Giảm Tiền Trong Hóa Đơn Năng Lượng của California (CARE)

Chương trình CARE có thể giúp quý vị tiết kiệm 20% trong hóa đơn tiền gas hàng tháng của quý vị.

Nếu quý vị cần giúp trả hóa đơn tiền gas mỗi tháng, chúng tôi có thể giúp quý vị.

Qua chương trình CARE, SoCalGas® giảm 20 phần trăm trong hóa đơn tiền gas hàng tháng của những khách hàng hội đủ điều kiện. Những khách hàng nào hội đủ điều kiện đã được chấp thuận trong vòng 90 ngày kể từ khi bắt đầu sử dụng dịch vụ gas mới còn được giảm $15 trong tiền Chi Phí Sử Dụng Dịch Vụ.

Có Hai Cách Để Được Hợp Lệ Trong Chương Trình

1. Nếu quý vị hay một người nào khác trong gia đình được hưởng bất cứ chương trình nào sau đây:

 • Medi-Cal / Medicaid
 • Medi-Cal A & B cho Gia Đình
 • Chương Trình Dinh Dưỡng cho Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Em (WIC)
 • CalWORKs (TANF)1 hoặc TANF của Bộ Lạc
 • Chương Trình Head Start Cho Những Người Hội Đủ Điều Kiện Về Lợi Tức - Chỉ Dành cho Bộ Lạc
 • Trợ Cấp Tổng Quát của Phòng Sự Vụ Người Mỹ Da Đỏ
 • CalFresh (Food Stamps)
 • Chương Trình Ăn Trưa Miễn Phí Cho Các Trường Trên Toàn Quốc (NSLP)
 • Chương Trình Trợ Giúp Năng Lượng Cho Gia Đình Có Lợi Tức Thấp (LIHEAP)
 • Tiền Phụ Cấp An Sinh (SSI)

1Kể cả chương trình Trợ Cấp-Đi Làm

HOẶC

2. Tổng số lợi tức của tất cả những người trong gia đình quý vị đáp ứng mức lợi tức quy định sau đây:

Số thành viên
trong gia đình
Tổng thu nhập hàng năm của gia đình* không vượt quá
1-2 $34,480
3 $43,440
4 $52,400
5 $61,360
6 $70,320
7 $79,280
8 $88,240
Đối với mỗi thành viên thêm vào hộ gia đình quý vị, hãy thêm vào $8,960.
* Tính luôn tất cả các nguồn thu nhập hiện tại trước khi khấu trừ của gia đình.
 
Mức lợi tức quy định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Sáu, 2020 đến ngày 31 tháng Năm, 2021.

Tổng cộng lợi tức của gia đình là từ tất cả mọi nguồn thu nhập, của tất cả mọi người trong gia đình, từ bất cứ nguồn thu nào, bao gồm nhưng không giới hạn đối với: tiền lương giờ, lương tháng, tiền lời, tiền lãi cổ phần, tiền cấp dưỡng cho người phối ngẫu và cấp dưỡng con; tiền trợ cấp xã hội, tiền An Sinh Xã Hội và tiền hưu, tiền cho thuê, lợi tức từ công việc tự làm chủ và tất cả mọi nguồn lợi tức liên quan đến việc làm không phải tiền mặt.


Mới Bị Thất Nghiệp?

Nếu quý vị mới bị thất nghiệp, thì lợi tức của gia đình quý vị sẽ được tính từ ngày quý vị bị thất nghiệp. Tất cả các điều khoản khác nhằm xác định mức lợi tức, như đã trình bày ở trên, sẽ vẫn áp dụng.

Điều Kiện để Được Hưởng

 • Hóa đơn tiền gas phải đứng tên quý vị và địa chỉ phải là địa chỉ cư ngụ chính của quý vị.
 • Quý vị không được là người phụ thuộc trong hồ sơ khai thuế lợi tức của người khác ngoại trừ người phối ngẫu của mình.
 • Quý vị phải tái xác nhận đơn hội đủ điều kiện khi được yêu cầu.
 • Quý vị phải báo cho SoCalGas trong vòng 30 ngày nếu quý vị không còn hội đủ điều kiện.
 • Quý vị có thể phải xác minh tình trạng hội đủ điều kiện của mình trong chương trình CARE.
Chương trình CARE được tài trợ bởi những khách hàng sử dụng tiện ích của California và được quản trị bởi SoCalGas dưới sự bảo trợ của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California. Ngân quỹ sẽ được cấp cho những ai xin trước, sẽ được ưu tiên trước cho đến khi hết ngân quỹ. Chương trình này có thể thay đổi hoặc chấm dứt mà không cần thông báo trước. Những đòi hỏi về điều kiện hợp lệ sẽ được áp dụng; xem trong điều kiện đòi hỏi để biết rõ hơn.