ข้อตกลงและเงื่อนไข (Thai)

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์ในเนื้อหาทั้งหมดเป็นของ © 2000-2018 Southern California Gas Company
ขอสงวนลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าทั้งหมด

เนื้อหา

ข้อความ ข้อมูล ข้อมูลดิบ รูปถ่าย กราฟิก html ซอฟแวร์ รหัสต้นทางและรหัสจุดหมาย คลิปวิดีโอและคลิปเสียง เครื่องหมายการค้าและโลโก้ และสิ่งอื่นที่คล้ายกัน ("เนื้อหา") ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้("เว็บไซต์") เป็นของ Southern California Gas Company ("บริษัท" หรือ "SoCalGas") หรือ บริษัทในเครือ ผู้ได้รับใบอนุญาต หรือ ผู้จัดหา เว้นแต่เป็นอย่างอื่นตามที่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์ ผู้ใช้ (ดังที่ได้นิยามไว้ในที่นี้) อาจใช้เนื้อหาโดยทั้งมวลเพื่อการใช้ส่วนตัว ภายใน ที่มิใช่เพื่อการค้าแต่อย่างใด เนื้อหาใดๆ ที่ได้ดาวน์โหลดหรือพิมพ์ต้องไม่ลบลิขสิทธิ์ ซึ่งก็คือ: “© 2018 Southern California Gas Company สงวนลิขสิทธิ์” ของเราออก ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหานี้ที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการตีพิมพ์ในเนื้อหาเหล่านี้โดยมิได้รับอนุญาตใดๆจากบริษัท ผู้ใช้คนใดที่มีเจตนาที่จะละเมิดในลิขสิทธิ์ของกลุ่มบุคคลที่สามโดยการส่ง หรือ โพสต์เนื้อหาที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์นี้ที่ละเมิดต่อลิขสิทธิ์ของกลุ่มบุคคลดังกล่าวหรือต่อสิทธิ์ทางกฎหมายอื่นๆ จะถูกถอดออกจากเว็บไซต์นี้เ

ครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ได้นำมาใช้บนเว็บไซต์นี้เป็นของบริษัทหรือในบางกรณีได้นำไปใช้โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายดังกล่าว เครื่องหมายการค้า ที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ โลโก้ และชื่อโดเมนทางอินเตอร์เน็ตที่ใช้เครื่องหมายการค้า "SoCalGas" "Southern California Gas" หรือ"Southern California Gas Company" (ไม่ว่าจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดหรือไม่ว่าจะมีช่องว่างระหว่างคำหรือไม่ก็ตาม) ต้องไม่นำมาใช้หรือทำซ้ำโดยกลุ่มบุคคลใดโดยที่มิได้รับอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท หรือ เจ้าของเครื่องหมายการค้า

จะต้องไม่แสดงซึ่งสิทธิใดๆ ในเนื้อหาดังกล่าว หรือ ส่วนของเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้หรือการเข้าถึงของผู้ใช้ในเนื้อหาดังกล่าวนั้นไม่ว่าเนื้อหานั้นจะอยู่ในรูปแบบใดเว้นแต่ในสิทธิของผู้ใช้ดังที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ที่เป็นสิทธิการใช้แบบจำกัด เพื่อส่วนตัว ไม่สามารถถ่ายโอนได้ มิใช่การอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง และสิทธิพิเศษใดๆ ผู้ใช้ต้องไม่: (ก) แยกเนื้อหาแต่ละเนื้อหาใดๆ หรือ ส่วนประกอบใดๆ ของเว็บไซต์เพื่อการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เป็นอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ (ข) รวมส่วนใดๆ ของเนื้อหานี้เข้ากับโปรแกรมส่วนตัวของผู้ใช้ หรือ รวบรวมส่วนใดๆ ของเนื้อหานี้เพื่อรวมเข้ากับโปรแกรมส่วนตัวของผู้ใช้ (ค) ถ่ายโอนเนื้อหาเพื่อการนำไปใช้ในการบริการอื่น (ง) ขาย เช่า ให้เช่า ให้ยืม จ่ายแจกสื่อสารต่อสาธารณะ แปลงรูป หรือ อนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงในเว็บไซต์หรือในการอื่นที่ให้สิทธิใดๆ แก่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือในบางส่วนบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะ

ทบทวนแก้ไข เพิ่ม หรือ หยุดดำเนินการในส่วนทั้งหมด หรือ ในบางส่วนของเว็บไซต์ได้ในบางโอกาสนอกจากนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้เมื่อใดก็ได้ที่มีผลโดยทันทีที่ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ “ผู้ใช้ ” และ “ผู้ใช้ต่างๆ” หมายถึงบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ ที่ใช้ เข้าถึงดาวน์โหลด ได้รับ หรือ ให้ข้อมูลแก่หรือได้ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ คำอ้างอิงทั้งหมดสำหรับผู้ใช้แบบหลายคนนั้นยังหมายความรวมถึงผู้ใช้แบบคนเดียวและคำอ้างอิงสำหรับผู้ใช้แบบคนเดียวยังหมายความรวมถึงผู้ใช้แบบหลายคนด้วยเว้นแต่บริบทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

การร้องเรียนการละเมิดบนเว็บไซต์

ในกรณีที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เชื่อว่าถูกละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าโดยจากเนื้อหาที่ได้โพสต์หรือ เก็บรักษาไว้บนเว็บไซต์นี้นั้น ผู้เยี่ยมชมดังกล่าวควรกรอกแบบฟอร์ม “คำชี้แจงการละเมิด” ในลิงค์และอีเมล์ไปยังผู้ดูแลเว็บไซต์ของเรา: webmaster@socalgas.com พร้อมสำเนายืนยันโดยส่งไปยัง:

Southern California Gas Company
Office of the General Counsel
Notice of Infringement
555 W 5Th St.
Los Angeles, CA 90013-1046

ในการกรอกคำชี้แจงดังกล่าวควรให้ข้อมูลครบถ้วนตามต้องการภายใต้บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของพระราชบัญญัติว่าด้วยลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิตอล, 17 U.S.C. มาตรา 512 (c)(3)(A) (หรือตามบทกฎหมายใหม่แทนพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้น) ดังที่พระราชบัญญัติได้บัญญัติไว้ว่าการแจ้งให้ทราบกรณีการละเมิดใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติต่างๆ ข้างต้นนั้นจะไม่ถือว่าเป็นการให้ "ข้อเท็จจริงที่รู้"หรือ "การตระหนักรู้ถึงข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์การเกิดการละเมิด" กรุณากรอกแบบคำชี้แจงแยกต่างหากทุกครั้งที่คุณต้องการรายงานพฤติการณ์การละเมิดที่ถูกกล่าวหานั้น

บริษัทฯได้ปรับใช้และดำเนินการตามนโยบายที่อนุญาตให้ยกเลิกบัญชีผู้ใช้ได้ตามเหตุอันสมควร สำหรับบัญชีผู้ใช้ที่ทำการละเมิดซ้ำหรือได้รับข้อหาการล่วงละเมิดซ้ำ

การใช้

โดยการใช้ การเข้าถึง การได้มา หรือ การให้ข้อมูลจากหรือให้แก่ เว็บไซต์นี้ถือว่าผู้ใช้ได้อ่านและยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แล้วและได้ยินยอมที่จะมีพันธะผูกพันทางกฎหมายในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (ที่รวมถึงนโยบายความเป็น ส่วนตัวของเรา) ซึ่งได้รวมไว้ในที่นี้จากอ้างอิงนี้ด้วย โปรดพึงทราบว่าข้ออ้างอิงทั้งหมดสำหรับ "เว็บไซต์" ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรานั้นถือว่ามีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์นี้ด้วยทั้งในกรณีการใช้ร่วมกับเว็บไซต์ของบริษัทที่เว็บไซต์ www.socalgas.com. และกรณีการแยกใช้ต่างหาก

ผู้ใช้ต้องหยุดการใช้เว็บไซต์นี้โดยทันทีหากผู้ใช้ไม่ยินยอมหรือไม่ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดเหล่านี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะถอนหรือสกัดกั้นผู้ใช้มิให้ใช้เว็บไซต์นี้ตามดุลพินิจของบริษัทโดยทั้งหมด

บัญชีผู้ใช้

บริษัทอาจให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์ในลักษณะที่จำกัดที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกับบัญชีผู้ใช้หนึ่งบัญชีหรือมากกว่าที่ซึ่งอาจให้และ/หรือได้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและบริการจำเพาะซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

ผู้ใช้ที่เข้าถึงยังพื้นที่ตั้งในเว็บไซต์ดังกล่าวนั้นอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังที่ได้ระบุไว้ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการที่ให้นั้น ผู้ใช้ที่มีบัญชีการใช้บริการมีหน้าที่ปกป้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของการบันทึกข้อมูล ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ และการกระทำใดๆ หรือ การไม่กระทำการใดๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีดังกล่าว

กำหนดตารางคำร้องขอรับบริการตรวจอุปกรณ์

ผู้ใช้สามารถยื่นคำร้องทางออนไลน์เพื่อขอให้ช่างบริการของบริษัทไปเยี่ยมบ้านหรือสำนักงานของท่านเพื่อตรวจสอบ หรือ ในบางกรณีเพื่อการซ่อมแซมอุปกรณ์แก๊สของท่าน คำร้องขอฉุกเฉินไม่สามารถยื่นทางออนไลน์ได้ ในช่วงกลางวันควรจะมีลูกค้าวัยผู้ใหญ่ (18 ปีขึ้นไป) ประจำที่บ้านเพื่อรอการตรวจเยี่ยมตามตารางเวลานั้น แต่คุณอาจเตรียมการสำรองให้ช่างบริการตรวจอุปกรณ์ได้ล่วงหน้าสำหรับช่วงเวลาตอนเย็นจะต้องมีลูกค้าวัยผู้ใหญ่หนึ่งคนประจำที่บ้านหรือจะต้องไม่อนุญาตให้ช่างบริการเข้าไปภายในบ้าน บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ กรณีการเข้าไปในบ้านหรือในกิจการของท่านแม้ว่าจะทิ้งกุญแจไว้เพื่อให้สามารถเข้าไปได้ก็ตาม

การส่งเนื้อหา

หากผู้ใช้รายหนึ่งส่งภาพดิจิตอลหรือเนื้อหาอื่นใดๆที่รวมถึงรูปถ่าย ภาพแสดง กราฟิก และ ถ้อยคำ(รวมเรียกว่า "เนื้อหาสาระ") ไปยังบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

  • ผู้ใช้สามารถส่งเนื้อหาสาระไปยังบริษัทได้เฉพาะทางเว็บไซต์ในเนื้อหาสาระที่ผู้ใช้มีลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดเท่านั้น กล่าวอีกอย่างคือ หากผู้ใช้ส่งภาพดิจิตอลไปยังบริษัทนั้นผู้ใช้ต้องเป็นเจ้าของในลิขสิทธิ์ทั้งหมดของภาพนั้นหรือผู้ใช้ต้องได้รับการมอบอำนาจจากบุคคลที่เป็นเจ้าของในลิขสิทธิ์เหล่านั้น ผู้เยาว์ไม่สามารถส่งเนื้อหาสาระไปยังบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ได้ นอกจากนี้ผู้ใช้จะต้องไม่ส่งข้อมูลระบุตัวตนที่เป็นข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในวัยต่ำกว่า 13 ปี
  • จากสัญญาข้อตกลงนี้ผู้ใช้อนุญาตให้บริษัทโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวปลอดค่าลิขสิทธิ์ และใช้สิทธิโดยตลอดทั่วโลกในการ (ก) ทำซ้ำ จ่ายแจก ถ่ายโอน ปฏิบัติต่อสาธารณะ และแสดงต่อสาธารณะในเนื้อหาสาระโดยทั้งมวลหรือในบางส่วนในลักษณะและสื่อใดๆ ของการนำเสนอข้อมูลนั้นไม่ว่าที่รู้ในขณะนี้หรือที่ได้คิดค้นในภายหลังจากนี้ (“สื่อ”) (ข) ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน แปล และ สร้างงานต่างๆ อันเกิดขึ้นจากเนื้อหาสาระนี้โดยทั้งมวลหรือในบางส่วนในลักษณะและสื่อใดๆ และ (ค)อนุญาตให้สิทธิช่วงดังที่กล่าวไว้ข้างต้นให้แก่กลุ่มบุคคลที่สามทั้งหมดหรือบางส่วนโดยมีหรือไม่มีค่าธรรมเนียม
  • จากสัญญาข้อตกลงนี้ผู้ใช้ได้ให้สิทธิ์และการอนุญาตให้บริษัทและผู้รับสิทธิช่วงของบริษัททั่วโลกโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวในการปลอดค่าลิขสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อการค้า และ ชื่อต่างๆ และสิ่งคล้ายๆ กันของบุคคลใดๆ ที่ปรากฏในเนื้อหาสาระนี้ ผู้ใช้ได้ให้สิทธิแก่บริษัทและผู้รับช่วงสิทธิของบริษัทมีสิทธิที่จะใช้ชื่อที่ผู้ใช้ส่งให้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระนั้น

ข้อจำกัดความรับผิด

บริษัทและบริษัทแม่และบริษัทในเครือของบริษัทที่พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ บุคลากร ลูกจ้างและตัวแทน (รวมเรียกว่า “กลุ่มบุคคลผู้เผยแพร่”) ไม่มีพันธะผูกพันหรือรับผิดชอบใดๆ และผู้ใช้ภายใต้ข้อตกลงนี้ได้สละสิทธิ์ในการเรียกร้อง ความต้องการ หนี้สิน ต้นเหตุของการกระทำ คดี ความเสียหาย และ ค่าใช้จ่ายที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม โดยบังเอิญ โดยเหตุการณ์ โดยผลที่เกิดขึ้นตามมา โดยพฤติการณ์พิเศษ หรือ ความเสียหายเชิงลงโทษของสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ (ที่รวมถึง สินค้า บริการ และเนื้อหาของกลุ่มบุคคลผู้เผยแพร่) แม้ว่ากลุ่มบุคคลผู้เผยแพร่ได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ในความเสียหายดังกล่าวก็ตาม การขอความช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวของผู้ใช้สำหรับการเรียกร้อง ความต้องการ หนี้สิน ต้นเหตุแห่งการกระทำ คดีความ ความเสียหาย หรือ ค่าใช้จ่ายนั้นก็คือการสิ้นสุดการใช้เว็บไซต์นี้

ความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่เกี่ยวกับข้อมูลที่บริษัทได้มาจากเว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ส่วนเนื้อหาเรื่องความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ กฎข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวอื่นๆ เพิ่มเติมอาจนำมาบังคับใช้ซึ่งเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์นี้ที่ได้จำกัดเฉพาะสำหรับการบริการผู้ใช้

ไม่มีการรับรองใดๆ

บริษัทไม่แนะนำ รับรอง หรือ สนับสนุนกิจการธุรกิจ บริการ หรือ สินค้าของกลุ่มบุคคลที่สามยกเว้นที่ได้ระบุไว้ในถ้อยแถลงโดยชัดแจ้งสำหรับการแนะนำหรือการรับรองจากบริษัทบนเว็บไซต์นี้หากมี หากเว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลที่สามหรือให้เนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลที่สามที่รวมถึง ลิงค์เชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์ของกลุ่มบุคคลที่สามนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือมีพันธะผูกพันในความเสียหายหรืออันตรายใดๆอันเกิดขึ้นจากข้อมูลของกลุ่มบุคคลที่สามนั้นแม้ว่าข้อมูลนั้นจะมีความผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดใดๆ ก็ตาม บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ หรือ มีพันธะผูกพันต่อสินค้าหรือบริการใดๆของกลุ่มบุคคลที่สาม นอกจากนี้กรุณาศึกษาในข้ออภิปรายของลิงค์ต่างๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่รวมถึงการปฏิเสธความรับผิดในเนื้อหาของกลุ่มบุคคลที่สาม

การปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับประกัน

กลุ่มบุคคลผู้เผยแพร่ไม่ได้แสดงถึงระบบการทำงานและการใช้งานของเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ การใช้และการท่องเว็บไซต์นี้ของผู้ใช้นั้นเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ข้อมูลทั้งหมดที่มีในเว็บไซต์นี้ได้นำเสนอแบบ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" และ "ตามที่มีอยู่" โดยมิได้มีการรับประกันหรือรับรองใดๆ ไม่ว่าจะโดยแสดงหรือโดยนัยก็ตาม ผู้ใช้ไม่ควรนึกเอาว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้รับการปรับปรุงโดยตลอดหรือได้รวมเอาข้อมูลล่าสุดไว้

เว็บไซต์นี้อาจปฏิบัติการไม่ได้ ขัดข้อง หรือปฏิบัติงานผิดพลาดได้ในบางโอกาส กลุ่มบุคคลผู้เผยแพร่ไม่รับผิดชอบในการปฏิบัติการไม่ได้ การขัดข้อง หรือ การปฏิบัติงานผิดพลาดใดๆ ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนว่าข้อมูลในที่นี้อาจมีข้อผิดพลาดทางเทคนิค ความไม่เที่ยงตรง จุดบกพร่อง ไวรัสที่ไม่ทราบได้ และ การละเลย ผู้ใช้พึงทราบถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ และ รับทราบว่ากลุ่มบุคคลผู้เผยแพร่ปฏิเสธการรับประกันใดๆ ที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ของผู้ใช้

อย่างไรก็ตามบทบัญญัติอื่นใดๆของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ กลุ่มบุคคลผู้เผยแพร่จะปฏิเสธในการรับรอง รับประกัน การแสดงโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยทั้งหมดของสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้(รวมถึงสินค้า บริการ และเนื้อหาของเว็บไซต์) ที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันในเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ การใช้ทรัพย์สินที่เช่าโดยสงบ หัวเรื่อง การไม่ละเมิดในสิทธิ์ของกลุ่มบุคคลที่สามและความเที่ยงตรง ไม่มีการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำใดไม่ว่าจะโดยปากเปล่าหรือที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากเราหรือตัวแทนผู้ได้รับมอบอำนาจจากเราที่จะรับประกันหรือเพิ่มขอบเขตของความรับผิดชอบของเราไม่ว่าในวิถีทางใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

การชดใช้สินไหมทดแทน

ผู้ใช้จะชดใช้สินไหมทดแทนและปกป้องกลุ่มบุคคลผู้เผยแพร่จากการเรียกร้อง ความต้องการ หนี้สินมูลแหตุแห่งการกระทำ คดีความ ความเสียหาย หรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ (ที่รวมถึงค่าทนายความและการเบิกจ่ายคืน) ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้ (ที่รวมถึงสินค้า บริการ และเนื้อหาของเรา) ที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูล เนื้อหาเว็บไซต์ หรือ การนำเสนอเนื้อหา หรือ สินค้าและบริการของบริษัทหรือของกลุ่มบุคคลที่สาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปกป้องและควบคุมแต่เพียงผู้เดียวในเรื่องใดๆ ภายใต้การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยผู้ใช้ แต่การกระทำดังกล่าวจะไม่เป็นข้ออ้างสำหรับภาระผูกพันการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของผู้ใช้แต่อย่างใด

ลักษณะของสถานที่ตั้ง

การแสดงสถานที่ตั้งบางแห่ง (เช่น สถานที่ตั้งใกล้กับสำนักงานจ่ายชำระเงินของบริษัทที่สุด หรือ ใกล้สถานี CNG ที่สุด) ที่ได้เปิดให้บริการในเว็บไซต์นั้นเป็นส่วนที่ให้ข้อมูลโดยผู้ให้บริการกลุ่มบุคคลที่สาม ผู้ใช้ที่ใช้ในฟังก์ชั่นการแสดงสถานที่ตั้งดังกล่าวนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกลุ่มบุคคลที่สาม (ดังที่ได้ปรับปรุงข้อมูลในบางโอกาส) ผู้ใช้ต้องใช้วิจารณญาณของตนเองเกี่ยวกับความพอเพียงและความเหมาะสมของข้อมูล ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ทั้งหมดนั้นจะเป็นการให้ข้อมูล"ตามสภาพที่เป็นอยู่" ของข้อมูลนั้นโดยมิได้รับประกันใดๆ

การระงับข้อพิพาท

ข้อตกลงสำหรับข้อพิพาทโดยการชี้ขาด

โดยการใช้ การเข้าถึง การได้มา หรือ การให้ ข้อมูลจากหรือให้แก่ เว็บไซต์นี้ถือว่าผู้ใช้ได้ยินยอมโดยชัดแจ้งว่า การเรียกร้องทางกฎหมาย ข้อพิพาท หรือ ความขัดแย้งอื่นใดระหว่างผู้ใช้และบริษัทที่เกิดขึ้นอันเนื่องจาก หรือ เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ในประการอื่นใดที่รวมถึงข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการนำไปใช้การบังคับใช้ หรือ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (รวมเรียกว่า "ข้อพิพาท") จะได้รับการระงับข้อพิพาทดังกล่าวโดยจากระบวนการการต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ ณ ที่นี้ กลุ่มบุคคลกลุ่มใดอาจยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัทได้โดยการคลิกที่นี่ ในกรณีที่การเรียกร้องนั้นไม่สามารถได้รับการดำเนินการแก้ไขอย่างไม่เป็นทางการนั้น ผู้ใช้ภายใต้ข้อตกลงนี้เห็นชอบที่จะระงับในข้อพิพาททั้งหมดจากอนุญาโตตุลาการที่ให้คำชี้ขาดมีผลผูกพันแบบเป็นความลับแต่มีข้อยกเว้นดังที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ ข้อพิพาททั้งหมดจะระงับโดยผู้อนุญาโตตุลาการที่เป็นกลางที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในข้อพิพาท ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายไม่เห็นพ้องกับผู้ชี้ขาดหลังจากหกสิบ (60) วัน หน่วยงาน JAMS จะคัดเลือกผู้ชี้ขาดสำหรับข้อพิพาทนั้น บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ชี้ขาดที่ได้ร่วมกันคัดเลือกสำหรับข้อเรียกร้องทั้งหมดที่มิใช่เรื่องเล็กน้อย กระบวนการอนุญาโตตุลาการนี้จะอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับและขั้นตอนวิธีการแบบเบ็ดเสร็จของ JAMS ดูได้ที่ WWW.JAMSADR.COM ผู้ใช้เห็นพ้องว่าพวกเขามีข้อผูกพันที่จะระงับในข้อพิพาทใดๆ และข้อพิพาททั้งหมดด้วยกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความสามารถที่จะบังคับใช้ในข้อตกลงของการอนุญาโตตุลาการเว้นแต่ในกรณีที่ผู้ใช้เลือกที่จะดำเนินคดีทางศาลในการเรียกค่าเสียหายเล็กน้อยดังที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้ แต่ละฝ่ายเห็นพ้องที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทนายความของแต่ละฝ่ายด้วยตนเอง ผู้ใช้และบริษัทยังเห็นพ้องว่าการเรียกร้องในความเสียหายใดๆ ในมูลค่าที่ต่ำกว่า 10,000 ดอลลาร์นั้นกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการอาจจัดทำขึ้นตามดุลพินิจของโจทก์แต่เพียงผู้เดียวโดยยึดตามข้อมูลที่ส่งเป็นลายลักษณ์อักษรนั้น ผู้ใช้และบริษัทยังเห็นพ้องว่าสำหรับข้อพิพาทที่มีมูลค่าต่ำกว่า 10,000 ดอลลาร์นั้นลูกค้าสาธารณูปโภคสามารถเลือกที่จะยื่นข้อเรียกร้องดังกล่าวในศาลเรียกค่าเสียหายเล็กน้อยในประเทศที่ซึ่งลูกค้าได้รับเรื่อง หรือ สำหรับกรณีอื่นๆ ทั้งหมดที่ยื่นต่อศาลเรียกค่าเสียหายเล็กน้อยในลอสแองเจลีสแคลิฟอร์เนีย หากลูกค้าสาธารณูปโภคของบริษัทได้หยิบยกในข้อพิพาทนั้นกระบวนการอนุญาโตตุลาการจะดำเนินการขึ้นในประเทศที่ซึ่งลูกค้าได้รับการรับคำร้องนั้น หากข้อพิพาทได้รับการหยิบยกขึ้นมาโดยกลุ่มบุคคลอื่นใดกระบวนการอนุญาโตตุลาการจะดำเนินการในลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนีย ผู้ชี้ขาดมีอำนาจที่จะบรรเทาความเสียหาย แต่มิได้มีอำนาจที่จะชี้ขาดค่าเสียหายเชิงลงโทษ ข้อพิพาทอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียโดยปราศจากข้อขัดแย้งในบทบัญญัติกฎหมาย

การสละสิทธิ์ในอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่ม

ข้อพิพาททั้งหมดจะได้รับการระงับโดยอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันในการตัดสินคดีความอย่างเป็นความลับในรายกรณีในขีดความสามารถแบบปัจเจกชนของแต่ละฝ่ายและไม่ได้เป็นโจทก์หรือสมาชิกในกลุ่มหรือกระบวนการพิจารณาตัวแทนที่ได้กำหนดตามที่กฎหมายบังคับใช้อนุญาตให้กระทำได้ ผู้ชี้ขาดไม่มีอำนาจที่จะรวมข้อเรียกร้องของบุคคลมากกว่าหนึ่งคนและอาจไม่สามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนหรือการพิจารณาคดีแบบกลุ่มได้ไม่ว่าในรูปแบบใด ผู้ใช้ได้เห็นพ้องโดยชัดแจ้งว่าจะไม่รวมเอาข้อพิพาทอื่นๆ หรือ ข้อพิพาทร่วมเข้ากับข้อพิพาทของท่านไม่ว่าจะโดยการพิจารณาคดีทางอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่มหรือเป็นอย่างอื่น โดยการใช้ การดาวน์โหลด การติดตั้ง การได้มา หรือการให้ข้อมูลจาก หรือ ให้แก่เว็บไซต์นี้ผู้ใช้ได้รับทราบว่าพวกเขาสละสิทธิ์ใดๆ โดยสมัครใจหรือโดยการรับรู้ในสิทธิที่จะเข้าร่วมเป็นตัวแทนหรือเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้เรียกร้องที่เกี่ยวกับข้อพิพาทใดๆ

การบังคับใช้ในคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะเป็นที่สุดและมีผลผูกพันต่อทุกฝ่ายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และอาจนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตัดสินในศาลใดๆ ของเขตอำนาจศาลที่พิจารณาคดีนั้น

การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน

หากบทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือว่าเป็นโมฆะ ใช้ไม่ได้ หรือ ไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้นแต่อย่างไรก็ตามบทบัญญัติที่เหลือจะยังคงสามารถบังคับใช้และมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่และบทบัญญัติที่ใช้ไม่ได้ เป็นโมฆะ หรือ ไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้นจะถือว่ามีสภาพดัดแปลงดังนั้นจึงมีผลบังคับใช้และใช้ได้ถูกต้องภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

ภาษามาตรฐาน

ภายใต้ขอบเขตที่มีข้อความไม่ตรงกัน กำกวม หรือ ขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขในรุปแบบภาษาอังกฤษกับที่ได้แปลเป็นภาษาอื่นๆ นั้นให้ยึดถือรูปแบบที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ

คำถามและข้อเสนอแนะ

ผู้ใช้ที่มีคำถามหรือปัญหาใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับเว็บไซต์นี้ กรุณาติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์สำหรับเว็บไซต์นี้ตามอีเมล์:
webmaster@socalgas.com
ผู้ใช้ยังสามารถเขียนจดหมายไปยังผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่:

Southern California Gas Company
Webmaster - SoCalGas Internet Web Site
GT 20B2
555 West Fifth Street
Los Angeles, California 90013

ดู ข้อกำหนดและเงื่อนไขบัญชีของฉัน
ดู ข้อกำหนดและเงื่อนไขทางมือถือ