Thông Báo Về Chính Sách Thu Thập Thông Tin Và Đạo Luật Về Quyền Riêng Tư Của Người Tiêu Dùng California

Cập nhật 2/21/2024

Southern California Gas Company coi trọng quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của quý vị. Thông Báo về Chính Sách Thu Thập Thông Tin và Đạo Luật về Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng California mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân liên quan đến cư dân California theo Đạo Luật về Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng California năm 2018, được sửa đổi bởi Đạo Luật về Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng California năm 2020 và các quy định được ban hành theo đó (“CCPA”).

Thông Tin Cá Nhân là gì?

“CCPA” mô tả “Thông Tin Cá Nhân” là thông tin xác định danh tính, liên quan đến, mô tả, có thể hợp lý liên quan tới hoặc có thể được liên kết một cách hợp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, với một cư dân hoặc một gia đình ở California. Tuy nhiên, CCPA không áp dụng cho một số thông tin, như thông tin nào phải tuân theo Đạo Luật Gramm-Leach-Bliley hoặc Đạo Luật về Áp Dụng Linh Hoạt và Trách Nhiệm Giải Trình Thông Tin Y Tế.

Thông Báo về Thu Thập Thông Tin (Thu Thập, Sử Dụng và Tiết Lộ Thông Tin Cá Nhân)

Chúng tôi thu thập các loại Thông Tin Cá Nhân về cư dân California và tiết lộ cho các đệ tam nhân hay nhà cung cấp dịch vụ cho các mục đích kinh doanh được ghi sau đây.

Tùy thuộc vào việc liên lạc của quý vị với chúng tôi, chúng tôi có thể đã thu thập các loại Thông Tin Cá Nhân sau:

 1. Thông tin xác định danh tính, như tên, thông tin liên lạc và ID của chính phủ cấp,
 2. Thông Tin Cá Nhân, như được định nghĩa trong luật bảo vệ của California, như thông tin tài chính,
 3. Phân loại được bảo vệ theo luật California hoặc liên bang, như tình trạng khuyết tật hoặc các thuộc tính khác,
 4. Hồ sơ người tiêu dùng, chẳng hạn như giao dịch, trương mục, sử dụng năng lượng và thông tin về lợi tức,
 5. Hoạt động trên mạng hoặc Internet, chẳng hạn như lịch sử trình duyệt trang mạng và tương tác với trang mạng của chúng tôi,
 6. Dữ liệu định vị địa lý, như vị trí của thiết bị,
 7. Thông tin âm thanh, điện tử, hình ảnh hoặc thông tin tương tự, như bản thu âm, thu hình cuộc gọi và video,
 8. Thông tin liên quan đến nghề nghiệp hoặc việc làm, như quá trình làm việc và nơi tuyển dụng trước đây,
 9. Thông tin liên quan đến trình độ học vấn, như trường học và ngày tốt nghiệp, đơn xin học bổng đại học của sinh viên, và
 10. Tham khảo nội dung trên để tạo ra một hồ sơ về quý vị, các lựa chọn và điều nổi bật về quý vị.

Chúng tôi có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân cho các mục đích kinh doanh sau:

 1. để vận hành, quản lý và duy trì hoạt động kinh doanh của chúng tôi;
 2. để cung cấp và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 3. để liên lạc với quý vị và quản lý trương mục của quý vị bao gồm tính hóa đơn và dịch vụ tín dụng;
 4. để xác định tiêu chuẩn để quý vị tham gia một số chương trình;
 5. vì mục đích tuyển dụng nhân viên và quản lý các nhà cung cấp của chúng tôi;
 6. để quảng cáo, phát triển, cải thiện và tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho riêng từng người;
 7. vì chất lượng, an toàn, nghiên cứu và phân tích dữ liệu;
 8. để phát hiện và ngăn chặn các sự cố liên quan đến gian lận và bảo mật;
 9. để bảo dưỡng các cơ sở, hệ thống và cơ sở hạ tầng của chúng tôi;
 10. để thực hiện kế toán, kiểm toán và các chức năng nội bộ khác;
 11. để giữ các hồ sơ kinh doanh;
 12. tiến hành điều tra và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý;
 13. để thực hiện và bảo vệ các khiếu nại pháp lý và để bảo vệ quý vị, chúng tôi và những người khác;
 14. để sử dụng theo cách mà chúng tôi thông báo cho quý vị hoặc được sự đồng ý của quý vị; và
 15. để sử dụng một cách hợp pháp tương thích với hoàn cảnh được cung cấp.

Chúng Tôi Lưu Giữ Thông Tin Cá Nhân của Quý Vị trong Bao Lâu

Chúng tôi lưu giữ Thông Tin Cá Nhân của quý vị trong khoảng thời gian cần thiết hoặc được cho phép dựa trên lý do chúng tôi có được thông tin đó.   Khi quyết định thời gian lưu giữ thông tin, chúng tôi xem xét tất cả các nghĩa vụ pháp lý hiện hành.  Thay vì xóa Thông Tin Cá Nhân của quý vị, chúng tôi có thể bỏ các chi tiết xác định danh tính của quý vị theo CCPA.  Khi đã làm như vậy, chúng tôi sẽ không cố gắng xác định danh tính lại cho thông tin đó.

Quyền của Cư Dân California

Luật pháp California cấp cho cư dân California một số quyền và áp đặt các hạn chế đối với hoạt động kinh doanh như được quy định bên dưới.

Thông Báo Thu Thập Thông Tin: Chúng tôi được yêu cầu phải thông báo cho cư dân California, tại hoặc trước lúc  thu thập Thông Tin Cá Nhân của họ, các loại Thông Tin Cá Nhân được thu thập và mục đích sử dụng thông tin đó.

Yêu Cầu Có Thể Kiểm Chứng để Xóa Bỏ, Sửa Đổi, Truy Cập/Sao Chép và Quyền Được Biết: Theo một số trường hợp ngoại lệ, cư dân California có quyền đưa ra các yêu cầu sau mà không phải trả phí:

Quyền Xóa Thông Tin: Quyền yêu cầu xóa Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi đã thu thập về họ, có một số miễn trừ, và yêu cầu xóa thông tin cá nhân đó, trừ trường hợp cần thiết để chúng tôi giữ lại Thông Tin Cá Nhân đó vì những lý do như sau:

 • Hoàn thành giao dịch mà Thông Tin Cá Nhân đã được thu thập, thực hiện các điều khoản của văn bản bảo hành hoặc thu hồi sản phẩm được thực hiện theo luật liên bang, cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ theo yêu cầu của người tiêu dùng hoặc dự đoán hợp lý trong hoàn cảnh mối quan hệ kinh doanh đang diễn ra giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng, hoặc thực hiện hợp đồng giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng.
 • Phát hiện các sự cố về an ninh, bảo vệ chống lại hoạt động độc hại, lừa đảo, gian lận hoặc bất hợp pháp hoặc truy tố những người chịu trách nhiệm về hoạt động đó.
 • Gỡ lỗi để xác định và sửa chữa các lỗi làm hư hỏng chức năng mục tiêu hiện có.
 • Thực hiện quyền tự do ngôn luận đảm bảo quyền của người tiêu dùng khác để thực hiện quyền tự do ngôn luận của người tiêu dùng đó hoặc thực hiện quyền khác theo quy định của pháp luật.
 • Tuân thủ luật truyền thông ngăn cản việc xóa bỏ.
 • Tham gia vào nghiên cứu khoa học, lịch sử hoặc thống kê công khai hoặc được công ty ngang hàng đánh giá vì lợi ích công cộng tuân thủ tất cả các luật đạo đức và quyền riêng tư hiện hành khác, và việc xóa thông tin của doanh nghiệp làm cho nghiên cứu này không mang lại kết quả hay ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả, nếu người tiêu dùng đã đồng ý.
 • Chỉ cho phép sử dụng nội bộ phù hợp một cách hợp lý với mong đợi của người tiêu dùng dựa trên mối quan hệ của người tiêu dùng với doanh nghiệp.
 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý.
 • Mặt khác, sử dụng Thông Tin Cá Nhân của người tiêu dùng, trong nội bộ, hợp pháp tương thích với hoàn cảnh mà người tiêu dùng đã cung cấp thông tin.

Xin lưu ý rằng phần lớn Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi thu thập thuộc các trường hợp miễn trừ nêu trên.

Quyền Truy Cập/Sao Chép: (Tối đa hai lần mỗi 12 tháng) Quyền yêu cầu có một bản sao của phần Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi đã thu thập về họ trong 12 tháng trước đó và được gửi bản sao này miễn phí (a) bằng phương tiện điện tử tới máy cầm tay và, trong phạm vi có thể thực hiện được về mặt kỹ thuật, định dạng dễ sử dụng cho phép cá nhân truyền thông tin này đến một cơ quan khác mà không gặp trở ngại hoặc (b) qua đường bưu điện. Vì lý do bảo mật và để tuân thủ CCPA, một số Thông Tin Cá Nhân quan trọng, như số an sinh xã hội, số bằng lái xe và số trương mục ngân hàng, sẽ không được cung cấp, nhưng chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị nếu chúng tôi có thể đã thu thập thông tin này trong khoảng thời gian 12 tháng đó.

Quyền Từ Chối/Không Bán: Quyền từ chối bán (nếu có) Thông Tin Cá Nhân của họ. Tuy nhiên, chúng tôi không bán Thông Tin Cá Nhân theo nghĩa của CCPA.

Quyền Được Biết: (Tối đa hai lần mỗi 12 tháng) Quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp cho họ thông tin về cách chúng tôi sử dụng Thông Tin Cá Nhân của họ, bao gồm:

 • danh mục Thông Tin Cá Nhân được thu thập;
 • danh mục nguồn Thông Tin Cá Nhân;
 • mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại để thu thập hoặc bán Thông Tin Cá Nhân của họ;
 • danh mục các đệ tam nhân mà chúng tôi đã chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của họ;
 • danh mục Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi đã tiết lộ hoặc chia sẻ với đệ tam nhân vì mục đích kinh doanh;
 • quyền yêu cầu các phần Thông Tin Cá Nhân được thu thập (xem ở trên); và
 • danh mục các đệ tam nhân mà Thông Tin Cá Nhân của cư dân đã được bán và danh mục Thông Tin Cá Nhân được bán cho từng danh mục của đệ tam nhân.

Quyền Chỉnh Sửa: Quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa những nơi không chính xác trong Thông Tin Cá Nhân của quý vị.

Quyền Hạn Chế Sử Dụng và Tiết Lộ: Quyền, tùy thuộc vào một số điều kiện và ngoại lệ, quý vị có thể có quyền hạn chế việc sử dụng và tiết lộ “Thông Tin Cá Nhân Quan Trọng”, như được định nghĩa trong CCPA. Tuy nhiên, chúng tôi không tham gia vào các hoạt động dẫn đến việc sử dụng quyền này.

Gửi Yêu Cầu: Quý vị có thể gửi yêu cầu thực hiện quyền xóa, sửa đổi, quyền sao chép và / hoặc quyền được biết tại  https://socalgas.com/privacy hoặc bằng cách liên lạc với chúng tôi theo số 1-800-427-2200 (miễn phí). Chúng tôi sẽ phản hồi các yêu cầu có thể xác minh nhận được từ người tiêu dùng California hoặc đại diện được ủy quyền của họ theo yêu cầu của pháp luật bằng cách đối chiếu thông tin được cung cấp với thông tin chúng tôi có về quý vị hoặc yêu cầu quý vị đăng nhập vào trương mục của mình. Nếu chúng tôi không thể xác minh đầy đủ yêu cầu, chúng tôi sẽ thông báo cho người yêu cầu. Các đại diện được ủy quyền sẽ được yêu cầu cung cấp bằng chứng ủy quyền của họ và chúng tôi cũng có thể yêu cầu người tiêu dùng có liên quan trực tiếp xác minh danh tính của họ và thẩm quyền của đại diện được ủy quyền.

Chỉ Số CCPA 2023 Hàng Năm
Loại Yêu CầuYêu Cầu của Khách HàngYêu Cầu Không Phải của Khách HàngTổng CộngYêu Cầu Đã Hoàn ThànhXác Thực Không Thành CôngĐã Hủy BỏSố Ngày Trung Bình để Duyệt Xét
Yêu Cầu Báo Cáo Quyền Được Biết36339362115
Yêu Cầu Xóa Dữ Liệu39241391130
Yêu Cầu Chỉnh Sửa731072119
Yêu Cầu Từ Chối0000000
Yêu Cầu Hạn Chế0000000
TỔNG828908253Không Áp Dụng

Số ngày trung bình mà chúng tôi đã thực sự phản hồi các Yêu Cầu cần biết, xóa hoặc giới hạn:

Xin lưu ý, theo các điều khoản bắt buộc của CCPA, các yêu cầu Từ Chối và yêu cầu hạn chế chia sẻ Thông Tin Cá Nhân Quan Trọng không được cung cấp vì Southern California Gas Company không bán Thông Tin Cá Nhân hoặc chia sẻ Thông Tin Cá Nhân Quan Trọng, những việc có thể bị giới hạn theo CCPA.

Ưu Đãi Tài Chính, Bán Hàng và Không Phân Biệt Đối Xử. CCPA nghiêm cấm phân biệt đối xử đối với cư dân California vì đã thực hiện các quyền của họ theo CCPA và áp đặt các yêu cầu đối với bất kỳ ưu đãi tài chính nào dành cho cư dân California liên quan đến Thông Tin Cá Nhân của họ.

Phân Biệt Đối Xử: Các doanh nghiệp không được phân biệt đối xử với những cư dân thực hiện các quyền của họ theo CCPA. Phân biệt đối xử có thể tồn tại khi một doanh nghiệp từ chối, cung cấp mức độ hoặc chất lượng hàng hóa hoặc dịch vụ khác, hoặc tính phí (hoặc gợi ý rằng họ sẽ tính phí) theo giá hay biểu giá khác hoặc áp dụng các hình phạt đối với những cư dân thực hiện các quyền CCPA của họ, trừ khi việc làm này có liên quan hợp lý đến giá trị được cung cấp cho doanh nghiệp bởi dữ liệu của cư dân.

Tiết Lộ Ưu Đãi Tài Chính và Bán Hàng: Nếu các doanh nghiệp đưa ra bất kỳ ưu đãi tài chính nào cho việc thu thập, bán hoặc xóa Thông Tin Cá Nhân, thì cư dân có quyền được thông báo về các điều khoản quan trọng của bất kỳ ưu đãi khuyến khích nào về tài chính , quyền không được bao gồm vào các ưu đãi đó mà không có sự đồng ý chọn tham gia được thông báo trước và quyền có thể từ chối các ưu đãi đó bất kỳ lúc nào. Các doanh nghiệp không được đưa ra các ưu đãi tài chính bất công, vô lý, ép buộc hoặc nặng lãi. Chúng tôi không có bất kỳ ưu đãi nào thuộc loại này, và không bán thông tin cá nhân của quý vị vào lúc này, theo mỗi loại như được mô tả trong CCPA.

Vui lòng xem đầy đủ Chính Sách về Quyền Riêng Tư trên trang mạng của chúng tôi tại https://socalgas.com/privacy-policy. Để liên lạc với chúng tôi, xin bấm vào https://socalgas.com/privacy hoặc gọi cho chúng tôi theo số 1-800-427-2200.