คำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการเก็บข้อมูลและกฎหมายความเป็นส่วนบุคคลของผู้บริโภครัฐแคลิฟอร์เนีย

(อัพเดตเมื่อ 2/21/2024)

Southern California Gas Company ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างจริงจัง  คำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้พักอาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียภายใต้รัฐบัญญัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียปี ค.ศ. 2018 ตามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขโดยรัฐบัญญัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียปี ค.ศ. 2020 และระเบียบการต่าง ๆ ที่มีประกาศใช้ภายใต้รัฐบัญญัติดังกล่าว (“CCPA”)

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

“CCPA” อธิบาย “ข้อมูลส่วนบุคคล” ว่าเป็นข้อมูลที่ระบุ เกี่ยวข้องกับ อธิบายถึงความสามารถที่เกี่ยวข้องกันอย่างเป็นเหตุเป็นผลกับ หรืออาจเชื่อมโยงอย่างสมเหตุสมผลกับผู้ที่พักอาศัยหรือครอบครัวหนึ่ง ๆ ที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม  อย่างไรก็ตาม CCPA ไม่ได้ให้ความคุ้มครองต่อข้อมูลบางประเภท เช่น ข้อมูลที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของรัฐบัญญัติ Gramm-Leach-Bliley หรือรัฐบัญญัติความรับผิดชอบเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลด้านสุขภาพ

คำชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล (การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล)

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้พักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียประเภทต่าง ๆ ต่อไปนี้ และเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ให้บริการเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจตามที่มีระบุไว้

โดยขึ้นอยู่กับการปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีต่อเรานั้น เราอาจได้ทำการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:  

 1. ข้อมูลที่ระบุตัวตน เช่น ชื่อ ข้อมูลติดต่อ และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 2. ข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่มีนิยามอยู่ในกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของรัฐแคลิฟอร์เนีย เช่น ข้อมูลทางการเงิน
 3. ประเภทข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียหรือกฎหมายของรัฐบาลกลาง เช่น สถานะความทุพพลภาพหรือลักษณะทางกายภาพอื่น ๆ
 4. บันทึกข้อมูลของผู้บริโภค เช่น ธุรกรรม บัญชี การใช้พลังงาน และข้อมูลรายได้
 5. กิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือบนเครือข่าย เช่น ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์และปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อต่อเว็บไซต์ของเรา
 6. ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งตามพิกัดทางภูมิศาสตร์ เช่น ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์
 7. ข้อมูลเสียง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภาพ หรือข้อมูลที่คล้ายกัน เช่น บันทึกการโทรและบันทึกวิดีโอ
 8. ข้อมูลวิชาชีพหรือเกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น ประวัติการทำงานและนายจ้างคนก่อนหน้า
 9. ข้อมูลทางการศึกษา เช่น สถานศึกษาและวันที่จบการศึกษา การสมัครเป็นนักศึกษาทุนระดับอุดมศึกษา และ
 10. ข้อมูลอ้างอิงที่ได้มาจากข้อต่าง ๆ ในข้างต้นเพื่อสร้างโปรไฟล์ของคุณ ความชอบ และ ลักษณะเฉพาะของคุณ

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจดังต่อไปนี้:

 1. เพื่อดำเนินการ จัดการ และคงรักษาธุรกิจของเรา
 2. เพื่อให้บริการและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการให้บริการของเรา
 3. เพื่อสื่อสารกับคุณและจัดการบัญชีของคุณ ซึ่งรวมถึงการเรียกเก็บเงินและบริการสินเชื่อ
 4. เพื่อพิจารณาสิทธิการเข้าร่วมของคุณและสำหรับการเข้าร่วมในโปรแกรมบางประเภท
 5. เพื่อจุดประสงค์ในการจ้างงานและการจัดการผู้ให้บริการของเรา
 6. เพื่อสร้างความเฉพาะตัว โฆษณา พัฒนา ปรับปรุง รวมถึงทำการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 7. เพื่อคุณภาพ ความปลอดภัย การวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล
 8. เพื่อตรวจหาและป้องกันการฉ้อโกงและเหตุการณ์ทางด้านความปลอดภัยต่าง ๆ
 9. เพื่อบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบ และโครงสร้างพื้นฐานของเรา
 10. เพื่อดำเนินการทางด้านการบัญชี การตรวจสอบบัญชี และภาระงานภายในอื่น ๆ
 11. เพื่อเก็บรักษาบันทึกทางธุรกิจ
 12. เพื่อดำเนินการสืบสวนและปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมาย
 13. เพื่อใช้และปกป้องสิทธิตามกฎหมาย รวมถึงเพื่อคุ้มครองตัวคุณ เรา และผู้อื่น
 14. เพื่อการใช้งานตามที่เราได้กับแจ้งคุณหรือได้รับความยินยอมจากคุณ และ
 15. เพื่อการใช้ในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายตามบริบทที่บัญญัติไว้

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานแค่ไหน

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่มีความจำเป็นในการใช้หรือเท่าที่สามารถที่จะเก็บรักษาไว้ได้ตามเหตุผลในการจัดเก็บข้อมูลของเรา เราจะพิจารณาถึงภาระผูกพันทางกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการตัดสินใจว่าจะเก็บไว้นานแค่ไหน แทนที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจลบรายละเอียดที่ใช้ในการระบุตัวตนตาม CCPA โดยการลบรายละเอียดที่มีระบุไว้ เมื่อเราดำเนินการตามนี้แล้ว เราจะไม่พยายามที่จะกลับมาระบุซ้ำอีก

สิทธิของผู้พักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย

กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียมอบสิทธิบางประการให้แก่ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียและกำหนดข้อจำกัดในหลักปฏิบัติทางธุรกิจบางประการดังที่ระบุไว้ด้านล่าง

คำชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล: กฎหมายกำหนดให้เราต้องแจ้งต่อผู้ที่พักอาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียให้ทราบก่อนหรือ ณ. เวลาที่จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล แจ้งหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บ และจุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลดังกล่าว

คำร้องขอที่ตรวจสอบได้เพื่อการลบ การแก้ไข การเข้าถึง/การคัดลอก และสิทธิที่จะรับทราบ:  ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียมีสิทธิจะทำการร้องขอต่อสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สิทธิในการลบ: สิทธิในการเรียกร้องขอลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมที่เกี่ยวกับพวกเขา ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ และเพื่อขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ยกเว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นที่เราจะต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวด้วยเหตุผลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

 • ดำเนินการทางธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับประกันที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง การจัดหาสินค้าหรือให้บริการตามที่มีการร้องขอโดยผู้บริโภค หรือการคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลภายใต้บริบทของความต่อเนื่องทางธุรกิจที่กำลังดำเนินการอยู่กับผู้บริโภค หรือทำสัญญาระหว่างธุรกิจและผู้บริโภค
 • ตรวจหาเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย ป้องกันไม่ให้เกิดกิจกรรมที่มุ่งร้าย หลอกลวง ฉ้อโกง หรือผิดกฎหมาย หรือดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำกิจกรรมดังกล่าว
 • แก้ไขจุดบกพร่องเพื่อระบุและซ่อมแซมข้อผิดพลาดที่อาจลดทอนการทำงานตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้
 • ใช้เสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นใด ๆ อย่างเสรี รับรองสิทธิของผู้บริโภครายอื่นในการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นใด ๆ ผู้บริโภครายนั้น ๆ หรือใช้สิทธิอื่นตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้
 • ปฏิบัติตามกฎหมายการสื่อสารที่ห้ามการลบ
 • มีส่วนในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติศาสตร์ในรูปแบบแบบสาธารณะหรือในรูปแบบที่มีคณะผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเป็นผู้ตรวจสอบเพื่อประโยชน์ของสาธารณะที่เป็นไปตามกฎหมายด้านจริยธรรมและกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวทั้งหมดที่มีบังคับใช้ เมื่อการลบข้อมูลของธุรกิจต่าง ๆ นั้นมีแนวโน้มว่าอาจจะก่อให้เกิดความเป็นไปไม่ได้หรือบั่นทอนความสำเร็จงานวิจัยดังกล่าวอย่างร้ายแรง หากผู้บริโภคได้ให้ความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าว
 • ใช้สำหรับกิจการงานภายในที่ตรงตามความคาดหวังของผู้บริโภคอย่างสมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของผู้บริโภคกับธุรกิจ
 • ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
 • ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคภายในและเป็นไปตามกฎหมาย โดยเข้ากับบริบทของข้อมูล ที่ผู้บริโภคให้มา

โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ที่เราเก็บรวบรวมมีข้อยกเว้นตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

สิทธิในการเข้าถึง/คัดลอก: (ทำได้สูงสุดสองครั้งทุก ๆ 12 เดือน) สิทธิที่จะขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะ ใด ๆ ที่เราได้เก็บรวบรวมเกี่ยวกับผู้บริโภคเมื่อ 12 เดือนที่แล้ว โดยสามารถให้เราจัดส่งให้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น (ก) จัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบที่พกพาสะดวก สามารถใช้ดำเนินการทางเทคนิคได้ และพร้อมใช้งานทันที ซึ่งช่วยให้ผู้ร้องขอสามารถส่งต่อข้อมูลนี้ไปยังบุคคลอื่นได้โดยไม่ยุ่งยาก หรือ (ข) ทางไปรษณีย์ ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยและเพื่อให้สอดคล้องกับ CCPA จะไม่มีการจัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทที่มีความละเอียดอ่อนสูง เช่น หมายเลขประกันสังคม หมายเลขใบขับขี่ และหมายเลขบัญชีธนาคาร แต่เราจะแจ้งให้คุณทราบในกรณีที่เราได้เก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

สิทธิในการเลือกไม่เข้าร่วม/ห้ามจำหน่าย: สิทธิที่จะเลือกไม่เข้าร่วมการขาย (หากมี) ข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ตามนิยามของ CCPA เราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิในการรับทราบ: (ทำได้สูงสุดสองครั้งทุก ๆ 12 เดือน) สิทธิที่จะขอให้เรามอบข้อมูลส่วนบุคคลให้กับพวกเขา เกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค ซึ่งรวมถึง

 • หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ถูกเก็บรวบรวม
 • หมวดหมู่แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
 • การเก็บรวบรวมหรือจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ
 • และ/หรือการค้า
 • หมวดหมู่ของบุคคลภายนอกผู้ที่เราได้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค
 • หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เปิดเผยหรือแบ่งปันกับบุคคลภายนอกเพื่อ จุดประสงค์ทางธุรกิจ
 • สิทธิในการขอข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเฉพาะเจาะจงใด ๆ ที่ได้ถูกเก็บรวบรวม (ดูด้านบน) และ
 • หมวดหมู่ของบุคคลภายนอกที่ข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกจัดจำหน่าย และหมวดหมู่เฉพาะแต่ละหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการจำหน่ายให้แก่บุคคลภายนอก

สิทธิในการแก้ไขให้ถูกต้อง: สิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

สิทธิในการจำกัดการใช้และการเปิดเผยข้อมูล: สิทธิดังกล่าว ภายใต้เงื่อนไขและข้อยกเว้นบางประการนั้น คุณอาจมีสิทธิในการจำกัดการใช้และการเปิดเผยของ "ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน" ตามที่มีกำหนดไว้ภายใต้ CCPA อย่างไรก็ตาม เราไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดเรียกใช้สิทธิดังกล่าว

การส่งคำขอ: สามารถส่งคำขอเพื่อใช้สิทธิในการลบ การแก้ไข สิทธิในการคัดลอก และ/หรือ สิทธิที่จะรับทราบได้ที่ https://socalgas.com/privacy หรือโทรติดต่อเราที่ 1-800-427-2200 (โทรฟรี) เราจะตอบกลับคำขอที่สามารถยืนยันได้ว่าเราได้รับมาจากผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของผู้บริโภคตามที่กฎหมายกำหนดโดยการจัดเทียบข้อมูลที่เราได้รับมากับข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ หรือจะขอให้คุณทำการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ เราจะแจ้งผู้ส่งคำขอหากเราไม่สามารถยืนยันคำขอได้อย่างเพียงพอ ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจะต้องจัดหาหลักฐานการได้รับอนุญาตของตน และเราอาจขอให้ผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องทำการยืนยันตัวตนโดยตรงและยืนยันอำนาจของตัวแทนที่ได้รับอนุญาต  

ตัวชี้วัด CCPA ประจำปี 2023
ประเภทของคำร้องคำร้องของลูกค้าคำร้องที่ไม่ใช่ของลูกค้ารวมคำร้องที่ดำเนินการแล้วตรวจสอบไม่ผ่านยกเลิกจำนวนวันโดยเฉลี่ยสำหรับการดำเนินการ
คำร้องขอรายงานของสิทธิในการรับทราบ36339362115
คำร้องขอลบข้อมูล39241391130
คำร้องสำหรับการแก้ไข731072119
คำร้องสำหรับการแจ้งออก0000000
คำร้องสำหรับการจำกัด0000000
รวม828908253ไม่มีข้อมูล

ค่ามัธยฐานหรือจำนวนวันโดยเฉลี่ยที่เราใช้ในการตอบกลับคำขอเพื่อรับทราบ เพื่อลบ หรือเพื่อจำกัด:

โปรดทราบว่า เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดที่จำเป็นของ CCPA บริษัทจะไม่นำเสนอคำขอสำหรับการแจ้งออก (ไม่เข้าร่วม) และตัวเลือกเพื่อจำกัดการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนเพราะว่า Southern California Gas ไม่ขายข้อมูลของผู้บริโภค หรือ แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนอันเป็นสิ่งที่จำกัดอยู่ภายใต้ CCPA

เงินจูงใจ การจำหน่าย และการไม่เลือกปฏิบัติ รัฐบัญญัติ CCPA ห้ามไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติต่อ ผู้พักอาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียในการใช้สิทธิของตนภายใต้รัฐบัญญัติ CCPA และมีข้อกำหนดที่บังคับใช้ในกรณีที่มีการเสนอให้เงินจูงใจแก่ผู้พักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา

การเลือกปฏิบัติ: ธุรกิจต่าง ๆ จะต้องไม่กระทำโดยเลือกปฏิบัติต่อผู้พักอาศัยที่ใช้สิทธิของตนภายใต้รัฐบัญญัติ CCPA การเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นเมื่อธุรกิจทำการปฏิเสธ หรือจำหน่ายสินค้า หรือให้บริการ หรือเรียกเก็บเงิน ที่มีคุณภาพต่างระดับกัน (หรือเสนอว่าจะมีการเรียกเก็บเงิน) ในราคาหรืออัตราที่ต่างกัน หรือมีค่าปรับที่เรียกเก็บจากผู้พักอาศัยที่ใช้สิทธิ CCPA ของตน เว้นเสียแต่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกันกับคุณค่าที่ได้จากข้อมูลของผู้พักอาศัยที่มีต่อธุรกิจนั้นอย่างสมเหตุสมผล

การเปิดเผยถึงสิ่งจูงใจทางการเงินและการจำหน่าย: หากธุรกิจนำเสนอเงินจูงใจเพื่อแลกเปลี่ยนกับการขอเก็บข้อมูล จำหน่าย หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้พักอาศัย ผู้พักอาศัยมีสิทธิที่จะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงข้อเสนอที่เป็นเงินจูงใจและข้อกำหนดที่แลกกับข้อเสนอนั้น ๆสิทธิที่จะไม่เข้าร่วมอยู่ในข้อเสนอดังกล่าวหากปราศจากความยินยอมการเข้าร่วมที่ได้รับการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร และสิทธิที่จะไม่เข้าร่วมรับข้อเสนอดังกล่าวได้ทุกเมื่อ ธุรกิจจะต้องไม่ให้เงินจูงใจที่ไม่เป็นธรรม ไม่สมเหตุสมผล ทำโดยการบีบบังคับ หรือขูดเลือดขูดเนื้อ เราไม่เสนอเงินจูงใจในรูปแบบดังกล่าว หรือทำการจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในตอนนี้ ตามที่มีอธิบายไว้แล้วใน CCPA

โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็มของเราทางเว็บไซต์ที่ https://socalgas.com/privacy-policy หรือหากต้องการติดต่อเรา โปรดคลิก https://socalgas.com/privacy หรือโทรติดต่อเราที่ 1-800-427-2200.