Những Chương Trình Trợ Giúp

Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc trả tiền gas của quý vị, chúng tôi có chương trình trợ giúp khách hàng có thể giúp quý vị.

Chương trình này được tài trợ bởi những khách hàng sử dụng tiện ích của California và được quản trị bởi SoCalGas dưới sự bảo trợ của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California. Ngân quỹ sẽ được cấp cho những ai xin trước, sẽ được ưu tiên trước cho đến khi hết ngân quỹ. Chương trình có thể thay đổi hoặc chấm dứt mà không cần thông báo trước. Những đòi hỏi về điều kiện hợp lệ sẽ được áp dụng; xem trong điều kiện đòi hỏi để biết rõ hơn.

\r\n\t\t\r\n\t\r\n\r\n\n","primary":[]}' >