นโยบายกฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภครัฐแคลิฟอร์เนีย

(อัพเดต 6/17/2022)

Southern California Gas Company ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างจริงจัง  นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้พักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (“CCPA”) ปี 2018

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

“CCPA” อธิบาย “ข้อมูลส่วนบุคคล” ว่าเป็นข้อมูลที่ระบุ เกี่ยวข้อง อธิบายถึงความสามารถเกี่ยวข้องกัน อย่างเป็นเหตุเป็นผลกับ หรืออาจเชื่อมโยงอย่างสมเหตุสมผลกับผู้พักอาศัยหรือครอบครัวหนึ่ง ๆ ที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียได้โดยตรงหรือโดยอ้อม  อย่างไรก็ตาม CCPA ไม่ได้คุ้มครองข้อมูลบางประเภท เช่น ข้อมูลที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของพระราชบัญญัติ Gramm-Leach-Bliley หรือพระราชบัญญัติ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลด้านสุขภาพ

คำชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล (การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล)

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้พักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียประเภทต่าง ๆ ต่อไปนี้ และเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ให้บริการเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจตามที่ระบุไว้

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เราอาจได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับการปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีต่อเรา:  

 1. ข้อมูลที่ระบุตัวตน เช่น ชื่อ ข้อมูลติดต่อ และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 2. ข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่นิยามไว้ในกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของรัฐแคลิฟอร์เนีย เช่น ข้อมูลทางการเงิน
 3. ประเภทข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียหรือกฎหมายของรัฐบาลกลาง เช่น สถานะความทุพพลภาพหรือลักษณะทางกายภาพอื่น ๆ
 4. บันทึกข้อมูลของผู้บริโภค เช่น ธุรกรรม บัญชี การใช้พลังงาน และข้อมูลรายได้
 5. กิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือบนเครือข่าย เช่น ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์และปฏิสัมพันธ์ ต่อเว็บไซต์ของเรา
 6. ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งตามพิกัดทางภูมิศาสตร์ เช่น ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์
 7. เสียง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภาพ หรือข้อมูลที่คล้ายกัน เช่น บันทึกการโทรและบันทึกวิดีโอ
 8. ข้อมูลวิชาชีพหรือเกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น ประวัติการทำงานและนายจ้างคนก่อนหน้า
 9. ข้อมูลทางการศึกษา เช่น สถานศึกษาและวันที่จบการศึกษา การสมัครเป็นนักศึกษาทุนระดับอุดมศึกษา และ 
 10. ข้อมูลอ้างอิงที่ได้มาจากข้อต่าง ๆ ข้างต้นเพื่อสร้างโปรไฟล์ของคุณ ความชื่นชอบ และบุคลิก ลักษณะของคุณ

 

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจดังต่อไปนี้:

 1. เพื่อดำเนินการ จัดการ และคงรักษาธุรกิจของเรา
 2. เพื่อจำหน่ายรวมถึงปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 3. เพื่อสื่อสารกับคุณและจัดการบัญชีของคุณ ซึ่งรวมถึงการเรียกเก็บเงินและบริการสินเชื่อด้วย
 4. เพื่อพิจารณาสิทธิ์และการเข้าร่วมในบางโปรแกรมของคุณ
 5. เพื่อจุดประสงค์ในการจ้างงานของเราและการจัดการผู้ให้บริการ 
 6. เพื่อปรับแต่ง โฆษณา พัฒนา ปรับปรุง รวมถึงจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของเรา 
 7. เพื่อคุณภาพ ความปลอดภัย การวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล
 8. เพื่อตรวจหาและป้องกันการฉ้อโกงและอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยที่ไม่คาดคิด
 9. เพื่อบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบ และโครงสร้างพื้นฐานของเรา
 10. เพื่อดำเนินการทางด้านบัญชี การตรวจสอบบัญชี และภาระงานอื่นๆ ภายใน
 11. เพื่อเก็บรักษาบันทึกทางธุรกิจ
 12. เพื่อดำเนินการสืบสวนและปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมาย 
 13. เพื่อใช้และปกป้องสิทธิ์ตามกฎหมาย รวมถึงเพื่อปกป้องคุณ เรา และผู้อื่น
 14. เพื่อการใช้งานตามที่เราแจ้งคุณหรือได้รับความยินยอมจากคุณ และ 
 15. เพื่อการใช้ที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเข้ากับบริบทของข้อมูลที่ให้มา

สิทธิของผู้พักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย

กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียให้สิทธิบางประการแก่ผู้พักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียและกำหนดข้อจำกัดในหลักปฏิบัติทางธุรกิจบางประการดังที่ระบุด้านล่าง

คำชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล: กฎหมายกำหนดให้เราต้องแจ้งผู้พักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย ให้ทราบก่อนหรือ ณ เวลาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล แจ้งหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บ และจุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลดังกล่าว 

คำร้องขอเพื่อลบ เข้าถึง/คัดลอกที่ยืนยันได้ และสิทธิที่จะรู้. ผู้พักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย มีสิทธิที่จะทำการร้องขอดังต่อไปนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ขั้นอยู่กับข้อยกเว้นบางประการ:

สิทธิในการขอลบ: สิทธิที่จะขอลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมเกี่ยวกับผู้ร้องขอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อยกเว้นบางประการ แล้วทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เว้นแต่ว่า เรามีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

 • ดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสิ้นโดยต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลเพื่อให้ ข้อกำหนดของใบรับประกันที่เป็นลายลักษณ์อักษรมีผล หรือการเรียกคืนสินค้าที่ดำเนินการ ตามกฎหมายรัฐบาลกลาง จำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคร้องขอ หรือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลภายใต้บริบทแห่งความสัมพันธ์ของธุรกิจที่กำลังดำเนินการอยู่กับผู้บริโภค หรือทำสัญญาระหว่างธุรกิจและผู้บริโภค
 • ตรวจหาอุบัติเหตุด้านการรักษาความปลอดภัย ป้องกันไม่ให้เกิดกิจกรรมที่มุ่งร้าย หลอกลวง ฉ้อโกง หรือผิดกฎหมาย หรือดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำกิจกรรมดังกล่าว
 • แก้ไขจุดบกพร่องเพื่อระบุและซ่อมแซมข้อผิดพลาดที่ลดทอนการทำงานที่มีอยู่ตาม วัตถุประสงค์
 • ใช้เสรีภาพในการพูด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้บริโภครายอื่นจะสามารถใช้สิทธิเสรีภาพ ในการพูดนั้น หรือใช้สิทธิอื่นที่มีตามที่กฎหมายกำหนด
 • ปฏิบัติตามกฎหมายการสื่อสารซึ่งยกเว้นให้ทำการลบ
 • นำมาใช้ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติศาสตร์ที่เป็นสาธารณะ หรือ มีคณะผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยเป็นไปตามจริยธรรมและ กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวทั้งหมดที่บังคับใช้ เมื่อการลบข้อมูลของธุรกิจต่าง ๆ มีแนวโน้มว่าไม่สามารถทำได้หรือลดทอนความสมบูรณ์ลุล่วงของงานวิจัยดังกล่าวอย่างมาก และในกรณีที่ผู้บริโภคได้ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
 • ใช้เฉพาะการภายในที่ตรงตามความคาดหวังของผู้บริโภคอย่างสมเหตุสมผล โดยพิจารณาจาก ความสัมพันธ์ของผู้บริโภคกับธุรกิจ
 • ปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมาย
 • ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคภายในและเป็นไปตามกฎหมาย โดยเข้ากับบริบทของข้อมูล ที่ผู้บริโภคให้มา

โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ที่เราเก็บรวบรวมมีข้อยกเว้นตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

สิทธิในการเข้าถึง/คัดลอก: (สูงสุดสองครั้งทุก 12 เดือน) สิทธิที่จะขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะ ใด ๆ ที่เราได้เก็บรวบรวมเกี่ยวกับผู้บริโภคเมื่อ 12 เดือนที่แล้ว สามารถให้เราจัดส่งให้ได้โดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายในรูปแบบ (ก) จัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบที่พกพาสะดวก ดำเนินการ ทางเทคนิคได้ และพร้อมใช้งานทันที ซึ่งช่วยให้ผู้ร้องขอสามารถส่งต่อข้อมูลนี้ไปยังบุคคลอื่นได้ โดยไม่ยุ่งยาก หรือ (ข) ทางไปรษณีย์ เราจะไม่ให้เข้าถึงหรือคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลที่มี ความละเอียดอ่อนสูงบางประเภท เช่น หมายเลขประกันสังคม หมายเลขใบขับขี่ และหมายเลข บัญชีธนาคาร เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยและเพื่อให้เป็นไปตามรัฐบัญญัติ CCPA แต่เราจะแจ้งให้คุณทราบในกรณีที่เราได้เก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

สิทธิในการยินยอมหรือไม่ยินยอม/ห้ามจำหน่าย: สิทธิที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมให้มีการขาย (หากมี) ข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิที่จะรู้: (สูงสุดสองครั้งทุก 12 เดือน) สิทธิที่จะขอให้เรามอบข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคใน 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึง

 • หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
 • หมวดหมู่แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
 • การเก็บรวบรวมหรือจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ
  และ/หรือการค้า
 • หมวดหมู่ของบุคคลภายนอกเพื่อทราบว่าเราได้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค
  แก่ใครบ้าง
 • หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เปิดเผยหรือแบ่งปันกับบุคคลภายนอกเพื่อ
  จุดประสงค์ทางธุรกิจ
 • สิทธิในการขอข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะใด ๆ ที่เก็บรวบรวม (ดูด้านบน) และ
 • หมวดหมู่ของบุคคลภายนอกที่เราจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้พักอาศัยให้ และหมวดหมู่เฉพาะของข้อมูลส่วนบุคคลที่จำหน่ายแก่บุคคลภายนอกแต่ละหมวดหมู่

 

การส่งคำขอ สามารถส่งคำขอเพื่อใช้สิทธิในการลบ สิทธิในการคัดลอก และ/หรือ สิทธิที่จะรู้ได้ที่ https://socalgas.com/privacy หรือโทรติดต่อเราที่ 1-800-427-2200 (โทรฟรี) เราจะตอบกลับคำขอ ที่สามารถยืนยันได้ที่เราได้รับจากผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต ของผู้บริโภคตามที่กฎหมายกำหนด โดยจับคู่ข้อมูลที่ให้มากับข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ หรือขอให้คุณ เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ หากเราไม่สามารถยืนยันคำขอได้เพียงพอ เราจะแจ้งผู้ส่งคำขอ ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจะต้องให้หลักฐานการได้รับอนุญาตของตน และเราอาจขอให้ผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง ยืนยันตัวตนโดยตรงและยืนยันการอนุญาตของตัวแทนที่ได้รับอนุญาต   

ตัวชี้วัด CCPA ประจำปี 2021

ประเภทของคำร้อง คำร้องของลูกค้า คำร้องที่ไม่ใช่ของลูกค้า รวม   คำร้องที่ดำเนินการแล้ว ตรวจสอบไม่ผ่าน ยกเลิก จำนวนวันโดยเฉลี่ยสำหรับการดำเนินการ
คำร้องขอรายงานของสิทธิ์ในการรับทราบ 29 7 36   24 3 9 12
คำร้องขอลบข้อมูล 25 3 28   27 0 1 30
คำร้องสำหรับการแจ้งออก 0 0 0   0 0 0 0
รวม 54 10 64   51 3 10 N/A

โปรดทราบว่า เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดที่จำเป็นของ CCPA บริษัทจะไม่เสนอตัวเลือกสำหรับการแจ้งออกเพราะว่า Southern California Gas ไม่ขายข้อมูลของผู้บริโภค

เงินจูงใจ การจำหน่าย และการไม่แบ่งแยก พระราชบัญญัติ CCPA ห้ามไม่ให้มีการแบ่งแยก ผู้พักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียในการใช้สิทธิภายใต้พระราชบัญญัติ CCPA และมีข้อกำหนดที่บังคับใช้
ในกรณีที่มีการให้เงินจูงใจแก่ผู้พักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา

การเลือกปฏิบัติ: ธุรกิจต่าง ๆ จะต้องไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้พักอาศัยที่ใช้สิทธิของตนภายใต้
พระราชบัญญัติ CCPA การเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นเมื่อธุรกิจปฏิเสธ หรือจำหน่ายสินค้า หรือให้บริการที่มีคุณภาพต่างระดับกัน หรือเรียกเก็บเงิน (หรือเสนอว่าจะมีการเรียกเก็บเงิน) ในราคาหรืออัตราที่ต่างกัน หรือมีค่าปรับที่เรียกเก็บจากผู้พักอาศัยที่ใช้สิทธิ CCPA ของตน เว้นเสียแต่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกันอย่างสมเหตุสมผลกับคุณค่าที่ได้จากข้อมูล
ของผู้พักอาศัยที่มีต่อธุรกิจนั้น

การเปิดเผยข้อเสนอเงินจูงใจและการจำหน่าย: หากธุรกิจเสนอเงินจูงใจเพื่อแลกเปลี่ยนกับการขอเก็บข้อมูล จำหน่าย หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้พักอาศัย ผู้พักอาศัยมีสิทธิที่จะได้รับ การแจ้งให้ทราบถึงข้อเสนอที่เป็นเงินจูงใจและข้อกำหนดที่แลกกับข้อเสนอนั้น สิทธิที่จะ ไม่ถูกรวมอยู่ในข้อเสนอดังกล่าวหากปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า และสิทธิที่จะไม่ยินยอมรับข้อเสนอดังกล่าวได้ทุกเมื่อ ธุรกิจจะต้องไม่ให้เงินจูงใจที่ไม่เป็นธรรม ไม่สมเหตุสมผล บีบบังคับ หรือขูดเลือดขูดเนื้อ เราจะไม่เสนอเงินจูงใจดังกล่าว หรือจำหน่าย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในขณะนี้ ตามที่มีอธิบายไว้แล้วใน CCPA

โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็มของเราทางเว็บไซต์ที่ https://socalgas.com/privacy-policy หรือหากต้องการติดต่อเรา โปรดคลิก https://socalgas.com/privacy หรือโทรติดต่อเราที่ 1-800-427-2200.