Mother and Daughter playing in front lawn

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ

NẾU QUÝ VỊ ĐANG GẶP KHÓ KHĂN ĐỂ TRẢ HÓA ĐƠN GAS, CHÚNG TÔI CÓ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG CÓ THỂ GIÚP QUÝ VỊ.

Borders
border
Borders
border
icon-community-outreach

Tiếp Cận Cộng Đồng

Quý vị có liên kết với một tổ chức cộng đồng hoặc tín ngưỡng và muốn mọi người trong cộng đồng mà quý vị phục vụ hiểu biết về các chương trình hỗ trợ khách hàng của chúng tôi? Hãy liên lạc với chúng tôi.

Community Based Organizations Update

The California Public Utilities Commission (CPUC) recently issued a Decision (D. 22-04-037) which provides a framework to establish and operate a Community Based Organization (CBO) Case Management Pilot Program (Pilot). This Pilot is designed to operate in targeted California communities where, during the first year of the COVID-19 pandemic, electric bills were highest relative to the available resources of the community.

To support the efforts of this Pilot, the Investor Owned Utilities (IOUs), have developed a statewide map that tracks arrearages and disconnections, by zip codes, as well as identifies nearby CBOs who may able to help customers lower or eliminate their arrearages.

To view the map, please click here.

To learn more about this map, the Pilot, or the CPUC proceeding in general, please click here.


Những chương trình này được khách hàng dịch vụ tiện ích của California tài trợ và được SoCalGas điều hành dưới sự bảo trợ của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California. Quỹ của chương trình sẽ được sử dụng theo thứ tự khách hàng nào đến trước cho đến khi hết ngân quỹ. Chương trình có thể được sửa đổi hoặc chấm dứt mà không cần thông báo trước. Có áp dụng các yêu cầu về tiêu chuẩn