչ կամ հայցվորների ցանկացած խմբի անդամ` ցանկացած Վեճի հետ կապված։

Արբիտրաժի վճռի կիրարկումը

Արբիտրաժի վճիռը վերջնական և պարտադրող է սույն «Պայմաններին և դրույթներին» ենթակա բոլոր կողմերի համար, և կարող է համարվել դատավճիռ համապատասխան իրավասության ցանկացած դատարանում։

Բաժանելիություն

Եթե սույն «Պայմանների և դրույթների» որևէ դրույթ համարվում է անվավեր, ուժը կորցրած կամ անկիրարկելի, ապա այդուհանդերձ մնացած դրույթները լիովին մնում են ուժի մեջ, իսկ անվավեր, ուժը կորցրած կամ անկիրարկելի դրույթը պետք է համարվի ձևափոխված, որպեսզի լինի վավեր և կիրարկելի` օրենքի թույլ տված առավելագույն չափով։

Գերիշխող լեզուն

Սույն «Պայմանների և դրույթների» անգլերեն տարբերակի և մեկ այլ լեզվով թարգմանության միջև անհամապատասխանություններ, երկիմաստություններ կամ հակասություններ լինելու դեպքում գերիշխում է անգլերեն տարբերակը։

Հարցեր և հետադարձ կապ

Սույն Վեբկայքի «Պայմանների և դրույթների» վերաբերյալ հարցեր կամ խնդիրներ ունեցող Օգտագործողներին խնդրում ենք կապվել այս Վեբկայքի Վեբմաստերի հետ` հետևյալ էլ. փոստի հասցեով.
webmaster@socalgas.com
Օգտագործողները կարող են նաև գրել Վեբմաստերին հետևյալ հասցեով.

Southern California Gas Company
Webmaster - SoCalGas Internet Web Site
GT 20B2
555 West Fifth Street
Los Angeles, California 90013

Դիտել Իմ հաշվի «Պայմանները և դրույթները»

Դիտել Բջջային ծառայության «Պայմանները և դրույթները»