Thông báo bảo mật (Vietnamese)

cập nhật lần cuối năm 08-31-2022
 

SoCalGas Cam kết Bảo mật Thông tin Sử dụng Năng lượng của Quý vị

Southern California Gas Company (SoCalGas) (Công ty Ga đốt Miền Nam California) cam kết bảo vệ thông tin Sử dụng Năng lượng của quý vị và bảo đảm bảo vệ thích hợp là có thật khi thu thập, lưu trữ, sử dụng và báo cáo các thông tin đó.

SoCalGas xác định Sử dụng Năng lượng như: chi tiết thông tin sử dụng ga lấy được qua các thiết bị đo ga tiên tiến có khả năng thu thập các thông tin sử dụng hàng ngày hoặc hàng giờ, kết hợp với bất cứ thông tin nào có thể dễ dàng nhận biết một cá nhân, địa điểm hoặc doanh nghiệp. Một ví dụ là các thông tin chi tiết sử dụng ga kết hợp với tên và số trương mục sử dụng của quý vị.

Để bảo vệ và bảo đảm sự bí mật của khách hàng, CPUC đã ban hành các Quy tắc Bảo mật và An toàn về Dữ liệu Sử dụng Năng lượng (Rules Regarding Privacy and Security Protections for Energy Usage Data). Các quy tắc này, được mô tả trong Quy tắc Giá biểu Số 42 của SocalGas (SoCalGas' Tariff Rule No. 42) ngăn cấm SoCalGas và các ngành phục vụ khác ở California không được tiết lộ các thông tin Sử dụng Năng lượng mà không có sự đồng ý bằng văn bản của khách hàng theo hoàn cảnh cụ thể.

Tại sao SoCalGas Thu thập Thông tin Sử dụng Năng lượng

Tính toán Hóa đơn: Để tính hóa đơn cho quý vị, chúng tôi phải biết quý vị đã tiêu thụ bao nhiêu ga trong thời gian tính hóa đơn.

Cần thiết Vận hành và Lập kế hoạch Hệ thống: Chúng tôi dùng thông tin Sử dụng Năng lượng để vận hành và cung cấp cho các hệ thống phân phối và truyền tải ga trong tương lai của chúng tôi.

Hiệu quả Năng lượng: Để lập kế hoạch, thực hiện hay đánh giá các chương trình Hiệu quả Năng lượng của SoCalGas.

Thông tin Khách hàng: Để giúp khách hàng thấy được và quản lý các thông tin Sử dụng Năng lượng của riêng mình và hiểu rõ hơn các yêu cầu về năng lượng của mình.

SoCalGas Chỉ Giữ lại các Thông tin Sử dụng Năng lượng trong Chừng mực Cần thiết

SoCalGas sẽ giữ thông tin Sử Dụng Năng Lượng của quý vị trong thời gian cần thiết để phục vụ quý vị và giải quyết các vấn đề như tranh chấp hóa đơn, thắc mắc và lập kế hoạch cho hệ thống. Quãng thời gian giữ lại thông tin khác nhau tùy  theo hoàn cảnh cụ thể và nhu cầu kinh doanh, thông thường sẽ vào khoảng mười năm.

Khi nào SoCalGas Chia sẻ Thông tin Sử dụng Năng lượng

Chia sẻ với bên thứ ba: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin Sử dụng Năng lượng với các công ty khác nhau để phục vụ quý vị. Các công ty này bao gồm, nhưng không giới hạn, các nhà cung cấp công nghệ, các tổ chức tư vấn, các công ty kỹ thuật, và các nhà cung cấp năng lượng hiệu quả đang làm việc với chúng tôi để thực hiện các mục đích chủ yếu mô tả ở trên.

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể yêu cầu quý vị cho phép chia sẻ thông tin Sử dụng Năng lượng với các công ty khác không liên quan đến các mục đích này. Các công ty này được yêu cầu bảo vệ thông tin của quý vị bằng cách làm theo các chính sách và thực hành bảo vệ bằng với chính sách của SoCalGas.

SoCalGas sẽ giữ thông tin Sử Dụng Năng Lượng của quý vị trong thời gian cần thiết để phục vụ quý vị và giải quyết các vấn đề như tranh chấp hóa đơn, thắc mắc và lập kế hoạch cho hệ thống. Quãng thời gian giữ lại thông tin khác nhau tùy  theo hoàn cảnh cụ thể và nhu cầu kinh doanh, thông thường sẽ vào khoảng mười năm.

Chia sẻ theo sự lựa chọn của quý vị: Quý vị có thể chỉ định các công ty khác để nhận thông tin. Khi làm như vậy, quý vị nên siêng năng và chỉ chỉ định bên thứ ba đáng tin cậy.

Chia sẻ vì các mục đích khác: Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin Sử Dụng Năng Lượng: 1) theo một thủ tục hợp pháp (chẳng hạn như một lệnh hoặc trát tòa), 2) để đáp ứng khẩn cấp trong trường hợp đe dọa đối với cuộc sống hoặc tài sản, 3) theo lệnh của CPUC, hoặc 4) theo quy định khác của pháp luật.

Làm thế nào để Xem Thông tin Sử dụng Năng lượng của quý vị Trực tuyến

Khách Hàng Dân Cư và Thương Mại /Công Nghiệp đã cài đặt đồng hồ đo ga tiên tiến có thể xem dữ liệu Sử dụng Năng lượng của mình thông qua My Account (Tài khoản Của tôi) tại www.socalgas.com/my-account/. Khách hàng thông thường có thể xem dữ liệu sử dụng năng lượng của mình thông qua SoCalGas Envoy® tại www.socalgasenvoy.com.

Làm thế nào để Xem Thông báo Bảo mật Trực tuyến
Chúng tôi sẽ cập nhật Thông báo này khi cần thiết và sẽ thông báo cho khách hàng biết bản cập nhật bằng cách đăng thông báo sửa đổi trên trang web của chúng tôi. Hàng năm chúng tôi cũng sẽ thông báo cho quý vị truy cập các phiên bản cập nhật mới nhất của Thông báo này.

Nếu quý vị muốn nhận được một phiên bản hiện tại hoặc phiên bản trước Thông báo này, có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm nào về Thông báo này, hoặc muốn tìm hiểu làm thế nào quý vị có thể giới hạn, xem, hoặc tranh luận về thông tin bị tiết lộ của mình, thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi tại:

Email: webmaster@socalgas.com

Attn: Customer Privacy Program Manager
Southern California Gas Company
P.O. Box 1626
Monterey Park, CA 91754

Đại diện Phục vụ Khách hàng Dân cư
Khách hàng Doanh nghiệp: 800-427-2200
Thương Mại /Công Nghiệp: 800-427-2000

Vui lòng cũng xem Website Privacy Policy của chúng tôi về bảo mật thông tin thu thập trên trang web của chúng tôi.