Chính Sách Đạo Luật về Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng California

(Cập nhật ngày 6/17/2022)

Southern California Gas Company coi trọng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của quý vị.  Chính Sách về Quyền Riêng Tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân liên quan đến cư dân California theo Đạo luật Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng California năm 2018 (“CCPA”).

Thông Tin Cá Nhân là gì?

“CCPA” mô tả “Thông Tin Cá Nhân” là thông tin xác định, liên quan đến, mô tả, có khả năng liên kết hợp lý hoặc có thể được liên kết hợp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp với một cư dân hoặc gia đình ở California. Tuy nhiên, CCPA không áp dụng cho một số thông tin, chẳng hạn như thông tin phải tuân theo Đạo Luật Gramm-Leach-Bliley hoặc Đạo Luật về Trách Nhiệm Giải Trình Thông Tin Y Tế.

Thông Báo vào lúc Thu Thập (Thu Thập, Sử Dụng và Tiết Lộ Thông Tin Cá Nhân)

Chúng tôi thu thập các loại Thông Tin Cá Nhân sau đây về cư dân California và tiết lộ cho các đệ tam nhân hoặc nhà cung cấp dịch vụ cho các mục đích kinh doanh được liệt kê.

Tùy thuộc vào tương tác của quý vị với chúng tôi, trong 12 tháng qua chúng tôi có thể đã thu thập các loại Thông Tin Cá Nhân sau đây:

 1. Xác định danh tính, như tên, thông tin liên lạc và ID do chính phủ cấp,
 2. Thông Tin Cá Nhân, theo luật bảo mật của California, như thông tin tài chánh,
 3. Thông tin bảo mật được bảo vệ theo luật liên bang hoặc luật của California, như tình trạng khuyết tật hoặc các đặc điểm khác,
 4. Hồ sơ người tiêu dùng, như thông tin giao dịch, trương mục, sử dụng năng lượng và lợi tức,
 5. Hoạt động Internet hoặc hoạt động trong hệ thống, như lịch sử trình duyệt trang mạng và các tương tác với trang mạng của chúng tôi,
 6. Dữ liệu vị trí địa lý, như vị trí thiết bị,
 7. Thông tin âm thanh, điện tử, hình ảnh hoặc thông tin tương tự, như thu âm cuộc gọi và video,
 8. Thông tin liên quan đến nghề nghiệp hoặc việc làm, như quá trình làm việc và tên của hãng sở đã làm việc trước đây,
 9. Thông tin giáo dục, như trường học và ngày tốt nghiệp, đơn xin học bổng đại học của sinh viên, và 
 10. Các tham chiếu được rút ra từ trên để tạo một hồ sơ, sở thích và đặc điểm của quý vị.

Chúng tôi có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân cho các mục đích kinh doanh sau:

 1. để vận hành, quản lý và duy trì hoạt động kinh doanh của chúng tôi,
 2. để cung cấp và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi,
 3. để giao tiếp với quý vị và quản lý trương mục của quý vị bao gồm các dịch vụ tín dụng và tính hóa đơn,
 4. để xác định xem quý vị có hội đủ điều kiện để tham gia vào một số chương trình hay không,
 5. cho các mục đích việc làm và quản lý nhà cung cấp của chúng tôi, 
 6. để tùy chỉnh, quảng cáo, phát triển, cải tiến và tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi,   
 7. để phân tích phẩm chất, an toàn, nghiên cứu và dữ liệu,
 8. để phát hiện, ngăn chặn gian lận và các sự cố bảo mật,
 9. để bảo dưỡng các cơ sở, hệ thống và cơ sở hạ tầng của chúng tôi,
 10. thực hiện công việc kế toán, kiểm toán và các chức năng nội bộ khác,
 11. để duy trì hồ sơ kinh doanh,
 12. để tiến hành điều tra và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, 
 13. để thực hiện và bảo vệ các đơn đòi quyền lợi pháp lý và để bảo vệ quý vị, chúng tôi và những người khác,
 14. để sử dụng trong những việc mà chúng tôi đã thông báo cho quý vị hoặc được sự đồng ý của quý vị, và 
 15. để sử dụng một cách hợp pháp tương thích với hoàn cảnh mà dữ liệu được cung cấp.

Quyền của Cư dân California

Luật California cấp cho cư dân California một số quyền và áp đặt các hạn chế đối với các phương thức kinh doanh như được nêu dưới đây.

Thông báo vào lúc Thu Thập: Chúng tôi được yêu cầu phải thông báo cho cư dân California, vào hoặc trước lúc thu thập Thông Tin Cá Nhân của họ, các loại Thông Tin Cá Nhân được thu thập và mục đích sử dụng thông tin đó. 

Các Yêu cầu Có Thể Xác Minh để Xóa, Truy Cập/Sao Chép và Quyền Được Biết. Tùy thuộc vào một số trường hợp miễn trừ, cư dân California có quyền đưa ra các yêu cầu sau đây mà không mất phí:

Quyền Xóa: Quyền yêu cầu xóa Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi đã thu thập về họ, tùy thuộc vào một số trường hợp miễn trừ, và để xóa thông tin cá nhân đó, trừ trường hợp cần thiết mà chúng tôi phải duy trì Thông Tin Cá Nhân đó vì những lý do như sau:

 • Hoàn thành giao dịch mà Thông Tin Cá Nhân được thu thập, thực hiện các điều khoản bảo hành bằng văn bản hoặc thu hồi sản phẩm được tiến hành theo luật liên bang, cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ theo yêu cầu của người tiêu dùng hoặc được dự đoán một cách hợp lý trong hoàn cảnh mối quan hệ kinh doanh đang diễn ra của doanh nghiệp với người tiêu dùng, hoặc thực hiện một hợp đồng giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng.
 • Phát hiện các sự cố bảo mật, bảo vệ tránh khỏi các hoạt động gây thiệt hại, lừa đảo, gian lận hoặc bất hợp pháp; hoặc truy tố những người chịu trách nhiệm về hoạt động đó.
 • Gỡ lỗi để xác định và sửa chữa các lỗi làm giảm chức năng dự kiến hiện có.
 • Thực hiện quyền tự do ngôn luận, đảm bảo quyền của một người tiêu dùng khác thực hiện quyền tự do ngôn luận của người đó hoặc thực hiện một quyền khác được quy định bởi pháp luật.
 • Tuân theo luật truyền thông ngăn cản việc xóa thông tin này.
 • Tham gia nghiên cứu khoa học, lịch sử hoặc thống kê công khai hoặc được các cơ quan tương đương duyệt xét, tuân thủ tất cả các luật hiện hành khác về quyền riêng tư và đạo đức, khi doanh nghiệp xóa thông tin có thể không thực hiện được nghiên cứu hoặc làm suy giảm nghiêm trọng thành quả của nghiên cứu đó, nếu người tiêu dùng đã đồng ý sau khi hiểu rõ thông tin.
 • Chỉ cho phép sử dụng nội bộ hợp lý phù hợp với mong đợi của người tiêu dùng dựa trên mối quan hệ của người tiêu dùng với doanh nghiệp.
 • Tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý.
 • Hoặc, sử dụng Thông Tin Cá Nhân của người tiêu dùng, trong nội bộ, theo cách hợp pháp tương thích với hoàn cảnh mà người tiêu dùng đã cung cấp thông tin.

Xin lưu ý rằng phần lớn Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi thu thập đều thuộc các trường hợp miễn trừ đã nêu ở trên.

Quyền Truy Cập/Sao Chép: (Lên đến hai lần mỗi 12 tháng) Quyền yêu cầu một bản sao của các phần Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi đã thu thập trong 12 tháng trước và được giao miễn phí, hoặc (a) bằng điện tử qua một thiết bị cầm tay và, ở mức độ có thể thực hiện được về mặt kỹ thuật, định dạng có thể sử dụng dễ dàng cho phép cá nhân truyền thông tin này đến một cơ quan khác mà không bị cản trở hoặc (b) qua đường bưu điện. Vì lý do bảo mật và để tuân theo CCPA, một số loại Thông Tin Cá Nhân tuyệt đối cần giữ kín, như số an sinh xã hội, số bằng lái xe và số trương mục ngân hàng, sẽ không được cung cấp, nhưng chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị nếu chúng tôi có thể đã thu thập trong khoảng thời gian 12 tháng đó.

Quyền Chọn Không Tham Gia Không Bán: Quyền từ chối bán (nếu có) đối với Thông Tin Cá Nhân.

Quyền được biết: (Lên đến hai lần mỗi 12 tháng) Quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp một số thông tin về cách chúng tôi đã xử lý Thông Tin Cá Nhân của cư dân trong 12 tháng trước, bao gồm:

 • loại Thông Tin Cá Nhân đã thu thập;
 • loại nguồn Thông Tin Cá Nhân;
 • mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại để thu thập hoặc bán Thông Tin Cá Nhân;
 • các đệ tam nhân mà chúng tôi đã chia sẻ Thông Tin Cá Nhân;
 • loại Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi đã tiết lộ hoặc chia sẻ với đệ tam nhân cho mục đích kinh doanh;
 • quyền yêu cầu các phần Thông Tin Cá Nhân đã thu thập (xem ở trên); và
 • các đệ tam nhân mà Thông Tin Cá Nhân của cư dân đã được bán và các danh mục Thông Tin Cá Nhân cụ thể được bán cho mỗi đệ tam nhân.

Gửi yêu cầu. Quý vị có thể nộp yêu cầu thực hiện quyền xóa, quyền sao chép và/hoặc quyền được biết tại https://socalgas.com/privacy hoặc liên lạc với chúng tôi theo số 1-800-427-2200 (miễn phí). Chúng tôi sẽ trả lời các yêu cầu có thể xác minh được của người tiêu dùng California hoặc đại lý được ủy quyền của họ theo yêu cầu của pháp luật bằng cách so sánh thông tin được cung cấp với thông tin chúng tôi có về quý vị hoặc yêu cầu quý vị đăng nhập vào trương mục của mình. Nếu chúng tôi không thể xác minh đầy đủ một yêu cầu, chúng tôi sẽ thông báo cho người yêu cầu. Các đại lý được ủy quyền sẽ được yêu cầu cung cấp bằng chứng về sự ủy quyền của họ và chúng tôi cũng có thể yêu cầu người tiêu dùng có liên quan trực tiếp xác minh danh tính của họ và quyền của đại lý được ủy quyền.   

Biểu Đồ Hàng Năm CCPA 2021.
Loại Yêu Cầu Yêu Cầu của Khách Hàng Yêu Cầu Không Phải của Khách Hàng Tổng Số   Yêu Cầu Đã Thực Hiện Không Được Xác Minh Hủy Số Ngày Trung Bình để Duyệt Xét
Yêu Cầu về Quyền Được Biết 29 7 36   24 3 9 12
Yêu Cầu Xóa Dữ Liệu 25 3 28   27 0 1 30
Yêu Cầu Không Tham Gia 0 0 0   0 0 0 0
TỔNG SỐ 54 10 64   51 3 10 N/A

Xin lưu ý, theo các điều khoản cần phải thực hiện của CCPA, các Yêu Cầu Không Tham Gia sẽ không được đưa ra vì Southern California Gas Company không bán thông tin của khách hàng.  

Khuyến Khích Tài Chánh, Bán Hàng và Không Kỳ Thị. CCPA nghiêm cấm kỳ thị đối với cư dân California thực hiện các quyền của họ theo CCPA và áp đặt các yêu cầu đối với bất kỳ khuyến khích tài chánh nào dành cho cư dân California có liên quan đến Thông Tin Cá Nhân của họ.

Kỳ Thị: Doanh nghiệp không được phép kỳ thị những cư dân thực hiện các quyền của họ theo CCPA. Sự kỳ thị có thể tồn tại khi một doanh nghiệp từ chối hoặc cung cấp một mức độ hoặc phẩm chất hàng hóa hoặc dịch vụ khác, hoặc tính phí (hoặc gợi ý rằng họ sẽ tính) các mức giá hoặc giá khác cho dịch vụ hoặc phạt tiền đối với những cư dân thực hiện quyền CCPA của họ, trừ khi việc làm đó là hợp lý, có liên quan đến giá trị được cung cấp cho doanh nghiệp bởi dữ liệu của cư dân.

Tiết Lộ về Khuyến Khích Tài Chánh và Bán Hàng: Nếu các doanh nghiệp đưa ra bất kỳ khuyến khích tài chánh nào cho việc thu thập, bán hoặc xóa Thông tin Cá nhân, thì cư dân có quyền được thông báo về bất kỳ khuyến khích tài chánh nào và các điều khoản vật chất của họ, quyền không tham gia các đề nghị đó mà không có sự đồng ý tham gia sau khi hiểu rõ thông tin, và quyền có thể chọn không tham gia các đề nghị đó bất kỳ lúc nào. Doanh nghiệp không được đề nghị các khuyến khích tài chánh không đúng, không hợp lý, ép buộc hoặc quá đáng. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ khuyến khích nào như vậy hoặc bán thông tin cá nhân của quý vị vào lúc này, như được mô tả chi tiết trong CCPA.

Vui lòng xem lại Chính Sách về Quyền Riêng Tư trên trang mạng đầy đủ của chúng tôi tại https://socalgas.com/privacy-policy. Để liên lạc với chúng tôi, hãy bấm vào https://socalgas.com/privacy hoặc gọi chúng tôi theo số 1-800-427-2200