นโยบายกฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภครัฐแคลิฟอร์เนีย

เอกสารนี้ให้ข้อมูลเฉพาะสำหรับผู้อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภครัฐแคลิฟอร์เนีย (California Consumer Privacy Act – CCPA)  CCPA กำหนดว่าเราต้องให้ข้อมูลผู้อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา ไม่ว่าจะรวบรวมทางออนไลน์หรือออฟไลน์ และเอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการนั้น โดยนโยบายความเป็นส่วนตัว และหมายประกาศความเป็นส่วนตัวของเราจะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบาย และหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของเรา

ภายใต้ CCPA “ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลใด ๆ ที่เป็นการระบุตัวตน มีการเกี่ยวข้อง มีการอธิบาย ถือว่าอาจมีการเชื่อมโยง หรืออาจมีการเชื่อมโยงอย่างสมเหตุสมผลทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมกับผู้อยู่อาศัย หรือครัวเรือน
 

ข้อสังเกต ณ เวลาที่เก็บข้อมูล: หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมหรือเปิดเผย

ด้านล่างนี้ แสดงหมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียที่เรารวบรวม และ/หรือ เปิดเผยต่อบุคคลที่สาม หรือผู้ให้บริการเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ

 

หมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคล (อัปเดตล่าสุด 01/01/2020) เราเก็บรวบรวมข้อมูลหรือไม่? เราเปิดเผยเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจหรือไม่? เราขายข้อมูลหรือไม่?
ชื่อ ข้อมูลติดต่อ และข้อมูลระบุตัวตน: ข้อมูลระบุตัวตนเป็นชื่อจริง นามแฝง ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ข้อมูล​ระบุ​ตัว​ตน​ส่วน​เฉพาะบุคคล ข้อมูลระบุตัวตนออนไลน์ หมายเลขที่อยู่ IP (IP address) อีเมล หมายเลขบัญชี หมายเลข​ปร​ะกันสังคม หมายเลขใบขับขี่ หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือข้อมูลระบุตัวตนอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ใช่ ใช่ ไม่
บันทึกลูกค้า: บันทึกข้อมูลลูกค้าที่เป็นกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลเช่น ชื่อ ลายเซ็น หมายเลขประกันสังคม ลายเซ็น ลักษณะทางกายภาพ หรือคำอธิบาย ที่อยู่และสถานที่ที่ลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์กับเรา หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขหนังสือเดินทาง ใบขับขี่ หรือหมายเลข บัตรประจำตัวรัฐ หมายเลขกรมธรรม์ การศึกษา การจ้างงาน ประวัติการจ้างงาน หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรเดบิต หรือข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ ข้อมูลทางการแพทย์ หรือข้อมูลการประกันสุขภาพ ใช่ ใช่ ไม่
หมวดหมู่ต่าง ๆ ที่ได้รับการคุ้มครอง: ลักษณะประเภทข้อมูลที่ได้รับความ​คุ้มครองภายใต้​กฎหมาย​ของรัฐ​แคลิฟอร์เนีย หรือกฎหมายของสหพันธ์ เช่น เชื้อชาติ (เฉพาะที่บุคคลนั้นเลือกเท่านั้น) เพศ อายุ ชาติกำเนิด ความพิการ และสถานะพลเมือง ใช่ ใช่ ไม่
ประวัติและแนวโน้มการซื้อ: ข้อมูลเชิงพาณิชย์ รวมถึงบันทึกทรัพย์สิน ส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์หรือบริการ​ที่ได้ซื้อ ได้รับ หรือได้พิจารณา หรือประวัติการซื้อหรือการบริโภค หรือแนวโน้มอื่น ๆ ใช่ ใช่ ไม่
ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล: ลักษณะทางสรีระ หรือชีวภาพที่สามารถ ใช้แบบลำพัง หรือใช้ร่วมกันเพื่อสร้างเอกลักษณ์​ของตัว​บุคคล รวมถึงลายนิ้วมือ ใบหน้า มือ ฝ่ามือ และเสียงที่บันทึกไว้ ใช่ ใช่ ไม่
ข้อมูลที่ใช้งาน: ข้อมูลอินเทอร์เน็ต หรือกิจกรรมเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ อื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประวัติการ​เปิดดูเว็บ ประวัติการค้นเว็บ และข้อมูลกิจกรรมในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของผู้อยู่อาศัย แอปพลิเคชัน หรือการโฆษณาต่าง ๆ ใช่ ใช่ ไม่
ข้อมูลค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์: ข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่แม่นยำ เกี่ยวกับบุคคลหรืออุปกรณ์เฉพาะ ใช่ ใช่ ไม่
เสียง/ภาพ: ข้อมูลเสียง อิเล็กทรอนิกส์ ภาพ ความร้อน การดมกลิ่น หรือข้อมูลที่คล้ายกัน ใช่ ใช่ ไม่
ประวัติการทำงาน: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาชีพหรือเกี่ยวข้องกับการจ้างงาน ใช่ ใช่ ไม่
ข้อมูลการศึกษา: ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนให้สามารถระบุข้อมูลตัวบุคคล​ได้ตามที่กำหนด​ไว้​ภายใต้​กฎหมาย​​สิทธิการศึกษาครอบครัวและ ความเป็นส่วนตัวของสหพันธ์ (20 U.S.C. section 1232g, ใช่ ใช่ ไม่
34 C.F.R. Part 99)
โปรไฟล์และการอนุมาน: การอนุมานที่ดึงมาจากข้อมูลใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นเพื่อสร้างโปรไฟล์เกี่ยว​กับผู้​อยู่​อาศัย​​ที่สะท้อนถึงความต้องการและลักษณะของผู้อยู่อาศัย เราอาจรวบรวมเกี่ยวกับข้อมูลพฤติกรรม ทัศนคติ ความฉลาด ความสามารถ และความถนัดของพนักงานและผู้สมัครงาน ใช่ ใช่ ไม่

สิทธิของผู้อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย

กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียให้สิทธิ์บางประการแก่ผู้อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย และกำหนดข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจเฉพาะบางประการ ดังที่ระบุไว้ด้านล่าง

ห้ามขาย (Do-Not-Sell): เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ประกาศเบื้องต้น: กฎหมายกำหนดให้เราต้องแจ้งให้ผู้อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียทราบถึงประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม และวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลดังกล่าว ณ เวลาที่หรือ ก่อนเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การร้องขอสำเนา ขอให้ลบที่ตรวจสอบได้ และสิทธิ์ในการรับรู้: เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นไว้
ผู้อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียมีสิทธิ์เรียกร้องโดยไม่มีค่าใช้จ่ายดั่งต่อไปนี้

สิทธิในการลบ: เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นไว้ สิทธิ์ในการร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รวบรวมเกี่ยวกับพวกเขา และให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ยกเว้นในกรณีที่เราจำเป็นต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อการดังนี้:

ทำธุรกรรมที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล จัดหาสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภค
ร้องขอ หรือเพื่อคาดเดาตามเหตุอันสมควรภายในบริบทด้านความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างที่กลังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องกับผู้บริโภค หรือเพื่อทำสัญญาระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค

ตรวจจับเหตุการณ์ความปลอดภัย ป้องกันกิจกรรมที่เป็นอันตราย การหลอกลวง การฉ้อโกง หรือการกระทำผิดกฎหมาย หรือดำเนินคดีผู้ที่รับผิดชอบในการกระทำดังกล่าว

แก้จุดบกพร่องเพื่อระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดที่ทำให้การปฏิบัติการตามเจตนารมย์ที่มีอยู่มีอุปสรรค 

ใช้สิทธิเสรีภาพในการพูด รับประกันสิทธิ์ของผู้บริโภครายอื่นในการใช้สิทธิ์เสรีภาพการพูด หรือใช้สิทธิ์อื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

ปฏิบัติตามฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวด้านการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐแคลิฟอร์เนีย หมวด 3.6 (เริ่มต้นด้วยมาตรา 1546) หัวข้อ 12 พาก 2 ของประมวลกฎหมายอาญา

มีส่วนร่วมในการทำประชาพิจารณ์ หรือผู้ร่วมวิชาการทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เพื่อประโยชน์สาธารณะที่ปฏิบัติตามกฎหมายจริยธรรมและความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เมื่อการลบข้อมูลของธุรกิจแทบจะไม่ทำให้ หรือมีการสูญเสียหนักหน่วงต่อการวิจัยดังกล่าว หากผู้บริโภคได้ให้ความยินยอม

เปิดให้ใช้งานเพียงภายในที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้บริโภคโดยตั้งอยู่บนความสัมพันธ์ของผู้บริโภคกับธุรกิจ

ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามทางกฎหมาย

ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคเพียงภายในโดยชอบตามกฎหมายซึ่งเข้ากันได้กับบริบทที่ผู้บริโภคให้ข้อมูล

 

โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ที่เราเก็บรวบรวมมา จะตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น

สิทธิในการคัดลอก: (มากที่สุดสองครั้งในทุก ๆ สิบสองเดือน) สิทธิในการขอสำเนาเฉพาะของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รวบรวมเกี่ยวกับพวกเขาในช่วงก่อน 12 เดือน และขอให้มีการจัดส่งนั้น จะไม่คิดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็น () ทางไปรษณีย์ หรือ () ทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบพกพาได้ และเพื่อขยายความเป็นไปได้ทางเทคนิค ก็จะมีการจัดให้ในรูปแบบที่พร้อมที่อนุญาตให้
แต่ละบุคคลสามารถส่งข้อมูลนี้ไปยังหน่วยงานอื่นโดยไม่มีอุปสรรค และเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย เราจะไม่มอบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง เช่น หมายเลขประกันสังคม หมายเลขใบขับขี่ และหมายเลขบัญชีธนาคาร แต่เราจะแจ้งให้คุณทราบหากเราอาจจะรวบรวมข้อมูลดังกล่าวในช่วง 12 เดือนดังกล่าว

สิทธิที่จะรู้: (มากที่สุดสองครั้งทุกสิบสองเดือน) สิทธิในการขอให้เรามอบข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในช่วง 12 เดือนก่อนหน้านี้ รวมถึง:

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม

ประเภทของแหล่งข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และ/หรือการค้าในการรวบรวม และการขายข้อมูลส่วนบุคคล

ประเภทของบุคคลภายนอก/กับผู้ที่เราได้เปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เปิดเผยหรือแบ่งปันกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม และ

ประเภทของบุคคลภายนอก ซึ่งพวกเขามีการขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อยู่อาศัย และประเภทเฉพาะของข้อมูลส่วนบุคคลที่ขายให้กับแต่ละประเภทของบุคคลภายนอก

 

การส่งคำขอ: การร้องขอใช้สิทธิ์ในการลบ สิทธิ์ในการคัดลอก และ/หรือสิทธิ์เพื่อรับรู้ สามารถส่งได้ที่ socalgas.com/privacy  หรือติดต่อเราที่ 1-800-427-2200 เราจะตอบกลับคำขอ
ที่ตรวจสอบได้ ซึ่งได้รับจากผู้บริโภคในรัฐแคลิฟอร์เนียตามที่กฎหมายกำหนด

สิ่งจูงใจและการเลือกปฏิบัติ: CCPA ห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียในการใช้สิทธิของตน​​ภายใต้ CCPA และกำหนดข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางการเงินใด ๆ เสนอให้แก่ผู้อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย​​ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา

การเลือกปฏิบัติ: ธุรกิจต่าง ๆ ต้องไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้อยู่อาศัยที่ใช้สิทธิของตนภายใต้ CCPA การเลือกปฏิบัติอาจเกิดขึ้นเมื่อธุรกิจปฏิเสธ หรือจัดให้มีระดับหรือคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกัน หรือจัดเก็บค่าธรรมเนียม (หรือแนะนำว่าจะมีการเรียกเก็บ) ในราคาหรืออัตรา
ที่แตกต่างกัน หรือกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้อยู่อาศัยที่ใช้สิทธิ CCPA ของตน เว้นแต่การกระทำเช่นนั้นจะมีความเกี่ยวข้องตามสมควรกับมูลค่าที่ได้มาจากข้อมูลของผู้อยู่อาศัยที่เกิดขึ้นแก่ธุรกิจ

การเปิดเผยสิ่งจูงใจ: หากธุรกิจเสนอสิ่งจูงใจทางการเงินใด ๆ เพื่อการรวบรวมข้อมูล การขายหรือการลบข้อมูลส่วน​​บุคคลของพวกเขา ผู้อยู่อาศัยมีสิทธิ์ที่จะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงข้อเสนอแรงจูงใจทางการเงิน และเงื่อนไขที่จำเป็นของพวกเขา สิทธิ์ในการไม่ขอร่วม
ในข้อเสนอดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้า และสิทธิในการเลิกเข้าร่วมรับข้อเสนอดังกล่าวได้ตลอดเวลา สถาบันธุรกิจจะต้องไม่เสนอสิ่งจูงใจทางการเงินที่ไม่เป็นธรรม
ไม่มีเหตุผล มีการบีบบังคับ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ณ ปัจจุบันนี้ เราไม่เสนอให้มีสิ่งจูงใจใด ๆ เหล่านี้