MỨC GIÁ NĂNG LƯỢNG THAY THẾ CỦA CALIFORNIA (CARE)

CHƯƠNG TRÌNH CARE CÓ THỂ GIÚP QUÝ VỊ TIẾT KIỆM 20% TRÊN HÓA ĐƠN GA.

Chương Trình California LifeLine

Những người tham gia chương trình CARE có thể giảm chi phí trên hóa đơnđiện thoại với Chương Trình California LifeLine.
Xin ghé vào www.californialifeline.com để xem có những khoản giảm giá nào và tìm hiểu cách nộp đơn.

 • Nộp Đơn qua Bưu Điện

Gửi đơn đã điền đầy đủ tới:
SoCalGas CARE Program
GT19A1
P.O Box 3249
Los Angeles CA 90057 - 1249

Tải xuống


Đơn CARE (Chữ Lớn)


Đơn cho Mobile home / căn hộ có Đồng Hồ Phụ


Đơn cho Mobile home / căn hộ có Đồng Hồ Phụ (Chữ Lớn bằng tiếng Anh)


Tìm Hiểu Thêm Thông Tin


Để biết thêm thông tin, xin vui lòng gọi 1-800-427-2200.

Người khiếm thính hoặc khiếm ngôn có thể gọi cho đường dây TDD/TTY tại số 1-800-252-0259 chỉ có bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Có sẵn thêm thông tin bằng các ngôn ngữ khác

Hai cách để hội đủ điều kiện:

1. Các Chương Trình Hỗ Trợ Công

Nếu quý vị hoặc một người nào khác trong gia đình được hưởng phúc lợi từ bất kỳ chương trình nào sau đây.

 • Medi-Cal / Medicaid
 • Medi-Cal A & B cho Gia Đình
 • Chương Trình Dinh Dưỡng cho Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Em (WIC)
 • CalWORKs (TANF)1 hoặc TANF của Bộ Lạc
 • Chương Trình Head Start Cho Những Người Hội Đủ Điều Kiện Về Lợi Tức - Chỉ Dành cho Bộ Lạc
 • Trợ Cấp Tổng Quát của Phòng Sự Vụ Người Mỹ Da Đỏ
 • CalFresh (Food Stamps)
 • Chương Trình Ăn Trưa Miễn Phí Cho Các Trường Trên Toàn Quốc (NSLP)
 • Chương Trình Trợ Giúp Năng Lượng Cho Gia Đình Có Lợi Tức Thấp (LIHEAP)
 • Tiền Phụ Cấp An Sinh (SSI)

2. Tổng Lợi Tức Tối Đa của Gia Đình

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng Sáu, 2021 đến 31 tháng Năm, 2022.

Số thành viên
trong gia đình
Tổng thu nhập hàng năm của gia đình* không vượt quá
1-2 $34,840
3 $43,920
4 $53,000
5 $62,080
6 $71,160
7 $80,240
8 $89,320
Đối với mỗi thành viên thêm vào hộ gia đình quý vị, hãy thêm vào $9,080.
 

Điều Kiện để Tham Gia

 • Hóa đơn tiền ga phải đứng tên quý vị và địa chỉ phải là địa chỉ cư ngụ chính của quý vị.
 • Quý vị không được là người phụ thuộc trong hồ sơ khai thuế lợi tức của người khác ngoại trừ người phối ngẫu của mình.
 • Quý vị phải tái xác nhận đơn hội đủ điều kiện khi được yêu cầu.
 • Quý vị phải báo cho SoCalGas trong vòng 30 ngày nếu quý vị không còn hội đủ điều kiện.
 • Quý vị có thể phải xác minh tình trạng hội đủ điều kiện của mình trong chương trình CARE. Quý vị có thể xem phần Hỏi Đáp về Xác Minh cho Chương Trình CARE tại đây.
 • Nếu quý vị mới bị mất việc làm, lợi tức của gia đình sẽ được tính từ ngày quý vị mất việc làm.[2]

Các Doanh Nghiệp Hội Đủ Điều Kiện


Nếu doanh nghiệp của quý vị cung cấp chỗ ở cho nhân viên nông nghiệp, dịch vụ di cư, và các trung tâm cung cấp nơi ở cho nhân viên nông nghiệp di cư, hay là nơi cung cấp chỗ ở phi lợi nhuận cho nhóm người (nhà ở cho người vô gia cư, trung tâm cai nghiện, trung tâm chăm sóc chuyển tiếp cho người bệnh, chăm sóc cuối đời), quý vị có thể hợp lệ được hưởng chương trình CARE.


Nơi Ở cho Nhân Viên Nông Nghiệp

Dịch Vụ Di Cư và các Trung Tâm Cung Cấp Nơi Ở cho Nhân Viên Nông Nghiệp Di Cư

Nơi Cung Cấp Chỗ Ở Phi Lợi Nhuận cho Nhóm Người


Đơn cho Nơi Ở của Nhiều Người


Các tổ chức phi lợi nhuận và/hoặc tổ chức cộng đồng có thể nộp đơn xin được bồi thường vì đã giúp SoCalGas ghi danh những người mới vào chương trình CARE.

Đơn Xin cho Nhiều Người

 • Các cơ quan được chấp nhận dựa trên nhu cầu về địa lý của SoCalGas’ và khả năng cơ quan có thể kết hợp chương trình này vào các dịch vụ hiện có của họ.
 • Cơ quan sẽ được bồi thường cho tất cả các đơn CARE nộp cho SoCalGas và được chấp thuận.
 • Chương trình sẽ không bồi thường cho những khách hàng không hợp lệ, các đơn không được điền đầy đủ, hoặc những khách hàng đã ghi danh vào chương trình CARE.

Cơ Quan Xét Đơn Xin cho Nhiều Người


Bản Thông Tin CBO


• Để nộp đơn CARE đã điền đầy đủ, xin ghé vào edt.sempra.com, và gửi đơn đã điền đầy đủ qua email an toàn tới
program manager (Quản Lý Chương Trình) hoặc gửi fax tới 818-701-3960.
• Xin vui lòng kiểm tra để biết chắc mã gồm 2 ký tự được hiển thị rõ ràng trên đơn.
• Xin vui lòng liên lạc với program manager (quản lý chương trình) nếu quý vị muốn nhắc lại hướng dẫn cho Cơ
Quan Nộp Đơn theo Nhóm.


[1] Bao gồm Welfare-to-Work (Phúc Lợi tới Việc Làm)
[2] Vẫn áp dụng mọi điều khoản khác để xác định lợi tức, như mô tả ở trên. Chương trình CARE được tài trợ bởi
những khách hàng sử dụng tiện ích của

California và được quản trị bởi SoCalGas dưới sự bảo trợ của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California. Ngân quỹ sẽ được
cấp theo thứ tự khách hàng nào nộp đơn trước cho đến khi hết ngân quỹ. Chương trình này có thể thay đổi hoặc chấm dứt mà không cần thông báo trước. Áp dụng các tiêu chuẩn về điều kiện hợp lệ; xin vui lòng xem điều kiện hợp lệ của chương trình để biết thêm chi tiết.