Chính Sách Đạo Luật về Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng California

Tài liệu này cung cấp thông tin cụ thể cho cư dân California, theo yêu cầu của Đạo Luật về Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng California (“CCPA”). CCPA yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cho cư dân California về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của họ, được thu thập trên mạng cũng như bên ngoài và tài liệu này nhằm đáp ứng yêu cầu đó. Chính sách Quyền Riêng Tư và Thông Báo Bảo Mật của chúng tôi mô tả thêm các chính sách và thông lệ liên quan đến quyền riêng tư.

Theo CCPA, “thông tin cá nhân” là bất kỳ thông tin nào xác định, liên quan đến, mô tả, có thể hợp lý liên quan tới hoặc có thể liên kết hợp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp với một cư dân hoặc gia đình. 

Thông Báo khi Thu Thập: Danh Mục Thông Tin Cá Nhân do Chúng Tôi Thu Thập hoặc Tiết Lộ

Vui lòng xem danh mục thông tin cá nhân dưới đây về cư dân California do chúng tôi thu thập và/hoặc tiết lộ cho đệ tam nhânhoặc nhà cung cấp dịch vụ vì mục đích kinh doanh.

 

Danh mục thông tin cá nhân (Cập nhật lần cuối 01/01/2020) Chúng tôi có thu thập thông tin cá nhân không? Chúng tôi có tiết lộ thông tin cá nhân vì mục đích kinh doanh không? Chúng tôi có bán thông tin cá nhân không?
Tên, Thông Tin Liên Lạc và các Dấu Hiệu Nhận Dạng: Các Dấu Hiệu Nhận Dạng như tên thật, bí danh, địa chỉ bưu chính, dấu hiệu nhận dạng cá nhân riêng, dấu hiệu nhận dạng trên mạng, địa chỉ Giao Thức Internet, địa chỉ email, tên trương mục, số an sinh xã hội, số bằng lái xe, hoặc số sổ thông hành, hoặc các dấu hiệu nhận dạng tương tự khác. Không
Hồ Sơ Khách Hàng: Hồ sơ khách hàng bằng giấy và điện tử có chứa thông tin cá nhân, như tên, chữ ký, số an sinh xã hội, Chữ Ký, đặc điểm hoặc mô tả ngoại hình, địa chỉ và địa điểm qua đó khách hàng tương tác với chúng tôi, số điện thoại, số sổ thông hành, bằng lái xe hoặc số thẻ căn cước do tiểu bang cấp, số hợp đồng bảo hiểm, trình độ học vấn, công ăn việc làm, quá trình làm việc, số trương mục ngân hàng, số thẻ tín dụng, số thẻ rút tiền hoặc bất kỳ thông tin tài chính, thông tin y tế hoặc thông tin bảo hiểm y tế nào khác. Không
Thông Tin Bí Mật được Bảo Vệ: Đặc điểm của thông tin bí mật được bảo vệ theo luật của California hoặc liên bang, như chủng tộc (chỉ ở tùy chọn của cá nhân), giới tính, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia, khuyết tật và có quốc tịch hay không. Không
Lịch Sử và Xu Hướng Mua Hàng: Thông tin thương mại, bao gồm hồ sơ về tài sản cá nhân, sản phẩm hoặc dịch vụ đã mua, lấy được hoặc đã cân nhắc hoặc lịch sử hoặc xu hướng mua hoặc tiêu dùng khác. Không
Thông tin sinh trắc học: Các đặc điểm sinh lý hoặc sinh học được sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp với nhau để thiết lập danh tính cá nhân, bao gồm dấu vân tay, khuôn mặt, bàn tay, lòng bàn tay và ghi âm giọng nói. Không
Dữ Liệu Sử Dụng: Internet hoặc thông tin hoạt động mạng điện tử khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở lịch sử trình duyệt trang mạng, lịch sử tìm kiếm và thông tin liên quan đến tương tác của cư dân với một trang mạng, ứng dụng hoặc quảng cáo trên internet. Không
Dữ Liệu Định Vị Địa Lý: Thông tin vị trí địa lý chính xác về một cá nhân hoặc máy móc cụ thể. Không
Âm Thanh/Hình Ảnh: Âm thanh, điện tử, hình ảnh, nhiệt, khứu giác hoặc thông tin tương tự. Không
Quá Trình Làm Việc: Thông tin chuyên môn hoặc liên quan đến việc làm. Không
Thông Tin về Trình Độ Học Vấn: Thông tin không có sẵn trong công chúng, thông tin nhận dạng cá nhân như được định nghĩa trong Đạo Luật Quyền Riêng Tư và Quyền Giáo Dục Gia Đình Liên Bang (20 U.S.C. phần 1232g, 34 C.F.R. Mục 99). Không
Hồ Sơ và Hệ Quả: Hệ quả được rút ra từ bất kỳ thông tin nào được xác định ở trên để tạo hồ sơ về một cư dân phản ánh sở thích và đặc điểm của cư dân. Chúng tôi có thể thu thập thông tin sau đây về nhân viên và người xin việc về hành vi, thái độ, trí thông minh, khả năng và năng khiếu. Không

Quyền của Cư Dân California

Luật pháp California cấp cho cư dân California một số quyền nhất định và áp dụng các hạn chế đối với các hoạt động kinh doanh cụ thể được quy định dưới đây.

Không Được Bán: Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của quý vị.

Thông Báo Ban Đầu: Chúng tôi phải thông báo cho cư dân California, tại hoặc trước khi thu thập thông tin cá nhân của họ, danh mục thông tin cá nhân được thu thập và mục đích sử dụng thông tin nói trên.

Yêu Cầu Có Thể Xác Minh để Sao Chép, Xóa và Quyền Được Biết: Ngoại trừ một số trường hợp, cư dân California có quyền đưa ra các yêu cầu sau, miễn phí:

Quyền Xóa: Quyền yêu cầu xóa thông tin cá nhân do chúng tôi thu thập về họ, ngoại trừ một số trường hợp, và xóa thông tin cá nhân đó, trừ khi chúng tôi cần duy trì thông tin cá nhân đó để:

 • Hoàn thành giao dịch liên quan đến thông tin cá nhân được thu thập, cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ do người tiêu dùng yêu cầu, hoặc dự đoán một cách hợp lý trong bối cảnh mối quan hệ kinh doanh đang diễn ra với người tiêu dung, hoặc thực hiện hợp đồng giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng.
 • Phát hiện các sự cố an ninh, bảo vệ chống lại hoạt động có hại, lừa đảo, gian dối hoặc bất hợp pháp; hoặc truy tố những người chịu trách nhiệm cho hoạt động đó.
 • Xử lý để xác định và sửa chữa lỗi làm giảm chức năng dự định hiện có.
 • Thực hiện quyền tự do ngôn luận, đảm bảo quyền thực hiện quyền tự do ngôn luận của người tiêu dùng khác hoặc thực hiện quyền khác theo quy định của pháp luật.
 • Tuân thủ Đạo Luật Bảo Mật Thông Tin Liên Lạc Điện Tử California theo Chương 3.6 (bắt đầu với Mục 1546) của Tiêu Đề 12 trong Phần 2 của Bộ luật hình sự.
 • Tham gia vào nghiên cứu khoa học, lịch sử hoặc thống kê công khai hoặc được đồng nghiệp đánh giá vì lợi ích công cộng phải tuân thủ tất cả luật về quyền riêng tư và đạo đức hiện hành khác, khi việc xóa thông tin của doanh nghiệp dẫn đến việc mất khả năng hoặc làm giảm nghiêm trọng thành quả của việc nghiên cứu nói trên, nếu người tiêu dùng đã cho phép sau khi được giải thích cặn kẽ.
 • Chỉ cho phép sử dụng nội bộ phù hợp một cách hợp lý với mong đợi của người tiêu dùng dựa trên mối quan hệ của người tiêu dùng với doanh nghiệp.
 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý.
 • Nói cách khác, sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng, trong nội bộ, theo cách hợp pháp tương thích với bối cảnh mà người tiêu dùng đã cung cấp thông tin.

Xin lưu ý rằng phần lớn thông tin cá nhân chúng tôi thu thập rơi vào các trường hợp miễn trừ nêu trên.

Quyền Sao Chép: (Tối đa hai lần mỗi mười hai tháng) Quyền yêu cầu có bản sao thông tin cá nhân cụ thể mà chúng tôi đã thu thập về họ trong 12 tháng trước và được cung cấp miễn phí (a) bằng thư hoặc (b) phương tiện điện tử ở dạng có thể đem đi và, ở mức độ định dạng khả thi về mặt kỹ thuật, có thể sử dụng được, cho phép cá nhân truyền thông tin này đến một pháp nhân khác mà không gặp trở ngại. Vì lý do bảo mật, một số loại thông tin cá nhân rất nhạy cảm, chẳng hạn như số an sinh xã hội, số bằng lái xe và số trương mục ngân hàng, sẽ không được cung cấp nhưng chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị nếu chúng tôi có thể đã thu thập trong khoảng thời gian 12 tháng nói trên.

Quyền Được Biết: (Tối đa hai lần mỗi mười hai tháng) Quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp cho họ thông tin nhất định về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của họ trong 12 tháng trước, bao gồm:

 • Danh mục thông tin cá nhân được thu thập;
 • Danh mục nguồn thông tin cá nhân;
 • Mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại để thu thập và bán thông tin cá nhân của họ;
 • Danh mục của đệ tam nhân /nơi mà chúng tôi đã tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của họ;
 • Danh mục thông tin cá nhân mà chúng tôi đã tiết lộ hoặc chia sẻ với đệ tam nhân vì mục đích kinh doanh;
 • Danh mục thông tin cá nhân được thu thập; và
 • Danh mục của đệ tam nhân nơi thông tin cá nhân của cư dân đã được bán và danh mục thông tin cá nhân cụ thể được bán theo từng danh mục của đệ tam nhân.

Gửi yêu cầu: thể gửi yêu cầu thực hiện quyền xóa, quyền sao chép và/hoặc quyền được biết tới socalgas.com/privacy hoặc bằng cách liên lạc với chúng tôi theo số 1- 800-427-2200. Chúng tôi sẽ trả lời các yêu cầu có thể kiểm chứng nhận được từ người tiêu dùng California theo yêu cầu của pháp luật.   

Ưu Đãi và Kỳ Thị: CCPA cấm kỳ thị đối với cư dân California vì việc thực thi các quyền của họ theo CCPA và áp dụng các yêu cầu về bất kỳ ưu đãi tài chính nào được cung cấp cho cư dân California liên quan đến thông tin cá nhân của họ

Kỳ Thị: Các doanh nghiệp không được kỳ thị những cư dân thực hiện các quyền của họ theo CCPA. Việc kỳ thị có thể tồn tại khi một doanh nghiệp từ chối hoặc cung cấp mức độ hoặc chất lượng khác nhau của hàng hóa hoặc dịch vụ, hoặc tính phí (hoặc gợi ý rằng điều này sẽ tính phí) giá hoặc mức giá khác nhau hoặc áp dụng tiền phạt đối với cư dân thực hiện quyền CCPA của mình, trừ khi việc làm nói trên có liên quan hợp lý đến giá trị được cung cấp cho doanh nghiệp theo dữ liệu của cư dân.

Công Bố về Ưu Đãi: Nếu doanh nghiệp cung cấp bất kỳ ưu đãi tài chính nào cho việc thu thập, bán hoặc xóa thông tin cá nhân của cư dân, họ có quyền được thông báo về bất kỳ ưu đãi tài chính và các điều khoản vật chất, quyền không bao gồm vào các ưu đãi đó nếu không đồng ý chọn tham gia trước và quyền có thể hủy chọn tham gia các ưu đãi đó vào bất cứ lúc nào. Các doanh nghiệp không có quyền cung cấp các ưu đãi tài chính bất công, vô lý, ép buộc hoặc trục lợi. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ ưu đãi nào như vậy vào lúc này.