Thông báo bảo mật (Vietnamese)

cập nhật lần cuối năm 02-01-2023

SoCalGas Cam kết Bảo mật Thông tin Sử dụng Năng lượng của Quý vị

Southern California Gas Company (SoCalGas) (Công ty Ga đốt Miền Nam California) cam kết bảo vệ thông tin Sử dụng Năng lượng của quý vị và bảo đảm bảo vệ thích hợp là có thật khi thu thập, lưu trữ, sử dụng và báo cáo các thông tin đó.

SoCalGas xác định Sử dụng Năng lượng như: chi tiết thông tin sử dụng ga lấy được qua các thiết bị đo ga tiên tiến có khả năng thu thập các thông tin sử dụng hàng ngày hoặc hàng giờ, kết hợp với bất cứ thông tin nào có thể dễ dàng nhận biết một cá nhân, địa điểm hoặc doanh nghiệp. Một ví dụ là các thông tin chi tiết sử dụng ga kết hợp với tên và số trương mục sử dụng của quý vị.

Để bảo vệ và bảo đảm sự bí mật của khách hàng, CPUC đã ban hành các Quy tắc Bảo mật và An toàn về Dữ liệu Sử dụng Năng lượng (Rules Regarding Privacy and Security Protections for Energy Usage Data). Các quy tắc này, được mô tả trong Quy tắc Giá biểu Số 42 của SocalGas (SoCalGas' Tariff Rule No. 42) ngăn cấm SoCalGas và các ngành phục vụ khác ở California không được tiết lộ các thông tin Sử dụng Năng lượng mà không có sự đồng ý bằng văn bản của khách hàng theo hoàn cảnh cụ thể.

TẠI SAO SOCALGAS LẠI THU THẬP THÔNG TIN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG

Chúng tôi thu thập, lưu trữ, và sử dụng thông tin sử dụng năng lượng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm:

Tính toán hóa đơn: Để biết quý vị sử dụng bao nhiêu gas và tính chính xác hóa đơn cho quý vị. Thông tin này được đo lường và thu thập từ đồng hồ đo gas của quý vị.

Lập kế hoạch cho hệ thống: Để lên kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng trong tương lai cho việc cung cấp năng lượng. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này để lên kế hoạch cần mua bao nhiêu gas.

Hiệu quả năng lượng: Để giúp chúng tôi lên kế hoạch và đo lường hiệu quả của chương trình hiệu quả năng lượng của tiểu bang.

Theo yêu cầu của pháp luật, chính quyền, và các nhà làm luật.

GIỮ LẠI THÔNG TIN

SoCalGas Chỉ Giữ lại các Thông tin Sử dụng Năng lượng trong Chừng mực Cần thiết

SoCalGas sẽ giữ thông tin Sử Dụng Năng Lượng của quý vị trong thời gian cần thiết để phục vụ quý vị và giải quyết các vấn đề như tranh chấp hóa đơn, thắc mắc và lập kế hoạch cho hệ thống. Quãng thời gian giữ lại thông tin khác nhau tùy  theo hoàn cảnh cụ thể và nhu cầu kinh doanh, thông thường sẽ vào khoảng mười năm.

KHI SOCALGAS CHIA SẺ THÔNG TIN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG

 • Chia sẻ với các đệ tam nhân
  Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin sử dụng năng lượng với các công ty khác nhau để phục vụ quý vị. Các công ty này bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ và hiệu quả năng lượng. Đây là những công ty làm việc với chúng tôi để đáp ứng những mục đích chính ở trên.

  Đôi khi, chúng tôi có thể yêu cầu quý vị đồng ý để chúng tôi chia sẻ thông tin sử dụng năng lượng với các cơ quan không liên quan đến những mục đích đó.

  Quý vị có thể giới hạn việc chia sẻ thông tin sử dụng năng lượng của mình bằng cách chọn không ghi danh vào một số chương trình SoCalGas. Quý vị cần nêu rõ sự đồng thuận của mình để tham gia vào một số chương trình. (thí dụ như, Chương Trình Hồi Phí Hiệu Quả Năng Lượng). Nếu quý vị không đồng ý tiết lộ thông tin sử dụng năng lượng, quý vị có thể không tận dụng được các lợi ích của những chương trình này. Khả năng chúng tôi chia sẻ thông tin sử dụng năng lượng của quý vị cũng bị giới hạn trong quy định của luật hiện hành.
   
 • Chia sẻ theo lựa chọn của quý vị
  Quý vị có thể chỉ định các công ty khác để nhận thông tin của mình. Khi làm điều này, quý vị nên cẩn trọng để chỉ lựa chọn các đệ tam nhân đáng tin cậy.
   
 • Chia sẻ cho những mục đích khác
  Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin sử dụng năng lượng của quý vị để: 1)theo quy định của một thủ tục pháp lý (như là lệnh bắt hay trát tòa), 2) cho cơ quan phản ứng khẩn cấp trong trường hợp có mối nguy hiểm sắp xảy ra đến tính mạng hoặc tài sản, 3) theo yêu cầu của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (CPUC).
   

Làm thế nào để Xem Thông tin Sử dụng Năng lượng của quý vị Trực tuyến

Khách Hàng Dân Cư và Thương Mại /Công Nghiệp đã cài đặt đồng hồ đo ga tiên tiến có thể xem dữ liệu Sử dụng Năng lượng của mình thông qua My Account (Tài khoản Của tôi) tại www.socalgas.com/my-account/. Khách hàng thông thường có thể xem dữ liệu sử dụng năng lượng của mình thông qua SoCalGas Envoy® tại www.socalgasenvoy.com.

Làm thế nào để Xem Thông báo Bảo mật Trực tuyến
Chúng tôi sẽ cập nhật Thông báo này khi cần thiết và sẽ thông báo cho khách hàng biết bản cập nhật bằng cách đăng thông báo sửa đổi trên trang web của chúng tôi. Hàng năm chúng tôi cũng sẽ thông báo cho quý vị truy cập các phiên bản cập nhật mới nhất của Thông báo này.

Nếu quý vị muốn nhận được một phiên bản hiện tại hoặc phiên bản trước Thông báo này, có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm nào về Thông báo này, hoặc muốn tìm hiểu làm thế nào quý vị có thể giới hạn, xem, hoặc tranh luận về thông tin bị tiết lộ của mình, thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi tại:

Email: webmaster@socalgas.com

Bưu Điện Hoa Kỳ:
Attn: Customer Privacy Program Manager
Southern California Gas Company
P.O. Box 1626
Monterey Park, CA 91754

Đại diện Phục vụ Khách hàng Dân cư
Khách hàng Doanh nghiệp: 800-427-2200
Thương Mại /Công Nghiệp: 800-427-2000

Xin vào Trung Tâm Bảo Mật của chúng tôi để biết thêm về thông tin bảo mật.