Điều khoản và Điều kiện (Vietnamese)

Bản Quyền v� Nh�n Hiệu

Tất cả nội dung l� bản quyền � 2000-2018 Southern California Gas Company.

 

Được giữ mọi bản quyền v� nh�n hiệu.

Nội Dung

Tất cả mọi nhãn hiệu sử dụng trong Web site này đều thuộc quyền sở hữu của Công Ty, hoặc, trong một vài trường hợp, đã được người chủ nhãn hiệu đó cho phép sử dụng. Không có nhãn hiệu nào, bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn vào, biểu tượng và tên domain trong Internet sử dụng nhãn hiệu “SoCalGas”, “Southern California Gas”, hoặc “Southern California Gas Company” (cho dù có viết hoa hay có khoảng trống giữa các chữ hay không) có thể được sử dụng hoặc sao chép bởi bất cứ một thành phần nào nếu không có thư cho phép trước của Công Ty hay người chủ nhãn hiệu.

Ngoài quyền sử dụng không độc quyền, không thể cấp môn bài phụ, không thể chuyển nhượng, cá nhân, và có giới hạn bởi Người Sử Dụng như quy định trong đây, không có quyền nào đối với Nội Dung hoặc các phần trong đó, bất kể hình thức trình bày của Nội Dung đó, được truyền đạt bởi việc Nội Dung đó đăng trong Web site này hay bởi việc bất cứ một Người Sử Dụng nào dùng đến Nội Dung đó. Người Sử Dụng không được: (a) tách riêng bất cứ một Nội Dung hay thành phần nào của Web site để sử dụng không có liên hệ với Web site; (b) kết hợp bất cứ phần nào của Nội Dung vào bất cứ một chương trình nào của Người Sử Dụng sở hữu hoặc biên dịch bất cứ phần nào của Nội Dung kết hợp cùng với bất cứ một chương trình nào của Người Sử Dụng sở hữu; (c) chuyển giao Nội Dung đó để sử dụng cùng với một dịch vụ khác; hoặc (d) bán, thuê, cho thuê, cho mượn, mượn, phân phối, liên lạc công khai, thay đổi, hay cấp môn bài phụ cho Web site hoặc cấp bất cứ quyền nào khác đối với trọn vẹn hay một phần Web site.

Đôi khi Công Ty được toàn quyền sửa đổi, bổ túc hoặc chấm dứt tất cả hay những phần trong Web site. Ngoài ra, Công Ty được toàn quyền thay đổi Các Điều Khoản và Điều Kiện bất cứ lúc nào, có hiệu lực ngay lập tức vào lúc cập nhật Web site này. “Người Sử Dụng” và “Những Người Sử Dụng” có nghĩa là bất cứ một người hoặc thực thể nào sử dụng, truy cập, download, thu thập hoặc cung cấp chi tiết từ hoặc đến, Web site này. Tất cả những sự đề cập đối với số nhiều trong đây cũng có nghĩa là số ít và đề cập đối với số ít cũng có nghĩa là số nhiều trừ khi nội dung đòi hỏi phải hiểu theo cách khác.

Tuy�n Bố về Sự Vi Phạm trong Website

Trong trường hợp bất cứ một người n�o v�o xem tin rằng bản quyền hoặc nh�n hiệu của họ đ� bị vi phạm bởi những t�i liệu được đăng tải hay lưu giữ trong Web site n�y, họ n�n điền v�o link �Th�ng B�o về Sự Vi Phạm� v� email cho Chuy�n Vi�n Thiết Kế Trang Web của ch�ng t�i:webmaster@socalgas.com đồng thời gởi đến:

Southern California Gas Company
Office of the General Counsel
Notice of Infringement
555 W 5Th St.
Los Angeles, CA 90013-1046

Th�ng B�o đ� phải cung cấp những chi tiết cần thiết chiếu theo điều khoản li�n quan của Đạo Luật Bản Quyền Digital Millennium, U.S.C. 17 Đoạn 512 (c)(3)(A) (hay bất cứ đạo luật thay thế n�o). Theo quy định trong Đạo Luật, bất cứ th�ng b�o n�o về sự vi phạm kh�ng tu�n h�nh những điều khoản n�u tr�n sẽ kh�ng được xem như l� cung cấp �sự hiểu biết thực thụ� hoặc �sự hiểu biết về những sự kiện hay ho�n cảnh gi�p ph�t hiện ra h�nh vi vi phạm.� Mỗi lần qu� vị muốn b�o c�o về những h�nh vi bị c�o buộc l� vi phạm xin gởi một Th�ng B�o ri�ng.

Công ty đã thông qua và thực thi chính sách áp dụng việc chấm dứt, trong các trường hợp thích hợp, trương mục của Người Sử Dụng là những người vi phạm nhiều lần hoặc những người bị cáo buộc vi phạm nhiều lần.

Sử Dụng

Khi sử dụng, truy cập, download, thu thập hay cung cấp chi tiết từ hoặc đến Web site n�y, xem như Người Sử Dụng đ� đọc v� chấp nhận C�c Điều Khoản v� Điều Kiện n�y v� đ� đồng � chịu sự r�ng buộc theo luật định bởi C�c Điều Khoản v� Điều Kiện n�y (bao gồm Ch�nh S�ch Về Quyền Ri�ng Tư của ch�ng t�i) được kết hợp v�o đ�y bởi sự đề cập n�y. Xin lưu � rằng tất cả những sự đề cập đối với �web site� trong phần Ch�nh S�ch Về Quyền Ri�ng Tư của ch�ng t�i được xem l� cũng �p dụng cho Web site n�y, ngay cả khi được sử dụng chung, hay ri�ng với, Web site của C�ng Ty www.socalgas.com.

Người Sử Dụng phải ngưng ngay việc sử dụng Web site n�y nếu họ kh�ng đồng � hoặc kh�ng chấp nhận tất cả C�c Điều Khoản v� Điều Kiện n�y. C�ng Ty được quyền loại trừ hoặc cấm bất cứ Người Sử Dụng n�o kh�ng được sử dụng Web site n�y ho�n to�n t�y thuộc theo sự suy x�t của C�ng Ty.

Trương Mục của Người Sử Dụng

C�ng Ty c� thể, ho�n to�n t�y thuộc theo sự suy x�t của m�nh, cho Người Sử Dụng được sử dụng những phần hạn chế của Web site n�y, bao gồm, nhưng kh�ng chỉ giới hạn v�o, một hoặc nhiều trương mục của Người Sử Dụng l� nơi m� một số chi tiết cụ thể về kh�ch h�ng hoặc dịch vụ c� thể được cung cấp v�/hoặc thu thập.

Người Sử Dụng được v�o những chỗ như vậy c� thể phải lệ thuộc v�o c�c điều khoản v� điều kiện bổ t�c theo quy định li�n quan đến những dịch vụ được cung cấp. Người Sử Dụng c� trương mục dịch vụ phải chịu tr�ch nhiệm ho�n to�n về việc giữ k�n chi tiết để v�o trương mục đ�, chi tiết về trương mục của Người Sử Dụng, v� bất cứ hoạt động hay sự kh�ng hoạt động n�o li�n quan đến trương mục đ�.

Sắp Xếp Y�u Cầu Dịch Vụ Chuy�n M�n

Người Sử Dụng c� thể v�o mạng điện to�n để y�u cầu kỹ thuật vi�n dịch vụ của C�ng Ty đến nh� hoặc đến doanh nghiệp của qu� vị để xem x�t, hoặc trong một số trường hợp, sửa chữa, (c�c) dụng cụ chạy bằng gas của qu� vị. Những y�u cầu khẩn cấp kh�ng thể gởi trong mạng điện to�n. Trong ng�y h�m đ�, phải c� một người lớn (từ 18 tuổi trở l�n) c� mặt tại địa điểm đ� được xếp đặt giờ giấc, nhưng qu� vị n�n chuẩn bị sẵn để chuy�n vi�n kỹ thuật c� thể dễ d�ng đến được chỗ (c�c) dụng cụ. Nếu v�o l�c trời tối phải c� một người lớn c� mặt tại địa điểm, nếu kh�ng chuy�n vi�n kỹ thuật sẽ kh�ng đi v�o. C�ng Ty kh�ng c� tr�ch nhiệm phải v�o nh� hoặc doanh nghiệp của qu� vị, ngay cả khi qu� vị để lại ch�a kh�a để v�o.

Gởi Nội Dung

Nếu Người Sử Dụng gởi bất cứ một h�nh ảnh digital hay nội dung n�o kh�c bao gồm tất cả mọi h�nh chụp, h�nh minh họa, h�nh vẽ v� nội dung bằng chữ (gọi chung l�, �T�i Liệu�) đến C�ng Ty qua Web site, th� những điều khoản sau đ�y cũng sẽ �p dụng:

  • Người Sử Dụng chỉ c� thể gởi T�i Liệu m� Người Sử Dụng c� tất cả quyền về t�i sản tr� tuệ đến C�ng Ty qua Web site. N�i c�ch kh�c, nếu Người Sử Dụng gởi h�nh ảnh digital đến C�ng Ty, Người Sử Dụng phải c� tất cả mọi quyền đối với h�nh đ� hoặc Người Sử Dụng phải được người c� những quyền đ� cho ph�p sử dụng. Trẻ vị th�nh ni�n kh�ng thể gởi T�i Liệu đến C�ng Ty qua Web site. Ngo�i ra, Người Sử Dụng kh�ng thể gởi bất cứ chi tiết nhận diện c� nh�n n�o của bất cứ đứa trẻ n�o dưới 13 tuổi.
  • Người Sử Dụng theo đ�y cho C�ng Ty quyền tr�n to�n thế giới, kh�ng độc quyền, kh�ng c� đặc quyền, vĩnh viễn v� sự cho ph�p để (a) sao ch�p, ph�n ph�t, chuyển giao, phổ biến rộng r�i v� tr�nh b�y rộng r�i T�i Liệu, trọn vẹn hoặc một phần, bằng bất cứ c�ch thức v� phương tiện n�o để truyền đạt th�ng tin, cho d� hiện đ� biết hay sau n�y mới ph�t minh ra (�Phương Tiện�), (b) chỉnh sửa, sửa đổi, phi�n dịch v� l�m ra những t�i liệu ph�t sinh từ T�i Liệu, ho�n to�n hay một phần, bằng bất cứ c�ch thức v� Phương Tiện n�o, v� (c) cấp ph�p phụ những quyền n�u tr�n, to�n bộ hay một phần, cho bất cứ một th�nh phần thứ ba n�o, c� lệ ph� hoặc kh�ng c� lệ ph�.
  • Người Sử Dụng theo đ�y cho C�ng Ty v� những người được C�ng Ty cấp ph�p phụ sự cho ph�p kh�ng độc quyền, tr�n to�n thế giới, kh�ng c� đặc quyền để sử dụng tất cả mọi nh�n hiệu, t�n thương hiệu, v� t�n cũng như những chi tiết tương tự của bất cứ người n�o c� trong T�i Liệu. Người Sử Dụng cấp cho C�ng Ty v� những người được C�ng Ty cấp ph�p phụ quyền sử dụng t�n m� Người Sử Dụng gởi đến c� li�n quan với T�i Liệu.

Giới Hạn về Tr�ch Nhiệm

CÔNG TY, VÀ CÁC CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY HỘI VIÊN, CŨNG NHƯ LÀ CÁC VIÊN CHỨC, GIÁM ĐỐC, BAN NHÂN SỰ, NHÂN VIÊN, VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA NHỮNG CÔNG TY ĐÓ, (GỌI CHUNG LÀ, “CÁC THÀNH PHẦN ĐƯỢC MIỄN”) KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ, VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG THEO ĐÂY TỪ KHƯỚC MỌI YÊU CẦU BỒI THƯỜNG, ĐÒI HỎI, TRÁCH NHIỆM, THỦ TỤC TỐ TỤNG, KIỆN TỤNG, THIỆT HẠI VÀ PHÍ TỔN, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN VÀO, NHỮNG THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, DO TAI NẠN, NGẪU NHIÊN, HẬU QUẢ, HOÀN CẢNH, BẤT THƯỜNG, ĐẶC BIỆT HAY TRỪNG PHẠT DƯỚI BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO LIÊN QUAN ĐẾN WEB SITE NÀY (BAO GỒM SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, VÀ NỘI DUNG CỦA CÁC THÀNH PHẦN ĐƯỢC MIỄN), NGAY CẢ KHI CÁC THÀNH PHẦN ĐƯỢC MIỄN ĐÃ ĐƯỢC BÁO TRƯỚC VỀ VIỆC NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ CÓ THỂ XẢY RA. BIỆN PHÁP DUY NHẤT CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐỂ THAY THẾ CHO NHỮNG YÊU CẦU, ĐÒI HỎI, TRÁCH NHIỆM, THỦ TỤC TỐ TỤNG, KIỆN TỤNG, THIỆT HAI HAY PHÍ TỔN ĐÓ LÀ NGƯNG SỬ DỤNG WEB SITE NÀY.

Quyền Ri�ng Tư

Ch�nh s�ch về quyền ri�ng tư của ch�ng t�i li�n quan đến bất cứ chi tiết n�o được C�ng Ty thu thập từ Web site n�y c� thể t�m thấy trong Quyền Ri�ng Tư của Web site. Những quy tắc bổ t�c về quyền ri�ng tư c� thể �p dụng như quy định trong c�c phần của Web site n�y bị hạn chế d�nh cho một số dịch vụ Người Sử Dụng cụ thể.

Kh�ng Ủng Hộ

C�ng Ty kh�ng đề nghị, ủng hộ hoặc khuyến kh�ch bất cứ doanh nghiệp, dịch vụ, hay sản phẩm n�o thuộc th�nh phần thứ ba, trừ khi c� tuy�n bố c�ng khai về sự đề nghị hay ủng hộ được C�ng Ty đưa ra, nếu c�, trong Web site n�y. Nếu Web site n�y c� những chi tiết về c�c th�nh phần thứ ba hoặc cung cấp nội dung của th�nh phần thứ ba, kể cả những link dẫn đến web site của th�nh phần thứ ba, C�ng Ty sẽ kh�ng c� tr�ch nhiệm hoặc chịu tr�ch nhiệm về bất cứ sự tổn hại hoặc thiệt hại n�o li�n quan đến bất cứ chi tiết n�o của th�nh phần thứ ba, cho d� l� chi tiết đ� c� bị lầm lẫn hay sai s�t. Tương tự như vậy, C�ng Ty sẽ kh�ng c� tr�ch nhiệm hay chịu tr�ch nhiệm về bất cứ dịch vụ hoặc sản phẩm n�o của th�nh phần thứ ba. Ngo�i ra xin xem phần n�i về Link trong Ch�nh S�ch Về Quyền Ri�ng Tư của ch�ng t�i, bao gồm phần từ khước tr�ch nhiệm về nội dung của th�nh phần thứ ba.

Từ Khước Sự Bảo Đảm

C�C TH�NH PHẦN ĐƯỢC MIỄN KH�NG ĐẠI DIỆN CHO T�NH C�CH HOẠT ĐỘNG Đ�NG CHỨC NĂNG V� T�NH C�CH C� THỂ SỬ DỤNG CỦA NỘI DUNG TRONG WEB SITE N�Y. NGƯỜI SỬ DỤNG TỰ CHỊU RỦI RO TRONG VIỆC SỬ DỤNG V� XEM WEB SITE N�Y. TẤT CẢ NHỮNG TH�NG TIN C� TRONG WEB SITE N�Y ĐỀU ĐƯỢC CUNG CẤP �NHƯ NGUY�N VĂN� V� �NHƯ C� SẴN�, KH�NG C� SỰ BẢO ĐẢM HAY CAM ĐOAN N�O, D� L� C�NG KHAI HAY NGỤ �. NGƯỜI SỬ DỤNG KH�NG N�N CHO RẰNG TH�NG TIN TRONG WEB SITE N�Y THƯỜNG XUY�N ĐƯỢC CẬP NHẬT HOẶC C� TH�NG TIN MỚI THEO C�CH KH�C.

WEB SITE N�Y THỈNH THOẢNG C� THỂ KH�NG HOẠT ĐỘNG, BỊ GI�N ĐOẠN, HAY HOẠT ĐỘNG KH�NG B�NH THƯỜNG. C�C TH�NH PHẦN ĐƯỢC MIỄN KH�NG CHỊU TR�CH NHIỆM VỀ VIỆC KH�NG HOẠT ĐỘNG, BỊ GI�N ĐOẠN, HAY HOẠT ĐỘNG KH�NG B�NH THƯỜNG Đ�. NGƯỜI SỬ DỤNG ĐƯỢC CẢNH B�O RẰNG TH�NG TIN TRONG Đ�Y C� THỂ C� SAI S�T VỀ KỸ THUẬT, KH�NG CH�NH X�C, BỊ LỖI, C� VIRUS CHƯA BIẾT, V� C� THIẾU S�T. NGƯỜI SỬ DỤNG CHỊU HO�N TO�N TẤT CẢ NHỮNG RỦI RO LI�N QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG WEB SITE N�Y, V� C�NG NHẬN RẰNG C�C TH�NH PHẦN ĐƯỢC MIỄN TỪ KHƯỚC TẤT CẢ MỌI SỰ BẢO ĐẢM LI�N QUAN ĐẾN VIỆC NGƯỜI SỬ DỤNG D�NG WEB SITE N�Y.

MẶC D� C� BẤT CỨ ĐIỀU KHOẢN N�O KH�C TRONG C�C ĐIỀU KHOẢN V� ĐIỀU KIỆN N�Y, C�C TH�NH PHẦN ĐƯỢC MIỄN TỪ KHƯỚC TẤT CẢ MỌI SỰ ĐẠI DIỆN, BẢO ĐẢM, CAM ĐOAN, C�NG KHAI HOẶC NGỤ �, DƯỚI BẤT CỨ H�NH THỨC N�O ĐỐI VỚI WEB SITE N�Y (KỂ CẢ C�C SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, V� NỘI DUNG WEB SITE CỦA CH�NG T�I) BAO GỒM NHƯNG KH�NG CHỈ GIỚI HẠN V�O, SỰ BẢO ĐẢM VỀ T�NH C�CH C� THỂ KINH DOANH V� T�NH C�CH PH� HỢP CHO MỤC Đ�CH SỬ DỤNG CỤ THỂ, SỰ HƯỞNG DỤNG �M THẦM, DANH HIỆU, SỰ KH�NG VI PHẠM C�C QUYỀN CỦA TH�NH PHẦN THỨ BA, V� SỰ CH�NH X�C. KH�NG C� TH�NG TIN BẰNG LỜI N�I HAY VĂN BẢN HOẶC LỜI KHUY�N N�O CỦA CH�NG T�I ĐƯA RA HAY NHỮNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN ĐƯỢC CH�NG T�I ỦY QUYỀN SẼ TẠO TH�NH SỰ BẢO ĐẢM HOẶC L�M TĂNG TH�M PHẠM VI TR�CH NHIỆM CỦA CH�NG T�I CHIẾU THEO C�C ĐIỀU KHOẢN V� ĐIỀU KIỆN N�Y BẰNG BẤT CỨ C�CH N�O.

Miễn Tr�ch Nhiệm

Người Sử Dụng sẽ miễn tr�ch nhiệm v� kh�ng g�y thiệt hại cho C�c Th�nh Phần Được Miễn bằng bất cứ y�u cầu, đ�i hỏi, tr�ch nhiệm, thủ tục tố tụng, kiện tụng, thiệt hại hay ph� tổn n�o (kể cả lệ ph� luật sư v� sự bồi ho�n hợp l�) ph�t sinh li�n quan đến việc họ sử dụng Web site n�y (kể cả c�c sản phẩm, dịch vụ, v� Nội Dung của ch�ng t�i), bao gồm, nhưng kh�ng chỉ giới hạn v�o th�ng tin, nội dung trong Web site kh�ng ch�nh x�c, hoặc sự chuyển giao, hay c�c sản phẩm v� dịch vụ của C�ng Ty hoặc th�nh phần thứ ba. C�ng Ty được quyền, v� tự trang trải chi ph�, để độc quyền bảo vệ v� kiểm so�t bất cứ vấn đề n�o lệ thuộc v�o sự miễn tr�ch nhiệm bởi Người Sử Dụng, nhưng l�m như vậy sẽ kh�ng phải l� l� do cho việc miễn tr�ch nhiệm của Người Sử Dụng.

Những Chức Năng T�y Theo Địa Điểm

Một số chức năng t�y theo địa điểm (th� dụ như, t�m văn ph�ng trả tiền gần nhất của C�ng Ty hoặc một CNG gần nhất) c� trong Web site được c�c nh� cung cấp thuộc th�nh phần thứ ba cung cấp. Những người Sử Dụng d�ng chức năng đ� phải lệ thuộc v�o những điều khoản v� điều kiện của th�nh phần thứ ba đ� (thỉnh thoảng được cập nhật). Người Sử Dụng phải tự ph�n đo�n về sự ch�nh x�c v� th�ch hợp của th�ng tin. Tất cả mọi th�ng tin lệ thuộc v�o địa điểm đều được cung cấp ho�n to�n �như nguy�n văn�, kh�ng c� sự bảo đảm theo bất cứ h�nh thức n�o.

Giải Quyết M�u Thuẫn

Thỏa Thuận M�u Thuẫn qua H�a Giải Vi�n

KHI SỬ DỤNG, TRUY CẬP, DOWNLOAD, GẮN, THU THẬP HOẶC CUNG CẤP TH�NG TIN TỪ HOẶC ĐẾN WEB SITE N�Y, NGƯỜI SỬ DỤNG HO�N TO�N ĐỒNG � RẰNG BẤT CỨ Y�U CẦU PH�P L�, SỰ M�U THUẪN HOẶC BẤT ĐỒNG N�O KH�C GIỮA NGƯỜI SỬ DỤNG V� C�NG TY PH�T SINH TỪ HOẶC C� LI�N QUAN THEO BẤT CỨ C�CH N�O KH�C ĐẾN WEB SITE N�Y, KỂ CẢ SỰ BẤT ĐỒNG LI�N QUAN ĐẾN T�NH C�CH TH�CH ỨNG, T�NH C�CH KHẢ THI HOẶC T�NH C�CH HỢP LỆ CỦA BẤT CỨ MỘT ĐIỀU KHOẢN N�O TRONG C�C ĐIỀU KHOẢN V� ĐIỀU KIỆN N�Y HAY CH�NH S�CH VỀ QUYỀN RI�NG TƯ CỦA CH�NG T�I (GỌI CHUNG L� �M�U THUẪN�), SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT BẰNG NHỮNG THỦ TỤC QUY ĐỊNH TRONG Đ�Y. BẤT CỨ TH�NH PHẦN N�O CŨNG ĐỀU C� THỂ GỞI KHIẾU NẠI ĐẾN C�NG TY BẰNG C�CH BẤM V�O Đ�Y. TRONG TRƯỜNG HỢP KHIẾU NẠI Đ� KH�NG THỂ GIẢI QUYẾT BẰNG C�CH TH�N MẬT, TH� NGƯỜI SỬ DỤNG THEO Đ�Y ĐỒNG � GIẢI QUYẾT TẤT CẢ MỌI SỰ M�U THUẪN BẰNG C�CH H�A GIẢI K�N BẮT BUỘC PHẢI TU�N H�NH, NGOẠI TRỪ MỘT TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ QUY ĐỊNH DƯỚI Đ�Y. TẤT CẢ MỌI SỰ M�U THUẪN SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT BỞI MỘT H�A GIẢI VI�N, L� NGƯỜI H�A GIẢI TRUNG LẬP ĐƯỢC ĐỒNG � BỞI CẢ HAI B�N TRONG VỤ M�U THUẪN. TRONG TRƯỜNG HỢP C�C B�N KH�NG THỂ ĐỒNG � VỚI NHAU VỀ NGƯỜI H�A GIẢI TRUNG LẬP SAU S�U MƯƠI (60) NG�Y, JAMS SẼ CHỌN NGƯỜI H�A GIẢI TRUNG LẬP ĐỂ GIẢI QUYẾT M�U THUẪN. C�NG TY SẼ TRẢ CHI PH� CHO H�A GIẢI VI�N ĐƯỢC CẢ HAI B�N CHỌN TRONG TẤT CẢ NHỮNG VỤ KHIẾU NẠI Đ�NG KỂ. VIỆC H�A GIẢI SẼ TU�N THEO C�C QUY TẮC V� THỦ TỤC H�A GIẢI TO�N DIỆN CỦA JAMS C� ĐĂNG TRONG WWW.JAMSADR.COM. ĐẶC BIỆT NGƯỜI SỬ DỤNG ĐỒNG � RẰNG HỌ BẮT BUỘC PHẢI GIẢI QUYẾT BẤT CỨ V� TẤT CẢ MỌI SỰ M�U THUẪN BẰNG C�CH H�A GIẢI, BAO GỒM NHƯNG KH�NG CHỈ GIỚI HẠN V�O VIỆC THI H�NH THỎA THUẬN H�A GIẢI N�Y, TRỪ KHI HỌ CHỌN KHIẾU NẠI TẠI T�A XỬ C�C VỤ KIỆN NHỎ NHƯ QUY ĐỊNH DƯỚI Đ�Y.� Mỗi b�n đồng � thanh to�n lệ ph� luật sư của m�nh v� những chi ph� kh�c. Người Sử Dụng v� C�ng Ty đồng � th�m rằng đối với bất cứ vụ khiếu nại n�o c� mức thiệt hại từ $10,000 trở xuống, th� việc h�a giải c� thể được tiến h�nh t�y theo � muốn của nguy�n c�o chỉ dựa v�o những văn bản được đệ tr�nh. Người Sử Dụng v� C�ng Ty đồng � th�m rằng đối với bất cứ trường hợp m�u thuẫn n�o ở mức dưới $10,000 th� kh�ch h�ng tiện �ch c� thể chọn nộp hồ sơ khiếu nại tại T�a Xử C�c Vụ Kiện Nhỏ ở quận m� kh�ch h�ng tiện �ch đ� được t�nh h�a đơn, hoặc T�a Xử C�c Vụ Kiện Nhỏ ở Los Angeles, California đối với tất cả những trường hợp kh�c. Nếu sự m�u thuẫn được kh�ch h�ng tiện �ch của C�ng Ty đề xướng, th� việc h�a giải sẽ tiến h�nh ở quận nơi m� kh�ch h�ng đ� được t�nh h�a đơn. Nếu Sự M�u Thuẫn được bất cứ một th�nh phần n�o kh�c đề xướng, th� việc h�a giải sẽ tiến h�nh ở Los Angeles, California. H�a giải vi�n c� quyền ra lệnh để giảm bớt thiệt hại, nhưng kh�ng c� quyền ra lệnh phạt. Sự m�u thuẫn sẽ được giải quyết theo luật California, bất kể đến sự m�u thuẫn của c�c điều khoản luật.

Miễn H�a Giải Tập Thể

Trong mức độ tối đa được cho ph�p chiếu theo luật th�ch ứng, tất cả mọi sự M�u Thuẫn sẽ được giải quyết bằng c�ch h�a giải k�n bắt buộc phải tu�n h�nh theo từng vụ việc ri�ng biệt trong khả năng ri�ng của mỗi b�n, v� kh�ng phải như l� nguy�n c�o hay th�nh vi�n của bất cứ một tập thể n�o c� y�u cầu hoặc c� t�nh đại diện. H�a giải vi�n kh�ng c� quyền kết hợp chung nhiều vụ khiếu nại c� nh�n, v� kh�ng được chủ động ph�n xử theo bất cứ h�nh thức kiện tụng n�o c� t�nh đại diện hay tập thể. Người Sử Dụng ho�n to�n đồng � rằng kh�ng c� Sự M�u Thuẫn n�o kh�c sẽ được kết hợp hoặc gộp chung v�o với Sự M�u Thuẫn của qu� vị, cho d� l� qua tiến tr�nh h�a giải tập thể hay bằng c�ch kh�c. Khi sử dụng, truy cập, download, gắn, thu thập hoặc cung cấp th�ng tin từ hoặc đến, Web site n�y, Người Sử Dụng x�c nhận rằng họ tự nguyện v� cố t�nh miễn mọi quyền để tham gia với tư c�ch l� người đại diện hay th�nh vi�n của bất cứ một tập thể n�o khiếu kiện li�n quan đến bất cứ một Sự M�u Thuẫn n�o.

Thi H�nh Quyết Định H�a Giải

Quyết định của h�a giải vi�n sẽ l� quyết định sau c�ng v� c� t�nh c�ch bắt buộc phải tu�n h�nh đối với tất cả c�c b�n lệ thuộc v�o c�c Điều Khoản v� Điều Kiện n�y, v� c� thể được thi h�nh như l� ph�n quyết của bất cứ t�a n�o c� thẩm quyền tư ph�p th�ch hợp.

T�nh C�ch T�ch Biệt

Nếu c� bất cứ điều khoản n�o trong C�c Điều Khoản v� Điều Kiện n�y bị kết luận l� bất hợp lệ, v� hiệu lực hoặc bất khả thi, th� những điều khoản c�n lại sẽ vẫn tiếp tục ho�n to�n c� hiệu lực v� t�c dụng v� điều khoản bất hợp lệ, v� hiệu lực, hoặc bất khả thi đ� sẽ được xem như đ� được chỉnh sửa để trở th�nh hợp lệ v� khả thi trong mức tối đa được luật cho ph�p.

Ng�n Ngữ Được Ưu Ti�n

Trong trường hợp c� bất cứ sự kh�ng đồng nhất, kh�ng r� r�ng, hay m�u thuẫn n�o giữa bản tiếng Anh của C�c Điều Khoản v� Điều Kiện n�y với bản được phi�n dịch qua một ng�n ngữ kh�c, th� bản tiếng Anh sẽ được quyền ưu ti�n.

Thắc Mắc v� G�p �

Nếu Người Sử Dụng c� bất cứ điều g� thắc mắc hoặc c� vấn đề g� về C�c Điều Khoản v� Điều Kiện của Web site n�y, xin li�n lạc với Chuy�n Vi�n Thiết Kế Trang Web n�y tại địa chỉ e-mail sau đ�y:
webmaster@socalgas.com
Người Sử Dụng cũng c� thể gởi thư cho Chuy�n Vi�n Thiết Kế Trang Web:

Southern California Gas Company
Webmaster - SoCalGas Internet Web Site
GT 20B2
555 West Fifth Street
Los Angeles, California 90013

Xem C�c Điều Khoản v� Điều Kiện cho Trương Mục Của T�i
Xem C�c Điều Khoản v� Điều Kiện cho Điện Thoại Di Động