Những Chương Trình Trợ Giúp

Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc trả tiền gas của quý vị, chúng tôi có chương trình trợ giúp khách hàng có thể giúp quý vị.

Giảm Tiền Trong Hóa Đơn Năng Lượng của California (CARE)

Được giảm 20 phần trăm trong hóa đơn tiền gas nếu quý vị hội đủ điều kiện.

Chương Trình Trợ Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng

Quý vị có thể hội đủ điều kiện để được sửa sang nhà ở hầu tiết kiệm năng lượng mà không phải trả tiền.

Chương Trình Sửa Sang Nhà Miễn Phí Cho Gia Đình Có Mức Lợi Tức Trung Bình (MIDI)

Được sửa sang nhà ở để tiết kiệm tiền và năng lượng mà không phải trả tiền.

Trợ Giúp Năng Lượng Cho Gia Đình Có Lợi Tức Thấp (LIHEAP)

Tận dụng những chương trình trợ giúp năng lượng của liên bang.

Ngân Quỹ Trợ Giúp Cho Gas

Được nhận một lần tiền trợ giúp tối đa $100.

Chương trình này được tài trợ bởi những khách hàng sử dụng tiện ích của California và được quản trị bởi SoCalGas dưới sự bảo trợ của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California. Ngân quỹ sẽ được cấp cho những ai xin trước, sẽ được ưu tiên trước cho đến khi hết ngân quỹ. Chương trình có thể thay đổi hoặc chấm dứt mà không cần thông báo trước. Những đòi hỏi về điều kiện hợp lệ sẽ được áp dụng; xem trong điều kiện đòi hỏi để biết rõ hơn.