សេចក្តីជូនដំណឹងភាពឯកជន (Khmer)

(ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ 08/31/2022)
 

SoCalGas ប្តេជ្ញាការពារសិទ្ធិឯកជនភាពអំពីព័ត៌មានប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់លោកអ្នក

SoCalGas-ը կպահի ձեր Էներգասպառման մասին տեղեկությունները միայն այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է ձեզ սպասարկելու և այնպիսի հարցեր լուծելու համար, ինչպիսիք են հաշիվների դուրս գրման հետ կապված վեճերը, հարցումները և համակարգի պլանավորումը: Պահպանման ժամկետները տատանվում են՝ ելնելով կոնկրետ հանգամանքներից և բիզնեսի կարիքներից և սովորաբար տևում են տասը տարի:

ហេតុអ្វីក្រុមហ៊ុន SoCalGas ប្រមូលព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់ថាមពល

Դուք կարող եք սահմանափակել ձեր Էներգասպառման մասին տեղեկատվության փոխանակումը` ընտրելով չընդգրկվել SoCalGas-ի որոշ ծրագրերում, որոնք պահանջում են բացահայտում մասնակցելու համար: Նման ծրագրերը հստակեցնում են, թե երբ է պահանջվելու բացահայտումը: Ձեր համաձայնությունն անհրաժեշտ է այս ծրագրերից մի քանիսին մասնակցելու համար (օրինակ՝ Էներգաարդյունավետության համար զեղչերի ծրագիր): Ձեր Էներգասպառման մասին տեղեկությունները հրապարակելու համաձայնություն չտրամադրելու հետևանքն այն է, որ դուք չեք կարող օգտվել այս ծրագրերի առավելություններից: Էներգասպառման մասին ձեր տեղեկատվությունը կիսելու մեր հնարավորությունը նույնպես սահմանափակված է գործող օրենքներով:

SoCalGas រក្សាទុកព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់លោកអ្នកតែក្នុងករណីចាំបាច់

SoCalGas នឹងរក្សាទុកព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់អ្នកសម្រាប់តែរយៈពេលចាំបាច់ដើម្បីបម្រើសេវាជូនអ្នក ហើយដោះស្រាយបញ្ហានានាដូចជា វិវាទវិក្កយបត្រ ការសួកសួរព័ត៌មាន និង ផែនការកម្មប្រព័ន្ធ ។ រយៈពេលនៃការរក្សាទុកនេះខុសគ្នាទៅតាមកាលៈទេសៈ និងតម្រូវការអាជីវកម្មជាក់ស្តែង ហើយជាធម្មតាមានរយៈពេលដប់ឆ្នាំ ។

នៅពេលណាក្រុមហ៊ុន SoCalGas ចែករំលែកព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់ថាមពល

ការចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយភាគីទីបី៖ យើងខ្ញុំអាចចែករំលែកព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់ថាមពលជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតជាច្រើន ដើម្បីបម្រើសេវាជូនលោកអ្នក។ ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះ រួមមានប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះអ្នកផ្តល់សេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យា អង្គភាពផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់ ក្រុមហ៊ុនវិស្វកម្ម និងអ្នកផ្តល់សេវាប្រសិទ្ធភាពថាមពល ដែលកំពុងតែធ្វើការងារជាមួយយើងខ្ញុំ ដើម្បីសម្រេចនូវគោលបំណងចម្បងដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។

ម្តងម្កាល យើងខ្ញុំអាចសុំការអនុញ្ញាតពីលោកអ្នក ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់ថាមពលជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត ដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងគោលបំណងទាំងនេះ។ ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះតម្រូវឱ្យការពារព័ត៌មានរបស់លោកអ្នក ដោយអនុវត្តតាមគោលនយោបាយ និងច្បាប់ទម្លាប់នានាឲ្យកាន់តែខ្ជាប់ខ្ជួនជាងការអនុវត្តតាមគោលនយោបាយរបស់ក្រុមហ៊ុន SoCalGas។

អ្នកអាចកំណត់ការចែករំលែកព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់អ្នកដោយការជ្រើសរើសមិនចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួនរបស់  SoCalGas ដែលទាមទារឲ្យបញ្ចេញព័ត៌មានដើម្បីអាចចូលរួមបាន ។  កម្មវិធីបែបទាំងនោះចែងច្បាស់លាស់ នៅពេលដែលកម្មវិធីទាមទារឲ្យមានការបញ្ចេញព័ត៌មាន ។ គេត្រូវការការអនុញ្ញាតរបស់អ្នកដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទាំងនោះខ្លះ  (ឧ. កម្មវិធីបង្វិលប្រាក់សងវិញសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ថាមពលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព) ។  ផលវិបាកចំពោះការមិនផ្តល់ការអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ចេញព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់អ្នកគឺថា អ្នកប្រហែលជាមិនអាចទាញយកអត្ថប្រយោជននៃកម្មវិធីទាំងនេះបានទេ ។  លទ្ធភាពរបស់យើងក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់អ្នកក៏ត្រូវបានកំណត់ដោយច្បាប់ដែលមានជាធរមានផងដែរ ។ 

ការចែករំលែកព័ត៌មានតាមជម្រើសរបស់លោកអ្នក៖ លោកអ្នកអាចកំណត់ជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀត ដើម្បីទទួលព័ត៌មានរបស់លោកអ្នក។ នៅពេលដែលអនុវត្តដូច្នេះ លោកអ្នកគួរតែយកចិត្ដទុកដាក់ ហើយជ្រើសរើសតែភាគីទីបីដែលអាចជឿជាក់បាន។

ការចែករំលែកព័ត៌មានសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀត៖ លើសពីនេះ យើងខ្ញុំអាចផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់ថាមពល៖ 1) ដោយយោងតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ (ដូចជាដីកា ឬ ដីកាកោះហៅ), 2) ដើម្បីឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ក្នុងករណីគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិត ឬទ្រព្យសម្បត្តិដែលជិតកើតមានឡើង, 3) ដូចដែលបានចេញបញ្ជាដោយ CPUC, ឬ 4) ដូចដែលមានចែងផ្សេងទៀតក្នុងច្បាប់។

របៀបពិនិត្យមើលព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់លោកអ្នកតាមអនឡាញ

អតិថិជនតាមគេហដ្ឋាន និងតាមស្ថាប័នពាណិជ្ជកម្ម/ឧស្សាហកម្ម ដែលមានដំឡើងកុងទ័រទំនើប អាចពិនិត្យមើលទិន្នន័យអំពីការប្រើថាមពលរបស់ខ្លួនតាមរយៈគណនីMy Account៖ www.socalgas.com/my-account/។ អតិថិជនភាគច្រើនអាចពិនិត្យមើលទិន្នន័យអំពីការប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់ខ្លួនតាមរយៈ SoCalGas Envoy®នៅគេហទំព័រ៖www.socalgasenvoy.com

របៀបពិនិត្យមើលសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីសិទ្ធិឯកជនភាពតាមអនឡាញ

យើងខ្ញុំនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីសេចក្តីជូនដំណឹងក្នុងករណីចាំបាច់ ហើយនឹងជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនេះ ដោយបង្ហោះសេចក្តីជូនដំណឹងនេះដែលបានពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅលើគេហទំព័រយើងខ្ញុំ។ យើងខ្ញុំនឹងជូនដំណឹងលោកអ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំផងដែរឲ្យចូលមើលសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយបំផុត។

បើលោកអ្នកចង់ទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងក្នុងកំណែចាស់ ឬថ្មីមានចម្ងល់ ឬក្តីបារម្ភណាមួយអំពីសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ ឬលោកអ្នកចង់ស្វែងយល់ពីវិធីកំណត់ពិនិត្យមើល ឬតវ៉ាពីព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកដែលបានចេញផ្សាយរួចហើយ លោកអ្នកអាចទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាម៖

អ៊ីម៉ែល៖ webmaster@socalgas.com

Attn: Customer Privacy Program Manager
Southern California Gas Company
P.O. Box 1626
Monterey Park, CA 91754


អ្នកតំណាងសេវាកម្មអតិថិជន
អតិថិជនតាមគេហដ្ឋាន៖ 800-427-2200
អតិថិជនជាក្រុមហ៊ុន៖ 800-427-2000

សូមចូលមើលWebsite Privacy Policyរបស់យើងផងដែរទាក់ទងនឹងសិទ្ធិឯកជនភាពស្តីពីព័ត៌មានដែលបានប្រមូលនៅលើគេហទំព័រយើងខ្ញុំ។